model john elliot bm

Download Model John Elliot Bm

Post on 15-Jul-2015

63 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Apa itu kajian tindakan?Elliot (1981) mengatakan bahawa, kajian tindakan ialah rangka untuk penilaian kendiri di sekolah dan pendekatan dalam kajian tindakan yang mementingkan refleksi dan inkuiri yang bertujuan untuk membaiki atau mengubah amalan kendiri dalam sesuatu situasi sosial.

MODEL JOHN ELLIOT

Emeritus Professor John Elliott ialah Profesor pendidikan. Mengarah di Pusat Penyelidikan Gunaan dalam Pendidika n (CARE) dari 1996-1999. Merupakan bekas seorang Dekan Pusat Pengajian Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (1992-1995). Baru diberikan lantikan sebagai ahli akademik Akademi Sains Sosial.

Elliot, yang ditekankan dalam konteks kajian tindakan lewat dari 1970. Karyanya ini dimasukkan ke dalam aspek pendidikan formal, khususnya dengan mengambil kira pembangunan kurikulum. Ia menduduki kedudukan penting dalam trend yang dipanggil PenyelidikanTinda kan Praktikal (Mc Kernan, 1999).

Model ElliottIdea utama Elliott ialah penyelidik membangunkan pemahaman peribadi ke atas sesuatu masalah, dan pengertian abstrak itu adalah penting dalam melaksanakan tindakan (Elliott , 1987:157). Bagi John Elliott, kajian dalam pendidikan adlah satu usaha susila yang mencari dan memahami nilai-nilai dalam pendidikan. Elliott (1985a) berpendapat kajian dalam pendidikan sepatutnya menjadi bentuk kajian tindakan yang baru di mana para guru akan menjadi penyumbang utama.

Elliott s model

Mengenalpasti dan menjelaskan idea umum

Pencarian fakta/tinjauan (reconnaissance)

Pelaksanaan tindakan

Membina rancangan umum (Membina dan merancang pelan tindakan).

Membangunkan langkah-langkah tindakan seterusnya

PERNYATAAN MASALAH (METODOLOGI)1) Mengenalpasti dan menjelaskan idea umum Idea umum pada dasarnya adalah satu pernyataan yang mengaitkan idea dengan tindakan. Kriteria penting dalam memilih idea umum adalah ia harus sesuai dengan bidang pengkaji dan adakah sesuatu itu mahu diubah atau diperbaiki. Idea umum mungkin perlu disemak semula sepanjang proses kajian tindakan berlansung..

2) Pencarian fakta/tinjauan (reconnaissance) Mengenal pasti masalah kajian/ fakta melalui situasi iaitu pertama, menggambarkan/ menghuraikan fakta-fakta berdasarkan situasi, kita perlu menjelaskan sejelas mungkin sifat dari situasi yang ingin diubah atau diperbaiki. Misalnya, apakah masalah 'murid yang membuang masa dalam kelas'. Semua fakta diatas membantu untuk menjelaskan permasalahan.

Pengumpulan maklumat ini boleh memberikan asas untuk mengkelaskan fakta yang relevan, misalnya menghasilkan kategori untuk mengelaskan pelbagai jenis kategori membuang masa. Kedua, menerangkan/menjelaskan faktafakta berdasarkan situasi. Setelah dikumpul dan menggambarkan fakta-fakta yang relevan yang diperlukan untuk dijelaskan, bagaimanakah ia muncul? Apa kemungkinan yang relevan, atau faktor kritis mengenai keadaan yang digambarkan? Fakta-fakta ini dihuraikan melalui: 'Brainstorming' - jelas menghasilkan hipotesis. Hipotesis percubaan

3) Membina rancangan umum (Membina dan merancang pelan tindakan). Elliot (1991) dan Kemmis & mctaggart (1988): Rancangan umum tindakan harus mengandungi: 1. Pernyataan idea umum yang diutarakan telah disemak semula. 2. Pernyataan mengenai faktor-faktor yang akan berubah atau meningkatkan sesuatu yang berkaitan dengan keadaan/situasi, dan tindakan yang akan dilakukan ke arah itu, misalnya 'saya akan mengubah cara saya memperkenalkan maklumat faktual kepada murid penerangan jelas mengenai apa yang perlul mereka lakukan.

