mengenal sejarah nabi

Download mengenal sejarah nabi

Post on 06-Jun-2015

6.049 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

0

Mengenal Sejarah Nabi 1 @ Penulis: Ustadz Khlid Syamhudi Sumber : http://muslim.or.id Disebarkan dalam bentuk Ebook diMaktabah Abu Salma al-Atsari http://dear.to/abusalma Mengenal Sejarah Nabi 2 Mengenal Sejarah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam asulullahsebagaisosokteladanyangbaik merupakanpribadiyangharuskitaketahui perjalananhidupnyasejakbeliaulahirsampai wafat.Mengetahuisejarahbeliaumerupakansatu kewajiban yang dibebankan kepada umat ini karena beliau adalahperantaradanpenafsirAlQuransecaraperkataan danperbuatan,sehinggatidaklahmungkinkitadapat memahamiajaranagamakitatanpamengetahuisejarah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Olehkarenaitu,kaummusliminsejakmasa-masa pertamaperkembanganIslamtelahsibukmempelajari sirohRasulullahshallallahu'alaihiwasallamdengan merekamkejadian-kejadianyangterjadipadabeliaudan padamasa-masabeliauhidupsertabersungguh-sungguh menukil hal-hal tersebut dengan penukilan yang teliti dan akurat baik dalam buku-buku hadits dan siroh, atau buku-buku sejarah umum. R Mengenal Sejarah Nabi 3 Sudahtidakdiragukanlagibahwasejarah(siroh) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallammerupakan bidang yangsangatpentingyangdigelutikaummuslimindahulu dan sekarang, dan dengan izin Allah subhanahu wa taala senantiasamenjaditempatperhatiankaummuslimin, karenasirohRasulullahshallallahu'alaihiwasallam merupakan aplikasi konkret dari syariat Ilahi dan penjelas hukum-hukumnya. Dan dari sini muncullah perhatian yang sangatbesardarikalanganulamaIslamuntuk mempelajari,meneliti,danmenulisbuku-bukudan referensisejarahbeliaushallallahu'alaihiwasallam denganmacamragammetodepenulisandanpenelitian yang mereka pakai sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang siroh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Mengenal Sejarah Nabi 4 Pengertian Siroh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ntukmeluruskanpersepsitentangsirohNabi shallallahu'alaihiwasallamdiperlukansatu pengertianyangbenarterhadapsirohtersebut. SirohNabishallallahu'alaihiwasallamyangdimaksuddi sini adalah kumpulan berita-berita yang diriwayatkan atau dikisahkanberisiperikehidupanRasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam yang meliputi nasab, kandungan beliau di perutibunya,kelahirannyadankeadaankehidupanyang menyertainya,pemeliharaannya,masakecilnya,masa remajadankedewasaanbeliau,pengangkatanbeliau sebagaiNabi,turunnyawahyukepadabeliaudan permulaan dakwahnya, masa-masa dakwah di Mekkah dan setelahhijrohnyakeMadinah,pembentukannegaradi Madinah dan pembelaan beliau terhadap negara tersebut, jihadbeliaumelawanmusuh-musuhagamadidalam negaradandiluarnya,pengirimanduta,utusan-utusan danangkatanperang,kepemimpinanbeliaushallallahu 'alaihiwasallam,perang-perangpenting,pengembangan U Mengenal Sejarah Nabi 5 dakwahIslamdiJazirohArabdandiluarnya,sakitdan kematianbeliaudanpengaruhnyaterhadapparasahabat shallallahu'alaihiwasallamsampaiperawatanjenazah beliaushallallahu'alaihiwasallam.(As-SirohAn-NabawiyaholehMuhammadAbdulQadirAbuFaaris, cetakan pertama, Dar Al Furqaan, Ammaan, Yordania hlm. 49). Mengenal Sejarah Nabi 6 Target dan Faedah Mempelajari Siroh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam iantaratargetdanfaedahmempelajarisiroh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah: 1.Mendapatkandanmenemukanaplikasi konkret(pengejawantahan)darihukum-hukumIslam yangterkandungdalamayat-ayatAlQurandanhadits-hadits Nabi dalam ragam bidang kehidupan. 