mrsm trial spm 2013 add maths

Click here to load reader

Post on 17-May-2017

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3472nSULIT347211MatematikTambahanKertas 1September2013

  2jam

  MAKTAB RENDAH SAINS MARA

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJARAII MALAYSIA 2OI3

  \3aA(a

  tzHr*'{

  FEF{at'{VFt={ariFrrtraa

  MATEMATIK TAMBAHANKertas 1Dua jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1.

  2.

  Tulis nama dan kelas anda padaruang yang disediakan.

  Kertas soalan ini adalah dalamdwibahasa.

  Soalan dalam bahasa Inggerismendahului soalan yang sepadandalam bahasa Melayu.

  C alon dib enarkan menj aw abkes eluruhan atau s eb ahagian s oalansama ada dalam bahasa Inggerisatau bahosa Melayu.

  C alon dikehendaki memb acamaklumat di halaman belakangkertas soalan ini.

  www. myschoolchildren.com

  Soalan MarkahPenuh

  MarkatrDiperoleh

  I 22 33 3

  4 35 46 3

  7 3

  8 49 3

  10 3

  11 3

  L2 3

  t3 414 3

  15 3

  16 4t7 318 419 3

  20 321 3

  22 323 3

  24 325 4

  Jumlah 80

  3.

  4.

  5.

  Kertas soalan ini mengandungi 22 halarran bercetak dan 2 halaman tidak bercetak.

  [Lihat halamaiff#ft34721L @ZOtg Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • ForExaminer's

  Use

  1

  EO

  SULIT

  Diagram I shows theRajah t menunjukknn hu

  Set Y,

  23

  Diagram 1Rajah L

  StateNyataknn

  (a) the image of 2,imej bagi 2,

  (b) the range of the relation.julat bagi hubungan ini.

  Answer I Jawapan;

  (a)

  (b)

  ,eet f in the gaph form.set Y dalam bentuk graf.

  3472/7

  12 marl

 • SULIT

  2 The following information refers to the function /, function g and the compositefunction/g.

  Maklumat berikut adalah berkaitan dengan fungsi f, fungsi g dan fungsi gubahan fg.

  f : * + qx* p,where p ffiLd q areconstantsg:x+x'+4x+4

  fg:*+2x2+8x+13

  347211.

  [3 marla]13 markahl

  :

  b6ffifl6.i

  Find the value of p and of q.

  Cari nilai p dan nilai q.

  Answer / Jawapan:

  ForEwminer's

  (Jse

  3

  EO

  The inverse function, g-r is defined by g-' : x -> 2x

  , x * ql .x-qGiven that g(4) = 2, find the value of q.

  Fungsi songsang, g' ditatcriJknn sebagai g-' : x -> 2x

  , x * Q .x-qDiberi g(4) - 2, cari nilai q.

  Answer / Jawapan:

  [3 marks)

  13 markahl

  .\34721L @ 2013 Hak Ciptr Bahagian Pendidikan Menengah MARA [Lihat halaman sebelahST]LIT

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • 34

  4. ffiooott of the quadratic equation 3x2+(-n-6)x+k=0archand-*t *. h and k areconstants.#indtfre value of h and, of k.it'

  ' Punca-punca persamaan larudratik 3x2 + (- n - 6)x + k = O

  dengan keadaan h dan k ialah pemalar.Cari nilai h dan nilai k.

  Answer / Jawapan:

  ialah h dan -?3

  [3 marks]

  f$ martrahl

  5

  EO

  Given that the straight line y = 3x+ 1 is a tangent to the curye ! = x2 + fta + i*,find the values of m.

  Diberi garis lurus ! =3x +L adatah tangen kepada lengkung ! = x2 + mx+zr+, ,cari nilai-nilai bagr m.

  Answer / Jawapan:

  p martcsl14lmarkah)

  347211O 2013 Hak Cipta Bahagian pendidikan Menengah MARA SULIThttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • bra&0

  H'rZi