modul 80 minit

Click here to load reader

Post on 06-Aug-2015

166 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4.3.3 fasa multimedia

TRANSCRIPT

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

MODUL PENGAJARAN TINGKATAN 5 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Topik: 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Fasa-fasa multimedia

Modul Teras Asas Tingkatan Topik

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 5 Fasa-fasa Multimedia

PENGENALAN

Pelajar dapat menyenaraikan 6 fasa yang terdapat dalam fasa multimedia berdasarkan penerangan dan latihan daripada guru. Selain itu, pelajar dapat mengenalpasti dengan lebih terperinci dan mengaplikasikan fasa pertama dan fasa kedua iaitu fasa analisis dan fasa rekabentuk dalam produksi multimedia. Pelajar akan dapat: 1.0 Pelajar dapat menerangkan fasa multimedia dengan betul mengikut urutan. 2.0 Pelajar dapat mengaplikasikan fasa analisis dan fasa rekabentuk dalam pembangunana multimedia. Aktiviti 1:

Standard Pembelajaran TMK Aktiviti

1. Guru menggunakan persembahan MS PowerPoint untuk menerangkan fasa-fasa multimedia kepada pelajar. 2. Guru membimbing pelajar untuk menggunakan persembahan MS PowerPoint secara optimum. 3. Beberapa orang pelajar diminta memberikan respon tentang pertanyaan guru berdasarkan persembahan MS PowerPoint yang ditayangkan. 4. Pelajar diberikan lembaran bercetak yang mengandungi satu situasi. 5. Pelajar diminta untuk menganalisis dan mencari jalan penyelesaian berdasarkan situasi masing-masing dan menulis jalan penyelesaian ke dalam ruangan yang disediakan pada kertas yang diedarkan. 6. Guru memantau dan membimbing pelajar ketika aktiviti dijalankan. 7. Guru meminta pelajar merekabentuk papan cerita yang ingin dibangunkan berdasarkan analisis yang telah

1|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

dibuat 8. Sepanjang proses mereka bentuk, pelajar dikehendaki mengaplikasikan prinsip reka bentuk yang telah dipelajari. 9. Pelajar membuat papan cerita (story board) sebelum membangunkan projek multimedia yang dikehendaki. 10. Guru membimbing pelajar sepanjang aktiviti dijalankan.

MODUL PENGAJARAN TINGKATAN 5 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

4.3 Pembangunan Multimedia 4.3.3.1 Fasa analisis

Fasa analisis merupakan fasa pertama dalam produksi multimedia. Dalam fasa ini, permasalahan akan dikenalpasti dan penyelesaian akan dianalisis.

Situasi 1: Andaikan anda bekerja di Kementerian Pelancongan Malaysia. Anda mendapat tugasan meminta anda membangunkan dan memperkenalkan projek multimedia yang mempunyai pelbagai maklumat dan berinteraktif bagi Tahun Melawat Malaysia. Analisis dan kaji situasi di atas, kemudian: 1. Kenalpasti tajuk projek. 2. Kenalpasti masalah. 3. Tentukan matlamat yang ingin dicapai. 4. Tentukan penyelesaian yang boleh dibendung. 5. Tentukan sasaran pengguna. 6. Menganalisa dan mengisi ruangan penyataan masalah.

2|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

Contoh : Penyataan masalah Items Tajuk Projek Masalah Objektif Responses Tahun Melawat Malaysia Untuk menghasilkan multimedia interaktif yang berguna - Untuk memperkenalkan Malaysia - Untuk menyampaikan maklumat tentang tempat-tempat menarik di Malaysia. - Untuk menggambarkan adat dan budaya masyarakat Malaysia. - Untuk memeprkenalkan makanan-makanan tempatan. Projek multimedia interaktif yang mengandungi elemen-elemen teks, video, audio, animasi dan grafik. Menyediakan lawatan yang interaktif kepada pengguna. Pelancong asing dan tempatan.

Cadangan Penyelesaian Sasaran Penonton

Berdasarkan analisis pernyataan masalah di atas, ringkasan permasalahan yang telah dikenalpasti adalah seperti dibawah. Contoh laporan ringkasan: Projek multimedia ini adalah tentang Tahun melawat Malaysia. Projek ini akan mempromosikan dan memperkenalkan tempat-tempat menarik di Malaysia. Adat dan budaya serta makanan tempatan dapat menarik minat pelancong asing dan tempatan untuk melawat tempat-tempat menarik di Malaysia.

3|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

ii) Fasa Rekabentuk

Pelajar dikehendaki mengaplikasikan CASPER dalam produksi pembangunan multimedia. Memberi gambaran projek produksi multimedia secara carta aliran. Dalam fasa rekabentuk ini, kandungan kursus, pelayaran, struktur, aset, pendekatan, dan reka bentuk grafik dibangunkan secara terperinci. Contoh grafik dan susun atur keperluan mantap dan teknikal yang dinyatakan.

iii) Prinsip-prinsip reka bentuk CASPER

Mengkaji prinsip-prinsip reka bentuk CASPER dalam projek produksi multimedia. Prinsip Contrast

C - Contrast

-

Sekiranya dua item berbeza ia merupakan prinsip Contrast. Kontras menyediakan sesuatu yang menarik supaya pengguna tertarik terutamanya dari segi grafik yang dipaparkan.

