modul pengakap pkhas

Download Modul Pengakap Pkhas

Post on 02-Jun-2018

823 views

Category:

Documents

104 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  1/29

  Modul Skim Lencana Pengakap Pendidikan Khas

  1

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  2/29

  Modul Skim Lencana Pengakap Pendidikan Khas

  SKIM LENCANA PENGAKAP PENDIDIKAN KHAS TAHAP 1

  PENDAHULUAN

  Skim Latihan Pengakap Pendidikan Khas (PK) Tahap 1 ini telah diubahsuaidaripada Skim Latihan Pengakap Kanak-kanak yang dihasilkan oleh Persekutuan

  Pengakap Malaysia untuk membolehkan ahli-ahli Pengakap PK mengikuti aktiviti-aktiviti dan menunjukkan minat dalam berpengakap. Setelah menjalani latihandengan aktiviti-aktiviti kemahiran berpengakap. Pengakap PK Tahap 1 ini akandianugerahi dengan lencana-lencana tertentu untuk membuktikan bahaa merekatelah menjalani ujian tersebut dengan jayanya.

  Lencana ajib yang perlu diperoleh terlebih dahulu ialah Lenana Keah!ian.Setelah memperolehi Lencana Keahlian! Pengakap PK Tahap 1 tersebut perlumeneruskan latihan dengan memilih Sat" Lenana #a$i% iaitu LenanaPen"nggang &asika! ata" Lenana Ah!i 'enang.

  "alam peringkat ini! TigaLenana Kema$"anakan diberikan kepada seseorang

  ahli yang berjaya mengikuti skim ini! iaitu #1. Lencana Keris $angsa

  a. perlu memperoleh DUA%&' lencana dalam kategori kegemaran.&. Lencana Keris Perak

  b. perlu memperoleh DUA%&' lencana dalam kategori pengetahuan.(. Lencana Keris )mas

  c. perlu memperoleh DUA%&' lencana dalam kategori perkhidmatan.

  PE'HATIAN # *agi Pengakap Pendidikan Khas *ermasalah Pendengaran! merekaboleh menggunakan +syarat Kod Tangan.

  1 LENCANA KEAHLIANSebelum mendapat Lencana Keahlian! seseorang ahli Pengakap PK itu perluLULUSujian-ujian berikut #-a' Lambang Pengakap Malaysia

  Mearna Lambang Pengakap Malaysiab' Lambang Pengakap Sedunia

  Mearna Lambang Pengakap Seduniac' Persetiaan Pengakap

  *oleh menyatakan salah satu daripada tiga Persetiaan Pengakap.d' ,ndang-undang Pengakap

  *oleh menyanyikan Lagu ,ndang-undang Pengakap.e' Lima Prinsip ukun egara

  *oleh membaca/menyebut LIMA%0' prinsip ukun egara.' *oleh menyebut dan menunjuk cara melakukan Tabik 2ormat Pengakap

  dengan betul dan kemas perlakuannya.g' *oleh menyebut 3ogankata Pengakap PK Tahap 1 iaitu 4*uat 2abis *aik5.h' Sejarah Pergerakan Pengakap

  Menamakan pengasas pengakap.i' 3erita 2utan

  &

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  3/29

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  4/29

  Modul Skim Lencana Pengakap Pendidikan Khas

  7alau bagaimanapun! sebelum layak mendapat lencana ini! ahli mestilahmendapatkan Lencana Keahlian dan Lencana 7ajib terlebih dahulu.

  8

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  5/29

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  6/29

  Modul Skim Lencana Pengakap Pendidikan Khas

  9. *oleh menyatakan sekurang-kurangnya DUA%&' isyarat Pengakap danmengetahui arah tempat yang hendak dituju dengan menggunakantanda isyarat sulit Pengakap seperti #

  +kut 6rah +ni

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  7/29

  Modul Skim Lencana Pengakap Pendidikan Khas

  Menghantar beg guru ke bilik darjah.