4. Pernyataan perundingan dengan (rakan sekerja, penyelia), atau dengan orang lain sebelum melaksanakan tindakan yang dicadangkan. 5. Pernyataan mengenai sumber yang perlu disediakan untuk melakukan tindakan yang dicadangkan, misalnya bahan, bilik, peralatan, dll 6. Pernyataan daripada kerangka etika yang akan menetapkan akses dan maklumat keluaran (menyatakan idea-idea tentang pengumpulan data).

4) Membangunkan langkah-langkah tindakan seterusnya pengkaji memutuskan dengan tepat mana daripada tindakan yang telah digariskan yang perlu diambil selaras dengan pelan umum dan bagaimana prosesproses itu berlaku serta kesannya akan dipantau. Penting untuk mengingati berikut: Individu perlu menggunakan teknik-teknik pemantauan yang memberikan bukti semasa tindakan sedang dilaksanakan. Individu perlu menggunakan teknik-teknik yang mana menyediakan bukti yang tidak disengajakan serta kesan yang disengajakan. individu perlu menggunakan pelbagai teknik yang akan membolehkan orang untuk melihat apa yang berlaku daripada pelbagai sudut atau sudut pandang.

5) Pelaksanaan tindakan Dalam membuat sesuatu kajian, ia mungkin mengambil sedikit masa untuk memastikannya berjaya. Apa yang dirancang perlu dijalankan untuk melihat keberkesanannya dan memastikan segala yang dirancang itu dilaksanakan. Di sini akan berlaku perubahan tingkah laku peserta. Sebagai seorang pengkaji, pemantauan perlu dilakukan pada awal tinjauan lagi, ia juga perlu memilih pelbagai teknik pemantauan untuk menghuraikannya.

PENGUMPULAN/ PENGANALISISAN DATA (METODOLOGI)1)Diari Diari harus mengandungi catatan peribadi berdasarkan pemerhatian, perasaan, reaksi, tafsiran, hipotesis, pantulan dan penjelasan. Ia juga harus mengandungi tarikh dan masa yang tepat.

2)Profil Profil menyediakan pandangan satu situasi atau seseorang dari semasa ke semasa. Dalam situasi pengajaran individu (kelas), pengkaji boleh menghasilkan profil pengajaran, atau prestasi pelajar tertentu. 3)Analisis dokumen Dokumen boleh memberikan maklumat yang relevan dengan isu-isu dan masalah yang sedang dikaji. 4)Bukti gambar/fotografi Melalui foto gambar, ia boleh menerangkan sesuatu situasi. Contohnya, apa yang berlaku di belakang guru.

5)Kaset/perakam video dan transkrip digunakan untuk merakamkan sesi pengajaran. mendapat lebih banyak pengetahuan dan kemudian boleh mengalihkannya dalam bentuk transkrip.

6)Menggunakan pemerhati luar Pemerhati luar boleh mengambil gambar, membuat rakaman video ketika guru sedang melakukan pengamatan atau menemu bual dengan menggunakan pita perakam atau perakam video. Pemerhati luar boleh terdiri daripada ahli pengkaji lain, rakan sekerja atau pelawat luar (konsultan).

7)Temu bual Temu bual terbahagi kepada 3 jenis iaitu: 1. Temu bual berstruktur Soalan-soalan yang dikemukan adalah soalan yang telah dirangka terlebih dahulu. Pengkaji akan menyoal mengikut soalan-soalan yang telah dirancang itu. 2. Temu bual tidak berstruktur Temu bual boleh jadi di mana-mana sahaja, soalan yang diberikan adalah on the spot. 3. Temu bual semi-struktur Meliputi temu bual berstruktur dan tidak berstruktur. Soalansoalan sudah dirangka awal tetapi semasa menemu bual responden, pengkaji terfikirkan soalan lain untuk disoal.

