modul instrumen intervensi membaca dan … ii2m men.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan...

137
UNIT PEMULIHAN KHAS SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH (II2M)

Upload: truongnga

Post on 06-Feb-2018

729 views

Category:

Documents


87 download

TRANSCRIPT

Page 1: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

UNIT PEMULIHAN KHASSEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

MODULINSTRUMEN INTERVENSI

MEMBACA DAN MENULISBAHASA MELAYU

SEKOLAH MENENGAH(II2M)

Page 2: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

i

Kata Alu-aluanPengarah Pelajaran Johor

Bismillahirahmanirrahim

Saya berasa amat bangga dan bersyukur atas kejayaan penerbitan Modul Intervensi

Bahasa Melayu dan Matematik Sekolah Menengah bagi kemahiran asas 3M iaitu

menulis, membaca dan mengira. Penerbitan ini seiring dengan hasrat kerajaan

meningkatkan Kemahiran 3M kalangan murid sekolah menengah.

Sejajar dengan hasrat ini, penerbitan modul ini akan membantu guru-guru

intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH (Program 100% Celik Huruf)

Negeri Johor khususnya dalam menyusun langkah-langkah ‘remedial’ bagi merawat

dan memulihkan murid yang mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran asas

3M secara lebih teratur dan berkesan.

Penguasaan kemahiran asas literasi dan numerasi ini adalah amat penting

untuk setiap murid sebagai teras meneroka ilmu. Sehubungan itu, adalah menjadi

tanggungjawab semua pendidik yang terlibat bagi memastikan setiap murid yang

berada dalam sistem pendidikan hari ini mempunyai asas yang kukuh bagi menguasai

ilmu ini sejajar dengan matlamat akhir pendidikan iaitu murid boleh membaca,

menulis dan mengira serta mampu bersaing dalam peperiksaan awam.

Sekian terima kasih.

Mohd Nor bin A. GhaniPengarah Pelajaran Johor

Page 3: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

ii

PENGENALAN

Modul Intervensi Bahasa Melayu disediakan khusus untuk membantu

pelajar menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Penyediaan modul

ini berasaskan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar Intervensi.

Modul ini memuatkan latihan membaca dan menulis. Kesemua

kemahiran ini dipersembahkan dalam beberapa unit. Terdapat sepuluh unit

yang disediakan untuk mengenal pasti tahap keupayaan asas membaca dan

menulis murid Intervensi.

Latihan yang dimuatkan dalam modul ini merupakan latihan yang sesuai

untuk melatih pelajar menguasai kemahiran asas membaca dan menulis.

Diharap pelajar dapat menggunakan modul ini untuk membolehkan

mereka menguasai kemahiran yang telah ditetapkan dan seterusnya dapat

membantu mereka lulus dalam peperiksaan awam Penilaian Menengah

Rendah (PMR).

LATAR BELAKANG

Program Intervensi 3M di sekolah menengah dilaksanakan mengikut

konsep KBSM iaitu pemulihan di bilik darjah. Program ini bergerak di bawah

Panitia Bahasa dan Panitia Matematik dan menjadi tanggungjawab guru

bahasa dan guru matematik untuk melaksanakannya. Pelajar yang dikenal

pasti tidak menguasai asas membaca dan menulis akan mengikuti prosedur

pelaksanaan seperti carta alir Prosedur Perlaksanaan Intervensi Bahasa Melayu.

Page 4: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

iii

PROSEDUR PELAKSANAAN INTERVENSI BAHASA MELAYU

KELAS BIASA

TINDAKANSUSULAN

(JIKA PERLU)

Page 5: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

iv

KANDUNGAN MODUL

UNIT 1 : Gabungan vokal a,i,u dengan konsonan b dan k.

UNIT 2 : Gabungan vokal a,i,u dengan konsonan s,d,p dan l.

UNIT 3 : Gabungan vokal a,i,u dengan konsonan r,n,y,t ,m dan j.

UNIT 4 : Gabungan vokal e pepet, o , e taling dengan konsonan.

UNIT 5 : Gabungan suku kata terbuka vokal a dengan konsonan

yang menghasilkan suku kata tertutup.

UNIT 6 : Gabungan suku kata terbuka vokal i dengan konsonan

yang menghasilkan suku kata tertutup.

UNIT 7 : Gabungan suku kata terbuka vokal u,e pepet, e taling dan

o dengan konsonan yang menghasilkan suku kata tertutup.

