mohd fariduddin bin 2.2.3 gagal kuasai fakta asas dan konsep matematik 11 2.3 perkembangan teknologi

Download MOHD FARIDUDDIN BIN 2.2.3 Gagal kuasai fakta asas dan konsep matematik 11 2.3 Perkembangan Teknologi

Post on 17-Jan-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENGGUNAAN CD-ROM INTERAKTIF DALAM PENGAJARAN

  MATEMATIK OLEH GURU PELATIH TAHUN 3 DAN 4

  JURUSAN MATEMATIK SEMASA

  LATIHAN MENGAJAR

  MOHD FARIDUDDIN BIN MUKHTAR

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • UTPSZ 19:16 (Pind.1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan

  ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

  berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh

  tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

   Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan

  penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  JUDUL: PENGGUNAAN CD-ROM INTERAKTIF DALAM PENGAJARAN MATEMATIK OLEH GURU PELATIH TAHUN 3 DAN 4 JURUSAN MATEMATIK SEMASA

  LATIHAN MENGAJAR

  SESI PENGAJIAN: 2009/2010

  Saya MOHD FARIDUDDIN BIN MUKHTAR

  ( HURUF BESAR )

  mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan

  Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja.

  3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.

  4. **Sila tandakan ( )

  SULIT Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau

  kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam

  (AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  TERHAD Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh

  organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan

  √ TIDAK TERHAD

  Disahkan oleh:

  __________________________ __________________________

  (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

  Alamat tetap: 137, FASA 5, TAMAN ORKID, DR. HAMDAN SAID

  SG LAYAR, 08000 SG PETANI,

  KEDAH

  Tarikh: ___________________ Tarikh: _____________________

 • ii

  PENGGUNAAN CD-ROM INTERAKTIF DALAM PENGAJARAN

  MATEMATIK OLEH GURU PELATIH TAHUN 3 DAN 4

  JURUSAN MATEMATIK SEMASA

  LATIHAN MENGAJAR

  MOHD FARIDUDDIN BIN MUKHTAR

  Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian syarat penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL 2010

 • iii

  “Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik).

  Tandatangan : …………………………………..

  Nama Penyelia: DR. HAMDAN BIN SAID

  Tarikh : …………………………………..

 • iv

  “Saya akui bahawa penulisan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan

  ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

  Tandatangan :…………………………………..

  Nama Penulis: MOHD FARIDUDDIN BIN MUKHTAR

  Tarikh :…………………………………..

 • v

  Khas buat yang disanjungi..

  Ayah dan ibu yang disayangi,

  Mukhtar Mat Isa & Kaushar Abd Hadi

  Abang, kakak dan adik-adik yang sentiasa menyokong: Fadzly, Fadzlina, Fathin Izzati, Fakhrul & Faez Firdaus

  &

  Bantuan serta tunjuk ajar rakan-rakan 4SPM 2006-2010

  serta

  Penyelia yang banyak membimbingku,

  PM Dr Othman Johan &

  Dr. Hamdan Said

  Terima kasih untuk segalanya…

 • vi

  PENGHARGAAN

  Sesungguhnya segala puji kepunyaan Allah. Kita memujiNya, meminta

  pertolongan kepadaNya dan memohon ampun kepadaNya.

  Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah

  kurniaNya, maka saya telah dapat menyiapkan projek ini bagi memenuhi syarat

  untuk memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik).

  Dalam ruangan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan

  setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Madya. Dr. Othman Johan

  dan juga kepada Dr. Hamdan Said selaku pensyarah pembimbing, di atas segala

  bimbingan dan tunjuk ajar, nasihat serta teguran di sepanjang tempoh menyiapkan

  kajian ini.

  Ucapan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan seperjuangan 4 SPM

  yang telah memberi semangat serta teguran sepanjang saya berusaha menyiapkan

  projek ini.

  Juga ribuan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga, serta semua pihak yang

  telah memberikan kerjasama samada secara langsung atau tidak langsung. Semoga

  anda akan mendapat keberkatan di dunia dan akhirat hendaknya.

  Sekian, terima kasih. Wassalam.

