modul instrumen intervensi membaca dan … ii2m men.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan...

of 137 /137
UNIT PEMULIHAN KHAS SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH (II2M)

Author: truongnga

Post on 06-Feb-2018

663 views

Category:

Documents


83 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIT PEMULIHAN KHASSEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS

  JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

  MODULINSTRUMEN INTERVENSI

  MEMBACA DAN MENULISBAHASA MELAYU

  SEKOLAH MENENGAH(II2M)

 • i

  Kata Alu-aluanPengarah Pelajaran Johor

  Bismillahirahmanirrahim

  Saya berasa amat bangga dan bersyukur atas kejayaan penerbitan Modul Intervensi

  Bahasa Melayu dan Matematik Sekolah Menengah bagi kemahiran asas 3M iaitu

  menulis, membaca dan mengira. Penerbitan ini seiring dengan hasrat kerajaan

  meningkatkan Kemahiran 3M kalangan murid sekolah menengah.

  Sejajar dengan hasrat ini, penerbitan modul ini akan membantu guru-guru

  intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH (Program 100% Celik Huruf)

  Negeri Johor khususnya dalam menyusun langkah-langkah remedial bagi merawat

  dan memulihkan murid yang mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran asas

  3M secara lebih teratur dan berkesan.

  Penguasaan kemahiran asas literasi dan numerasi ini adalah amat penting

  untuk setiap murid sebagai teras meneroka ilmu. Sehubungan itu, adalah menjadi

  tanggungjawab semua pendidik yang terlibat bagi memastikan setiap murid yang

  berada dalam sistem pendidikan hari ini mempunyai asas yang kukuh bagi menguasai

  ilmu ini sejajar dengan matlamat akhir pendidikan iaitu murid boleh membaca,

  menulis dan mengira serta mampu bersaing dalam peperiksaan awam.

  Sekian terima kasih.

  Mohd Nor bin A. GhaniPengarah Pelajaran Johor

 • ii

  PENGENALAN

  Modul Intervensi Bahasa Melayu disediakan khusus untuk membantu

  pelajar menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Penyediaan modul

  ini berasaskan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar Intervensi.

  Modul ini memuatkan latihan membaca dan menulis. Kesemua

  kemahiran ini dipersembahkan dalam beberapa unit. Terdapat sepuluh unit

  yang disediakan untuk mengenal pasti tahap keupayaan asas membaca dan

  menulis murid Intervensi.

  Latihan yang dimuatkan dalam modul ini merupakan latihan yang sesuai

  untuk melatih pelajar menguasai kemahiran asas membaca dan menulis.

  Diharap pelajar dapat menggunakan modul ini untuk membolehkan

  mereka menguasai kemahiran yang telah ditetapkan dan seterusnya dapat

  membantu mereka lulus dalam peperiksaan awam Penilaian Menengah

  Rendah (PMR).

  LATAR BELAKANG

  Program Intervensi 3M di sekolah menengah dilaksanakan mengikut

  konsep KBSM iaitu pemulihan di bilik darjah. Program ini bergerak di bawah

  Panitia Bahasa dan Panitia Matematik dan menjadi tanggungjawab guru

  bahasa dan guru matematik untuk melaksanakannya. Pelajar yang dikenal

  pasti tidak menguasai asas membaca dan menulis akan mengikuti prosedur

  pelaksanaan seperti carta alir Prosedur Perlaksanaan Intervensi Bahasa Melayu.

 • iii

  PROSEDUR PELAKSANAAN INTERVENSI BAHASA MELAYU

  KELAS BIASA

  TINDAKANSUSULAN

  (JIKA PERLU)

 • iv

  KANDUNGAN MODUL

  UNIT 1 : Gabungan vokal a,i,u dengan konsonan b dan k.

  UNIT 2 : Gabungan vokal a,i,u dengan konsonan s,d,p dan l.

  UNIT 3 : Gabungan vokal a,i,u dengan konsonan r,n,y,t ,m dan j.

  UNIT 4 : Gabungan vokal e pepet, o , e taling dengan konsonan.

  UNIT 5 : Gabungan suku kata terbuka vokal a dengan konsonan

  yang menghasilkan suku kata tertutup.

  UNIT 6 : Gabungan suku kata terbuka vokal i dengan konsonan

  yang menghasilkan suku kata tertutup.

  UNIT 7 : Gabungan suku kata terbuka vokal u,e pepet, e taling dan

  o dengan konsonan yang menghasilkan suku kata tertutup.

