minit jkkk.docx

Download minit jkkk.docx

Post on 07-Aug-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 minit jkkk.docx

  1/81

   JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG SUNGAI BETUL

  No Kampung Sungai Betul 36100 Bagan Datoh Perak

    Tel : 013-5323110(Pengerui!

  BORANG KEHADIRAN

  BULAN :……………………..

  BIL NAMA NO KPT NO  

  TELEFON 

  JAWATAN 

  TANDA

  TANGAN 

  1.  TN HJ OTHMAN B KHALID 571008-08- 6451

  013- 5323110

  PENGERUSI

  2 EN ARSAT B ABD MALEK 701227-08-

  5777

  014-

  3077462

  SETIAUSAHA

  3 PN ZAINAB BT ABD RASHID 660425-08- 6764

  019- 2188227

  BENDAHARI

  4 EN MAD SARIL B AHMAD 610627-10- 5825

  013- 2323793

  AJK 

  5 EN ZAMRI B NAI 631125-05- 5437

  019- 3458177

  AJK 

  6 PN JAMAI!AH BT HAMZAH 571201-08- 6410

  014- 9470787

  AJK 

  7 EN ABD RAHMAN B JAA"AR 810923-06- 5959

  019- 9985817

  AJK 

  8 PN ROSNI B MOHD !USU" 611119-08- 6132

  013- 4630290

  AJK 

  9 PN ZALINA BT ABAS 820624-08- 6740

  013- 4433847

  AJK 

  10 AHMAD B MOHAMAD 610302-08- 5117

  AJK 

  11 EN ABD RAHMAN A"OP B MAT NOR

  590106-08- 5923

  AJK 

  12 EN AHMAD ZUKURNAIN B SAHMINAN

  610403-08- 6573

  019- 3561326

  AJK 

  13 EN JURAIMI B SUBARI 560428-08- 6577

  AJK 

  14 PN SAPURI BT HASHIM 550512-08- 4632

  AJK 

  15 EN HAIRUL ANUAR B MOHD

  DAOD

  840907-08-

  6095

  AJK 

  Disediakan oleh Disahkan oleh

 • 8/20/2019 minit jkkk.docx

  2/81

  ……………………. …………………………… ( Hj Arsat b Abd alek! ("n Hj #th$an b %halid! &etia'saha %%% )en*er'si %%% %* &'n*ai +et'l

   JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG SUNGAI BETUL

  No Kampung Sungai Betul  36100 Bagan Datoh Perak

 • 8/20/2019 minit jkkk.docx

  3/81

  Tel : 013-5323110(Pengerui!

  PENGERUSI Tn Hj Othman b Khalid

  SETIAUSAHA

  Hj r!at b bd "alek

  BENDAHARI Pn #ainab bt bd

  $a!hid 

  AJK

  %n #amri Bin Na&i

  %n "ad Saril Bin hmad

  %n bd $ahman b 'aa(ar

  %n hmad #ulki(li b Shahmenan

  Pn 'amai)ah Binti Ham*ah

  Pn $o!ni Binti "d +u!o(

  Pn Sapuri bt Ha!him

  %n bd $ahman (op b "at

  Nor 

  %n Hairul nuar b "ohd Daod 

  %n 'uraimi b Subari

  %n hmad b "ohamad 

  Pn #alina bt ba!

  Kepa"a :

  ###############$

  Tuan % puan

  JEMPUTAN KE MAJLIS MESYUARAT BULAN JANUARI 2016

    Dengan egala hormatn&a "i maklumkan tuan % puan a"alah "i 'emput ha"ir ke me&uarat KKK Sg$Betul pa"a tarikh)maa "an tempat eperti *erikut :

  Tarikh : 20 .1 . 2016 (RABU

  Ma!a :".00 P#$

  T%&'a# : DEAN KAMPUNGKU SUNGAI ULAR

  2$ Keha"iran tuan % puan angat-angat "iharapkan agar "apat mem*eri +a"angan % pan"angan untuk ke*aikan ahli ma&arakat "an kampung$Diata ker'aama erta okongan)"iini a&a u+apkan ri*uan terima kaih$

