masrita binti mamat - fp.utm.my · pdf fileterima kasih segala-galanya curahan kasih sayang...

Click here to load reader

Post on 07-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT

  MENGENAI TAJUK PERSAMAAN

  KIMIA

  MASRITA BINTI MAMAT

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  2004

 • PSZ 19: 16 (Pind. 1/97)

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/ organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS ♦

  JUDUL: KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT MENGENAI TAJUK

  PERSAMAAN KIMIA

  SESI PENGAJIAN: 2003/2004 Saya MASRITA BINTI MAMAT (HURUF BESAR) Mengaku membenarkan tesis (PSM/SARJANA/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh Organisasi /badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh

  _____________________________ ___________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: PT 320 KAMPUNG TUNJONG, PM. DR. MOHAMMAD YUSOF ARSHAD BATU 5 JALAN KUALA KRAI, Nama Penyelia 16010 KOTA BHARU, KELANTAN Tarikh: 8 Mac 2004 Tarikh: 8 Mac 2004

 • i

  KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT MENGENAI TAJUK PERSAMAAN

  KIMIA

  MASRITA BINTI MAMAT

  LAPORAN TESIS INI DIKEMUKAKAN SEBAGAI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT PENGANUGERAHAN IJAZAH

  SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (KIMIA)

  FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  2004

 • ii

  “Saya akui karya ini adalah kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

  Tandatangan : ………………………………………….

  Nama Penyelia: PM. DR. MOHAMMAD YUSOF ARSHAD

  Tarikh : 8 Mac 2004

  * Sila penuhkan jika berkaitan.

 • iii

  “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan

  dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

  Tandatangan : .............................................

  Nama Penulis : Masrita Binti Mamat

  Tarikh : 8 Mac 2004

 • iv

  syukur ke hadratMu…….

  tanpa izinMu diriku tiada di sini

  tanpa hidayahMu diriku takkan dapat rahmatMu

  diriku kan sentiasa berdoa

  moga diriku tergolong

  sebagai hambaMu yang beriman

  berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah

  bawakanlah diriku menuju jalan yang lurus

  yakni jalan orang-orang yang Kau redhai

  moga matiku dalam tauhidMu yang benar

  buat yang bakal tersayang……

  ma dan abah tercinta…..

  kakak, abang dan adik-adik yang dikasihi…

  terima kasih segala-galanya

  curahan kasih sayang kalian

  amat kuharapkan

  sokongan dan dorongan kalian

  amat kuperlukan

  ku kan berusaha dan berdoa pada Ilahi

  kita kan bersama di dunia dan akhirat

  bahagia di singgahsana

  di bawah naunganNya

  itulah harapanku

  Ketahuilah

  Orang Yang Bijak

  Adalah Orang Yang Selalu Ingat

  Akan Mati

  Dialah yang satu

  dan Dialah yang kekal abadi

  moga matiku dalam RahmatMu…

  amin…………

 • v

  PENGHARGAAN

  Bismillahirrahmanirrahim…………..

  Syukur Alhamdulillah saya panjatkan pada Ilahi kerana dengan izin dan

  limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan projek sarjana muda ini dalam tempoh

  yang telah ditetapkan dengan baik. Selawat dan salam saya ucapkan buat junjungan

  besar nabi kita Muhammad saw, keluarga baginda, para salafus soleh, para khalaf,

  muslimin muslimat wa mukminin mukminat yang di Rahmati Allah sekalian.

  Sekalung budi buat penyelia tesis PM Dr Mohammad Yusof Bin Arshad

  selaku Ketua Jabatan Sains Dan Matematik yang sudi memberi dorongan dan

  sokongan serta tunjuk ajar kepada saya di sepanjang penyelidikan tesis ini

  berlangsung. Curahan pendapat dan idea dari penyelia banyak membantu saya dalam

  melaksanakan projek ini dengan jayanya. Jutaan terima kasih saya ucapkan.

  Ribuan terima kasih diucapkan buat Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar

  Sekolah Menengah Kebangsaan Mulong dan juga Penolong Akademik Sekolah

  Menengah Kebangsaan Kota yang telah membenarkan kajian dibuat terhadap warga

  tingkatan empat di sekolah tersebut. Tidak lupa juga terima kasih kepada Jabatan

  Pendidikan Negeri Kelantan kerana telah meluluskan kajian dibuat di sekolah-

  sekolah terbabit.

  Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat sama ada secara

  langsung atau tak langsung dalam membantu menjayakan projek penyelidikan ini.

 • vi

  ABSTRAK

  Kajian ini adalah untuk mengkaji kefahaman pelajar tingkatan empat

  mengenai tajuk persamaan kimia. Untuk menjawab soal selidik ini, 117 pelajar dari

  dua buah sekolah di sekitar daerah Kota Bharu terlibat. Instrumen kajian yang

  digunakan terdiri daripada dua bahagian: Bahagian A mengenai latar belakang

  responden manakala Bahagian B terdiri daripada item-item yang berkaitan dengan

  persamaan kimia. Data-data dianalisis secara manual iaitu menggunakan “Concept

  Profile Inventory (CPI)” (Erickson,1979). Didapati masih ramai pelajar yang sukar

  memahami persamaan kimia dimana idea pelajar tidak selari dengan idea saintifik.

  Oleh itu, berdasarkan dapatan kajian ini guru hendaklah meningkatkan pemahaman

  konsep pelajar.

 • vii

  ABSTRACT

  The purpose of study was to investigate Form Four pupils’ understanding of

  chemical equations. In an attempt to answer this question, 117 students’ of two

  schools in the district of Kota Bharu were involved. The research instrument

  consisted of two sections: sections A was focused a respondents’ background and

  section B consisted of several questions in the area of chemical equations. The data

  were analyzed using a “Concept Profile Inventory (CPI)” (Erickson,1979). The

  findings show that most pupils have difficulties in understanding of chemical

  equations which are not parallel to scientific views. So, teachers should take these

  findings to enhance pupils understanding the above concept.

 • viii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKASURAT

  TAJUK i

  PENGESAHAN PENYELIA ii

  PENGAKUAN iii

  DEDIKASI iv

  PENGHARGAAN v

  ABSTRAK vi

  ABSTRACT vii

  KANDUNGAN x

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI LAMPIRAN xii

  BAB I PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 4

  1.3 Pernyataan Masalah 6

  1.4 Objektif Kajian 7

  1.5 Persoalan Kajian 8

  1.6 Rasional Kajian 8

  1.7 Kepentingan Kajian 9

  1.8 Batasan Kajian 10

  1.9 Terminologi 11

 • ix

  BAB II SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan 13

  2.2 Kesukaran Pelajar Dalam Membezakan

  Antara Subskrip Dan Pekali 13

  2.3 Pengetahuan Asas Kimia Dan Matematik 15

  2.4 Kajian Tentang Persamaan Kimia 17

  2.5 Kajian Luar Negara Mengenai Kefahaman

  Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kimia 18

  BAB III METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 20

  3.2 Reka bentuk Kajian 21

  3.3 Tempat Kajian 21

  3.4 Sampel Kajian 21

  3.5 Teknik Pengutipan Data 22

  3.6 Instrumen Kajian 22

  3.7 Kajian Sebenar 23

  3.8 Analisis Data 24

  BAB IV ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN

  4.1 Pengenalan 25

  4.2 Analisis Keputusan Peperiksaan Responden

  Pada Bahagian A 27

  4.3 Keputusan Dan Analisis Data Pada Bahagian B 28

  4.3.1 Analisis Respon