UNIT 8 : Gabungan konsonan ng dengan suku kata terbuka atau

tertutup menjadi perkataan.

UNIT 9 : Memahami bentuk diftong ai,au,oi.

UNIT 10 : Gabungan vokal a,i,u dengan konsonan g,c,h,w,f dan z.

Page 6: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

KEMAHIRAN

MEMBACA DAN MENULIS

Menguasai

Sudah Belum Catatan

1. Menamakan dan membunyikan vokal a,i, u berdasarkan gambar

2. Membunyikan suku kata terbukagabungan konsonan ‘b’ dan ‘k’ denganvokal a, i, u.

3. Gabungan vokal a, i, u dengan sukukata terbuka bagi menghasilkanperkataan

4. Membaca ayat-ayat mudah

Unit 1 :

Kemahiran gabungan vokal a,i, u dengan konsonan bdan k

Page 7: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Menyebut perkataan vokala,i dan u

api abu

ibu isi

ubi ulu1

Page 8: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Membunyikan suku katagabungan konsonan ‘b’ dan‘k’ dengan vokal a,i dan u

b

ba bi bu

ka ki ku

2

Page 9: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Kemahiran Membaca

Gabungan vokal a,i,u dengansuku kata terbuka

ba ..ca = baca bu ..ku = buku ki .. ta = kita

ba .. ku =baku bu ..lu = bulu ki ..ri = kiri

ba ..ra = bara bu ..li = buli ki ..ra = kira

ba ..wa = bawa bu ..ka = buka ki.. mono = kimono

ba..ru = baru bu ..ta = buta ki ..lo = kilo

bi ..ru = biru ka ..ki = kaki ku ..da = kuda

bi ..la = bila ka ..ta = kata ku .. Ku = kuku

bi ..na = bina ka ..yu = kayu ku ..li = kuli

bi ..su = bisu ka ..mi = kami ku ..bu = kubu

bi ..sa = binsa ka ..ca = kaca ku ..tu = kutu

3

Page 10: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Adik membaca bukucerita.

Emak membawa bakulke pasar.

Kemahiran Membaca

4

Page 11: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Abang memakai bajuwarna biru.

Adik membilangmenggunakan jari.

5

Page 12: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Latihan membaca

Buang sampah ke dalamtong sampah

Sila basuh kaki sebelum tidur

Saya suka makan kacang

Kemahiran Membaca

6

Page 13: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Kami bermain bola di padangbersama kawan-kawan

Emak menyuruh saya membelikicap di kedai

Sila bukakan kipas angin itu

Kemahiran Membaca

7

Page 14: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Latihan Menulis

Isi tempat kosong denganperkataan yang sesuai.

1. Buang _____________ kedalam tong sampah.

2. Sila _____________ kakisebelum tidur.

3. Saya suka _____________kacang.

4. Kami bermain di_____________ bersamakawan-kawan.

5. Emak menyuruh saya_____________ kicap di kedai.

6. Sila bukakan _____________angin itu.

8

Page 15: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

KEMAHIRAN

MEMBACA DAN MENULIS

Menguasai

Sudah Belum Catatan

1. Membunyikan suku kata terbukagabungan konsonan s, d, p dan ldengan vokal a, i, u.

2. Membunyikan dan membatangkansuku kata terbuka bagi menghasilkanperkataan dua suku kata terbuka.

3. Membaca rangkai kata dan ayat yangterbina daripada perkataan denganmenggunakan kemahiran yangterdahulu.

Unit 2 :Kemahiran membaca suku kata dan perkataan

gabungan vokal a,i,u dengan konsonan s,d,p dan l.

Page 16: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

• Sam..pai = sampai• Dak..wa = dakwa• syam..pu = syampu• Syur..ga = syurga• Te..ma..sya = temasya

kemahiran Membaca

9

Page 17: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Suku kata tertutup (kvk + kvk )

sampah dakwat

pondok sampul

pensel gambar

kertas nombor

darjah kupang10

Page 18: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Ahli bomba sedangmemadam api.

Anjing menyeberangjambatan terlihat bayang-

bayang.

Kemahiran Membaca

11

Page 19: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Tukang rumah itu sedangmembina rumah baru.

Pemain sedang berbincangdengan pasukannya.

Kemahiran Membaca

12

Page 20: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pekerja itu sedangkutip sampah dipadang.

