new pelaksanaan melindungi masa instruksional · pdf file 2019. 8. 29. · untuk...

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kementerian Pendidikan Malaysia

  2013

  MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

  Kembali Kepada Yang Asas Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar

  dan Murid Belajar

  KEMENTERIAN

  PENDIDIKAN MALAYSIA

 • i

  MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

  KEMBALI KEPADA YANG ASAS : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU

  MENGAJAR DAN MURID BELAJAR

  Diterbitkan oleh

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • ii

  CETAKAN PERTAMA NOVEMBER 2013

  © KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Hak Cipta Terpeliharakecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersil.

  Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran

  atau ditukarkan dalam apa-apa bentuk atau dengan apa alat jua pun, sama ada dengan cara

  elektronik, mekanik, gambar, rakaman atau sebagainya, tanpa kebenaran terlebih dahulu

  daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia.

  Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

 • iii

  Isi Kandungan

  KATA ALU-ALUAN

  KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

  v

  KATA ALU-ALUAN

  TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

  (SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN)

  vi

  Kandungan Muka Surat

  1

  Pengenalan

  1

  2 Melindungi Masa Instruksional (ProtectingInstructional Time)

  di Sekolah Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembelajaran

  Murid

  Haji Sufa’at bin Tumin

  Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  (Sektor Operasi Pendidikan)

  5

  3 Pemerhatian Guru Meninggalkan Bilik Darjah Semasa Proses

  Pembelajaran dan Pengajaran

  Dr.Mohd Suhaimi bin Mohamed Ali

  Abd Munir bin Mohd Rashid

  Nadimin bin Abdul Aziz

  Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

  37

  4 Kepimpinan Instruksional

  Dr. James Ang Jit Eng

  Haji Abdul Razak bin Alias

  Institut Aminuddin Baki

  54

  5

  Jadual Waktu

  Bong Muk Shin

  Bahagian Pendidikan Khas

  65

  6 Melindungi Masa Instruksional dalam Kegiatan

  Kokurikulum di Sekolah: Isu dan Cadangan Penyelesaian

  Mahamad Amran bin Kamsi

  Bahagian Kokurikulum dan Kesenian

  75

 • iv

  7 Pengurusan Masa dalam Konteks Pelaksanaan Pentaksiran

  Berasaskan Sekolah Rohesan bin Muhamad

  Lembaga Peperiksaan Malaysia

  97

  8 Pengoperasian Latihan dalam Perkhidmatan (LDP)

  Berasaskan Sekolah (School Based)

  Ahmad Zaki bin Salleh

  Razlee bin Mohamad

  [email protected] binti Ibrahim

  Bahagian Pendidikan Guru

  112

  9

  Glosari

  125

  10

  Penyumbang

  129

 • v

  Kata Alu-aluan

  Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  Syabas dan tahniah kepada Sektor Operasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan

  Malaysia atas inisiatif menerbitkan Buku Melindungi Masa Instruksional. Inisiatif ini

  selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 yang

  melakarkan visi agar sistem pendidikan negara mampu menghadapi persaingan

  ekonomi global dalam memenuhi keperluan negara pada masa hadapan.

  Inti pati buku ini bersesuaian dengan aspirasi yang terkandung dalam

  Gelombang 1 (2013 – 2015) PPPM iaitu mengubah sistem dengan memberikan

  sokongan kepada guru dan penekanan kepada kemahiran teras. Pihak pengurusan

  sekolah semestinya memastikan keberadaan guru di sekolah dan seterusnya

  meningkatkan kualiti kemahiran pengajaran guru melalui kepimpinan instruksional.

  Melindungi masa instruksional merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin

  instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. Pemimpin

  sekolah yang mengamalkan kepimpinan instruksional sewajarnya menyelaras dan

  menentukan program pembangunan profesionalisme guru.

  Penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu pemimpin sekolah dan guru

  untuk memberikan perhatian atas usaha melindungi masa instruksional di sekolah

  supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan. Semua warga sekolah

  seharusnya memanfaatkan buku ini sepenuhnya dengan menjadikannya sebagai

  panduan dan rujukan utama bagi mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi

  sistem pendidikan negara.

