masjid negara jabatan kemajuan islam … e) melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan...

of 67 /67
MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK ISLAM DI MASJID NEGARA BAGI BULAN RAMADAN 1439H/2018M No. Sebut Harga JAKIM: JAKIM BIL.3/2018 Taklimat berkaitan sebut harga adalah mandatori dan kegagalan Penyebut harga hadir ke sesi ini akan menyebabkan penyertaan ditolak (Taklimat sebut harga akan diadakan pada 12 Mac 2018 ( ISNIN ) jam 10.00 di Bilik Kuliah 1 Masjid Negara) Penyebut harga dikehendaki membaca dan memahami butiran yang terkandung di dalam dokumen sebut harga sebelum mengisikannya

Upload: lynguyet

Post on 24-Mar-2019

263 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

MASJID NEGARA

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

(JAKIM)

DOKUMEN SEBUT HARGA

PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK ISLAM DI MASJID NEGARA BAGI BULAN RAMADAN

1439H/2018M

No. Sebut Harga JAKIM: JAKIM BIL.3/2018

Taklimat berkaitan sebut harga adalah mandatori dan kegagalan Penyebut harga hadir ke sesi ini akan menyebabkan penyertaan ditolak

(Taklimat sebut harga akan diadakan pada 12 Mac 2018 ( ISNIN ) jam 10.00 di Bilik Kuliah 1 Masjid Negara)

Penyebut harga dikehendaki membaca dan memahami butiran yang terkandung di dalam dokumen sebut harga sebelum mengisikannya

Page 2: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

2

BAHAGIAN 1: ARAHAN DAN SYARAT KEPADA PENYEBUT HARGA

1.1 KENYATAAN TAWARAN

1.1.1 Dokumen sebut harga ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang

berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang

040103 serta pendaftarannya masih lagi berkuat kuasa dalam tempoh tiga

(3) bulan dari tarikh sebut harga ini diiklankan dan telah ePerolehan

enabled dalam bidang yang berkaitan bagi menyertai sebut harga seperti

berikut:

Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak Islam Di Masjid Negara

Kuala Lumpur Bagi Bulan Ramadan 1439H/2018M.

1.2 SYARAT-SYARAT AM

1.2.1 Penyebut harga mestilah mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dan

memiliki pengalaman dalam bidang berkaitan;

1.2.2 Penyebut harga hendaklah mematuhi semua syarat dan terma yang

ditetapkan apabila menyertai sebut harga. Kegagalan mematuhi mana-mana

syarat dan terma yang ditetapkan boleh menyebabkan penyertaan penyebut

harga ditolak;

1.2.3 Sebarang urusan/pertanyaan yang melibatkan sebut harga mestilah dalam

tempoh dari hari tawaran ini dibuka sehingga ia ditutup dan mestilah

berurusan terus di alamat:

Unit Penyelarasan Dakwah dan Ibadah

Masjid Negara Jalan Perdana

50480 Kuala Lumpur.

(u.p.: Mohd Hafiz bin Ab. Aziz)

No. Tel: 03-26937784 Ext: 217

Page 3: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

3

1.2.4 Penyebut harga yang berjaya akan bertanggungjawab untuk:

a. Menyediakan Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak Untuk

Berbuka Puasa Dan Moreh Di Masjid Negara Kuala Lumpur Bagi

Bulan Ramadan 1439H/2018M; dan/atau

b. Menyediakan Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak Buka

Puasa Ihya’ Ramadan, Bubur Lambuk, Sahur 10 Akhir Ramadan di

Masjid Negara bagi Bulan Ramadan 1439H/2018M.

1.2.5 Spesifikasi hendaklah sama seperti yang dinyatakan di dalam sebut harga ini

di Bahagian II – Skop Perkhidmatan dan Spesifikasi Teknikal;

1.2.6 Kos bagi perkhidmatan ini hendaklah termasuk kos tenaga buruh,

perlindungan insurans dan apa-apa kos yang terlibat dan berkaitan;

1.2.7 Harga Tawaran hendaklah diisi di dalam ruangan Jadual Harga (Lampiran

C1 dan C2) yang disediakan dan hendaklah disahkan dan ditandatangani

dengan sempurna, termasuk Lampiran C3.