Emak masak kupanguntuk makan malam

Pekebun sayur menanamkunyit untuk dijual

Kemahiran Membaca

13

Page 21: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Jangan bermain dipadang ketika kilat

Peniaga itu sedangkirai roti jala untukpelanggan

Kuda itu sedang berlarimenuju ke garisanpenamat

Kemahiran Membaca

14

Page 22: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Latihan:Isikan tempat kosong dengan

perkataan yang sesuai.

1. Jangan bermain di padangketika __________.

2. Peniaga itu sedang _______roti jala untuk pelanggannya.

3. ______ itu sedang berlarimenuju ke garisan penamat

4. Pekerja itu _______ sampahdi bawah pokok.

5. Emak sedang masak________ di dapur

6. Pekebun itu sedangmenanam pokok ________.

15

Page 23: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

KEMAHIRAN

MEMBACA DAN MENULIS

Menguasai

Sudah Belum Catatan

1. Penguasaan kemahiran mengenal danmembunyikan huruf vokal

2. Penguasaan kemahiran membaca sukukata KV

3. Penguasaan kemahiran membina danmenulis suku kata KV

4. Penguasaan membina perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

5. Penguasaan membaca perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

6. Penguasaan menulis perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

Unit 3 :Kemahiran membaca suku kata dan perkataan

gabungan vokal a,i,u dengan konsonan r,n,y,t,m,dan j.

Page 24: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

16

Latihan 1Bunyikan suku kata terbuka gabungan konsonanr,n,y,t,m,j dan huruf vokal a,i,u bagi perkataanberikut :

rata raya rasa bara riba rima

mari rusa rupa baru nama naga

nasi nona noni nila kini sini

nusa saya kaya maya bayi Bayu

sayu layu tani tamu kata mata

tipu tiru titi hati tuna tuba

batu satu mama maya mara masa

misi mini kami sami muka mula

kamu jari meja jiwa juri baju

keju kaji jawi jawa laju taji

Page 25: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

17

Latihan 2

Bunyikan suku kata yang berikut.

r a r i r u

y a y i y ut a t i t um aj a

m i m uj i j u

n a n i n u

Page 26: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

18

Latihan 3

Baca perkataan di bawah.

t a l it i t i

t ua

g ubd

a yd

is a y a

l a y u

Page 27: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

19

Latihan 4

Baca perkataan di bawah.

m a m a

m u k a

m i s i

j a wd

i

b a j u

j i w a

Page 28: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

20

Baca petikan di bawah.

Nani dan Nanu ialah saudara kembar.

Sejak dari kecil mereka mempunyai raut mukayang sama.

Mama mereka sendiri sukar untuk mengenalianak-anaknya.

Nani suka makan nasi berlaukkan daging rusa.

Nanu suka melakukan aktiviti memanjatmenggunakan tali dan berjalan di atas titi.

Jiwa dan hati mereka sama suka memakaibaju warna biru

Page 29: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

21

Kemahiran MenulisLatihan 1

Cantumkan huruf konsonan dengan vokal ’a’, untukmembentuk suku kata terbuka.

Contoh:

hu

bu

lu

tu

ku

dut

rny

mkj

a raaaaaa

Page 30: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

22

Latihan 2

Cantumkan huruf konsonan dengan vokal ’i’, untukmembentuk suku kata terbuka.

Contoh:

t

rny

mj

i riiiiii

Page 31: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

23

Latihan 3

Cantumkan huruf konsonan dengan vokal ’u’, untukmembentuk suku kata terbuka.

Contoh:

t

rny

mj

u ruu

u

u

u

u

Page 32: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

24

LatihanLengkapkan ayat dengan perkataan yang diberi.

baja rusa mama nasi tali titi jawi

1. ______________ saya pandai membaca tulisan

______________.

2. Nani dan Nanu menyeberang parit di belakangrumah menggunakan ______________.

3. ______________ digunakan untuk menyuburkantanaman.

4. Nani suka makan______________ berlaukkandaging ______________.

5. Buku-buku itu diikat dengan ______________.

Page 33: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

KEMAHIRAN

MEMBACA DAN MENULIS

Menguasai

Sudah Belum Catatan

1. Menamakan dan membunyikanvokal e pepet, o dan e talingberdasarkan gambar.

2. Membunyikan suku kata terbukagabungan kosonan dengan vokal epepet, o dan e taling

3. Membaca ayat-ayat mudah dancerita-cerita pendek yang dikarangdengan menggunakan perkataandaripada kemahiran terdahulu.