  “BUDI BAHASA BUDAYA KITA’ 

  ,ang men'alankan tuga)

  ##########$ ( ' .rat * .*" /alek ! Setiauaha

  $k : Tuan Setiauaha Kera'aan Negeri Perak   : Tuan Pegaai Daerah ilir Perak   : ,B .hli Dean ak&at Bagan Datoh   : ,B .hli Dean n"angan Negeri ungkup   : ail kkk

 • 8/20/2019 minit jkkk.docx

  4/81

   JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG SUNGAI BETUL

    No Kampung Sungai Betul

    36100 Bagan Datoh Perak  Tel : 013-5323110(Pengerui!

  41 /..,S. K7.. 8.8.S.N 20209

  K7P.D. Tarikh :15$1$2016

  T.N P7NS TNB T7K NT.N

  T.N) MEM)H)N MENGALIHKAN TIANG BERN)MB)R SBL A*+2" DIKAMPUNG SUNGAI BURUNG. NAMA PEM)H)N :EN ,ULKIPLI B ISMAIL N) KPT --02010*-2"/

  Suka+ita meru'uk "ari pekara "iata

  1 /elalui permohonan "an penelitian "ari pihak kami telah men"apati tiang elektrik *era"a "itempat &ang kurang euai$ni *oleh mengun"ang *aha&a kerana ia terletak "ikaaan laluan utama$

  2 Sa&a mengharapkan pihak tuan "apat menim*ang permohonan kami "iata keulitan anak kariah kami$

  3 Segala keperihatinan "an pertim*angan tuan "iu+apkan ri*uan terima kaih$

  Sekian terima kaih

  4B7KD/.T NTK N7..9

  Sa&a &ang menurut perintah

  ###########$ (T.N . ;T/.N B K.D K7T. K./PN SN. B7T!

 • 8/20/2019 minit jkkk.docx

  5/81

   JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG SUNGAI BETUL

    No Kampung Sungai Betul  36100 Bagan Datoh Perak   Tel : 013-5323110(Pengerui!

  41 /..,S. K7.. 8.8.S.N 20209

  K7P.D. Tarikh :16$3$2015

  ############

  T.N) JEMPUTAN MESYUARAT JKKK KALI 1 JANUARI 2016

  Suka+ita meru'uk "ari pekara "iata

  1$ /e&uarat KKK akan "ia"akan eperti "iketetapan *erikut$

  T.K :20$01$2016 . :.B /.S. :3 P7T.N T7/P.T :D78.N K./PNK SN. .

  2 Diharap agar pihak tuan %puan "apat mengha"irkan "iri tanpa u

 • 8/20/2019 minit jkkk.docx

  6/81

   JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG SUNGAI BETUL

    No Kampung Sungai Betul

    36100 Bagan Datoh Perak  Tel : 013-5323110(Pengerui!

  41 /..,S. K7.. 8.8.S.N 20209

  K7P.D. Tarikh :16$2$2015 7n =ulki>li * Shah/enan

  T.N)

  SUMBANGAN SAGUHATI UNTUK DEAN KAMPUNGKU SUNGAI ULAR KEPADA ARIS ALAHYARHAM SHAHMENAN B MAT GELAN

  Suka +ita meru'uk "ari pekara "iata

  2 Pihak KKK kampong Sungai Betul *eretu'u untuk men&um*ang / 50 etahun kepa"a pihak keluarga allah&arham$

  3 Semoga "engan ker'aama pihak ari "an KKK "apat mem*erikan um*angan ter*aik untuk kema'uan maa&arakat "i Kampung Sungai Betul