1.3 SKOP SEBUT HARGA

1.3.1 Skop sebut harga ini adalah:

a) Menyediakan makanan bermasak Islam di Masjid Negara bagi

jamuan berbuka, moreh, sahur dan bubur lambuk sepanjang

bulan Ramadan 1439H/2018.

b) Menyediakan kakitangan beragama Islam yang mencukupi untuk

melaksanakan tugas-tugas di Masjid Negara.

c) Menyediakan kakitangan yang mencukupi bagi tujuan

pembersihan tempat menghidangkan makanan selepas jamuan

makan.

d) Menyediakan peralatan sajian, pembersihan yang mencukupi.

Page 4: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

4

e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan,

jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan

Masjid Negara.

1.4 JAMINAN ATAS SEBUT HARGA

1.3.1 Pendaftaran penyebut harga di Kementerian Kewangan adalah merupakan

jaminan ke atas sebut harga yang dikemukakan. Sekiranya penyebut harga

menarik balik persetujuan setelah surat setuju terima ditandatangani, tindakan

yang boleh diambil adalah seperti berikut:

(a) Menggantung pendaftaran selama dua (2) tahun bagi kesalahan

pertama;

(b) Menggantung pendaftaran selama lima (5) tahun bagi kesalahan kedua;

dan

(c) Pendaftaran akan dipotong terus bagi kesalahan berikutnya.

1.3.2 Syarikat-syarikat yang digantung pendaftarannya tidak akan dibenarkan

mengambil bahagian di dalam mana-mana sebut harga yang dipelawa oleh

semua Kementerian / Jabatan / Badan Berkanun di seluruh Malaysia;

1.3.3 Bagi semua penggantungan pendaftaran syarikat, nama pengarah-pengarah

termasuk nama pemegang-pemegang saham terbesar akan disenarai

hitamkan.

1.5 DOKUMEN SEBUT HARGA

1.4.1 Dokumen sebut harga ini mengandungi perkara-perkara berikut:

(a) Dokumen Sebut Harga:

Bahagian 1- Arahan dan Syarat-Syarat kepada Penyebut Harga

Bahagian 2- Skop Kerja dan Spesifikasi Teknikal

(b) Lampiran B1, B2 dan B3– Borang Spesifikasi Teknikal

Page 5: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

5

(c) Lampiran C- Jadual Harga

(d) Lampiran A- Latar Belakang Syarikat

(e) Lampiran D- Rekod Pengalaman Perkhidmatan Berkaitan

(f) Lampiran F- Surat Akuan Pembida

(g) Lampiran E- Surat Akuan Penyebut Harga

(h) Lampiran G- Senarai Semak

1.4.2 Penyebut harga hendaklah memuat turun Dokumen Sebut Harga berserta

lampiran yang dinyatakan seperti di atas secara atas talian di laman web

Masjid Negara iaitu www.masjidnegara.gov.my/sebutharga/tender

1.5. CARA-CARA MENGISI BORANG SEBUT HARGA

1.5.1 Penyebut harga hendaklah membaca arahan dan syarat dalam sebut harga

serta menyemak kandungan dokumen dengan teliti sebelum mengisi borang-

borang sebut harga.

1.5.2 Borang sebut harga hendaklah diisi dengan lengkap dan jelas mengikut

ruangan yang disediakan. Borang-borang tersebut hendaklah ditaip dan yang

ditulis dengan tangan mestilah terang dan boleh dibaca dengan jelas.

1.5.3 Borang/dokumen yang perlu diisi: 1.5.3.1 Lampiran A : Latar Belakang Syarikat

a. Penyebut harga adalah dikehendaki mengisi dengan lengkap

ruangan yang disediakan di dalam borang ini dan menyertakan

semua dokumen sokongan yang diperlukan.

b. Dokumen sokongan ini akan menjadi bukti kepada kenyataan yang

dibuat dan penyebut harga akan dianggap tidak menyertakan

maklumat yang diminta jika dokumen sokongan ini tidak disertakan.

