modul lagu & nyanyian krs & tkrs

Click here to load reader

Post on 19-Aug-2015

398 views

Category:

Documents

21 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MXNHXM

TRANSCRIPT

Modul Lagu & Nyanyian KRS/TKRS,Oleh Sekteriat Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.1KANDUNGAN MODULKANDUNGAN HALAMANPendahuluan 3Panduan Memilih Lagu...4Panduan Mengajar Nyanyian.5Lagu-lagu a!mi Negara."Lagu-lagu Kade# emaja $e%&lah..'Lagu-lagu Pa#rii%..(Lagu-lagu $u%a amai)5Lagu Ke*in#aan Ke+ada Alam $e%i#ar..,3Lagu -era%!i ,5 Lagu Permainan.. ,(Lagu Un!ur Na!iha# dan U*a+an.. ,.Lagu /radi!i&nal dan Lagu a%ya#.. 30Na!yid Kana%-%ana%...3' Lagu $eran#au..4)A+li%a!i.. 44Penu#u+ 45uju%an.. 4"Lam+iran $u%a#an La#ihan Lagu dan Nyanyian K$ 1 /K$.. 4'$&alan-!&alan Ujian Lagu 1 Nyanyian.. 4(Modul Lagu & Nyanyian KRS/TKRS,Oleh Sekteriat Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.