Unit 4 :Kemahiran gabungan vokal e pepet, o, e taling

dengan konsonan

Page 34: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cca

Ccu

Cco

ci

Cce

Cce

25

Page 35: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cda

Cdu

Cde

di

Cde

Cdo

26

Page 36: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cfa

Cfu

Cfo

fi

Cfe

Cfe

27

Page 37: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cga

Cgu

Cge

gi

Cgo

Cge

28

Page 38: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cha

Chu

Che

hi

Cho

Che

29

Page 39: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cja

Cju

Cje

ji

Cjo

Cje

30

Page 40: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cka

Cku

Cke

ki

Cko

Cke

31

Page 41: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cla

Clu

Cle

li

Clo

Cle

32

Page 42: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cna

Cnu

Cne

ni

Cno

Cne

NILA

33

Page 43: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cpa

Cpu

Cpe

pi

Cpo

Cpe

34

Page 44: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cra

Cru

Cre

ri

Cro

Cre

35

Page 45: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Csa

Csu

Cse

si

Cso

Cse

36

Page 46: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cta

Ctu

Cte

ti

Cto

Cte

37

Page 47: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Cv

Cwi

Cyu

wa

Cx

Cyo

38

Page 48: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Czi

zaC

zo

39

Page 49: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Kemahiran Membaca

BajuIni baju Ali.Baju Ali baru.Baju Ali biru.

40

Page 50: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

SawiSaya suka sawi.Bapa beli sawi.Raga bapa ada sawi.

41

Page 51: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

LawaIni Zana.Muka Zana lawa.Zana ada mata.

42

Page 52: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

DukuSaya suka duku.Bapa suka duku.Abu jual duku.Bapa beli duku Abu.

43

Page 53: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

QariGuru puji Zaki.Zaki seorang qari.Apabila Zaki baca,bapa Zaki suka.

44

Page 54: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

JariIni jari Nani.Nani ada lima jari.Pada jari ada kuku.

45

Page 55: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

LoriIni lori.Ini lori bapa saya.Lori bapa saya baru.Setiap hari bapa cucilori.

46

Page 56: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

NilaIni nila.Ibu beli nila.Ibu nila baju.Setiap hari bapa cuciBaju.Baju jadi biru.

NILANILA

47

Page 57: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Kemahiran Menulis

Tuliskan perkataan bagi gambar-gambar berikut:

______________

_______________ _______________

______________

______________ ______________

_______________ _______________

48

Page 58: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

ca ra ke ci la ce ka

Kemahiran Menulis

49

Page 59: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

itu baru pasu

_______________________________________________

bapa paku beli

_______________________________________________

baru peti ada bapa

_______________________________________________

Kemahiran Menulis

50

Page 60: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Tuliskan perkataan berdasarkan sukukata yang diberi.

ba

ka

ma

tujupaja

kakiyuta

sataridu

+

+

+

=

=

=

=

=

=

=

=

=

==

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Kemahiran Menulis

51

Page 61: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Lengkapkan perkataan berikut.

bo___ ca___ Ro___

te___ su___ du___

Kemahiran Menulis

52

Page 62: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Namakan Gambar

____________ ____________

____________ ____________

Kemahiran Menulis

53

Page 63: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Isikan tempat kosong dengan perkataanyang sesuai.

kapas kapur sabun kapak sabut

1. Ada dua batang_______________ di atas kotak.

2. Emak cuci luka dengan_______________ dan ubat.

3. Bapa guna _______________ untukmembelah kayu.

4. Nenek ambil _______________kelapa untuk buat penyapu.

Kemahiran Menulis

54

Page 64: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

KEMAHIRAN

MEMBACA DAN MENULIS

Menguasai

Sudah Belum Catatan

1. Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka dengan konsonanyang menghasilkan suku katatertutup

2. Mengeja dan membatangkanperkataan dua suku kata terbukadan tertutup (di awal dan di akhirperkataan)

3. Membunyikan suku kata terbukagabungan konsonan dengan vokal epepet, o dan e taling

4. Membaca cerita-cerita pendek yangdikarang dengan menggunakanperkataan daripada kemahiranterdahulu.

Unit 5 :Gabungan suku kata terbuka vokal ‘a’ dengan

konsonan yang menghasilkan suku kata tertutup

Page 65: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

…n

ba… n ban

ca… n canda … n danga … n ganha .. n hanja … n jan

55

Page 66: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

ka … n kanla … n lanma … n manna … n nanpa … n panra …n ransa … n santa … n tanwa …. n wan

56

Page 67: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

badan

cawan

dahan

makan

jalan

reban

57

Page 68: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

pandu

mandi

hantu

bantal

landak

santan

58

Page 69: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pak Leman pandu kereta.Pak Leman pandu kereta dijalan raya.Di jalan raya ada papan tanda.Papan tanda itu warna merah.Di hadapan papan tanda adadahan.

