mengurus perubahan

Click here to load reader

Download Mengurus Perubahan

Post on 04-Dec-2014

5.176 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Mengurus Perubahan Strategi Dalam Pengurusan Perubahan Proses Pendidikan Untuk Perubahan &Tindakan Penambahbaikan Model / Kaedah Pengurusan Perubahan

2. Oh Phaik Leng10.1 STRATEGI DALAMPENGURUSAN PERUBAHANMengurus Perubahan 3. 10.1 Strategi Dalam Pengurusan Perubahan | Strategi Untuk Perubahan Berkesan Nilai Kesediaan OrganisasiBangun Visi Dimasa HadapanLibatkan PemimpinKomunikasi Peralihan StafPermudahkan Perubahan IndividuCipta Penyusunan OrganisasiLatihan Pantau & Penambahbaikan 4. 10.1 Strategi Dalam Pengurusan Perubahan| Strategi Untuk Perubahan Berkesan Penilaian kesediaan dan kesedaran organisasi. - menilai impak perubahan. - mengenalpasti risiko. - merancang pelan penyelesaian risiko. - mengenalpasti siapa yang terlibat dan terimpak dalam perubahan. 5. 10.1 Strategi Dalam Pengurusan Perubahan| Strategi Untuk Perubahan Berkesan Pembangunan dan perkongsian Visi. - menjelaskan perubahan . - menganalisis dan membuat perbandingan outcome.- menentukan visi masa depan. 6. 10.1 Strategi Dalam Pengurusan Perubahan| Strategi Untuk Perubahan Berkesan Mengenal pasti situasi semasa.- mengkaji tujuan tugas dan aspirasiorganisasi.- halangan / tentangan mencapai matlamat.- keperluan semasa. 7. 10.1 Strategi Dalam Pengurusan Perubahan| Strategi Untuk Perubahan Berkesan Mengenal pasti kejurangan (gap).- masa kini dan masa depan.- menentukan pengurus / pemimpin danpihak yang boleh membantu dalam programperubahan. 8. 10.1 Strategi Dalam Pengurusan Perubahan| Strategi Untuk Perubahan Berkesan Komunikasi membangunkan strategi dalam komunikasi supayamendapat kesefahaman dan sokongan dari semualapisan. 9. 10.1 Strategi Dalam Pengurusan Perubahan| Strategi Untuk Perubahan Berkesan Staf peralihan. - perancangan untuk peralihan staf, memberi tugasbaru (redeployment), pemisahan (separation), danpengekalan bakat (talent retention).- kursus untuk membina kemahiran menerimaperubahan , menyerapkan sikap dan kelakuan dalamindividu supaya mereka boleh melalui prosesperubahan dengan mudah. 10. 10.1 Strategi Dalam Pengurusan Perubahan| Strategi Untuk Perubahan Berkesan Penghasilan penyusunan organisasi. Menilai program dan polisi yang berkaitan untukmengenalpasti yang tidak sesuai dan membuatpenyusunan semula untuk organisasi. 11. 10.1 Strategi Dalam Pengurusan Perubahan| Strategi Untuk Perubahan Berkesan Latihan Membangunkan strategi dalam latihan untukwujudkan kecekapan dalam pengoperasi modelbaru. 12. 10.1 Strategi Dalam Pengurusan Perubahan| Strategi Untuk Perubahan Berkesan Menilai, memantau dan pemulihan. Menilai dan mengawal proses penyeliaan dan hasilprogram perubahan dengan mengukur (measure) tahappenerimaan dan prestasi serta membangunkan strategiuntuk mengatasi masalah. 13. Ahmad Bin Dollah10.2 PROSES PENDIDIKAN UNTUKPERUBAHAN & TINDAKANPENAMBAHBAIKANMengurus Perubahan 14. 10.2 Proses Pendidikan Untuk Perubahan & Tindakan Penambahbaikan|Pengenalan Objektif Perubahan Pendidikan. Jenis Perubahan Pendidikan. Tindakan Penambahbaikan Dalam PTV. 15. 10.2 Proses Pendidikan Untuk Perubahan &Tindakan Penambahbaikan|Objektif Perubahan Pendidikan Mengurangkan konflik. Meningkatkan daya pengeluaran. Motivasi luaran dan dalaman. 16. 