mesyuarat disambung semula pada pukul 3.00 petang yang ......

Click here to load reader

Post on 19-Apr-2018

228 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PETANG HARI KHAMIS, 4 JAMADILAWAL 1435 / 6 MAC 2014

  10

  Mesyuarat disambung semula

  pada pukul 3.00 petang

  Yang Berhormat Yang Di-Pertua:

  Bismillahir Rahmanir Rahim.

  Assalamualaikum Warahmatullahi

  Wabarakatuh dan selamat petang.

  Ahli-Ahli Yang Berhormat, sebagaimana

  kita sama-sama menyaksikan tadi

  Istiadat Pembukaan Rasmi Majlis

  Mesyuarat dari Musim Permesyuaratan

  Kesepuluh telah pun selamat

  disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang

  Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan

  Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin

  Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji

  Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi

  Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan

  Negara Brunei Darussalam pada pagi

  tadi.

  Saya percaya Ahli-Ahli Yang Berhormat

  sekalian bagi pihak Majlis Mesyuarat

  Negara ini nanti akan menyembahkan

  ke hadapan majlis Baginda sembah

  banyak-banyak menjunjung kasih

  atas keberangkatan Baginda itu dan

  atas kurnia titah yang telah Baginda

  lafazkan. Dalam hubungan ini, saya

  akan menyentuh sedikit sebanyak titah

  Kebawah Duli Yang Maha Mulia itu,

  yang isi kandungannya ditujukan khusus

  untuk Majlis Mesyuarat Negara ini.

  Sebagaimana kita sama-sama telah

  mendengar, Baginda menghendaki

  supaya Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat

  Negara juga perlu memberikan

  perhatian kepada isu-isu yang berkaitan

  dengan kesejahteraan pekerja-pekerja

  di sektor swasta. Pada hemat Baginda,

  melalui perkembangan dan produktiviti

  di sektor swasta diharap dapat

  menyumbang kepada peningkatan sosial

  ekonomi negara ini. Baginda bertitah:

  Dengan trend perniagaan dan

  perdagangan dunia hari ini, para belia

  kita sangatlah perlu meningkatkan diri

  sendiri dari segi kemahiran dan ilmu

  pengetahuan. Dengan kemahiran dan

  pengetahuan yang tinggi, insya-Allah,

  mereka akan menjadi lagi lebih kreatif

  dan mampu untuk bersaing.

  Oleh itu, Baginda menyarankan supaya

  perbahasan dalam Dewan ini perlulah

  juga memikirkan isu-isu strategik seperti

  ini.

  Dalam hal ini, Baginda gembira dengan

  usaha yang diambil oleh Kementerian

  Pendidikan dan agensi-agensi lain

  dalam Kerajaan untuk meningkatkan

  lagi tahap literasi bisnes kepada

  para belia dan penuntut-penuntut

  yang menerapkan unsur-unsur

  entrepreneurship di dalam kurikulum

  pendidikan di Negara ini. Memang

  sudah tiba masanya untuk Negara

  melahirkan lebih ramai ahli perniagaan

  yang berjaya di kalangan anak-anak

  tempatan.

  Baginda seterusnya bertitah:

  Negara kita, Alhamdulillah, mempunyai

  advantage yang sangat unik. Advantage

  itu ialah dalam bentuk keamanan

  dan kesejahteraan yang dikurniakan

  oleh Allah Subhanahu Wataala kepada

  kita.

 • PETANG HARI KHAMIS, 4 JAMADILAWAL 1435 / 6 MAC 2014

  11

  Pada hemat Baginda, sewajarlah

  keamanan dan kesejahteraan itu terus

  dipupuk dan dipelihara demi

  pembangunan, kerana tanpa keamanan

  pembangunan tidak akan berjalan

  dengan lancar dengan baik.

  Baginda selanjutnya bertitah:

  Kita mustahak membangun tanpa

  semata-mata bergantung kepada hasil

  eksport minyak dan gas kita. Kerana

  walaupun Tabung Kewangan

  Antarabangsa (IMF), meramalkan

  pertumbuhan ekonomi global yang

  lebih baik bagi tahun 2014, namun

  masih sahaja terdapat risiko yang boleh

  menjejaskan ekonomi di mana saja,

  tidak terkecuali negara-negara di rantau

  ini.

  Baginda juga bertitah bahawa

  mempelbagaikan aktiviti perekonomian

  juga adalah menjadi keutamaan negara.

  Oleh itu Baginda menasihatkan supaya

  Perkhidmatan Awam perlulah

  melipatgandakan usaha pada

  menjadikan Negara ini pro bisnes,

  terutama membantu perusahaan kecil

  dan sederhana. Baginda juga bertitah:

  Adalah menjadi dasar Kerajaan Beta

  untuk terus meningkatkan aktiviti

  perekonomian di negara ini, termasuk

  berusaha bagi menarik pelaburan

  langsung asing.

  Baginda juga menyentuh mengenai

  Pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah.

  Pelaksanaan undang-undang ini titah

  Baginda adalah satu aspek kemajuan

  besar bukannya seperti yang didakwa

  oleh setengah pihak sebagai kolot atau

  berundur ke belakang. Dalam hal ini,

  Baginda seterusnya menyentuh

  mengenai perpaduan. Pada hemat

  Baginda, inilah masanya kita orang-

  orang Brunei perlu mempamerkan

  perpaduan kita kerana perpaduan itu

  adalah benteng dan kekuatan semula

  jadi.