Kemahiran Membaca

59

Page 70: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

…kca … k cak

da … k dak

ga … k gak

ka … k kak

la … k lak

ma …k mak

pa … k pak

ra … k rak

sa … k sak

ta … k tak

60

Page 71: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

cicak

merak

sepak

kakak

kapak

kotak

61

Page 72: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

laksa

sakti

waktu

takraw

Maktab

dakwat

62

Page 73: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Kakak beli kapakKakak beri emak kapak itu.Emak suka kapak baru itu.Emak letak kapak itu di tepikotak.Di dalam kotak ada cicak.Emak geli lihat cicak.

Kemahiran Membaca

63

Page 74: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

…rba … r bar

ga … r gar

ja … r jar

ka … r kar

la … r lar

ma …r mar

na … r nar

ra … r rar

sa … r sar

ta … r tar

64

Page 75: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

pagar

kejar

ular

pasar

mawar

65

Page 76: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Ibu dan kakak ke pasar.Ikan di pasar itu segar.Di hadapan pasar ada dewan.Dewan itu dewan besar.Tepi dewan ada mawar.

Kemahiran Membaca

66

Page 77: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

…hba … h bah

ca … h cah

da … h dah

ga … h gah

ha … h hah

ja … h jah

ka … h kah

la … h lah

ma … h mah

na … h nah

67

Page 78: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

…h

pa … h pah

ra … h rah

sa … h sah

ta … h tah

wa … h wah

68

Page 79: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

pecah

gajah

rumah

panah

sawah

69

Page 80: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Di rumah saya ada pagar.Di tepi pagar ada ular.Ular itu besar.Warna ular itu hitam dan merah.Emak kejar ular ke pagar.

Kemahiran Membaca

70

Page 81: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Rumah Hasmah di negeri Kedah.Di hadapan rumah Hasmah adasawah.Di tepi sawah ada pokok getah.Dahan pokok getah itu sudah patah.

Kemahiran Membaca

71

Page 82: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pak Dolah dan Aman ke hutan.Mereka ke hutan cari rotan.Mereka lihat gajah.Badan gajah besar dan gagah.Mereka gelisah lalu lari dari situ.

Kemahiran Membaca

72

Page 83: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

..a..

ba … b bab sebabta … b tab kitabla … m lam tilamra … m ram siramba … l bal tebalha … l hal rehalka … p kap sikapra ….p rap sirapLa … s las gelasra … s ras berasra … t rat jeratZa … t zat lazat

73

Page 84: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

tilam

rehal

sirap

beras

lazat

74

Page 85: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Mak Limah baca kitab.Kitab itu di atas rehal.Kitab itu tebal dan mahal.Di tepi Mak Limah ada gelas.Di dalam gelas ada sirap.Mak Limah minum sirap itu.

Kemahiran Membaca

75

Page 86: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Kemahiran MenulisTuliskan perkataan bagi gambar-gambarberikut:

______________

_______________ _______________

______________

______________ ______________

_______________ _______________

76

Page 87: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

ibu kakak ke pasar dan

_______________________________________________

ikan itu segar di pasar

_______________________________________________

pasar di hadapan pasar ada

_______________________________________________

Kemahiran Menulis

77

Page 88: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Tuliskan huruf tertinggal.

ma_____ ca_____ se_____

ka_____ _____pak wak _____

Kemahiran Menulis

78

Page 89: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Namakan Gambar

____________ ____________

____________ ____________

Kemahiran Menulis

79

Page 90: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Isikan tempat kosong dengan perkataanyang sesuai.

kapas sepak laksa kapak sabut

1. Mereka sedang bermain __________takraw.

2. __________ sangat sedap.

3. __________ itu sangat tajam.

4. Bulu__________ berduri.

Kemahiran Menulis

80

Page 91: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

KEMAHIRAN

MEMBACA DAN MENULIS

Menguasai

Sudah Belum Catatan

1. Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka dengan konsonanyang menghasilkan suku kata tertutup

2. Mengeja dan membatangkanperkataan dua suku kata terbuka dantertutup.(di awal dan di akhir perkataan)

3. Membaca cerita-cerita pendek yangdikarang dengan perkataan kemahiranyang terdahulu.

Unit 6 :Kemahiran Membunyikan dan menggabungkan suku

kata terbuka ‘ i’ dengan konsonan yang menghasilkansuku kata tertutup.

