modul mt sistematik

Click here to load reader

Post on 26-Sep-2015

248 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

maths

TRANSCRIPT

1

LATIHAN ULANGKAJI.

1.Nombor dan Operasi BergabungNoSoalan

165 645 + 7 824 =

2.860 + 608 8 =

3.Bundarkan 27 182 kepada ratus yang terdekat ?

4.326 16 =

5.930 - 396 9 =

6.Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

Nyatakan nilai digit bagi 5

7.36 344 7 =

8.309 + 65 9 =

9.Tuliskan nilai di bawah dalam perkataan.

10.7 329 8 =

11.( 786 - 15 ) 30 =

12.28 438 + 3 245 =

13.

Nyatakan nilai digit 9 pada nombor di bawah.

14.Bundarkan 35 364 kepada ribu yang terdekat ?

15.(120 + 315 ) ( 3 =

16.Bundarkan 6 374 kepada ratus yang terdekat ?

17.13 234 ( 5 067 =

18.117 2 3 =

19.Nyatakan nilai tempat bagi angka 8 pada 98 654 ?

20.57 712 8 =

21.720 ( 180 x 3 =

22.Nyatakan nilai tempat bagi angka 3 pada nombor di bawah.

22.3094 x 6=

23.Nyatakan dalam angka.

6543 - 943 + 765 =

24.736 + 344 8 =

25.Sebuah kotak mengandungi 36 keping coklat di dalamnya.. Arjun membeli tiga kotak coklat itu. Dia memberikan 47 keping daripadanya kepada kawan-kawannya dan bakinya disimpan. Berapakah bilangan coklat yang disimpan?

26.Tuliskan dalam perkataan

27.51826 + 2317=

28.(175 + 35 ) 30 =

29.Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

Nyatakan nilai digit bagi angka 4.

30.372 31 =

31.( 580 - 188 ) 8 =

32.Diagram 1 shows a number line.

Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

Carikan nilai K ?

33.744 2 4 =

34.Bundarkan 34 876 kepada ratus yang terdekat .

35.85 756 + 8432 =

36.(620 - 73 ) 8 =

37.Bundarkan 85 274 kepada ribu yang tedekat.

38.45 253 4 669 =

39.465 5 3 =

40.390 + 86 7 =

41.Nyatakan nilai tempat bagi angka 1 pada nombor 61 039

42.21 249 + 3476 =

43.120 + 615 3 =

44.Rajah 1 menunjukkan lima kad nombor.

Binakan nombor terbesar 5 digit daripada kad-kad itu.

45.Diagram 2 shows a number line.

Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

Nilai K X 2300 ialah

46.54 168 4 =

47.( 636 + 156) 12

48. Tulis nombor di bawah dalam angka.

49.Lecthumy membeli 6 bungkus guli. Setiap bungkus mengandungi 120 biji guli. Dia menyimpan sama banyak ke dalam 18 kotak. Berapa biji guli dalam setiap kotak?

50.( 1233 - 99 ) 7 =

Jumlah Markah Tandatangan Ibubapa _____________________________

2.Pecahan

NoSoalan-Soalan

1. EQ \F(1,6) + EQ \F(2,3) =

2. EQ \F(1,4) + EQ \F(7,8) =

State the answer in mixed number.

Nyatakan jawapan dalam nombor bercampur.

3.

EQ \F(1,3) of 3 600 g is

EQ \F(1,3) daripada 3 600 g ialah

4.Convert EQ \F(13,3) into mixed number.

Tukarkan EQ \F(13,3) kepada nombor bercampur

5.Diagram 1 consists a several square with the same size.

Rajah 1 mengandungi beberapa segiempat sama yang sama besar.

State the mixed number of the whole number is shaded

Nyatakan dalam nombor bercampur kawasan berlorek.

6. + EQ \F(7,9) Nyatakan jawapan dalam bentuk nombor bercampur.

Give the answer in mixed numbers.

7.Simplest the fraction of EQ \F(5,15) is

Permudahkan bagi EQ \F(5,15) ialah

8.Diagram 2 consist the several squares with the same size.

Rajah 2 mengandungi beberapa segiempat sama yang sama besar.

What is the fraction of whole diagram is shaded.

Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah.

9. EQ \F(3,5) of 400 boys wear neck tie is.

EQ \F(3,5) daripada 400 murid lelaki memakai tali leher ialah

10.1 EQ \F(3,8) - EQ \F(5,8) =

11. EQ \F(1,3) 285 =

12.Diagram 3 consists similar size of squares.

Rajah 3 mengandungi beberapa segiempat sama yang sama besar.

What is the percentages of the whole diagram is shaded ?

13.Convert EQ \F(13,5) into mixed number ?

Tukarkan EQ \F(13,5) kepada nombor bercampur?

14Diagram 4 shows the circle had been cut equally into several parts.

Rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan yang dipotong kepada beberapa bahagian yang sama besar.

State the fraction of the whole diagram is shaded

Nyatakan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah.