  UNIT 8 : Gabungan konsonan ng dengan suku kata terbuka atau

  tertutup menjadi perkataan.

  UNIT 9 : Memahami bentuk diftong ai,au,oi.

  UNIT 10 : Gabungan vokal a,i,u dengan konsonan g,c,h,w,f dan z.

 • Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

  KEMAHIRAN

  MEMBACA DAN MENULIS

  Menguasai

  Sudah Belum Catatan

  1. Menamakan dan membunyikan vokal a,i, u berdasarkan gambar

  2. Membunyikan suku kata terbukagabungan konsonan b dan k denganvokal a, i, u.

  3. Gabungan vokal a, i, u dengan sukukata terbuka bagi menghasilkanperkataan

  4. Membaca ayat-ayat mudah

  Unit 1 :

  Kemahiran gabungan vokal a,i, u dengan konsonan bdan k

 • Menyebut perkataan vokala,i dan u

  api abu

  ibu isi

  ubi ulu1

 • Membunyikan suku katagabungan konsonan b dank dengan vokal a,i dan u

  b

  ba bi bu

  ka ki ku

  2

 • Kemahiran Membaca

  Gabungan vokal a,i,u dengansuku kata terbuka

  ba ..ca = baca bu ..ku = buku ki .. ta = kita

  ba .. ku =baku bu ..lu = bulu ki ..ri = kiri

  ba ..ra = bara bu ..li = buli ki ..ra = kira

  ba ..wa = bawa bu ..ka = buka ki.. mono = kimono

  ba..ru = baru bu ..ta = buta ki ..lo = kilo

  bi ..ru = biru ka ..ki = kaki ku ..da = kuda

  bi ..la = bila ka ..ta = kata ku .. Ku = kuku

  bi ..na = bina ka ..yu = kayu ku ..li = kuli

  bi ..su = bisu ka ..mi = kami ku ..bu = kubu

  bi ..sa = binsa ka ..ca = kaca ku ..tu = kutu

  3

 • Adik membaca bukucerita.

  Emak membawa bakulke pasar.

  Kemahiran Membaca

  4

 • Abang memakai bajuwarna biru.

  Adik membilangmenggunakan jari.

  5

 • Latihan membaca

  Buang sampah ke dalamtong sampah

  Sila basuh kaki sebelum tidur

  Saya suka makan kacang

  Kemahiran Membaca

  6

 • Kami bermain bola di padangbersama kawan-kawan

  Emak menyuruh saya membelikicap di kedai

  Sila bukakan kipas angin itu

  Kemahiran Membaca

  7

 • Latihan Menulis

  Isi tempat kosong denganperkataan yang sesuai.

  1. Buang _____________ kedalam tong sampah.

  2. Sila _____________ kakisebelum tidur.

  3. Saya suka _____________kacang.

  4. Kami bermain di_____________ bersamakawan-kawan.

  5. Emak menyuruh saya_____________ kicap di kedai.

  6. Sila bukakan _____________angin itu.

  8

 • Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

  KEMAHIRAN

  MEMBACA DAN MENULIS

  Menguasai

  Sudah Belum Catatan

  1. Membunyikan suku kata terbukagabungan konsonan s, d, p dan ldengan vokal a, i, u.

  2. Membunyikan dan membatangkansuku kata terbuka bagi menghasilkanperkataan dua suku kata terbuka.

  3. Membaca rangkai kata dan ayat yangterbina daripada perkataan denganmenggunakan kemahiran yangterdahulu.

  Unit 2 :Kemahiran membaca suku kata dan perkataan

  gabungan vokal a,i,u dengan konsonan s,d,p dan l.

 • Sam..pai = sampai Dak..wa = dakwa syam..pu = syampu Syur..ga = syurga Te..ma..sya = temasya

  kemahiran Membaca

  9

 • Suku kata tertutup (kvk + kvk )

  sampah dakwat

  pondok sampul

  pensel gambar

  kertas nombor

  darjah kupang10

 • Ahli bomba sedangmemadam api.

  Anjing menyeberangjambatan terlihat bayang-

  bayang.

  Kemahiran Membaca

  11

 • Tukang rumah itu sedangmembina rumah baru.

  Pemain sedang berbincangdengan pasukannya.

  Kemahiran Membaca

  12

 • Pekerja itu sedangkutip sampah dipadang.