 • vii

  ABSTRAK

  CD-ROM Interaktif ialah alat bantu mengajar yang dapat membantu guru

  dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

  penggunaan CD-ROM Interaktif dalam pengajaran matematik oleh guru pelatih

  semasa menjalani latihan mengajar. Kajian melibatkan kepekaan terhadap

  kemudahan CD-ROM Interaktif, pengaplikasian CD-ROM Interaktif dalam proses

  pengajaran, kelebihan serta masalah yang dihadapi guru pelatih dalam

  menggunakannya dalam bilik darjah. Sampel kajian terdiri daripada seramai 74

  orang guru pelatih daripada kursus 3SPM, 4SPM dan 4SPT. Kajian berbentuk

  deskriptif ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Nilai

  kebolehpercayaan alat kajian ini menggunakan Alpha Cronbach ialah 0.93. Dapatan

  menunjukkan bahawa guru pelatih amat peka dengan kemudahan CD-ROM

  Interaktif serta tahu akan kelebihan penggunaannya dalam pengajaran. Dapatan

  kajian turut menunjukkan terdapat sembilan masalah utama dalam menggunakan

  CD-ROM Interaktif.

 • viii

  ABSTRACT

  CD-ROM Interactive is a teaching aid that can help teachers in the process of

  teaching and learning. The purpose of this study was to determine the use of CD-

  ROM Interactive in the teaching of mathematics by teacher trainees during their

  practical teaching. The study investigated the sensitivity towards CD-ROM

  Interactive in teaching process, the benefits of using CD-ROM Interactive in

  teaching, and problems faced by teacher trainees in using CD-ROM Interactive in the

  classroom. The study samples comprised of 74 teacher trainees from 3 SPT, 4 SPM

  and 4 SPT. This descriptive study used a set of questionnaire as an instrument. The

  reliability value for the instrument using Alpha Cronbach was 0.93. The findings

  indicated that teacher trainees were very sensitive with the CD-ROM Interactive

  facilities available at schools. Teacher trainees used various techniques in applying

  CD-ROM Interactive and knew the benefits of using CD-ROM Interactive in their

  teaching. The finding also showed that there were nine major problems in using CD-

  ROM Interactive in teaching and learning.

 • ix

  SENARAI KANDUNGAN

  BAB PERKARA

  MUKA SURAT

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  i

  JUDUL

  ii

  PENGESAHAN PENYELIA

  iii

  PENGAKUAN PENYELIDIK

  iv

  DEDIKASI

  v

  PENGHARGAAN

  vi

  ABSTRAK

  vii

  ABSTRACT

  viii

  SENARAI KANDUNGAN

  ix

  SENARAI JADUAL

  x

  SENARAI RAJAH

  xi

  SENARAI SINGKATAN

  xii

  SENARAI LAMPIRAN

  xiii

  1

  PENGENALAN

  1.1 Pendahuluan

  1

  1.2 Latar Belakang Masalah

  3

  1.3 Pernyataan Masalah

  4

  1.4 Objektif Kajian

  5

  1.5 Persoalan Kajian

  5

 • 1.6 Rasional Kajian

  6

  1.7 Skop dan Batasan Kajian

  7

  1.8 Definisi Istilah

  7

  1.8.1 Multimedia

  7

  1.8.2 Interaktif

  8

  1.8.3 Multimedia Interaktif

  8

  1.8.4 CD-ROM

  8

  1.8.5 CD-ROM Interaktif

  8

  1.8.6 Kepekaan Terhadap Kemudahan

  CD-ROM Interaktif

  9

  1.8.7 Aplikasi

  9

  1.9 Kesimpulan

  9

  2

  TINJAUAN LITERATUR

  2.1 Pengenalan

  10

  2.2 Masalah-masalah Pengajaran dan

  Pembelajaran Matematik

  10

  2.2.1 Minat dalam matematik

  10

  2.2.2 Pembelajaran berasaskan

  peperiksaan (Exam-Oriented

  Learning)

  11

  2.2.3 Gagal kuasai fakta asas dan

  konsep matematik

  11