15. EQ \F(7,9) + EQ \F(1,3) =

State the answer in mixed number.Nyatakan jawapan dalam nombor bercampur.

16. EQ \F(1,6) + EQ \F(2,3) =

17.How many EQ \F(2,3) of 108 pupils past the Mathematics test.?.

Berapakah EQ \F(2,3) daripada 108 orang murid lulus dalam ujian Matematik?

18.Diagram 5 shows a several square with the same size.

Rajah 5 menunjukkan beberapa segimepat sama yang sama besar.

State the mixed number of whole diagram is shaded.

Nyatakan dalam nombor bercampur kawasan berlorek.

19. EQ \F(3,7) of 84 cars are sold. How many cars do not sold?

EQ \F(3,7) daripada 84 buah kereta telah dijual . Berapakah bilangan kereta yang tidak dijual?

20. of 140 beads are blue beads and the rest are red beads.

How many are there does red beads?

daripada 140 biji manik berwarna biru dan bakinya berwarna merah,

Berapakah bilangan manik yang berwarna merah?

21.Convert 3 EQ \F(1,4) into improper fraction.

Tukarkan 3 EQ \F(1,4) kepada pecahan tak wajar.

22.Convert EQ

EQ EQ \F(15,7) into mixed number.

Tukarkan EQ \F(15,7) kepada nombor bercampur.

23. EQ \F(5,6) ( EQ \F(2,3) =

24.4 EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ \F(1,6) - EQ \F(5,6)

25. EQ \F(3,5) of 400 boys wear neck tie is.

EQ \F(3,5) daripada 400 murid lelaki memakai tali leher ialah

26.a) State one equivalent fraction of EQ

EQ

EQ

EQ \F(2,7) .

Nyatakan satu pecahan setara bagi EQ \F(2,7) b) Simplest the fraction EQ

EQ

EQ \F(6,9) is

Permudahkan bagi pecahan EQ \F(6,9) ialah

27.State the simplest fraction for EQ \F(4,16) is

Permudahkan EQ \F(4,16) ialah

28. - EQ EQ \F(1,9) =

29.Convert 4 EQ

EQ \F(1,4) into improper fraction?

Tukarkan 4 EQ \F(1,4) kepada pecahan tak wajar ?

30. EQ \F(2,3) of 4800 g of sugar is

Berapakah EQ \F(2,3) dariapda 4800 g gula?

31.1 EQ \F(3,7) - EQ \F(6,7) =

32.Diagram 6 consist a several square with the same size.

Rajah 6 mengandungi beberapa segiempat sama yang sama besar.

State the mixed number of the whole diagram is shaded.

Nyatakan dalam nombor bercampur kawasan berlorek daripada seluruh rajah

33. EQ \F(3,4) of 1420 ml of water is

Berapakah EQ \F(3,4) daripada 1420 ml air ?

34.Diagram 7 consists the several squares with the same size.

Rajah 7 mengandungi beberapa segiempat sama yang sama besar.

What is the fraction of the whole diagram is shaded?

Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah?

35. EQ \F(3,5) + EQ \F(7,10) =

State the answer in mixed number .

Nyatakan jawapan dalam nombor bercampur.

36.Diagram 8consists the several square with same size.

Rajah 8 mengandungi beberapa segiempat sama yang sama besar.

What is the fraction of the whole diagram is shaded?

Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah?

37. EQ \F(5,6) of 744 ml of water is

Berapakah EQ \F(5,6) daripada 744ml air ? .

38.Diagram 9 shows a number line.

Rajah 9 menunjukkan satu garis nombor.

Find the value of K ?

Nilai K ialah

39.Simplest EQ

EQ \F(14,6) then state the answer in mixed number.

Permudahkan EQ \F(14,6) , kemudian nyatakan jawapan dalam nombor bercampur

40. EQ \F(3,7) of 490 hats are green and the rest are red. How many hats are red ?

EQ \F(3,7) daripada 490 buah topi berwarna hijau dan baki berwarna merah. Berapakah bilangan topi berwarna merah?

41.Diagram 10 consist the several squares with the same size.

Rajah 10 mengandungi beberapa segiempat sama yang sama besar.

What is the fraction of whole diagram is shaded.

Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah

42. EQ \F(1,4) + EQ \F(7,8) =

State the answer in mixed number.

Nyatakan jawapan dalam nombor bercampur.

43. EQ \F(7,9) - EQ \F(2,3) =

44.Convert EQ \F(13,3) into mixed number.

Tukarkan EQ \F(13,3) kepada nombor bercampur.

45.Table 1 shows the number of animal in Q farm.

Jadual 1 menunjukkan bilangan haiwan dalam ladang Q .

Animals

The number of animals

Chicken

860

Duck

120

Goose

40

EQ \F(3,4) of each animals are solds. How many of them not solds.

EQ \F(3,4) daripada setiap haiwan itu dijual. Berapakah jumlah haiwan yang tidak dijual ?

46. EQ \F(3,4) of 48 pupils get A grade in Mathematics and the rest get B grade.

How many of them get B grade ?

EQ \F(3,4) daripada