minda pagi maths (sambungan)

Click here to load reader

Post on 28-Jul-2015

283 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. MINDA PAGI MATEMATIK (1) 1. Tulis nilai tempat bagi angka 4 dalam nombor 84 269 2. Bina nombor terkecil dengan menggunakan semua angka 3. Namakan bentuk 2 matra 4. Tuliskan pecahan setara bagi 7 2 5. Tulis Tiga juta dua ribu satu ratus empat puluh dalam angka. 6. Bundarkan 31 529 kepada ribu yang terdekat. 7. Nyatakan nilai bagi digit 8 dalam angka 1 389 725 8. Bundarkan 475 932 kepada puluh ribu yang terdekat. 9. Tulis pecahan termudah bagi pecahan di bawah 20 12 3 10. Tuliskan cerakinan 305 289 11. Nyatakan 5 4 2 juta dalam bentuk angka 12. 1 457 3 8 3 5 0 2 1 2. MINDA PAGI MATEMATIK (2) 1. Bundarkan 891 942 kepada ribu yang terdekat 2. Bina nombor terkecil dengan menggunakan semua angka 6 4 9 0 1 3 3. 3.109 x 14 = 4. 27 6.31 = 5. Nyatakan 0.205 juta dalam angka 6. Namakan bentuk 2 matra 7. Bundarkan 685 592 kepada puluh ribu yang terdekat 8. Nyatakan 1 060 000 dalam perpuluhan juta 9. Tukarkan 100 13 dalam bentuk perpuluhan 10. Hitung 40% daripada RM480 11. 482 + 140 5 12. Nyatakan nilai digit bagi angka 5 dalam angka 30.659 3. MINDA PAGI MATEMATIK (3) 1. Bundarkan 45.947 kepada perseratus yang terdekat. 2. 0.53 5 3. Cari nilai 5 3 daripada RM 180 4. 5 1 4 5 3 5. 88 77 11 = 6. Tuliskan Jam 1355 dalam sistem 12 jam 7. Bundarkan 667.992 kepada persepuluh yang terdekat. 8. 6.025 x 6 9. 2 1 1 + 8 3 10. 60 % daripada RM 260 11. Tukarkan 5 11 kepada nombor bercampur 12. Tuliskan 7.45 p.m. dalam sistem 24 jam 4. MINDA PAGI MATEMATIK (4) 1. Bundarkan 88.755 kepada sa yang terdekat 2. Apakah nilai tempat bagi angka 8 dalam nombor 6.798? 3. Tukarkan 3 2 5 kepada pecahan tak wajar. 4. Tukarkan 4 % kepada nombor perpuluhan 5. 10 3 daripada RM 350 6. Tuliskan Jam 1445 dala sistem 12 jam. 7. Bundarkan 867.795 kepada puluh yang terdekat. 67 451.93 8. Nilai digit bagi angka yang bergaris ialah 9. Harga 5 batang pen ialah RM 4.25. Kira harga 2 batang pen yang sama. 10. 5 1 2 + 10 7 1 5. Tukarkan 7 13 kepada nombor bercampur 6. Tuliskan 2 1 7 juta dalam bentuk angka 5. MINDA PAGI MATEMATIK (5) 1. Bundarkan 1 659 665 kepada juta yang terdekat 2.Apakah nilai tempat bagi angka yang bergaris? 56.937 3.Tukarkan 12.15 p.m. dalam sistem 24 jam 3 3 4. + = 4 5 5. 0.7 kg + 2.5 kg. Hitung jawapan kamu dalam gram 6. 23 + 23 x 4 3 7. Tukarkan 4 100 kepada perpuluhan. 8. Tulis Lima puluh tiga ribu empat belas dalam angka 9. Harga lima buah buku RM45.95. Hitung harga 9 buah buku yang sama. 3 1 10. = 5 2 11. 5 793 7 12. Tuliskan 2.7 dalam pecahan 6. MINDA PAGI MATEMATIK (6) 1. Tukarkan 5 2 kepada perpuluhan 2. Tukarkan 4 3 kepada perpuluhan 3. 4.3 km + 1.9 km Tuliskan jawapan kamu dalam m 4. 8 4 3 2 = 5. 4 3 6 = 6. 45 % daripada 300 kg 7. 13. 01 100 32 = 8. Apakah nilai bagi digit 6 dalam nombor 4.765 ? 9. Pukul berapakah 34 minit sebelum 3.30 p.m.? Jam minit 10. 5 3 2 100 = 11. 9 9 7 4 = 12. Tukarkan 65 % kepada pecahan termudah 7. MINDA PAGI MATEMATIK (7) 1. Tukarkan 3 tahun 6 bulan kepada bulan. 2. 7.2 m + 3.9 m Tuliskan jawapan kamu dalam cm. 3. Cari luas, dalam cm 6 cm 12.5 cm 4. 5 1 2 jam = Tuliskan dalam minit. 6. 30 % daripada 180 km 6. 8 3 5 + 8 7 1 = 7. Tukarkan 5 minggu 5 hari kepada hari 8. Cari hasil darab 4 327 dan 15 9. 