  Emak masak kupanguntuk makan malam

  Pekebun sayur menanamkunyit untuk dijual

  Kemahiran Membaca

  13

 • Jangan bermain dipadang ketika kilat

  Peniaga itu sedangkirai roti jala untukpelanggan

  Kuda itu sedang berlarimenuju ke garisanpenamat

  Kemahiran Membaca

  14

 • Latihan:Isikan tempat kosong dengan

  perkataan yang sesuai.

  1. Jangan bermain di padangketika __________.

  2. Peniaga itu sedang _______roti jala untuk pelanggannya.

  3. ______ itu sedang berlarimenuju ke garisan penamat

  4. Pekerja itu _______ sampahdi bawah pokok.

  5. Emak sedang masak________ di dapur

  6. Pekebun itu sedangmenanam pokok ________.

  15

 • Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

  KEMAHIRAN

  MEMBACA DAN MENULIS

  Menguasai

  Sudah Belum Catatan

  1. Penguasaan kemahiran mengenal danmembunyikan huruf vokal

  2. Penguasaan kemahiran membaca sukukata KV

  3. Penguasaan kemahiran membina danmenulis suku kata KV

  4. Penguasaan membina perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

  5. Penguasaan membaca perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

  6. Penguasaan menulis perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

  Unit 3 :Kemahiran membaca suku kata dan perkataan

  gabungan vokal a,i,u dengan konsonan r,n,y,t,m,dan j.

 • 16

  Latihan 1Bunyikan suku kata terbuka gabungan konsonanr,n,y,t,m,j dan huruf vokal a,i,u bagi perkataanberikut :

  rata raya rasa bara riba rima

  mari rusa rupa baru nama naga

  nasi nona noni nila kini sini

  nusa saya kaya maya bayi Bayu

  sayu layu tani tamu kata mata

  tipu tiru titi hati tuna tuba

  batu satu mama maya mara masa

  misi mini kami sami muka mula

  kamu jari meja jiwa juri baju

  keju kaji jawi jawa laju taji

 • 17

  Latihan 2

  Bunyikan suku kata yang berikut.

  r a r i r u

  y a y i y ut a t i t um aj a

  m i m uj i j u

  n a n i n u

 • 18

  Latihan 3

  Baca perkataan di bawah.

  t a l it i t i

  t ua

  g ubd

  a yd

  is a y a

  l a y u

 • 19

  Latihan 4

  Baca perkataan di bawah.

  m a m a

  m u k a

  m i s i

  j a wd

  i

  b a j u

  j i w a

 • 20

  Baca petikan di bawah.

  Nani dan Nanu ialah saudara kembar.

  Sejak dari kecil mereka mempunyai raut mukayang sama.

  Mama mereka sendiri sukar untuk mengenalianak-anaknya.

  Nani suka makan nasi berlaukkan daging rusa.

  Nanu suka melakukan aktiviti memanjatmenggunakan tali dan berjalan di atas titi.

  Jiwa dan hati mereka sama suka memakaibaju warna biru

 • 21

  Kemahiran MenulisLatihan 1

  Cantumkan huruf konsonan dengan vokal a, untukmembentuk suku kata terbuka.

  Contoh:

  hu

  bu

  lu

  tu

  ku

  dut

  rny

  mkj

  a raaaaaa

 • 22

  Latihan 2

  Cantumkan huruf konsonan dengan vokal i, untukmembentuk suku kata terbuka.

  Contoh:

  t

  rny

  mj

  i riiiiii

 • 23

  Latihan 3

  Cantumkan huruf konsonan dengan vokal u, untukmembentuk suku kata terbuka.

  Contoh:

  t

  rny

  mj

  u ruu

  u

  u

  u

  u

 • 24

  LatihanLengkapkan ayat dengan perkataan yang diberi.

  baja rusa mama nasi tali titi jawi

  1. ______________ saya pandai membaca tulisan

  ______________.

  2. Nani dan Nanu menyeberang parit di belakangrumah menggunakan ______________.

  3. ______________ digunakan untuk menyuburkantanaman.

  4. Nani suka makan______________ berlaukkandaging ______________.

  5. Buku-buku itu diikat dengan ______________.

 • Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

  KEMAHIRAN

  MEMBACA DAN MENULIS

  Menguasai

  Sudah Belum Catatan

  1. Menamakan dan membunyikanvokal e pepet, o dan e talingberdasarkan gambar.

  2. Membunyikan suku kata terbukagabungan kosonan dengan vokal epepet, o dan e taling

  3. Membaca ayat-ayat mudah dancerita-cerita pendek yang dikarangdengan menggunakan perkataandaripada kemahiran terdahulu.