  Mengemas rak kasut

  Menghantar peralatan Pendidikan

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  8/29

  Modul Skim Lencana Pengakap Pendidikan Khas

  Koleksi sekurang-kurangnya LIMA %0' jenis pelbagai bentuk botol danpenutup botol.

  Koleksi sekurang-kurangnya LIMA %0' jenis mata ang asing sama adaang kertas atau syiling.

  Koleksi sekurang-kurangnya LIMA%0' jenis rantai kunci (keychain).

  Koleksi sekurang-kurangnya LIMA%0' jenis lencana Pengakap sepertilencana Perhimpunan! 6goonoree!

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  9/29

  Modul Skim Lencana Pengakap Pendidikan Khas

  /+Ah!i K*a2tangan

  Lencana ini diberikan kepada ahli Pengakap PK Tahap 1 bagi mengiktiraminat dalam menghasilkan bahan-bahan kra seperti #

  Tikar anyaman

  7ogel

  Penanda buku

  6lat permainan

  Layang-layang

  1. Membuat SATU%1' jenis kratangan tradisional seperti anyaman !"!#membuat layang-layang.

  &. Menghasilkan sekurang-kurangnya DUA %&' Penanda *uku daripadabahan seperti #

  Kad manila

  Plastik

  "aun kering

  *ahan kulit

  ATAU

  (. Membuat satu jenis rekaan dari kertas seperti #

  ekaan untuk kegunaan sehari-hari seperti sampul surat! beg! bukudan lain-lain.

  ekaan binaan seperti topeng atau sarung kepala keluarga Mowgli$

  ekaan alat permainan seperti kapal! kapal terbang! burung ajaib danlain-lain berdasarkan pengetahuan dan antasi.

  /-Pe!adang Kei!

  Lencana ini diberikan kepada ahli bagi mengiktira minat dalam menjagatanaman dan memelihara tanaman dan haian ternakan dengan kaedah-kaedah yang betul.

  Pilih TIGA (-)sahaja daripada perkara-perkara berikut #

  Menyediakan 0 polibeg untuk menanam sayur-sayuran.

  Menunjukkan cara menanam pokok sayur-sayuran.

  Menunjukkan cara menjaga tanaman. Memelihara sekurang-kurangnya 0 ekor anak ayam sebagai ternakan

  asas.

  Memelihara sekurang-kurangnya 0 ekor anak ikan air taar di kolamsamada di sekolah/rumah secara sendiri/dengan usahasama rakansebaya dari kumpulan 9 sekaan.

  Menyediakan & batas untuk mengalihkan anak semaian.

  ?

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  10/29

  Modul Skim Lencana Pengakap Pendidikan Khas

  Menyediakan satu buku skrap atau olio yang berkaitan denganpenanaman sayur-sayuran.

  //Pe!"kis

  Lencana ini diberikan bagi mengiktira minat mereka mengisi masa lapangdengan aktiviti melukis! mearna! membina arca dan dapat menghasilkanlukisan yang menarik.

  6hli boleh memilih EMPAT (/) aktiviti di baah #

  1. Memilih & arna daripada 1 atak dalam 3erita imba 4The

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  11/29

  Modul Skim Lencana Pengakap Pendidikan Khas

  berdasarkan alat permainan! bentuk lembaga! bangunan! bentukberdasarkan cerita dongeng! sejarah! antasi dan haian.

  ?. Membuat kratangan tradisional seperti lukisan! anyaman dan senitembikar berdasarkan corak yang bersesuaian dengan aktiviti yangdilakukan.

  11

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  12/29

  Modul Skim Lencana Pengakap Pendidikan Khas

  /4Pem%aa &"k"

  Lencana ini diberikan bagi sebagai mengiktira minat membaca merekamenjadi 6hli Perpustakaan Sekolah.

  1. *oleh membaca sekurang-kurangnya sebuah buku cerita mudah kanak-kanak dengan sebutan yang betul dan jelas dengan bimbingan pemimpin.