8 biji epal berharga RM 6. Kira harga 5 biji epal yang sama. 10. Tuliskan 2 1 4 hari dalam jam 11. 9 2 6 9 8 2 = 12. Bilangan satah :_________ Bilangan sisi : _________ Bentuk permukaan rata : ______________________ 8. MINDA PAGI MATEMATIK (8) 1. Pukul berapakah setengah jam selepas pukul 4.50 petang ? jam minit 2.Tukarkan 2 dekad 7 tahun kepada tahun 3. Hitungkan 3.1 km + 492 meter Tuliskan jawapan kamu dalam meter 6 4 4. = 7 5 3 5. daripada RM 70 10 6. Namakan bentuk dua matra di bawah 7. 90.2 9.09 = 4 8. X 540 9 9. 4 batang pembaris berharga RM 3. Kira harga bagi 7 batang pembaris yang sama. 10 . 5 2 4 = 11. 2 jam 89 minit = (jawapan dalam minit) 12. Nama bentuk dua matra : Bilangan paksi simetri : _____________________ 9. MINDA PAGI MATEMATIK (9) 1. 4.9 m + 2.8 m. Tuliskan jawapan kamu dalam cm. 2. Tuliskan 65 hari dalam minggu dan hari 3. Hitung perimeter segitiga sama kaki ini 4 cm 4. Hitungkan perimeter segiempat sama ini 4.2 cm 1 5. Tuliskan 4 5 sebagai pecahan tak wajar 6. 1.02 5 7. Tuliskan 285 minit dalam jam dan minit 8. Tuliskan 7 minggu 6 hari dalam hari 9. Kira isipadu, dalam cm, kubus di bawah 4 cm 10. Hitung perimeter segitiga sama sisi ini 11 cm 11. 89 x 40 8 12. 4 cm + 1.9 cm Tulis jawapan dalam mm 5 cm 10. MINDA PAGI MATEMATIK (10) 1 1. Pukul berapa jam 4 sebelum 7.20 pagi ? Jam minit 2. Lukiskan segitiga sama kaki XYZ X Y 3. 3 km + 98 meter. Tulis jawapan dalam m 4. 9 8 78 5. 8 5 37 6. 40% daripada RM 90 7. 3 965 X 18 7 89 8. + 100 1000 (tulis dalam perpuluhan) 9. Lukiskan segitiga sama kaki ABC A B 10. Lukiskan segitiga sama kaki PQR Q P 11.Tukarkan 3 hari 17jam kepada jam 12. Kira perimeter rajah yang berlorek 3 cm 11. MINDA PAGI MATEMATIK (11) 1. Pukul berapakah 12 minit selepas 9.58 malam ? Jam minit 2. Lukiskan segitiga sama kaki XYZ X Y 3. Tukarkan 4 jam 12 minit kepada minit 4. Tuliskan 458 saat dalam minit dan saat 5. Kira perimeter rajah yang berlorek 4 cm 6. Hitung luas segiempat di bawah 9 cm 13 cm 7. 2.067 x 5 5 8 8. + 9 100 1000 (tulis dalam perpuluhan) 9. Lukiskan segitiga bersudut tegak ABC A B 10. Lukiskan segitiga bersudut tegak PQR Q P 11. Kira luas segitiga sama kaki di bawah 8 cm 12. Kira perimeter rajah yang berlorek 5 cm 12. MINDA PAGI MATEMATIK (12) 1. Kira purata bagi 50, 68, 74, 82 dan 100 2. Harga 3 kg daging ialah RM 16.20. Kira harga 2 kg daging itu. 3. Tuliskan 68 hari dalam minggu dan hari 4. Kira peratus rajah yang berlorek 5. Kira perimeter rajah yang berlorek 2 cm 6. Hitung luas segi empat sama di bawah 10 cm 7. 0.407 x 7 8. 12 9 x 3 = 9. Kira peratus rajah yang berlorek 10. Kira peratus rajah yang berlorek 11. Jisim 4 biji guli ialah 68 gram. Kira jisim bagi 9 biji guli yg sama. 12. Luas satu petak ialah 8 cm . Kira luas bagi petak yang berlorek 3 cm 13. MINDA PAGI MATEMATIK (13) 1. Bundarkan 30 891 kepada ribu yang terdekat 2. Kira peratus bagi 3 daripada 5 3. 5 1 1 5 4 = 4. Kira peratus rajah yang berlorek 5. Kira bilangan satah pada bongkah di bawah 6. Tinggi Azeha 160 cm. Tinggi Syazmel 9 cm kurang daripada Azeha. Hitung jumlah tinggi mereka berdua. 7. 40 ratus + 25 puluh 8. 9 7 3 + 9 7 1 9. (257 199) X 4 10. 8.27 l 955 ml (jawapan dalam ml) 11. Izat ada RM300. Dia membeli lima utas jam tangan dan dapat baki sebanyak RM 50.50. Kira harga seutas jam. 12. Luas dua petak ialah 6 cm. Kira luas bagi petak yang berlorek 3 cm 14. MINDA PAGI MATEMATIK (14) 1. Susunkan angka di bawah bagi membentuk satu nombor terkecil 6 4 2 0 7 1 2. Kira bilangan hari dari 14 April hingga 28 April tahun yang sama. 3. 