Page 92: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

i

Si kat sikatsi katSi katti lamSi katki pasSi katkun ciSi katti dur

tilamkipaskuncitidur

Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka ‘ i’ dengan konsonanyang menghasilkan suku kata tertutup.

81

Page 93: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

s i k a t

t i l a m

k i p a s

k u n c i

t i d u r

82

Page 94: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Setiap hari sebelum ke sekolah,saya mengemas bilik tidur.

Saya akan mengemas tilam.

Selepas mandi, saya sikatrambut.

Sebelum ke sekolah, saya perlumenutup kipas dan kunci bilik.

Kemahiran Membaca

83

Page 95: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

s i __ __ __

__ __ l a m

__ __ p a s

__ __ d u r

__ __ n c __

Kemahiran Menulis

84

Page 96: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Perbendaharaan Kata

• Bibir• Bijih• Bilis• Timun• Lipan• Bihun• Ribut• Libat• Kicap• Lidah

Sebut dengan jelas perkataan-perkataanberikut

85

Page 97: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

KEMAHIRAN

MEMBACA DAN MENULIS

Menguasai

Sudah Belum Catatan

1. Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka u, e-pepet, e-talingdan o dengan konsonan yangmenghasilkan suku kata tertutup.

2. Membaca perkataan dan rangkai katadaripada perkataan yang terhasil

3. Membaca ayat terbentuk dalam ceritapendek.

Unit 7 :Kemahiran membaca suku kata dan perkataan

gabungan vokal u, e pepet, e taling dan o dengankonsonan yang menghasilkan suku kata tertutup.

dan j.

Page 98: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

u

Si kat muridmu ridSi katku litSi katbu kitSi katru mahSi katlam pu

kulitbukit

rumahlampu

Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka ‘u’ dengan konsonanyang menghasilkan suku kata tertutup.

86

Page 99: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

m u r i d

b u k i t

k u l i t

r u m a h

l a m p u

87

Page 100: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

• Ludah• Tukul• Sudip• Kupon• Tunas• Pulut• Kulit• Kulat• Tulip• Buluh• Pukat

Perbendaharaan KataSebut dengan jelas perkataan-perkataanberikut

88

Page 101: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

o

Si kat kotakko takSi katbo takSi kato pahSi katco motSi katbo tol

botakopah

comotbotol

Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka ‘o’ dengan konsonanyang menghasilkan suku kata tertutup.

89

Page 102: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

k o t a k

b o t a k

o p a h

c o m o t

b o t o l

90

Page 103: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

• Kolam• Kolah• Pohon• Dodoi• Todak• Roboh• Lokan• Toman

Perbendaharaan KataSebut dengan jelas perkataan-perkataanberikut

91

Page 104: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

e

Si kat lemasle masSi katse makSi kate makSi katde wanSi katle man

semakemakdewanleman

Membunyikan dan menggabungkansuku kata terbuka ‘e’ dengan konsonanyang menghasilkan suku kata tertutup.

ee-talinge-pepet

92

Page 105: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

l e m a s

s e m a k

e m a k

d e w a n

l e m a n

93

Page 106: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Nama ayah saya Leman.

Kepala ayah saya botak.

Ayah saya sedang mengemasrumah.

Rumah saya terletak di kaki bukit.

Rumah saya semak.

Kemahiran Membaca

94

Page 107: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

PerbendaharaanKata• Semut• Benih• Tenis• Kepah• Kepak• Retak• Betik• Retak• Cetak• Tetak• Petak

95

Page 108: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Kemahiran Menulis

ta

u

96

Page 109: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

KEMAHIRAN

MEMBACA DAN MENULIS

Menguasai

Sudah Belum Catatan

1. Membunyikan suku kata gabungankonsonan ’ng’dengan vokal a,i,u,e pepet ,e taling dan o .

2. Membunyikan dan membatangkansuku kata bagi menghasilkanperkataan.

3. Membaca cerita-cerita pendek yangdikarang dengan menggunakanperkataan daripada kemahiran yangterdahulu

4. Menulis perkataan berpandukan sukukata dan ayat-ayat mudah yangdiberikan.

Unit 8 :Gabungan ’ng’dan vokal a,i,u,e pepet,e taling dan o

dengan suku kata terbuka atau tertutup menjadiperkataan

Page 110: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

ng-

a i u e o e

nga ngi ngu nge ngo nge

nga…..nga nganga

ngi…..lu ngilu

nge…..ri ngeri

Adik nganga apabila hendakmakan ubat .