Prinsip Alignment

A - Alignment

-

Alignment merupakan peringkat penjanaan idea. Apabila item dipisahkan antara idea dengan ruang reka bentuk (prinsip pendekatan-proximity), Prinsip Alignment ini masih boleh di bangunkan di halaman yang sama. Halaman reka bentuk tidak boleh dimasukkan sewenangwenangnya kerana setiap perkara harus mempunyai sambungan visual antara halaman muka depan dengan halaman yang lain. Navigasi memain peranan yang penting dalam prinsip ini.

4|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

S - Simplicity

Prinsip Simplicity Mendapat perhatian atau tindak balas adalah perkara penting dalam menilai dan menguji sesuatu pembangunan sesuatu produksi yang baik. Pelbagai medium komunikasi untuk mendapat tindak balas. Antaranya ialah: i) menggunakan perkataan yang sesuai seperti teks dan grafik kerana ia merupakan elemen penting dalam pembangunan projek yang menarik. ii) Grafik yang berlebihan akan menganggu pemahaman pengguna. iii) Fon dan warna yang tidak bersesuaian juga boleh menganggu dalam sesi pembelajaran. Peraturan am Rule of thumb ialah menggunakan grafik yang sesuai (simple) apabila ingin memaparkan isi kandungan pada skrin. Gunakan idea penting (main idea) dalam menulis isi penting dan maklumat terperinci apabila diperlukan.

-

P Proximity

Prinsip Proximity Prinsip proximity atau jarak menyatakan bahawa sesuatu yang berdekatan antara satu sama lain akan dilihat sebagai milik bersama. Berdasarkan gambar di bawah, baris mendatar lebih dekat bersama-sama bulatan yang berbentuk tiang menegak tetapi kita melihat dua garisan menegak dan bukannya bulatan kecil.

5|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

E Emphasis

Prinsip emphasis Prinsip emphasis merupakan salah atu kaedah yang digunakan untuk menarik perhatian dalam reka bentuk antaramuka pengguna dengan menggunakan titik tumpuan. Unsur halaman yang menarik adalah penting dalam menjadi titik tumpuan kepada pengguna untuk menilai dan menggunakan produksi sesuatu pembangunan. Terdapat pelbagai prinsip emphasis ini iaitu: Kesederhanaan melalui penekanan. (Emphasis by isolation) Kesederhanaan melalui sifat-sifat teks. (Emphasis with teks attributes)

R Repetition

Prinsip Repetition Prinsip repetition atau pengulangan merupakan idea yang konsisten yang boleh diperolehi pada keseluruhan paparan atau halaman atau siri muka surat yang sama antara kesemua halaman yang dibangunkan. Navigasi, ikon yang sama,warna dan fon yang sama, kedudukan paparan yang sama boleh mengelakkan pengguna keliru dan prinsip ini adalah penting dalam pembangunan produksi multimedia.

6|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

iii) Carta alir bagi rekabentuk multimedia

iv) Reka bentuk papan cerita (Story board) Contoh-contoh:

Contoh 1:

7|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

Contoh 2:

8|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

LATIHAN MODUL1.

: 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Fasa-fasa multimedia

A group of foreign students will be visiting your school. As the president of your school Multimedia Club, you are asked to form a team to develop an interactive multimedia presentation to introduce your school to the visitors. In the presentation, you should include all the multimedia elements and navigation button. Sekumpulan pelajar dari luar negara akan melawat sekolah anda. Sebagai pengerusi Kelab Multimedia sekolah , anda diminta untuk menubuhkan satu pasukan bagi tujuan membangunkan persembahan multimedia yang interaktif untuk memperkenalkan sekolah anda kepada pelajar-pelajar tersebut. Di dalam persembahan itu, anda dikehendaki memasukkan kesemua elemen multimedia dan butang navigasi..

(a)

Draw a storyboard of any one slide which fulfills the above requirements. (N.SEMBILAN 2010) Lukiskan satu papan cerita bagi sebarang slaid yang memenuhi keperluan di atas.

9|Muka Surat

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL & LATIHAN PRODUKSI MULTIMEDIA

2.

Co-curriculum activities are important to students. Students need to join a society, a sport club and a uniformed body. Most students have problems in selecting suitable co-curriculum activities for themselves due to lack of information on the cocurriculum activities in school. You and your team are selected to produce a multimedia program for the promotion of your Computer Club and to recruit new members. Aktiviti kokurikulum adalah penting kepada pelajar. Pelajar perlu menyertai persatuan, sukan dan badan beruniform. Kebanyakan pelajar menghadapi masalah memilih aktiviti yang sesuai kerana kekurangan maklumat mengenai aktiviti kokurikulum yang terdapat di sekolah. Anda dan kumpulan anda dipilih untuk