  Sekian terima kaih

  4S;P.N S.NTN ./..N KT.9

  ,ang *enar 

  #########$$ (' .rat * .*" /alek! Setiauaha KKK Kampung Sungai Betul

 • 8/20/2019 minit jkkk.docx

  7/81

   JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG SUNGAI BETUL

    No Kampung Sungai Betul

    36100 Bagan Datoh Perak  Tel : 013-5323110(Pengerui!

  41 /..,S. K7.. 8.8.S.N 20209

  K7P.D. Tarikh :16$2$2015 ,B Dato Seri Dr .hma" =ahi" * ami"i /enteri Dalam Negeri /erangkap .hli Parlimen Bagan Datoh

  ,* Dato) /7/;;N P7/B.NN.N D KKK K./PN SN. B7T 2015

  Suka +ita meru'uk "ari pekara "iata

  2 .ntara permohonan untuk pem*angunan "i kampung ungai *etul iaitu

  1$ /em*ina *atu kairan "i ma'i" mailaih Kampung Sungai Betul 2$/enaiktara> 'alan Kampung Sungai Betul ke kampong Sungai Balai - Pan'ang 1$5 km 3$alan la"ang "ari Kampung ungai *etul ke kg ungai *urung *ererta 2 *uah kal*at - Pan'ang 2$5 km ?$/em*ina 'alan tar ke ma'i" mailaih - pan'ang 0$5 km 5$ /em*ina kun+i air "i 'alan ke *aruh ungai *etul "an mengorek parit "ari kampong ungai

    *urung 6$ /em*ina 'am*atan *atu "i parit kampong ungai *alai$ @$ /enaiktara> urau "ikampung ungai ular 

  3 ."alah harapan kami "apat pertim*angan "ari pihak ,B Dato Seri

  Sekian terima kaih

  4S;P.N S.NTN ./..N K./9

  Sa&a menurut perintah

  ############$$ (' .rat * .*" /alek! Setiauaha KKK Kampung Sungai Betul!

 • 8/20/2019 minit jkkk.docx

  8/81

   JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG SUNGAI BETUL

    No Kampung Sungai Betul   36100 Bagan Datoh Perak

    Tel : 013-5323110 (Pengerui!

  41 /..,S. K7.. 8.8.S.N 20209

  K7P.D. Tarikh :16$2$2015

  ,ang Beruaha Tuan Naaat *agi pen"u"uk etempat$;leh itu program &ang akan "ilakanakan "alam *entuk um*angaran min"a "an motiai$

  3 ;leh itu program tere*ut akan "ilakanakan pa"a ketetapan eperti "i*aah

  T.K :12 . 2015 /.S. :5 P7T.N S7N. 10$/../ T7/P.T CSK SN. B7T P7.S/.N :,B D.TK S. =./.N B D.T; ,.,.

  ? ."alah harapan kami "apat pertim*angan "ari pihak ,ang Beruaha Tuan

  Sekian terima kaih

  4S;P.N S.NTN ./..N K./9

  Sa&a menurut perintah

  ############$$(' .rat * .*" /alek!

  Setiauaha KKK Kampung Sungai Betul!

 • 8/20/2019 minit jkkk.docx

  9/81

   JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG SUNGAI BETUL

    No Kampung Sungai Betul   36100 Bagan Datoh Perak

    Tel : 013-5323110 (Pengerui!

  “1 MALAYSIA KEARAH WAWASAN 2020” 

  K7P.D. Tarikh :16$5$2015

  Seiapa &ang *erkenaan

  PERLANTIKAN JAATANKUASA BIR) KESELAMATAN

  Suka+ita meru'uk eperti pekara "iata

  2 Berikut a"alah nama &ang menganggotai *iro keelamatan *agi aatankuaa Kema'uan "an Keelamatan Kampung Sungai Betul$

  1$/.//.D =;KP B /;D N.8.8 KPT 0051?-0-621 2$/;D . BE. B N.= KPT 0610-0-6533 3$/;./.D S.DDN B B./ KPT F20603-0[email protected]