  Unit 4 :Kemahiran gabungan vokal e pepet, o, e taling

  dengan konsonan

 • Cca

  Ccu

  Cco

  ci

  Cce

  Cce

  25

 • Cda

  Cdu

  Cde

  di

  Cde

  Cdo

  26

 • Cfa

  Cfu

  Cfo

  fi

  Cfe

  Cfe

  27

 • Cga

  Cgu

  Cge

  gi

  Cgo

  Cge

  28

 • Cha

  Chu

  Che

  hi

  Cho

  Che

  29

 • Cja

  Cju

  Cje

  ji

  Cjo

  Cje

  30

 • Cka

  Cku

  Cke

  ki

  Cko

  Cke

  31

 • Cla

  Clu

  Cle

  li

  Clo

  Cle

  32

 • Cna

  Cnu

  Cne

  ni

  Cno

  Cne

  NILA

  33

 • Cpa

  Cpu

  Cpe

  pi

  Cpo

  Cpe

  34

 • Cra

  Cru

  Cre

  ri

  Cro

  Cre

  35

 • Csa

  Csu

  Cse

  si

  Cso

  Cse

  36

 • Cta

  Ctu

  Cte

  ti

  Cto

  Cte

  37

 • Cv

  Cwi

  Cyu

  wa

  Cx

  Cyo

  38

 • Czi

  zaC

  zo

  39

 • Kemahiran Membaca

  BajuIni baju Ali.Baju Ali baru.Baju Ali biru.

  40

 • SawiSaya suka sawi.Bapa beli sawi.Raga bapa ada sawi.

  41

 • LawaIni Zana.Muka Zana lawa.Zana ada mata.

  42

 • DukuSaya suka duku.Bapa suka duku.Abu jual duku.Bapa beli duku Abu.

  43

 • QariGuru puji Zaki.Zaki seorang qari.Apabila Zaki baca,bapa Zaki suka.

  44

 • JariIni jari Nani.Nani ada lima jari.Pada jari ada kuku.

  45

 • LoriIni lori.Ini lori bapa saya.Lori bapa saya baru.Setiap hari bapa cucilori.

  46

 • NilaIni nila.Ibu beli nila.Ibu nila baju.Setiap hari bapa cuciBaju.Baju jadi biru.

  NILANILA

  47

 • Kemahiran Menulis

  Tuliskan perkataan bagi gambar-gambar berikut:

  ______________

  _______________ _______________

  ______________

  ______________ ______________

  _______________ _______________

  48

 • ca ra ke ci la ce ka

  Kemahiran Menulis

  49

 • itu baru pasu

  _______________________________________________

  bapa paku beli

  _______________________________________________

  baru peti ada bapa

  _______________________________________________

  Kemahiran Menulis

  50

 • Tuliskan perkataan berdasarkan sukukata yang diberi.

  ba

  ka

  ma

  tujupaja

  kakiyuta

  sataridu

  +

  +

  +

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  ==

  _________

  _________

  _________

  _________

  _________

  _________

  _________

  _________

  _________

  _________

  _________

  Kemahiran Menulis

  51

 • Lengkapkan perkataan berikut.

  bo___ ca___ Ro___

  te___ su___ du___

  Kemahiran Menulis

  52

 • Namakan Gambar

  ____________ ____________

  ____________ ____________

  Kemahiran Menulis

  53

 • Isikan tempat kosong dengan perkataanyang sesuai.

  kapas kapur sabun kapak sabut

  1. Ada dua batang_______________ di atas kotak.

  2. Emak cuci luka dengan_______________ dan ubat.

  3. Bapa guna _______________ untukmembelah kayu.

  4. Nenek ambil _______________kelapa untuk buat penyapu.

  Kemahiran Menulis

  54

 • Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

  KEMAHIRAN

  MEMBACA DAN MENULIS

  Menguasai

  Sudah Belum Catatan

  1. Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka dengan konsonanyang menghasilkan suku katatertutup

  2. Mengeja dan membatangkanperkataan dua suku kata terbukadan tertutup (di awal dan di akhirperkataan)

  3. Membunyikan suku kata terbukagabungan konsonan dengan vokal epepet, o dan e taling

  4. Membaca cerita-cerita pendek yangdikarang dengan menggunakanperkataan daripada kemahiranterdahulu.

  Unit 5 :Gabungan suku kata terbuka vokal a dengan

  konsonan yang menghasilkan suku kata tertutup

 • n

  ba n ban

  ca n canda n danga n ganha .. n hanja n jan

  55

 • ka n kanla n lanma n manna n nanpa n panra n ransa n santa n tanwa . n wan

  56

 • badan

  cawan

  dahan

  makan

  jalan

  reban

  57

 • pandu

  mandi

  hantu

  bantal

  landak

  santan

  58

 • Pak Leman pandu kereta.Pak Leman pandu kereta dijalan raya.Di jalan raya ada papan tanda.Papan tanda itu warna merah.Di hadapan papan tanda adadahan.