Kemalangan yang berlaku itu amatngeri.

97

Page 111: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

-nga i u e o e

ang ing ung eng ong eng

ku cing

da ging

ga sing

lu bang

su bang

be nang

lem peng

lo ceng

le reng

hi dung

ta bung

tu dung

lom bong

ping pong

Gasing itu berpusing ligat.

Loceng sekolah akandibunyikan setiap pagi.

98

Page 112: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

-ng-

a i u e o e

-nga- -ngi- -ngu- -nge- -ngo- -nge-

Me-nga-jar mengajar

Me-ngu-kir mengukir

Me-ngo-rek mengorek

Cikgu sedang mengajar di dalamkelas.

Penyu akan mengorek lubangsebelum bertelur .

99

Page 113: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Bina perkataan berpandukan konsonan ‘ng’di bawah ini.

a. ___________n g g. n g ___________

b. ___________n g h. n g ___________

c. ___________n g i. n g ___________

d.___________n g j. _____n g i_______

e.___________n g k. _____n g u______

f.___________n g l._____n g o_______

Latihan

100

Page 114: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Lengkapkan ayat berikut dengan konsonan‘ng’ yang sesuai.

a. Lembu-lembu itu akan masuk masuk ke______________ apabila senja.

b. Sekawan ______________ berterbangansetelah ditembak pemburu.

c. Adik akan ______________ mulutnyaapabila disuap oleh ibu.

d. Ali ______________ ayahnya menjala ikandi sungai.

e. Peniaga itu sedang ______________ wangjualan harian di kedainya.

Latihan

101

Page 115: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Gariskan perkataan yang mengandungikonsonan ‘ng’ dalam petikan di bawah ini.

Nani mengikut ibunya ke taman bunga.Bunga mawar berbau wangi. Ibu Naniberbaju kurung dan memakai tudung. Merekamemetik bermacam – macam jenis bunga. IbuNani akan mengira bunga-bunga yang telahdikumpulkan.Nani pula menolong ibunyamembungkus bunga-bunga itu di dalamplastik.

Latihan

102

Page 116: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Pemeringkatan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

KEMAHIRAN

MEMBACA DAN MENULIS

Menguasai

Sudah Belum Catatan

1. Membunyikan perkataan yangmelibatkan diftong dalam perkataan

2. Membunyikan perkataan yangmelibatkan vokal berganding ai,au,oi

3. Membaca cerita-cerita pendek.

Unit 9 :Kemahiran membunyikan suku kata dan perkataan

yang melibatkan vokal berganding ai, au, oi

Page 117: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

ai

Si kat airai rSi katai sSi katl ai

k aiSi katba lai

aislai

kainbalai

Membunyikan perkataan yangmelibatkan diftong dalam perkataan.

n

103

Page 118: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

a i r

a i s

l a i

b a l a i

k a i n

104

Page 119: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Air banyak digunakan dalamkehidupan seharian sepertimemasak, mandi danmembasuh kain.

Air berubah membentuk aissemasa proses pembekuan.

Kemahiran Membaca

105

Page 120: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

au

Si kat wauw auSi katp au

dl auSi kata ur

paudaunlautaur

Membunyikan perkataan yangmelibatkan diftong dalam perkataan.

tau n

106

Page 121: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

w a u

p a u

d a u

l a u t

a u r

n

107

Page 122: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Ini pokok. Pokok ini adabanyak daun. Daunberwarna hijau.Apabila pokok sudah tua,daun itu akan bertukarwarna coklat.

Latihan membaca

108

Page 123: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

oi

Si kat dodoido doiSi katka loiSi katse koi

kaloisekoi

Membunyikan perkataan yangmelibatkan diftong dalam perkataan.

Si kat peroipe roi

109

Page 124: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

p e r

d o d

a l o i

o

o i

s e k o i

i

k

110

Page 125: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Ini ikan kaloi.Ayah saya memelihara ikankaloi di dalam kolam. Sayaselalu beri makan kepadaikan kaloi pada waktu pagi.

Kemahiran Membaca

111

Page 126: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Kemahiran Menulis

k a __ __ __

p e __ __ __

d o __ __ __

d __ __ __

__ __ u

Lengkapkan ejaan di bawah

112

Page 127: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

Unit 10 :Kemahiran membaca suku kata dan perkataan gabungan

vokal a,i,u dengan konsonan g,c,h,w,f,dan z.