8)Ulasan berterusan Sepanjang tempoh ulasan dijalankan, pengkaji tidak dibenarkan mengganggu dalam tugasan yang diberikan kepada murid-murid yang terlibat. Cari posisi duduk yang terbaik, jangan duduk dihadapan murid. Jangan membuatkan murid berasa mereka diawasi. Cuba untuk menulis secara ringkas dan kukuh mengenai apa yang dikatakan dan dilakukan. Perhatikan nada, gerakan dan lain-lain. 9)Gambaran pembelajaran Dalam situasi kelas, pemerhati akan membuat gambaran pembelajaran dan menjadi perunding luaran. Pemerhati boleh menjadi ahli kumpulan kajian tindakan. Setiap ahli akan mengambil bahagian masing-masing untuk membuat gambaran mengenai subjek. Kedua-dua kumpulan kajian tindakan boleh berkumpul dan membincangkan hasil dapatan mereka bersama.

10)Senarai semak, soal selidik dan inventori Senarai semak ialah satu rangkaian jawapan kepada soalan. Senarai semak yang sesuai digunakan harus bersifat terbuka dan kurang berstruktur. Soal selidik pula adalah satu set soalan yang diberikan kepada orang lain dan meminta mereka menjawabnya. Dalam soal selidik tersebut terdapat beberapa soalan dan pilihan jawapan atau pertanyaan. Manakala inventori ialah senarai pernyataan tentang situasi yang mungkin bersetuju atau tidak. Antara kategori yang terdapat di dalamnya ialah seperti : sangat setuju - setuju - tidak yakin - tidak setuju - sangat tidak bersetuju.

11)Kitaran Kitaran tidak tertumpu kepada teknik pemantauan, ia adalah lebih kepada kaedah umum untuk mendapatkan bukti yang boleh dibandingkan dan dirujuk. Prinsip asas kitaran ialah pengumpulan data daripada pemerhatian suatu situasi dari pelbagai sudut atau perspektif dan kemudiannya akan membandingbezakannya. Kitaran merupakan bukti awal yang sangat baik untuk pengeluaran memo analitik. 12)Memo analitik Memo analitik mengandungi pemikiran atau pandangan sistematik seseorang mengenai bukti-bukti(dapatan kajian) yang telah dikumpul dan dihasilkan secara berkala dalam tempoh pemantauan atau pemerhatian. Memo ini mencatatkan perkara-perkara seperti: 1. Cara baru dalam penyiasatan konseptualisasi situasi. 2. Hipotesis 3. Kutipan data dari pelbagai jenis bukti yang dikumpulkan untuk dimasukkan dalam rangka. 4. Pernyataan tentang masalah atau isu yang wujud dalam suatu tindakan.

Kitaran pertama penyelidikan tindakanKitaran 1 Kenal pasti idea awal: Pelaksanaan kurikulum baru. Audit kurikulum.

Reconnaissance(tinjauan awal): Amalan semasa dari segi penulisan. Kumpulan dilihat keperluan (Group s perceived needs.) Lawatan ke Kolej St Patrick.

Tindakan langkah-langkah: Langkah Tindakan 1: latihan di tapak. Langkah Tindakan 2: aktiviti awal. Langkah Tindakan 3: persepsi Kanak-kanak menulis.

Memantau pelaksanaan dan kesan-kesan Menyokong-kerja dalam proses perbincangan. Kanak-kanak persepsi bertulis. Memahami proses penulisan. Pelaksanaan di dalam kelas.

Reconaissance

memindah pemahaman tentang proses penulisan Peranan pemodelan Bilik darjah praktis Guru kebimbangan Sampingan peribadi kepada perubahan Cycle two .

http://www.uea.ac.uk/edu/People