  Kemahiran Membaca

  59

 • kca k cak

  da k dak

  ga k gak

  ka k kak

  la k lak

  ma k mak

  pa k pak

  ra k rak

  sa k sak

  ta k tak

  60

 • cicak

  merak

  sepak

  kakak

  kapak

  kotak

  61

 • laksa

  sakti

  waktu

  takraw

  Maktab

  dakwat

  62

 • Kakak beli kapakKakak beri emak kapak itu.Emak suka kapak baru itu.Emak letak kapak itu di tepikotak.Di dalam kotak ada cicak.Emak geli lihat cicak.

  Kemahiran Membaca

  63

 • rba r bar

  ga r gar

  ja r jar

  ka r kar

  la r lar

  ma r mar

  na r nar

  ra r rar

  sa r sar

  ta r tar

  64

 • pagar

  kejar

  ular

  pasar

  mawar

  65

 • Ibu dan kakak ke pasar.Ikan di pasar itu segar.Di hadapan pasar ada dewan.Dewan itu dewan besar.Tepi dewan ada mawar.

  Kemahiran Membaca

  66

 • hba h bah

  ca h cah

  da h dah

  ga h gah

  ha h hah

  ja h jah

  ka h kah

  la h lah

  ma h mah

  na h nah

  67

 • h

  pa h pah

  ra h rah

  sa h sah

  ta h tah

  wa h wah

  68

 • pecah

  gajah

  rumah

  panah

  sawah

  69

 • Di rumah saya ada pagar.Di tepi pagar ada ular.Ular itu besar.Warna ular itu hitam dan merah.Emak kejar ular ke pagar.

  Kemahiran Membaca

  70

 • Rumah Hasmah di negeri Kedah.Di hadapan rumah Hasmah adasawah.Di tepi sawah ada pokok getah.Dahan pokok getah itu sudah patah.

  Kemahiran Membaca

  71

 • Pak Dolah dan Aman ke hutan.Mereka ke hutan cari rotan.Mereka lihat gajah.Badan gajah besar dan gagah.Mereka gelisah lalu lari dari situ.

  Kemahiran Membaca

  72

 • ..a..

  ba b bab sebabta b tab kitabla m lam tilamra m ram siramba l bal tebalha l hal rehalka p kap sikapra .p rap sirapLa s las gelasra s ras berasra t rat jeratZa t zat lazat

  73

 • tilam

  rehal

  sirap

  beras

  lazat

  74

 • Mak Limah baca kitab.Kitab itu di atas rehal.Kitab itu tebal dan mahal.Di tepi Mak Limah ada gelas.Di dalam gelas ada sirap.Mak Limah minum sirap itu.

  Kemahiran Membaca

  75

 • Kemahiran MenulisTuliskan perkataan bagi gambar-gambarberikut:

  ______________

  _______________ _______________

  ______________

  ______________ ______________

  _______________ _______________

  76

 • ibu kakak ke pasar dan

  _______________________________________________

  ikan itu segar di pasar

  _______________________________________________

  pasar di hadapan pasar ada

  _______________________________________________

  Kemahiran Menulis

  77

 • Tuliskan huruf tertinggal.

  ma_____ ca_____ se_____

  ka_____ _____pak wak _____

  Kemahiran Menulis

  78

 • Namakan Gambar

  ____________ ____________

  ____________ ____________

  Kemahiran Menulis

  79

 • Isikan tempat kosong dengan perkataanyang sesuai.

  kapas sepak laksa kapak sabut

  1. Mereka sedang bermain __________takraw.

  2. __________ sangat sedap.

  3. __________ itu sangat tajam.

