menguji kemahiran membaca

Download menguji kemahiran membaca

Post on 24-Feb-2018

233 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 menguji kemahiran membaca

  1/9

  MENGUJI KEMAHIRANMEMBACA

 • 7/25/2019 menguji kemahiran membaca

  2/9

  Bacaan lisan atau nyaring: menyampai ataumenyalurkan komunikasi

  Bacaan senyap: menerima komunilasi

  mit! "#$%&': Bacaan (ungsian : untuk tu)uan k!usus untuk

  men*apatkan maklumat seperti meru)uk kamus+ ,ukutele(on+ ensiklope*ia+ *a(tar e)aan+ ,uku teks *s,-

  Bacaan rekreasi: untuk penu!i masa lapang *ankeseronokan seperti ,aca no.el+ surat k!a,ar+ma)ala! *s,-

 • 7/25/2019 menguji kemahiran membaca

  3/9

  Rosent,alt "#$/$+#$%&':

  Eferrent reading",acaan (ungsian'

  Aesthetic reading",acaan rekreasi'- 0u)uan mengu)i iala! untuk mengu)i

  aspek ke(a!aman *alam ,acaan

  terse,ut-

 • 7/25/2019 menguji kemahiran membaca

  4/9

  0aksonomi pem,ela)aran

  Blooms "#$12'

  3engeta!uan: ingat (akta+ istila!+ *e(inisi+

  kae*a!+ rumus + prinsip+ *ll Ke(a!aman: menter)ema!kan i*ea ke

  *alam ,entuk lain4 mem,uat interpretasi+meli!at kesan *an aki,at+ pola5pola *ll-

  Aplikasi: menerap atau menggunakanrumus am *an prinsip tertentu-

 • 7/25/2019 menguji kemahiran membaca

  5/9

  Analisis: menganalisis atau memeca!kan

  sesuatu perkara "konsep+ i*ea+ masala!'kepa*a komponen penting supaya men)a*i)elas

  intesis: mengatur *an mem,ina ciri atau

  (akta supaya *apat meli!at gam,arankonsep + i*ea+ masala! *ll secarakeseluru!annya-

  3enilaian: men!akimi *an menilai sesuatuperkara *ari segi ketepatan ke,enarannya-

 • 7/25/2019 menguji kemahiran membaca

  6/9

  R6ontree "#$/$'

  Mengingat semula: (akta atau prinsip

  3enggunaan: menggunakan (akta *alampenyelesaian masala!

  3emili!an: memili! satu teknik ter,aik,agi menyelesaikan masala!

  3em,inaan petua: mem,ina petua atau(ormula *aripa*a pengalaman

  menyelesaikan masala! *enganmenggunakan (akta *an prinsip yang*iketa!ui-

 • 7/25/2019 menguji kemahiran membaca

  7/9

  0AK7N7MI BACAAN

  mit! "#$2$':

  8iteral

  3enta(siran 3enilaian kritis

  Kreati.iti

 • 7/25/2019 menguji kemahiran membaca

  8/9

  Barrett "#$/9'

  8iteral

  3enyimpulan

  3enta(siran 3enilaian

  3enikmatan

 • 7/25/2019 menguji kemahiran membaca

  9/9

  8am,erg *an 8am, "#$%&'

  8iteral: ke,ole!an mema!ami maksu* tersurat"apaka!+ siapaka!+ ,ilaka!+ *i manaka!+ ceritakan *ll'

  0a(siran: mem,uat interpretasi "mengapaka!+,agaimanaka!+ )elaskan+ terangkan+ ,an*ingkan+

  ,eakan pa*a pen*apat an*a+ *ll' Kritis atau kreati(: meng!akimi *an menilai

  "maklumat+ i*ea+ pan*angan *ll' *an meng!asilkani*ea ,aru ",uatkan satu kritis+ ,a!askan+ nilaikan+apaka! kesimpulan+ apaka! kemungkinan+ *ll'