,.)P2NDAHULUANModul Latihan!LagudanNyanyianKRS!ini diter"itkankhasdandisusundengan tu#uan $e$"eri sedikit ta$"ahan akti%iti ke&ada il$u K'DETREM'('SEKOL')&T*N'SK'DETREM'('SEKOL')+KRS&TKRS, seterusnya$elengka&kan serta $e$enuhi kehendak sukatan latihan KRS & TKRS. Melalui akti%itinyanyian &ara #urulatih $a$&u $e$"ina se$angat, $oti%asi, sika& dan daya kreati%iti&ara anggota KRS & TKRS, "aik anggota "a-ahan atau &ara &ega-ai.Nyanyian yang terda&at di dala$ $odul ini $a$&u dan sesuai diga"ung#alinkandenganakti%iti.akti%iti KRS& TKRSyangterda&at didala$sukatanlatihanKRS&TKRS. Denganke"i#aksanaan&ara#urulatih$engga"ung#alinkanakti%iti nyanyiandidala$akti%iti KRS&TKRS, akti%iti terse"ut akan$en#adi le"ih$enarikdantidak$e$"osankan &ara anggota kadet, ini adalah dise"a"kan akti%iti nyanyian da&at$eni$"ulkan keseronokan "aik dilakukan se/ara se/ara indi%idu atau se/ara "ersa$a.sa$adala$ku$&ulanyang"esar.ModullagudannyanyianKRS&TKRSinitelahdisusun $engikut katogeri lagu. 0enyusunan ini akan $e$udahkan &ara #urulatih$e$ilih dan $e$aha$i tentang #enis atau kategori lagu yang di&ilih, antara kategori laguterse"ut ialah 1 Lagu Ras$i Negara. Lagu KRS & TKRS. Lagu 0atriotik. Lagu Suka Ra$ai. Lagu Ke/intaan 'la$ Sekitar. Lagu 2eraksi. Lagu 0er$ainan. Lagu 2erunsurkan Nasihat dan */a&an.. Lagu Tradisional dan Lagu Rakyat. Lagu Nasyid Kanak.kanak. Lagu Serantau.Modul Lagu & Nyanyian KRS/TKRS,Oleh Sekteriat Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.3Ke&ada &ara #urulatih yang $enggunakan $odul ini diu/a&kan #utaan teri$a kasih dandihara&kan $odul ini da&at di&er"aiki dari $asa ke se$asa agar ia $en#adi se"uah $odullatihan KRS & TKRS yang "er$utu dan $udah untuk digunakan. 'khir kata dari ka$isela$at $en/a&ai ke#ayaan /e$erlang dala$ a&a #ua akti%iti KRS & TKRS.,., /U3UAN ..1 Melahirkan ahli kadet yang tahu $enyanyikan lagu.lagu ras$i negara dan negeri $engikut &rotokol yang "etul.. Menana$kan se$angat &atriotik dan /intakan negara se$asa $enyanyikan lagu &atriotik..3 Me$astikan ahli kadet tahu $enyanyikan dan $enghayati senikata lagu KRS dengan "aik. ..4 Me$astikan lagu.lagu rakyat dan tradisional da&at dinyanyikan dan diingati oleh generasi "aru. ..5 Me-u#udkan suasana $enyeronokkan dan /eria se$asa $en#alankan akti%iti ini $enerusi lagu.lagu "eraksi, rakyat dan tradisional. ..6 Melahirkan generasi yang da&at $enghargai dan $en/intai ala$ sekitar $enerusi lagu yang dinyanyikan...7 Mengenal lagu.lagu dari daerah atau negara lain dan da&at $enyanyikannya. ,.3 P2LAK$ANAAN AK/454/4,.3.)Panduan Memilih LaguSe$asa$e$ilihlaguuntukakti%iti KRS&TKRS, &ara#urulatihhendaklah$e$ilihlaguyang sesuai dan$enarik. 'ntara /iri./iri laguyang sesuai dan$enarikialahterda&atnya unsur.unsur ulangan &ada lirik atau $elodinya serta $udah di&ela#ari.0e$ilihan lagu yang "anyak $eli"atkan &ergerakan, dra$a atau&un $ainan #uga sesuaikerana ia $a$&u $ena$"ahkan $inat &ara kadet terhada& lagu terse"ut, "egitu #uga laguyang $e$&unyai lirik yang sederhana iaitu tidak terlalu &an#ang atau terlalu &endek #ugasesuai.Modul Lagu & Nyanyian KRS/TKRS,Oleh Sekteriat Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.4,.3.,Panduan Mengajar Nyanyian.1. Lagu yang "aik $e$&unyai /iri./iri se&erti, 8rasa dan ayat lagu yang &endek dan $udah di8aha$i, lagu yang "erulang &erkataan dan $elodinya. Melodi, ira$a danlirik lagu yang $enarik dan senang diingati.. 0ara #urulatih &erlu tahu $enyanyikan lagu dan lirik lagu yang di&ilih se"elu$$enga#ar ke&ada &ara kadet. Nyanyikan "erulang kali untuk &ara kadet$endengarkannya. (angan asingkan seni kata dengan $u9ik. Kaset $u9ik hanyadigunakan a&a"ila $e$&erkenalkan lagu atau&un sele&as &ara kadet $engetahuilagu itu untuk dinyanyikan "ersa$a $engikut iringan $u9ik.3. Nyanyikan lagu dengan &i/ yang sederhana tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.(ulat suara &ara kadet teruta$anya anggota TKRS adalah dala$ lingkungan not :tengah hingga not '. Oleh kerana nada &ara #urulatih "iasanya rendah, $aka &ara#urulatih /u"a da&atkan nada &er$ulaan se"elu$ "ernyanyi.4. 