  4. Bulu__________ berduri.

  Kemahiran Menulis

  80

 • Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

  KEMAHIRAN

  MEMBACA DAN MENULIS

  Menguasai

  Sudah Belum Catatan

  1. Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka dengan konsonanyang menghasilkan suku kata tertutup

  2. Mengeja dan membatangkanperkataan dua suku kata terbuka dantertutup.(di awal dan di akhir perkataan)

  3. Membaca cerita-cerita pendek yangdikarang dengan perkataan kemahiranyang terdahulu.

  Unit 6 :Kemahiran Membunyikan dan menggabungkan suku

  kata terbuka i dengan konsonan yang menghasilkansuku kata tertutup.

 • i

  Si kat sikatsi katSi katti lamSi katki pasSi katkun ciSi katti dur

  tilamkipaskuncitidur

  Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka i dengan konsonanyang menghasilkan suku kata tertutup.

  81

 • s i k a t

  t i l a m

  k i p a s

  k u n c i

  t i d u r

  82

 • Setiap hari sebelum ke sekolah,saya mengemas bilik tidur.

  Saya akan mengemas tilam.

  Selepas mandi, saya sikatrambut.

  Sebelum ke sekolah, saya perlumenutup kipas dan kunci bilik.

  Kemahiran Membaca

  83

 • s i __ __ __

  __ __ l a m

  __ __ p a s

  __ __ d u r

  __ __ n c __

  Kemahiran Menulis

  84

 • Perbendaharaan Kata

  Bibir Bijih Bilis Timun Lipan Bihun Ribut Libat Kicap Lidah

  Sebut dengan jelas perkataan-perkataanberikut

  85

 • Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

  KEMAHIRAN

  MEMBACA DAN MENULIS

  Menguasai

  Sudah Belum Catatan

  1. Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka u, e-pepet, e-talingdan o dengan konsonan yangmenghasilkan suku kata tertutup.

  2. Membaca perkataan dan rangkai katadaripada perkataan yang terhasil

  3. Membaca ayat terbentuk dalam ceritapendek.

  Unit 7 :Kemahiran membaca suku kata dan perkataan

  gabungan vokal u, e pepet, e taling dan o dengankonsonan yang menghasilkan suku kata tertutup.

  dan j.

 • u

  Si kat muridmu ridSi katku litSi katbu kitSi katru mahSi katlam pu

  kulitbukit

  rumahlampu

  Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka u dengan konsonanyang menghasilkan suku kata tertutup.

  86

 • m u r i d

  b u k i t

  k u l i t

  r u m a h

  l a m p u

  87

 • Ludah Tukul Sudip Kupon Tunas Pulut Kulit Kulat Tulip Buluh Pukat

  Perbendaharaan KataSebut dengan jelas perkataan-perkataanberikut

  88

 • o

  Si kat kotakko takSi katbo takSi kato pahSi katco motSi katbo tol

  botakopah

  comotbotol

  Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka o dengan konsonanyang menghasilkan suku kata tertutup.

  89

 • k o t a k

  b o t a k

  o p a h

  c o m o t

  b o t o l

  90

 • Kolam Kolah Pohon Dodoi Todak Roboh Lokan Toman

  Perbendaharaan KataSebut dengan jelas perkataan-perkataanberikut

  91

 • e

  Si kat lemasle masSi katse makSi kate makSi katde wanSi katle man

  semakemakdewanleman

  Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka e dengan konsonanyang menghasilkan suku kata tertutup.

  ee-talinge-pepet

  92

 • l e m a s

  s e m a k

  e m a k

  d e w a n

  l e m a n

  93

 • Nama ayah saya Leman.

  Kepala ayah saya botak.

  Ayah saya sedang mengemasrumah.

  Rumah saya terletak di kaki bukit.

  Rumah saya semak.

  Kemahiran Membaca

  94

 • PerbendaharaanKata Semut Benih Tenis Kepah Kepak Retak Betik Retak Cetak Tetak Petak

  95

 • Kemahiran Menulis

  ta

  u

  96

 • Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

  KEMAHIRAN

  MEMBACA DAN MENULIS

  Menguasai

  Sudah Belum Catatan

  1. Membunyikan suku kata gabungankonsonan ngdengan vokal a,i,u,e pepet ,e taling dan o .

  2. Membunyikan dan membatangkansuku kata bagi menghasilkanperkataan.

  3. Membaca cerita-cerita pendek yangdikarang dengan menggunakanperkataan daripada kemahiran yangterdahulu

  4. Menulis perkataan berpandukan sukukata dan ayat-ayat mudah yangdiberikan.

  Unit 8 :Gabungan ngdan vokal a,i,u,e pepet,e taling dan o

  dengan suku kata terbuka atau tertutup menjadiperkataan

 • ng-

  a i u e o e

  nga ngi ngu nge ngo nge

  nga..nga nganga

  ngi..lu ngilu

  nge..ri ngeri

  Adik nganga apabila hendakmakan ubat .