4 1 3 4 3 1 = 4. Kira peratus rajah yang berlorek 5. Bilangan sisi : _________ Bilangan satah : _______ Bentuk permukaan rata : ________________ 6. Kira purata bagi 300, 415 dan 500 7. Nyatakan dalam pecahan termudah bagi angka di bawah 0.8 3. 7 6 3 + 7 5 2 = 28 9. Permudahkan 16 Kemudian tulis dalam nombor bercampur 10. 2.01 kg 109 g (jawapan dalam gram) 11. Azeha ada RM5. Dia membeli tiga batang pensel yang berharga RM0.65 setiap satu. Kira baki wang Azeha. 12. Panjang setiap sisi ialah 3 cm. Kira perimeter rajah yang berlorek 3 cm 15. MINDA PAGI MATEMATIK (15) 1. Bundarkan 195 195 kepada puluh ribu yang terdekat 2. Nyatakan dalam bentuk pecahan termudah bagi 45 % 4. Apakah nama bentuk 3 matra bagi bentangan di bawah 5. 1 8 = 6. Kira bilangan minggu dan hari dari 6 Ogos hingga 30 Ogos 2011 7.Tuliskan dalam bentuk nombor bercampur bagi nombor di bawah 7.6 8 2 8. 9 3 9. 56 8.9 = 10. 3.7 m + 96 cm (jawapan dalam cm) 11. 5 jam 15 minit 1 jam 45 minit 12. Tuliskan 6 jam 45 minit dalam kiraan minit. 3. Tuliskan pecahan bagi rajah yang berlorek 16. MINDA PAGI MATEMATIK (16) 1. Bundarkan 45.985 kepada dua tempat perpuluhan 2. Tuliskan 12.45 a.m. dalam sistem 24 jam 3. Tuliskan 8 3 dalam nombor perpuluhan 4. 4 3 daripada 3 tahun = ___ tahun ____ bulan 5. 4 3 x = 150 Apakah angka di tempat kosong? 6. 5 2 x = 100 Apakah angka di tempat kosong? 7.Tuliskan dalam bentuk nombor bercampur bagi nombor di bawah 3.25 8. 4 3 1 4 3 = 9. 900 + 100 4 = 10. 5 2 + 1.568 = 11. 2 dekad 9 tahun X 3 12. Bilangan bucu : _______ Bilangan paksi simetri : __________ Nama bentuk : ________ 17. MINDA PAGI MATEMATIK (17) 1. Tuliskan 0.508 juta dalam angka. 2. Nyatakan dalam bentuk nombor bercampur bagi 125 % 3. Tuliskan Jam 0055 dalam sistem 12 jam 4. Nyatakan 12.08 p.m. dalam sistem 24 jam 5. 2.5 8 = 6. Bilangan bucu : _______ Bilangan satah : _______ Bilangan sisi : ________ Nama bongkah : _______ ____________________ 7.Tuliskan dalam bentuk nombor bercampur bagi nombor di bawah 3.05 8. 4 1 1 5 = 9. RM 140 140 sen = 10. 280 mm 20.8 cm (jawapan dalam mm) 11. 9 dekad 2 tahun 3 dekad 9 tahun 12. Kira bilangan hari dari 21 Julai 2011 hingga 15 Ogos 2011 18. MINDA PAGI MATEMATIK (18) 1. Bundarkan RM358.65 kepada ringgit yang terdekat 2. Nyatakan dalam bentuk nombor bercampur bagi 140 % 3. Pukul berapakah 4 3 jam sebelum pukul 9.20 p.m. ? 4. Pukul berapakah 4 1 jam selepas pukul 11.50 a.m. ? 5. Nyatakan 345 saat dalam minit dan saat 6. Hitung 7 jam 56 minit dalam kiraan minit 7.Tuliskan dalam bentuk nombor bercampur bagi nombor di bawah 1.05 8. 5 3 1 x 20 = 9. 4 1 2 x 8 = 10. 65 cm + 3.2 m (jawapan dalam meter) 11. 4.5 kg 2 kg 55 g = (jawapan dalam kg dan g) 12. 20 400 g 5 = (jawapan dalam kg dan g) 19. MINDA PAGI MATEMATIK (19) 1. Kotak Panjang Reben A 65 cm B 1.45 m Kira panjang reben (dlm cm) bagi 2 kotak A dan 3 kotak B 2. Jalan Jarak X 2.5 km Y 870m kurang daripada Jalan X. Hitung jumlah jarak (dlm meter) kedua-dua jalan itu. 3. p.m Rajah menunjukkan waktu Izat tamat latihan. Jika dia bermula pada pukul 2.50 p.m kira tempoh masa latihannya. 4. p.m Rajah menunjukkan waktu Sazmel mula belajar. Jika dia belajar selama 3jam 45 minit, pukul berapa dia tamat. 5. Ra