  TAN SRI ABD GHAFAR BIN MAHMUD

 • vi

  Kata Alu-aluan

  Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  (Sektor Operasi Pendidikan)

  Setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan petugas Sektor Operasi Pendidikan,

  Kementerian Pendidikan Malaysia atas penerbitan Buku Melindungi Masa

  Instruksional. Penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu ke arah memantapkan

  dan meningkatkan kualiti tahap profesionalisme kepimpinan pengurus sekolah serta

  warga pendidik dalam menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Saya

  amat berkeyakinan bahawa buku ini dapat memberikan sumbangan yang amat

  signifikan kepada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mencapai sasaran

  Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

  Pengetua dan Guru Besar yang berperanan sebagai pemimpin instruksional perlu

  memberikan tumpuan kepada tunjuk ajar, berkongsi bersama dalam membuat

  keputusan, memelihara, dan mempertahankan perkara-perkara asas dalam

  mengoptimumkan masa PdP. Kepimpinan sekolah seharusnya merancang dan

  menyusun semula sumber-sumber untuk menyokong program perkembangan staf dan

  aktiviti sekolah dalam mencipta satu iklim integriti dan penambahbaikan secara

  berterusan. Di samping itu, kepimpinan sekolah perlu melibatkan pemimpin

  masyarakat dan komuniti setempat bagi meningkatkan jaring profesionalisme inter

  dan intra sekolah, daerah dan negeri dalam meningkatkan keberhasilan pembelajaran

  dalam kalangan murid.

  Guru merupakan sasaran utama dalam usaha membangunkan peningkatan kualiti

  instruksional berdasarkan latihan semula dan meningkatkan kemahiran pengajaran

  guru melalui kaedah pembangunan professional learning community (PLC) serta

  profesionalsime guru yang lebih kontekstual. Semua pihak yang terlibat perlu

  menggembleng tenaga dalam memainkan peranan masing-masing untuk memastikan

  amalan melindungi masa instruksional dipraktiskan di sekolah. Senario ini, diharap

  dapat memberikan sumbangan yang bermakna kepada pencapaian matlamat PPPM

  2013 – 2025.

  Sesungguhnya buku ini telah berjaya mengupas secara meluas dan mendalam

  tentang tanggungjawab kepimpinan pendidikan dalam konteks melindungi masa

  instruksional yang menjadi tunjang utama kepimpinan instruksional. Semoga pihak

  pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan

  atau academic learning time dalam kalangan murid di semua sekolah.

  HAJI SUFA’AT BIN TUMIN

 • M u k a S u r a t | 1

  Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar

  PENGENALAN

  1

 • M u k a S u r a t | 2

  Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar

  PENGENALAN

  Kemajuan pendidikan di negara ini sentiasa diberi keutamaan dalam semua

  agenda kerajaan termasuk Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) yang

  memberikan fokus kepada pembangunan modal insan bagi memajukan

  ekonomi negara. Kepentingan pembangunan pendidikan turut menjadi fokus

  dalam setiap bajet yang dibentangkan oleh kerajaan. Bagi tahun 2013, sektor

  ini menerima peruntukan berjumlah RM38.7 billion meliputi 21% daripada

  peruntukan keseluruhan bajet negara. Perkembangan ini membuktikan

  kesungguhan kerajaan dalam memberikan pendidikan berkualiti kepada rakyat

  di negara ini.

  Bagi memastikan hasrat kerajaan untuk memberikan pendidikan berkualiti

  kepada rakyat tercapai maka semua peringkat pengurusan pendidikan perlu

  melaksanakan peranan masing-masing dengan berkesan. Peranan dan

  tanggungjawab bagi memajukan sistem pendidikan di negara ini telah

  diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996. Malah, Pelan Pembangunan

  Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013–2025 telah menjelaskan beberapa inisiatif

  bagi memastikan kemenjadian murid seiring dengan hasrat Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan.

  PPPM 2013-2025 telah menggariskan hala tuju sistem pendidikan negara

  yang mengutamakan peningkatan pembelajaran murid dan memberikan

  penekanan kepada keupayaan guru dan pemimpin sekolah. Kejayaan sistem

  pendidikan dapat dinilai berdasarkan tahap pembelajaran dan perkembangan

  murid yang holistik seiring dengan pembinaan identiti nasional. Oleh itu,

  beberapa pendekatan telah dilaksanakan yang melibatkan pemantapan

  pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum di sekolah. Antara pendekatan yang

  perlu dilaksanakan segera ialah meningkatkan kepimpinan instruksional di

  semua peringkat pengurusan pendi