  Kemalangan yang berlaku itu amatngeri.

  97

 • -nga i u e o e

  ang ing ung eng ong eng

  ku cing

  da ging

  ga sing

  lu bang

  su bang

  be nang

  lem peng

  lo ceng

  le reng

  hi dung

  ta bung

  tu dung

  lom bong

  ping pong

  Gasing itu berpusing ligat.

  Loceng sekolah akandibunyikan setiap pagi.

  98

 • -ng-

  a i u e o e

  -nga- -ngi- -ngu- -nge- -ngo- -nge-

  Me-nga-jar mengajar

  Me-ngu-kir mengukir

  Me-ngo-rek mengorek

  Cikgu sedang mengajar di dalamkelas.

  Penyu akan mengorek lubangsebelum bertelur .

  99

 • Bina perkataan berpandukan konsonan ngdi bawah ini.

  a. ___________n g g. n g ___________

  b. ___________n g h. n g ___________

  c. ___________n g i. n g ___________

  d.___________n g j. _____n g i_______

  e.___________n g k. _____n g u______

  f.___________n g l._____n g o_______

  Latihan

  100

 • Lengkapkan ayat berikut dengan konsonanng yang sesuai.

  a. Lembu-lembu itu akan masuk masuk ke______________ apabila senja.

  b. Sekawan ______________ berterbangansetelah ditembak pemburu.

  c. Adik akan ______________ mulutnyaapabila disuap oleh ibu.

  d. Ali ______________ ayahnya menjala ikandi sungai.

  e. Peniaga itu sedang ______________ wangjualan harian di kedainya.

  Latihan

  101

 • Gariskan perkataan yang mengandungikonsonan ng dalam petikan di bawah ini.

  Nani mengikut ibunya ke taman bunga.Bunga mawar berbau wangi. Ibu Naniberbaju kurung dan memakai tudung. Merekamemetik bermacam macam jenis bunga. IbuNani akan mengira bunga-bunga yang telahdikumpulkan.Nani pula menolong ibunyamembungkus bunga-bunga itu di dalamplastik.

  Latihan

  102

 • Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

  KEMAHIRAN

  MEMBACA DAN MENULIS

  Menguasai

  Sudah Belum Catatan

  1. Membunyikan perkataan yangmelibatkan diftong dalam perkataan

  2. Membunyikan perkataan yangmelibatkan vokal berganding ai,au,oi

  3. Membaca cerita-cerita pendek.

  Unit 9 :Kemahiran membunyikan suku kata dan perkataan

  yang melibatkan vokal berganding ai, au, oi

 • ai

  Si kat airai rSi katai sSi katl ai

  k aiSi katba lai

  aislai

  kainbalai

  Membunyikan perkataan yangmelibatkan diftong dalam perkataan.

  n

  103

 • a i r

  a i s

  l a i

  b a l a i

  k a i n

  104

 • Air banyak digunakan dalamkehidupan seharian sepertimemasak, mandi danmembasuh kain.

  Air berubah membentuk aissemasa proses pembekuan.

  Kemahiran Membaca

  105

 • au

  Si kat wauw auSi katp au

  dl auSi kata ur

  paudaunlautaur

  Membunyikan perkataan yangmelibatkan diftong dalam perkataan.

  tau n

  106

 • w a u

  p a u

  d a u

  l a u t

  a u r

  n

  107

 • Ini pokok. Pokok ini adabanyak daun. Daunberwarna hijau.Apabila pokok sudah tua,daun itu akan bertukarwarna coklat.

  Latihan membaca

  108

 • oi

  Si kat dodoido doiSi katka loiSi katse koi

  kaloisekoi

  Membunyikan perkataan yangmelibatkan diftong dalam perkataan.

  Si kat peroipe roi

  109

 • p e r

  d o d

  a l o i

  o

  o i

  s e k o i

  i

  k

  110

 • Ini ikan kaloi.Ayah saya memelihara ikankaloi di dalam kolam. Sayaselalu beri makan kepadaikan kaloi pada waktu pagi.

  Kemahiran Membaca

  111

 • Kemahiran Menulis

  k a __ __ __

  p e __ __ __

  d o __ __ __

  d __ __ __

  __ __ u

  Lengkapkan ejaan di bawah

  112

 • Unit 10 :Kemahiran membaca suku kata dan perkataan gabungan

  vokal a,i,u dengan konsonan g,c,h,w,f,dan z.