  Baginda bertitah:

  Usahlah dihiraukan sangat apa orang

  lain kata tentang kita di Brunei. Kerana

  mereka itu bukan cukup tahu,

  sebagaimana kita sendiri tahu tentang

  diri kita dan Negara sendiri. Tetapi yang

  penting kita sendiri selaku orang Brunei

  mestilah benar-benar menjadi orang

  Brunei. Apabila kita bersatu, maka

  bersatulah selaku orang-orang Brunei

  bersatu tanpa mengira apa jua suku

  kaum dan pegangan.

  Begitu juga kita bernegara maka

  bernegaralah selaku orang-orang Brunei

  bernegara. Kita berkerajaan, maka

  berkerajaanlah selaku orang-orang

  Brunei berkerajaan dan kita beraja atau

  berketua maka beraja atau berketualah

  selaku orang-orang Brunei Beraja atau

  berketua. Iaitu dengan penuh taat setia

  tanpa berbelah bahagi.

  Inilah tanggungjawab kita semua atas

  nama rakyat Brunei Darussalam iaitu

  bersatu padu untuk mendukung dan

  menyokong pelaksanaan Kanun Jenayah

  Syariah. Kepada mereka yang di luar

  Brunei pula tolonglah hormati kami

  sebagaimana kami menghormati

  mereka.

 • PETANG HARI KHAMIS, 4 JAMADILAWAL 1435 / 6 MAC 2014

  12

  Baginda pada akhirnya berharap Majlis

  Mesyuarat Negara Musim Kesepuluh ini

  akan dapat berlangsung dengan licin

  dan sempurna serta mampu untuk

  mencapai objektifnya. Adalah sudah

  setentunya kita menjunjung tinggi dan

  menanai dengan sepenuh hati titah dan

  harapan Baginda itu dengan cara

  berpadu tenaga dan pemikiran pada

  merangka dan melaksanakan apa jua

  usaha yang menjurus kepada

  pencapaian harapan Baginda itu.

  Ahli-Ahli Yang Berhormat, seperti mana

  jua yang sudah menjadi tradisi dalam

  Persidangan Majlis Mesyuarat Negara

  ini, kita akan membincangkan dan

  bersoal jawab dalam beberapa hari yang

  akan datang dengan semangat

  perpaduan dan kerjasama yang erat

  kerana masing-masing kita mempunyai

  matlamat yang sama iaitu menyumbang

  tenaga dan pemikiran ke arah menjaga

  dan memelihara kepentingan negara

  kita. Sekian, terima kasih.

  Yang Dimuliakan Jurutulis I: Perkara

  IV, kertas yang akan dibentangkan di

  atas meja No. 1, Tahun 2014 oleh Yang

  Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna

  Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Abu

  Bakar bin Haji Apong, Menteri

  Pendidikan, Negara Brunei Darussalam.

  Yang Berhormat Menteri

  Pendidikan: Assalamualaikum

  Warahmatullahi Taala Wabarakatuh.

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Yang

  Berhormat Yang Di-Pertua dan Ahli-ahli

  Yang Berhormat, saya dengan segala

  hormat memohon keizinan kepada Yang

  Di-Pertua untuk membentangkan di atas

  meja Kertas No. 1, Tahun 2014 iaitu

  Senarai Perintah-Perintah Darurat yang

  telah diluluskan dalam tahun 2013

  menurut Fasal 83 dari Perlembagaan

  Negara Brunei Darussalam. Terima kasih

  Yang Berhormat Yang Di-Pertua.

  Yang Dimuliakan Jurutulis I:

  Kertas No. 2 Tahun 2014 oleh Yang

  Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia

  Dato Seri Setia Awang Haji Abdul

  Rahman bin Haji Ibrahim, Menteri

  Kewangan II (Kedua), Jabatan Perdana

  Menteri, Negara Brunei Darussalam.

  Yang Berhormat Menteri Kewangan

  II (Kedua): Bismillahir Rahmanir

  Rahim. Assalamualaikum

  Warahmatullahi Wabarakatuh

  dan salam sejahtera. Yang Berhormat

  Yang Di-Pertua dan Ahli-Ahli Yang

  Berhormat, kaola dengan segala

  hormatnya memohon keizinan Yang

  Di-Pertua untuk membentangkan di atas

  meja Kertas No. 2 Tahun 2014 iaitu

  Anggaran Hasil dan Perbelanjaan

  Negara Bagi Tahun Kewangan

  2014/2015. Terima Kasih.

  Yang Dimuliakan Jurutulis I:

  Perkara V. Soalan-Soalan Yang Diberi

  Notis. Soalan No.1 daripada Yang

  Berhormat Awang Haji Zulkipli bin Haji

  Abdul Hamid.

  Yang Berhormat Haji Zulkipli bin

  Haji Abdul Hamid: Bismillahir

  Rahmanir Rahim, Yang Berhormat Pehin

  Yang Di-Pertua, Ahli-Ahli Yang

  Berhormat sekalian. Assalamualaikum

  Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima

  kasih Yang Berhormat Pehin Yang

 • PETANG HARI KHAMIS, 4 JAMADILAWAL 1435 / 6 MAC 2014

  13

  Di-Pertua kerana mengizinkan kaola

  menyampaikan Soalan Yang Diberi Notis

  yang pertama kepada Yang Berhormat

  Menteri Pendidikan iaitu Mengenai

  Pendidikan Awal ataupun Early

  Education bagi penuntut prasekolah

  di antara umur 3 ke 5 tahun. Terlebih

  dahulu, kaola mengalu-alukan

  Kementerian Pendidikan kerana komited

  untuk membuat pelaburan dalam

  Pendidikan Awal dan m