Page 6: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

6

c. Penyebut harga perlu meletakkan kertas pemisah

(separator/tagging) bagi membezakan di antara satu dokumen

sokongan dengan dokumen yang lain.

1.5.3.2 Lampiran B1, B2, B3, - Borang Spesifikasi Teknikal

a. Penyebut harga dikehendaki membaca dengan teliti skop

perkhidmatan yang diperlukan sebelum mengisi dan

menandatangani borang ini. Sekiranya borang ini tidak diisi dan

ditandatangani, tawaran penyebut harga menjadi tidak sah dan

dengan sendirinya akan ditolak

1.5.3.3 Lampiran C1 dan C2 : Jadual Harga

a. Harga tawaran:

Penyebut harga adalah diingatkan bahawa harga-harga yang

ditawarkan hendaklah termasuk kos bagi membekal:

i. Tenaga kerja yang diperlukan;

ii. Peralatan, pengangkutan, pekerja, bahan mentah dan

makanan bermasak serta kelengkapan yang perlu

digunakan bagi tujuan perkhidmatan ini yang dinyatakan

dalam Spesifikasi Perkhidmatan; dan

iii. Kos-kos lain yang terlibat dalam menyediakan

perkhidmatan ini.

b. Penyebut harga yang berjaya diterima tidak boleh mengenakan

kadar harga yang berasingan atau kos tambahan terhadap

perkara di atas.

c. Penyebut harga perlu mengemukakan tawaran harga

perkhidmatan berbuka puasa dan moreh DAN/ATAU

Perkhidmatan menyediakan bubur lambuk dan sahur 10 akhir

Page 7: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

7

Ramadan 2018 dengan menggunakan Borang di Lampiran C1

DAN/ATAU Lampiran C2.

d. Penyebut harga hendakalah menurunkan tandatangan

persetujuan dengan penyataan di Lampiran C3. Kegagalan

untuk menurunkan tandatangan persejutuan akan dianggap

dokumen sebut arga tidak sempurna dan boleh ditolak.

e. Borang ini perlu ditandatangani dan dicap oleh orang yang

diberikuasa oleh syarikat sebagai penyebut harga. Borang yang

tidak bertandatangan dan bercap akan ditolak.

1.5.3.4 Lampiran D: Pengalaman Kerja

a. Penyebut harga adalah dikehendaki mengemukakan maklumat

pengalaman kerja dalam penyediaan makanan bermasak sahaja

bagi tempoh 2015 sehingga 2017 dan maklumat perkhidmatan

yang sedang dilaksanakan.

1.5.3.5 Lampiran F : Surat Akuan Pembida

a. Penyebut harga yang merupakan pemilik berdaftar syarikat

hendaklah menandatangani surat ini yang menyatakan bahawa

ia tidak akan menawar atau memberi rasuah sebagai sogokan

untuk mendapatkan kontrak.

b. Wakil syarikat yang menandatangani surat ini hendaklah

menyertakan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi

pihak syarikat.

1.5.3.6 Lampiran E: Surat Akuan Sebut Harga

a. Penyebut harga adalah dikehendaki membuat surat akuan sebut

harga yang jelas menyatakan penyebut harga adalah terikat

Page 8: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

8

dengan syarat-syarat, kontrak dan spesifikasikerja yang

terkandung didalam dokumen.

1.5.3.7 Lampiran G : Senarai Semak

a. Penyebut harga adalah dikehendaki mengisi senarai semak

dengan lengkap sebelum mengembalikannya.

1.5.4 Sebarang kegagalan mengisi, menyertakan dokumen sokongan, meletakkan

kertas pemisah (separator/taging) kepada setiap dokumen sokongan,

menandatangani dan mengecap borang-borang yang diperlukan akan

dianggap sebagai satu kegagalan yang disengajakan kepada syarat-syarat

pematuhan dokumen sebut harga.

1.5.5 Kegagalan seperti di para 4.4 juga akan dianggap sebagai kegagalan untuk

memberikan maklumat yang diperlukan.

