ms iso 9001:2008 dbp

Click here to load reader

Post on 28-Jan-2017

257 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NOMBOR KELUARAN NO PINDAAN TARIKH 02 02 5 NOVEMBER 2013

  DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA PETI SURAT 10803,

  50926 KUALA LUMPUR.

  MANUAL KUALITI

  BAHAGIAN :

  NO. DOKUMEN : DBP/MK/02

  MUKA SURAT : 1 daripada 43

  DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

  (DBP)

  TANDATANGAN PENULIS:

  GELARAN JAWATAN: Timbalan Ketua Pengarah

  (Wakil Pengurusan)

  TARIKH:

  TANDATANGAN YANG MELULUSKAN:

  GELARAN JAWATAN:

  Ketua Pengarah

  TARIKH:

  NO. SALINAN TERKAWAL:

  DIKELUARKAN KEPADA: (GELARAN JAWATAN)

 • BAHAGIAN: MANUAL KUALITI: DBP/MK/02

  MUKA SURAT: 2 daripada 43

  NOMBOR KELUARAN NO PINDAAN TARIKH 02 02 5 NOVEMBER 2013

  KANDUNGAN Muka Surat

  Senarai Edaran Terkawal Dokumen MS ISO 9001:2008 DBP 5 Rekod Pindaan 12

  1.0 PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 14 2.0 MAKLUMAT KORPORAT 15

  2.1 Latar Belakang DBP 15 2.2 Visi 15 2.3 Misi 15 2.4 Falsafah 16 2.5 Pihak Yang Berkepentingan 16 2.6 Pelanggan 16 2.7 Piagam Pelanggan 16 2.8 Struktur Organisasi 16

  3.0 SKOP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 17

  3.1 Skop Pelaksanaan 17 3.2 Aktiviti Utama 17 3.3 Aliran Proses Kerja Aktiviti Utama DBP 18 3.4 Hubung Kait Proses Utama dengan Jabatan/Bahagian 18 3.5 Pengecualian Klausa 18

  4.0 SISTEM PENGURUSAN KUALITI 19

  4.1 Keperluan Am 19 4.2 Keperluan Dokumentasi 20

  4.2.1 Am 20 4.2.2 Manual Kualiti 21 4.2.3 Kawalan Dokumen dan Data 21 4.2.4 Kawalan Rekod Kualiti 22

 • BAHAGIAN: MANUAL KUALITI: DBP/MK/02

  MUKA SURAT: 3 daripada 43

  NOMBOR KELUARAN NO PINDAAN TARIKH 02 02 5 NOVEMBER 2013

  KANDUNGAN Muka Surat

  5.0 TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN 23

  5.1 Komitmen Pengurusan 23 5.2 Keutamaan Pelanggan 23 5.3 Dasar Kualiti DBP 23 5.4 Perancangan 24

  5.4.1 Objektif Kualiti DBP 24 5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti 25

  5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi 25 5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa 25 5.5.2 Wakil Pengurusan 25 5.5.3 Komunikasi Dalaman 26

  5.6 Kajian Semula Pengurusan 28 5.6.1 Am 28 5.6.2 Input Kajian Semula Pengurusan 28 5.6.3 Output Kajian Semula 29

  6.0 PENGURUSAN SUMBER 30

  6.1 Bekalan Sumber 30 6.2 Sumber Manusia 30

  6.2.1 Am 30 6.2.2 Keupayaan, Latihan dan Kesedaran 30

  6.3 Infrastruktur 31 6.4 Persekitaran Kerja 31

  7.0 PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN 33

  7.1 Perancangan Penyampaian Perkhidmatan dan Produk Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastera

  Kebangsaan serta Penerbitan 33 7.2 Proses-proses yang Berkaitan dengan Pelanggan 33