10.2 Proses Pendidikan Untuk Perubahan &Tindakan Penambahbaikan|Jenis PerubahanPendidikan Perubahan ke arah peningkatan. Perubahan strategik organisasi. Perubahan reaktif (bertindakbalas). Perubahan akibat jangkaan. 17. 10.2 Proses Pendidikan Untuk Perubahan & Tindakan Penambahbaikan|TindakanPenambahbaikan PTV 1926 Trade School 1967 Sekolah tukang menjadi Sekolah Vokasional 1987 SPVM 1991 2000 Penubuhan 12 SMT (RMK Ke 6 & 7) 1996 SMV menjadi SMT 2002 SMT menjadi SMV 2002 MPV untuk Sekolah Harian 2006 Kurikulum Modular 2013 Kolej Vokasional 2016 Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)Diploma Vokasional Malaysia (DVM) MQA ? PPPM 2013 - 2015 18. Latar Belakang PembangunanPendidikan Malaysia Kemerdekaan tahun 1957 Mewarisi sistem persekolahan mengikut etnik 1. institusi pendidikan elit. 2. tidak mengikuti pendidikan formal. Kadar literasi rendah, 52%. Cabaran utama Kerajaan adalah memastikan 1. semua kanak-kanak mendapat akses kepadapendidikan. 2. menyatupadukan rakyat pelbagai kaum ke arahmembina sebuah negara maju. 19. Latar Belakang PembangunanPendidikan Malaysia Laporan Razak (1956) Laporan Rahman Talib (1960)(Penekanan kepada Pendidikan Vokasional danTeknik untuk memnuhi keperluan tenaga mahir) Akta Pelajaran 1961 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1988) Akta Pendidikan 1996 20. Latar Belakang PembangunanPendidikan Malaysia Kadar literasi bagi dewasa 2012 untuk populasiberumur 15 tahun dan ke atas ialah 92%. Enrolmen peringkat rendah dan menengah 80%. Dua per tiga daripada jumlah murid meneruskanpengajian pada peringkat pascamenengah ataumengikuti pelbagai latihan pada peringkatmatrikulasi, prauniversiti dan vokasional. 21. Tiga Gelombang Perubahan Gelombang 1 (2013 hingga 2015) Gelombang 2 (2016 hingga 2020) Gelombang 3 (2021 hingga 2025) 22. Bab 4 : Pembelajaran Murid Kurikulum Dan Pentaksiran Gelombang 1 (2013 hingga 2015)Penambahbaikan kurikulum sedia ada danpersediaan untuk perubahan struktur 23. Bab 6 : Transformasi Kementerian Infrastruktur Sekolah Gelombang 1 (2013 hingga 2015)Memastikan infrastruktur asas yang mempunyaistandard baik untuk semua sekolah 24. Bab 7 : Struktur Sistem Fasa Dan Tempoh PendidikanGelombang 1 (2013 hingga 2015)Peluasan segera prasekolah dan meningkatkan enrolmenpada semua peringkat pendidikan Laluan PendidikanPelan Tindakan: Penciptaan laluan pendidikan yangpelbagaiGelombang 1 (2013 hingga 2015)Pengukuhan pendidikan vokasional 25. Kesan Usaha Penambahbaikan- Perbelanjaan lebih tinggi diterjemahkankepada keberhasilan murid lebih baik dari segiakses, tetapi tidak semestinya dari segi kualiti.- meneliti pulangan atas pelaburan (ROI)bagi sistem pendidikan sebagai negaramembangun, Malaysia telah melaborkansumber yang signifikan bagi pembangunaninfrastruktur. 26. Rumusan Tindakan Penambahbaikan 27. Ardani Bin Abdul Fatah10.3 MODEL / KAEDAHPENGURUSAN PERUBAHANMengurus Perubahan 28. 10.3 Model Pengurusan Perubahan |Teori Pengurusan Perubahan Model Kurt Lewin Model Lippit Model Dessler Model Perubahan Penggabungan Roger Model Perubahan Kanter Model Perubahan Rand Model Perubahan ACOT Model Perubahan dan Inovasi Berencana Model Intergratif Perubahan Berencana 29. 10.3 Model Pengurusan Perubahan|Model Kurt Lewin Teori ini amat signifikan untuk dikaitkan dengan pelbagaibidang sosial dan pengurusan terutamanya menjuruskepada tingkahlaku organisasi sosial. Terdapat tiga tahap perubahan :-mencairkan (unfreezing), ubah (change) danmembeku (freeze or freezout). Banyak model perubahan lain didasarkan kepada modelKurt Lewin ini. 30. 