  &. Menjadi ahli perpustakaan sekolah atau perpustakaan mini KelasPendidikan Khas serta turut memberi khidmat sukarela sepertimemelihara! mengemas dan menjaga kebersihan perpustakaan danmengetahui mengapa perpustakaan harus dipelihara.

  /5Penghi%"*

  Lencana ini diberikan bagi mengiktira minat ahli dalam berhibur denganmenyanyi! bermain alat mu>ik dan menari. 6hli boleh memilih TIGA (-)daripada aktiviti di baah #

  1. "apat menyanyikan salah sebuah lagu daripada kategori di baah #

  Lagu kanak-kanak! jenaka! asli dan patriotik.

  Lagu Tradisi Masyarakat # Lagu setempat seperti 5asa Sayang5 ataulagu asing seperti 5ed iver Balley5 dan sebagainya.

  Lagu 6sli

  Lagu patriotik

  Lagu Pengakap.

  &. *oleh mengajar sebuah lagu 6T6, satu tarian kepada ahli yang lain.

  (. Mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu tarian tradisionalatau tarian moden.

  8. *oleh memainkan sekurang-kurang satu jenis alat mu>ik genderangseperti kerincing! kastenet! simbal! kayu tok-tok! tamborin! dram samping!dram tenor! melodian! loceng! rekoder! kompang dan serunai.

  4 LENCANA KEMA,UAN KE'IS PE'AK

  Lencana ini diberikan kepada ahli Pengakap PK Tahap 1 bagi mengiktirapelbagai kemahiran! kegiatan luar dengan memperkenalkan asas berdikari danperkhidmatan seperti kebersihan diri! rumah dan persekitaran.

  A Kesetiaan

  1. Kesetiaan kepada 6$6M6

  Menyatakan aktu sembahyang mengikut agama masing-masing.

  Menunjukkan cara sembahyang agama masing-masing.

  &. Kesetiaan kepada pemimpin.

  Menyatakan nama ".C.M.M Seri Paduka Cang "i Pertuan 6gong.

  Menyatakan nama Perdana Menteri Malaysia.

  Menyebut nama Pesuruhjaya "aerah.

  1&

 • 8/10/2019 Modul Pengakap Pkhas

  13/29

  Modul Skim Lencana Pengakap Pendidikan Khas

  Menyebut nama Penolong Pesuruhjaya "aerah.

  & Kesihatan dan Kese!amatan

  1. *oleh menyatakan sekurang-kurangnya TIGA %(' cara menjagakebersihan diri dan persekitaran.

  &. *oleh menyatakan sekurang-kurangnya TIGA %(' aedah melakukansenaman.

  (. *oleh menyatakan cara memberhentikan darah yang keluar dari hidung.

  8. *oleh menyatakan bahaya dan cara mengelakkannya bila menggunakangas atau alatan elektrik di rumah seperti seterika! kipas angin! pembakarroti! dapur gas dan lain-lain.

  0. Menyatakan sekurang-kurangnya TIGA %(' jenis barang dalam petipertolongan cemas.

  C Keekapan

  1. Mengukuhkan pengetahuan asas kaad kaki Lencana Keris $angsa danmengetahui Latihan 6sas Perbarisan #

  *uka barisan

  Tutup barisan

  &. *oleh menunjukkan cara membuat ikatan buku sila dan menyatakankegunaannya.

  (. Menunjukkan aktiviti menggunakan bendera #

  Memasang bendera.

  Mengibar bendera.

  Menurunkan bendera.

  Melipat bendera.

  D Pen.e*taan

  1. *oleh menamakan sekurang-kurangnya TIGA%(' jenis haian liar.

  &. *oleh menamakan sekurang-kurangnya TIGA%(' jenis haian peliharaan.

  (. *oleh menyatakan sekurang-kurangnya TIGA %(' cara mengelakkanmakanan menjadi tercemar.

  8. *oleh menamakan sekurang-kurangnya TIGA %(' komponen asaskomputer.

  0. *oleh menyatakan cara penggunaan teleon persendirian atau aam

  dengan meng