  7.2.1 Menentukan Keperluan-keperluan Perkhidmatan dan Produk yang Hendak Disampaikan 33

  7.2.2 Semakan Semula ke atas Keperluan-keperluan Perkhidmatan dan Produk yang Hendak Disampaikan 34

  7.2.3 Komunikasi dengan Pelanggan 34 7.3 Reka Bentuk dan Pembangunan 34 7.4 Perolehan 34

  7.4.1 Proses Perolehan 34 7.4.2 Maklumat Perolehan 35 7.4.3 Verifikasi ke atas Bekalan/Perkhidmatan/ 35

  Kerja yang Diperoleh

 • BAHAGIAN: MANUAL KUALITI: DBP/MK/02

  MUKA SURAT: 4 daripada 43

  NOMBOR KELUARAN NO PINDAAN TARIKH 02 02 5 NOVEMBER 2013

  KANDUNGAN Muka Surat

  7.5 Proses Penyediaan Pemberian Perkhidmatan dan Produk 36

  7.5.1 Kawalan Proses Penyediaan Pemberian Perkhidmatan dan Produk 36 7.5.2 Validasi Proses Penyediaan dan Penyampaian Perkhidmatan dan Produk kepada Pelanggan 36 7.5.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan 37 7.5.4 Harta Hak Milik Pelanggan 37 7.5.5 Pemuliharaan 37

  7.6 Kawalan ke atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan 38

  8.0 PENGUKURAN, PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN 39

  8.1 Am 39 8.2 Pemantauan dan Pengukuran 39

  8.2.1 Kepuasan Pelanggan 39 8.2.2 Audit Dalaman 40 8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses 40 8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Perkhidmatan dan Produk 41

  8.3 Kawalan ke atas Perkhidmatan atau Produk yang Tidak Menepati Spesifikasi 41

  8.4 Analisis Data 42 8.5 Penambahbaikan 42

  8.5.1 Penambahbaikan yang Berterusan 42 8.5.2 Tindakan Pembetulan 42 8.5.3 Tindakan Pencegahan 43

  9.0 SENARAI LAMPIRAN

  Lampiran 1 : Carta Struktur Organisasi DBP Lampiran 2 : Carta Aliran Proses Kerja Aktiviti Utama DBP Lampiran 3 : Carta Aliran Hubung Kait Proses Utama dengan Jabatan/Bahagian Lampiran 4 : Senarai Induk Rekod Kualiti Lampiran 5 : Objektif Kualiti Jabatan/Bahagian Lampiran 6 : Tanggungjawab dan Kuasa Jawatan Utama Lampiran 7 : Carta Struktur Pengurusan Kualiti Lampiran 8 : Matrik Kepakaran Staf Lampiran 9 : Kaedah Pemantauan dan Pengukuran Proses

 • BAHAGIAN: MANUAL KUALITI: DBP/MK/02

  MUKA SURAT: 5 daripada 43

  NOMBOR KELUARAN NO PINDAAN TARIKH 02 02 5 NOVEMBER 2013

  SENARAI EDARAN TERKAWAL DOKUMEN MS ISO 9001: 2008 DBP

  NO SALINAN KAWALAN PENERIMA LOKASI

  0. Pegawai Tadbir (N48)/N44/N41 Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik (Pengurus Dokumen)

  DBP, Ibu Pejabat

  PEJABAT KETUA PENGARAH

  1. Ketua Pengarah DBP, Ibu Pejabat

  2. Ketua Bahagian Komunikasi Korporat DBP, Ibu Pejabat

  3. Ketua Urus Setia Lembaga DBP, Ibu Pejabat

  4. Ketua Bahagian Audit Dalaman DBP, Ibu Pejabat

  5. Ketua Bahagian Undang-Undang DBP, Ibu Pejabat

  6. Pengarah DBP Cawangan Sabah DBP, Cawangan Sabah

  7. Pengarah DBP Cawangan Sarawak DBP, Cawangan Sarawak

  8. Pengarah DBP Wilayah Utara DBP, Wilayah Utara

  9. Pengarah DBP Wilayah Selatan DBP, Wilayah Selatan

  10. Pengarah DBP Wilayah Timur DBP, Wilayah Timur

  11. Pengarah DBP Wilayah Tengah DBP, Ibu Pejabat

  PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH (DASAR)