2.MencontohRasulullahshallallahu'alaihiwasallam menuntutseoranguntukmengetahuisifat-sifatdan keadaankehidupanbeliaushallallahu'alaihiwasallam dalamsegalabidangkehidupankarenabeliauadalahsuri teladanyangbaikyangharusdicontoh.Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala: D Mengenal Sejarah Nabi 7 "Sesungguhnyatelahadapada(diri)Rasulullahitusuri teladanyangbaikbagimu(yaitu)bagiorangyang mengharap(rahmat)Allahdan(kedatangan)harikiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al Ahzab: 21) 3.MencontohdanmengikutiRasulullahshallallahu'alaihi wa sallam merupakan tanda kecintaan seseorang terhadap Allah'azzawajalladanyangmelakukannyaakan mendapatkankecintaanAllahdanampunan-Nya, sebagaimana firman Allah 'azza wa jalla: "Katakanlah,Jikakamu(benar-benar)mencintaiAllah, ikutilahaku,niscayaAllahmengasihidanmengampuni dosa-dosamu.AllahMahaPengampunlagiMaha Penyayang." (QS. Ali Imran: 31) 4.Mendapatkandanmenemuidalil-dalilmukjizatyang dapat menguatkan dan menambah iman. 5.Menguatkanazzamkaummukmininyangmengikuti jalannyaRasulullahshallallahu'alaihiwasallamdan Mengenal Sejarah Nabi 8 memantapkanmerekadalammembelaagamadan kebenaransertamemberikanketenangandalamhati merekadenganmengenalapayangterdapatdan terkandungdarisirohRasulullahshallallahu'alaihiwa sallam berupa sikap-sikap keimanan dan kekuatan aqidah beliau dalam menghadapi cobaan dan musuh-musuhnya. 6.DalamsirohRasulullahshallallahu'alaihiwasallam terdapat pelajaran dan nasihat serta hikmah-hikmah yang bisa diambil oleh semua muslim baik penguasa atau rakyat untuk membentuk manusia yang baik. 7. Siroh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam merupakan gambarancontohyangtinggiyangdimilikiseorang manusia yang sempurna dari segala sisi. 8.SirohRasulullahshallallahu'alaihiwasallamberisikan pelajaran-pelajaranyangbanyakbagisegalalapisan masyarakatmanusiadanmeringankanmerekadalam menghadapisegalacobaandanujianhidupyangmereka hadapi terlebih lagi para dai. 9. Membantu memahami Al Quran dansunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Mengenal Sejarah Nabi 9 10. Mendapatkan banyak pengetahuan yang benar tentang bermacam-macamilmu-ilmukeislamanberupaaqidah, syariat, akhlak, tafsir, hadits, politik, pendidikan dan sosial kemasyarakatan dan yang lain-lainnya. 11.Mengenalperkembangandanpertumbuhandakwah Islam dan apa yang terjadi pada Rasulullahshallallahu'alaihiwasallamdansahabat-sahabatnyadalammenegakkankalimatAllahsertaapa yangdihadapiparasahabatdarikesulitan-kesulitandan bagaimana mereka bersikap serta solusi pemecahannya. 12.Mengenalsebabturunnyaayat-ayatAlQurandan korelasiucapan-ucapanRasulullahdansahabat-sahabatnya. 13.MengenalnaskhdanmansukhdalamAlQurandan hadits. 14.Mengenaldenganbaikmukjizat-mukjizatyangAllah karuniakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. 15.MenanamkankecintaankepadaRasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam. Mengenal Sejarah Nabi 10 Keistimewaan Siroh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam irohRasulullahshallallahu'alaihiwasallam merupakansiroh(sejarah)yangmemilikibanyak keistimewaansehinggaterasanikmatuntuk dipelajaridanditelaahdibandingkandengansiroh-siroh yanglainnya,sebagaimanajugaiamerupakansuatuhal yangharusdimilikiolehseorangulamasyariatdandai Islamdanorangyangmerasabertanggungjawab terhadapperbaikanumatmanusiakarenadengan mencontohgayadancaradakwahRasulullahshallallahu 'alaihiwasallamakanmenjadikandakwahmerekabenar dan berhasil. DiantarakeistimewaansirohRasulullahshallallahu'alaihi wa sallam adalah sebagai berikut: 1. Siroh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam merupakan sirohyangpalingabsahdanotentikyangmenceritakan sejarahparanabidanrasul,atautokoh-tokoh pembaharuanumatmanusia,karenasirohRasulullah S Mengenal Sejarah Nabi 11 shallallahu'alaihiwasallamsampaikepadakitamelalu jalanpenyampaianyangpalingbenardanpalingkuat sehinggamembuatkemudahan-kemudahandalam mengenal kejadian-kejadian bersejarah yang ada di dunia ini. Dankeistimewaaninitidakterdapatpadasirohselain beliaushallallahu'alaihiwasallam.KitalihatsirohNabi Musa'alaihisalamtelahtercampurantarakejadian-kejadian yang benar-benar terjadi pada beliau dengan hal-halyangdimasukkanolehorangYahudidari penyimpangandankesesatan,sehinggakitatidakbisa menjadikanTaurotsebagaisumberpengambilansiroh beliau 'alaihi salam yang akurat dan benar. Demikian juga sirohNabiIsa'alaihisalamkarenaberedarnyainjil-injil yangbanyakyang tidaksamaisikitabyangsatudengan yanglainnya,sehinggakitatidakbisamengambilsiroh beliau 'alaihi salam dengan terjamin keotentikannya. 2.KehidupanRasulullahshallallahu'alaihiwasallam adalahkehidupanyangsangatjelasdalamsetiap marhalah-nya (tingkatan), sejak menikah orang tua beliau sampaiwafatnyabeliaushallallahu'alaihiwasallam, sehinggadapatdiketahuikelahirannya,masakecildan Mengenal Sejarah Nabi 12 remajanya,kehidupannyasebelumkenabiandansetelah kenabiansampaiwafatnyabeliaushallallahu'alaihiwa sallam,sehinggaberkataseorangpengkritikbarat (orientalis):"SesungguhnyaMuhammadshallallahu'alaihi wasallamadalahsatu-satunyaorangyangdilahirkan (jelas seperti) terangnya sinar matahari." 3.SesungguhnyasirohRasulullahshallallahu'alaihiwa sallammenceritakansirohseorangmanusiayang dimuliakanAllahsebagaiRasuldengantidak mengeluarkannya dari sifat kemanusiaannya dan tidak ada padanya dongeng-dongeng yang tidak benar. 4.SirohRasulullahshallallahu'alaihiwasallam menyeluruhkepadaseluruhsisi-sisikehidupanbeliau, karenadiamengisahkankepadakitasejarahkehidupan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam di masa muda sebelum menjadiNabidan jugamenceritakankepadakitatentang beliausebagaiseorangpembawabenderadakwahyang memilikigayadancarayangefektifdanakuratdalam menyampaikanisidakwahnya,sebagaimanajuga mengisahkanbeliausebagaiseorangpemimpinnegara dansebagaipemimpinrumahtanggadanpendidikserta politikus sejati. Mengenal Sejarah Nabi 13 RingkasnyasirohRasulullahmeliputiseluruhsisi kehidupansosialkemanusiaandalamsuatutatanan kemasyarakatanyangmenjadikanbeliausebagaiteladan yangbaikbagida'i,panglima,bapak,suami,teman, pendidik,politikus,pemimpinnegaradanyanglain-lainnya. 5.SirohRasulullahshallallahu'alaihiwasallam memberikankepadakitatandakebenaranrisalahnyadan kenabiannya.(DisarikandariAs-SirohAn-Nabawiyah: Durus wa 'Ibar oleh Musthofa As-Siba'i hlm. 15-20). Mengenal Sejarah Nabi 14 Sumber Pengambilan Siroh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam esungguhnya siroh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam-secarahakikatnya-adalahibaratdari risalahyangbeliaubawakepadamasyarakat manusia,olehkarenaitusudahselayaknyauntuk ditayangkandalambentukyangbenar,akuratdan ter