0ara#urulatih&erlu"ernyanyi dala$keadaan$enghada&&arakadet, su&aya$erekada&at $e$&erhatikan/ara#urulatih"ernyanyi. Nyanyian#urulatihdan&ara kadet&erlu#elas dante&atnadasertase"utannya-alau&un$enggunakan"ahasa lain atau dialek daerah.5. Nyanyian untuk taha& TKRS tidak $e$erlukan si$"ol not $u9ik. Mereka &erlu"ela#ar lagu dengan /ara $engikut nanyian #urulatih. (angan $e$aksa &ara kadetteruta$anya TKRS "ernyanyi "ersa$a atau&un $e$&ela#ari lagu dala$ te$&ohyangditeta&kan. Se"aliknyasentiasadiulanglagusetia&$asa/ hari sehingga$ereka da&at $engha8al lagu itu.Modul Lagu & Nyanyian KRS/TKRS,Oleh Sekteriat Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.56. 'kti%iti nyanyian "oleh dilan#utkan ke&ada akti%iti lain se&erti nyanyian"erdra$a, "erka-at, "erlari , &ergerakan dengan iringan alat &erkusi +gendering,dan lain.lain.,.3.3LAGU 6LAGU DAN N7AN74AN K$ DAN /K$;. LAGU-LAGU A$M4 N2GAALagu.laguras$i Negara$eru&akanlagu.laguyang-a#i"diha8al dandihor$ati olehsetia& rakyat Malaysia yang "er"ilang kau$ dan aga$a. 0ara (urulatih harus $e$astikan&ara kadet $a$&u $enyanyikan lagu ras$i Negara ini. 0ara (urulatih #uga harus$e$"eri &en#elasan tentang &rotokol lagu.lagu ras$i negara ini.). LAGU K2-ANG$AAN.Negara Ku.Negara ku tanah tu$&ahnya darahku,Rakyat hidu& "ersatu dan $a#u,Rah$at "ahagia tuhan kurniakan,Ra#a kita sela$at "ertahta,Rah$at "ahagia tuhan kurniakan,Ra#a kita sela$at "ertahta. ,. LAGU N2G24 $2LANGO Duli yang Maha MuliaSela$at di atas takhta'llah lan#utkan usia TuankuRakyat $ohon restu "a-ah Duli Tuanku2ahagia sela$a.la$anya'$an dan sentosa Duli >>>>>>>>KananMenu#u>>>>>>>>>>>..=a-asan'yuh kita>>>>>>>>>>...Ma#u(adi insan..>>>>>>>>>>.2eril$u(an#i kita>>>>>>>>>>...Kekalkan(adi insan>>>>>>>>>>..2eri$an)ati $esti>>>>>>>>>>...:ekal(adi insan>>>>>>>>>>..2era$al.444. LAGU-LAGU PA/4O/4K.Lagu.lagu &atriotik yang terda&at dala$ $odul ini $eru&akan lagu.lagu &atriotik yang&o&ular dan sering disiarkan di $edia.$edia elektronik se&erti di ka/a t% atau di radio.Lagu.lagu ini a$at sesuai didedahkan ke&ada &ara kadet KRS & TKRS. Di dala$ lagu.laguini "anyakterda&at unsur.unsur&atriotikyangharusditera&kandala$#i-a&arakadet. Lagu.lagu&atriotik ini a$at sesuai sekiranya dia#ar ataudinyanyikan se/ara"erku$&ulan se&erti koir. 0ara (urulatih seharusnya $e$&er#elaskan $aksud dan nilai.nilai $urniyang terda&at di dala$ senikata lagu.laguini dandiselang.selikan denganlatihan nyanyian.$elang&r -ergera% Maju.Ter"entang indah "an#aran gagah,Negeri $ak$ur tanahnya su"ur,Rakyat "er&adu, a$an sentosa,Selangor negeri ter/inta.0ara &etani seluruh negeri,2er&adu tenaga $en/urah "akti,0ada negeri dan #uga "angsa,Di "a-ah &ayung 2aginda.Modul Lagu & Nyanyian KRS/TKRS,Oleh Sekteriat Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.?+korus,Ma#u>$a#u arah ditu#u,Ker#a kuat &enuh se$angat,@agah "erdiri &enuh "erdikari,Matla$at yang sungguh $urni.Ma#u>. 2angsa, $a#u Negara,0adu erat rakan dan taulan,@agah &erkasa di$ata dunia,Negeri Selangor Darul Ehsan.(Ulang semua rangkap2X)3alur Gemilang.Merah $e$"ara se$angat -a#a,0utih $u "ersih "udi &ekerti,Kuning "erdaulat &ayung Negara,)idu& &er&aduan ka$i se$ua.0un/ak dunia telah kau ta-an,Lautan luas telah kau redah,Me$"a-a se$angat #i-a $erdeka,Se$arak #aya ka$i -arganya.(Korus)E$&at "elas $elintang #alurnya,Se$ua negeri dala$ Malaysia,Satu suara satu se$angat,;tu su$&ah -arga "erdaulat.(alur @e$ilang di "a-ah naungan$u,(alur @e$ilang ka$i se$ua "ersatu,Merah, &utih, "iru, kuning,(alur se$angat ka$i se$ua.(Ulang semua rangkap)(alur @e$ilang #i-a ka$i serahkan,(alur @e$ilang ki"arkanlah -a-asan,Merah, &utih, "iru, kuning,(alur se$angat ka$i se$ua.Modul Lagu & Nyanyian KRS/TKRS,Oleh Sekteriat Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.A2erki"arlah>>"erki"arlah>>."erki"arlah.. ('L*R @EM;L'[email protected] Malay!ia /anah Air Ku.Malaysia>oh tanah air ku,Tanah te$&at tu$&ah darah ku,Negeri elok a$at ku /inta,ku0ergilah "er#uang untuk "angsa,(angan>.ragu,Na$a $u teta& di&u#a.2iar>.$ati,Se"agai &ahla-an yang se#ati,(angan undur>.(asa $u kelak "erta"ur. (korus)Sela$at kau &ergi,Sela$at ke$"ali,Dengan hati su/i,Dan tak takut $ati.0ahla-anku>Menu#u luas ke $edan &erang,Modul Lagu & Nyanyian KRS/TKRS,Oleh Sekteriat Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.1(angan undur,Se"agai askar "er#uang.(ulang korus)Pu#ra Pu#ri.0utera &uteri Negara #aya,2ersatu "er&adu tenaga,0ada $u hara&annya "angsa,Seandai /ita./ita.0utera &uteri se#ati $ulia,Kota 2andar desa se&asti,Seruan #as$ani de-i su/i,