  12. Timbalan Ketua Pengarah (Dasar) (Wakil Pengurusan)

  DBP, Ibu Pejabat

  13. Akademi DBP DBP, Ibu Pejabat

  JABATAN DASAR DAN PENYELIDIKAN

  14. Pengarah Jabatan Dasar dan Penyelidikan DBP, Ibu Pejabat

  15. Ketua Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik DBP, Ibu Pejabat

  16. Ketua Bahagian Penyelidikan Bahasa DBP, Ibu Pejabat

 • BAHAGIAN: MANUAL KUALITI: DBP/MK/02

  MUKA SURAT: 6 daripada 43

  NOMBOR KELUARAN NO PINDAAN TARIKH 02 02 5 NOVEMBER 2013

  NO SALINAN KAWALAN PENERIMA LOKASI

  17. Ketua Bahagian Penyelidikan Sastera DBP, Ibu Pejabat

  18. Ketua Pusat Dokumentasi Melayu DBP, Ibu Pejabat

  JABATAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTERA

  19. Pengarah Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera (Timbalan Wakil Pengurusan)

  DBP, Ibu Pejabat

  20. Ketua Bahagian Perkamusan DBP, Ibu Pejabat

  21. Ketua Bahagian Peristilahan dan Leksikologi DBP, Ibu Pejabat

  22. Ketua Bahagian Ensiklopedia DBP, Ibu Pejabat

  JABATAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTERA

  23. Pengarah Pengembangan Bahasa dan Sastera (Timbalan Wakil Pengurusan)

  DBP, Ibu Pejabat

  24. Ketua Bahagian Promosi dan Pengiktirafan DBP, Ibu Pejabat

  25. Ketua Bahagian Pengembangan Kesusasteraan Kanak-kanak dan Remaja

  DBP, Ibu Pejabat

  26. Ketua Bahagian Penguatkuasaan DBP, Ibu Pejabat

  27. Ketua Bahagian Pembinaan Bakat dan Kepakaran DBP, Ibu Pejabat

  28. Ketua Bahagian Pengembangan Bahasa Kebangsaan Pelbagai Kaum

  DBP, Ibu Pejabat

  JABATAN PENERBITAN

  29. Pengarah Jabatan Penerbitan (Timbalan Wakil Pengurusan)

  DBP, Ibu Pejabat

  30. Ketua Editor Bahagian Majalah DBP, Ibu Pejabat

  31. Ketua Editor Bahagian Buku Umum DBP, Ibu Pejabat

  32. Ketua Editor Bahagian Buku Sekolah DBP, Ibu Pejabat

 • BAHAGIAN: MANUAL KUALITI: DBP/MK/02

  MUKA SURAT: 7 daripada 43

  NOMBOR KELUARAN NO PINDAAN TARIKH 02 02 5 NOVEMBER 2013

  NO SALINAN KAWALAN PENERIMA LOKASI

  33. Ketua Editor Bahagian Multimedia DBP, Ibu Pejabat

  34. Ketua Editor Bahagian Buku Bahasa DBP, Ibu Pejabat

  35. Ketua Bahagian Harta Intelek DBP, Ibu Pejabat

  36. Ketua Bahagian Penyelarasan Penerbitan dan Kawal Selia Penswastaan

  DBP, Ibu Pejabat

  37. Ketua Editor Bahagian Buku Sastera DBP, Ibu Pejabat

  38. Ketua Editor Bahagian Buku Kanak-kanak dan Remaja

  DBP, Ibu Pejabat

  PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH (OPERASI)

  39. Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) (Wakil Pengurusan)

  DBP, Ibu Pejabat

  40. Ketua Bahagian Kewangan dan Bekalan DBP, Ibu Pejabat

  41. Ketua Bahagian Sistem Maklumat DBP, Ibu Pejabat

  JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

  42. Pengarah Jabatan Khidmat Pengurusan (Timbalan Wakil Pengurusan)

  DBP, Ibu Pejabat

  43. Ketua Bahagian Pengurusan Sumber Manusia DBP, Ibu Pejabat

  44. Ketua Bahagian Pembangunan Sumber Manusia DBP, Ibu Pejabat

  45. Ketua Bahagian Pentadbiran Am DBP, Ibu Pejabat

  46. Ketua Bahagian Keselamatan DBP, Ibu Pejabat

  DBP CAWANGAN SABAH

  47. Timbalan Pengarah (Pengembangan Bahasa dan Sastera)

  DBP, Cawangan Sabah

  48. Timbalan Pengarah (Pembinaan Bahasa dan Sastera)

  DBP, Cawangan Sabah

 • BAHAGIAN: MANUAL KUALITI: DBP/MK/02

  MUKA SURAT: 8 daripada 43

  NOMBOR KELUARAN NO