10.3 Model Pengurusan Perubahan |Model Kurt LewinTahap 1: Unfreezing ( Mencair ). Asas persediaan untuk berubah. Bertujuan mempersiapkan diri individu sebelum perubahan (idealnyamencipta situasi di mana kita ingin perubahan). Gantikan tingkah laku & sikap lama selaras dgn keadaan yg berubah. Biasanya ia didorong oleh situasi kemerosotan prestasi kerja ataumenghadapi persaingan. Ada batas waktu, maka dorongan untuk perubahan adalah lebih rendahdaripada keperluan untuk perubahan. Individu di tahap Unfreezing akan semakin bermotivasi untuk berubah dan mula menimbang semua perkara dari segi pro & kontranya. Jika faktor-faktor untuk perubahan lebih besar daripada faktormelawan perubahan kita akan membuat perubahan.Tahap Unfreezingbergerak melibatkan diri kita, jabatan, atausemua perkara terhadap motivasi untuk berubah. 31. 10.3 Model Pengurusan Perubahan |Model Kurt LewinTahap 2: Change(Perubahan) Proses perubahan adalah satu bentuk peralihan. Peralihan adalah gerakan dalaman atau satu perjalanan yang kitabuat dalam reaksi terhadap perubahan. Perubahan melibatkan pembelajaran dan kefahaman, keadaan inimemerlukan usaha pihak pengurusan memberi kepada pekerjadata baru, maklumat, pengetahuan, kefahaman dan keberanianuntuk bertindak, cara baru melakukan kerja, pandangan barutentang sesuatu keadaan (perbezaan antara pembelajaran dankefahaman). Pada tahap ini mengamalkan perubahan sebagai prosespembelajaran yang berterusan melalui beberapa strategiperubahan terancang. 32. 10.3 Model Pengurusan Perubahan |Model Kurt LewinTiga strategi boleh diaplikasikan dalam melakukan perubahan terancang 33. Melalui strategi memaksa, pihak pengurusan menggunakedudukan sah, ganjaran, denda sebagai pendorongperubahan. Pengurus bertindak secara satu pihak mencubamemerintah perubahan menerusi kedudukan formal. Kakitangan berubah kerana takut akan didenda, atau inginmendapat ganjaran seperti yang dijanjikan oleh pengurusyang mempunyai autoriti formal dan kuasa sah. Manakala jika melalui strategi pujukan rasional pula ianyaagak lembut dan halus sedikit. Misalnya, pengurus akancuba membawa perubahan menerusi pengetahuan,kepakaran, sokongan, hujah rasional. 34. Pendekatan adalah berdasarkan andaian bahawa manusia dibimbing dengan hujah (reason) dan kepentingan sendiri semasa menghadapi situasi perubahan.Kuasa kepakaran digunakan untuk menyakinkan mereka bahawa perubahan akan membawa manfaat. Strategi berkongsi kuasa pula adalah lebih aktif dan secara jujur melibatkan orang yang akan terlibat dalam pembuatan keputusan dan perancangan.Strategi ini adalah asas seperti nilai, norma, matlamat berkongsi, supaya memperoleh sokongan kepada usaha perubahan. 35. 10.3 Model Pengurusan Perubahan |Model Kurt Lewin Tahap 3: Freezing (Membeku) Kurt Lewin merujuk pada tahap ini sebagai titik beku walaupunbanyak orang menyebutnya sebagai refreezing iaitu pembekuansemula. Tahap ini adalah tentang pembentukan kestabilan perubahanyang telah dibuat kemudian diterima dan menjadi amalan baru.Peringkat terakhir dalam proses perubahan terancang. Perkara ditekankan di peringkat ini adalah mengekalkanmomentum daya perubahan dan secara beransur-ansurmenjadikan perubahan sebagai cara hidup, cara