  Pemeringkataan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

  KEMAHIRAN

  MEMBACA DAN MENULIS

  Menguasai

  Sudah Belum Catatan

  1. Penguasaan kemahiran mengenal danmembunyikan huruf vokal

  2. Penguasaan kemahiran membaca sukukata KV

  3. Penguasaan kemahiran membina danmenulis suku kata KV

  4. Penguasaan membina perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

  5. Penguasaan membaca perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

  6. Penguasaan menulis perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

 • 113

  Latihan 1

  Bunyikan suku kata terbuka gabungan konsonang,c,h,w,f,z dan huruf vokal a,i,u bagi perkataanberikut:

  gaya gari gaji gali lega tiga

  gigi lagi ragi rugi pagi gusi

  guru guna guni guli gula sagu

  cara catu caca ciku caci cuci

  cucu cuma cuba cuti curi cuka

  haba hala hama hiba hina mahu

  bawa dewa dewi sawi suci sugi

  sofa sufi sifu beza gizi bagi

 • 114

  Latihan 2

  Bunyikan suku kata yang berikut.

  g a g i g u

  h a h i h uw a w i w uf az a

  f i f uz i z u

  c a c i c u

 • 115

  Latihan 3

  Baca perkataan di bawah.

  g a y ag i g i

  g ua

  s icd

  a r ac i k u

  c u c i

 • 116

  Latihan 4

  Baca perkataan di bawah.

  h a b am a h u

  h i b as a w

  di

  b e z as o f a

 • 117

  Baca petikan di bawah.

  Zizi dan Zizu suka gqya hidup guna cara sihat.

  Sebelum tidur mereka akan mencuci muka danmenggosok gigi.

  Ibu mereka baru membeli sofa dan baju baru.

  Zizi dan Zizu berasa hiba kerana ibu yangdianggap

  sebagai sifu membelikan hadiah untuk mereka.

  Petang ini ibu mahu membawa mereka kekebun sawi.

 • 118

  Kemahiran Menulis

  Latihan 1

  Cantumkan huruf konsonan dengan vokal a, untukmembentuk suku kata terbuka.

  Contoh:

  hu

  bu

  lu

  tu

  ku

  duw

  gch

  fz

  a gaaaaaa

 • 119

  Latihan 2

  Cantumkan huruf konsonan dengan vokal i, untukmembentuk suku kata terbuka.

  Contoh:

  w

  gch

  fz

  i giiiiii

 • 120

  Latihan 3

  Cantumkan huruf konsonan dengan vokal u, untukmembentuk suku kata terbuka.

  Contoh:

  w

  gch

  fz

  u guu

  u

  u

  u

  u

 • 121

  LatihanLengkapkan ayat dengan perkataan yang diberi.

  hiba sawi mahu ciku sofa gigi

  1. Setiap hari Zizi dan Zizu menggosok______________.

  2. Buah ______________ sangat sedap dimakanapabila telah masak ranum.

  3. Ibu membeli ________________baru .

  4.Zizi berasa ________________ apabila terpaksaberpisah dengan Zizu yang ________________belajar ke luar negeri.

  5.Sayur ________________amat baik untuk kesihatanbadan.

 • 122

  Panel Penulis Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa MelayuIntervensi Sekolah Menengah Negeri Johor

  1. Encik Sazali bin Abd. Hamid - Penyelaras

  Ketua Unit Pemulihan Khas, Jabatan Pelajaran Johor

  2. Encik Shahiran bin Kamaruddin

  Penyelia Pemulihan Khas, Jabatan Pelajaran Johor

  3. Mohd. Diah Bin Arshad

  SMK Dato Syed Esa, Batu Pahat

  4. Wagiman Bin Parjo

  SMK Simpang Renggam, Kluang

  5. Nurzihan Binti Mohd Zain

  SMK Ayer Baloi, Pontian

  6. Maarof Bin Abd.Mutalib

  SMK Tanjung Pengelih, Kota Tinggi

  7. Salbiah Binti Hamdan

  SMK Indahpura 1, Kulaijaya

  8. [email protected] bin Amin

  SK Seri Kemajuan, Batu Pahat

  9. Siti Rosmah binti Mohamed

  SK Bandar Mas, Kota Tinggi

  cover.pdfPENGENALAN.pdf