Pemeringkataan kemahiranNota : Nyatakan tarikh bagi tahap kemahiran yang telah dicapai oleh murid

KEMAHIRAN

MEMBACA DAN MENULIS

Menguasai

Sudah Belum Catatan

1. Penguasaan kemahiran mengenal danmembunyikan huruf vokal

2. Penguasaan kemahiran membaca sukukata KV

3. Penguasaan kemahiran membina danmenulis suku kata KV

4. Penguasaan membina perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

5. Penguasaan membaca perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

6. Penguasaan menulis perkataandaripada suku kata terbuka KV+KV

Page 128: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

113

Latihan 1

Bunyikan suku kata terbuka gabungan konsonang,c,h,w,f,z dan huruf vokal a,i,u bagi perkataanberikut:

gaya gari gaji gali lega tiga

gigi lagi ragi rugi pagi gusi

guru guna guni guli gula sagu

cara catu caca ciku caci cuci

cucu cuma cuba cuti curi cuka

haba hala hama hiba hina mahu

bawa dewa dewi sawi suci sugi

sofa sufi sifu beza gizi bagi

Page 129: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

114

Latihan 2

Bunyikan suku kata yang berikut.

g a g i g u

h a h i h uw a w i w uf az a

f i f uz i z u

c a c i c u

Page 130: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

115

Latihan 3

Baca perkataan di bawah.

g a y ag i g i

g ua

s icd

a r ac i k u

c u c i

Page 131: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

116

Latihan 4

Baca perkataan di bawah.

h a b am a h u

h i b as a w

di

b e z as o f a

Page 132: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

117

Baca petikan di bawah.

Zizi dan Zizu suka gqya hidup guna cara sihat.

Sebelum tidur mereka akan mencuci muka danmenggosok gigi.

Ibu mereka baru membeli sofa dan baju baru.

Zizi dan Zizu berasa hiba kerana ibu yangdianggap

sebagai sifu membelikan hadiah untuk mereka.

Petang ini ibu mahu membawa mereka kekebun sawi.

Page 133: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

118

Kemahiran Menulis

Latihan 1

Cantumkan huruf konsonan dengan vokal ’a’, untukmembentuk suku kata terbuka.

Contoh:

hu

bu

lu

tu

ku

duw

gch

fz

a gaaaaaa

Page 134: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

119

Latihan 2

Cantumkan huruf konsonan dengan vokal ’i’, untukmembentuk suku kata terbuka.

Contoh:

w

gch

fz

i giiiiii

Page 135: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

120

Latihan 3

Cantumkan huruf konsonan dengan vokal ’u’, untukmembentuk suku kata terbuka.

Contoh:

w

gch

fz

u guu

u

u

u

u

Page 136: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

121

LatihanLengkapkan ayat dengan perkataan yang diberi.

hiba sawi mahu ciku sofa gigi

1. Setiap hari Zizi dan Zizu menggosok______________.

2. Buah ______________ sangat sedap dimakanapabila telah masak ranum.

3. Ibu membeli ________________baru .

4.Zizi berasa ________________ apabila terpaksaberpisah dengan Zizu yang ________________belajar ke luar negeri.

5.Sayur ________________amat baik untuk kesihatanbadan.

Page 137: MODUL INSTRUMEN INTERVENSI MEMBACA DAN … II2M MEN.pdf · intervensi mengendali dan melaksanakan program P1NCH ... Program ini bergerak di bawah Panitia Bahasa dan Panitia Matematik

122

Panel Penulis Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa MelayuIntervensi Sekolah Menengah Negeri Johor

1. Encik Sazali bin Abd. Hamid - Penyelaras

Ketua Unit Pemulihan Khas, Jabatan Pelajaran Johor

2. Encik Shahiran bin Kamaruddin

Penyelia Pemulihan Khas, Jabatan Pelajaran Johor

3. Mohd. Diah Bin Arshad

SMK Dato’ Syed Esa, Batu Pahat

4. Wagiman Bin Parjo

SMK Simpang Renggam, Kluang

5. Nurzihan Binti Mohd Zain

SMK Ayer Baloi, Pontian

6. Maarof Bin Abd.Mutalib

SMK Tanjung Pengelih, Kota Tinggi

7. Salbiah Binti Hamdan

SMK Indahpura 1, Kulaijaya

8. Jamari@Jamar bin Amin

SK Seri Kemajuan, Batu Pahat

9. Siti Rosmah binti Mohamed

SK Bandar Mas, Kota Tinggi