1.6 PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUT HARGA

1.6.1 Tawaran sebut harga perlu diserahkan secara manual;

1.6.2 Tarikh buka sebut harga ialah pada 8 Mac 2018 (Khamis) dan tarikh tutup

sebut harga ialah pada 20 Mac 2018 (Selasa) 12.00 Tengahari. Tawaran

sebut harga yang lewat tidak akan dipertimbangkan. Taklimat akan diadakan

pada 12 Mac 2018 (Isnin), jam 10.00 Pagi di Bilik Kuliah 1, Masjid Negara

(kehadiran adalah diwajibkan).

1.6.3 Masjid Negara tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan dokumen-

dokumen sebut harga yang dihantar kerana hilang semasa dalam perjalanan

pos atau penghantaran. Mana-mana tawaran sebut harga yang dihantar lewat

tidak akan diterima. Jabatan ini tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang

kelewatan yang timbul secara langsung atau tidak langsung kepada tawaran

sebut harga yang dihantar melalui pos / perkhidmatan courier;

Page 9: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

9

1.6.4 Penyebut harga adalah dikehendaki menanggung sendiri semua kos yang

terlibat berhubung dengan sebut harga yang disertainya;

1.6.5 Satu salinan Tawaran Harga dan Tawaran Teknikal juga hendaklah

dikemukakan secara manual sebelum waktu dan tarikh tutup yang ditetapkan.

Tawaran Harga dan Tawaran Teknikal termasuk dokumen sokongan

berkaitan hendaklah disediakan dalam dua (2) sampul yang berasingan dan

berlakri. Kedua-dua sampul tersebut kemudiannya hendaklah dimasukkan

ke dalam satu (1) sampul surat berlakri serta dimasukkan ke dalam peti

tawaran sebut harga sebelum tarikh dan masa sebut harga ditutup. Kesemua

sampul hendaklah dilabelkan dengan nombor sebut harga JAKIM

Bil. 3/2018 serta dimasukkan ke dalam Peti Tawaran Sebut Harga di

alamat::

Pejabat Pentadbiran

Masjid Negara

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Jalan Lembah Perdana

50480 KUALA LUMPUR

1.6.6 Dokumen yang perlu dimasukkan dalam Sampul Tawaran Harga adalah

seperti berikut mengikut susunan:

1.6.6.1 Lampiran C1, C2 dan C3: Jadual Harga dan Jadual

Pemotongan Harga Perkhidmatan;

1.6.6.2 Lampiran A: Latar Belakang Syarikat (Penyebut Harga wajib

menghantar semua lampiran yang dipohon);

1.6.6.3 Lampiran F: Surat Akuan Pembida;

1.6.6.4 Lampiran E: Surat Akuan Penyebut Harga; dan

1.6.6.5 Lampiran G: Senarai Semak.

Page 10: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

10

1.6.6.6 Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank untuk 3 bulan terkini

(November 2017, Disember 2017 dan Januari 2018) yang

telah disahkan oleh pihak bank

1.6.6.7 Salinan Sijil Akuan Pendaftaran dan Bumiputera daripada

Kementerian Kewangan

1.6.6.8 Salinan Sijil Pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia

(SSM)

1.6.6.9 Borang 24

1.6.6.10 Borang 49

1.6.6.11 Lampiran Q

1.6.7 Dokumen yang perlu dimasukkan dalam Sampul Tawaran Teknikal adalah

seperti berikut:

1.6.7.1 Lampiran B1, B2, B3 - Spesifikasi Teknikal

1.6.7.2 Salinan bukti sewaan atau salinan geran pemilikan kenderaan atas

nama syarikat

1.6.7.3 Lampiran D – Pengalaman

1.6.7.4 Salinan Sijil Halal bagi Pembekal Daging

1.6.7.5 Salinan Sijil Halal bagi Pembekal Ayam

1.6.7.6 Salinan Sijil Halal Premis Perniagaan

NOTA : (Sila pastikan tiada cap/nama syarikat dipamerkan bagi dokumen teknikal. Jika ada, penyebut harga dikehendaki menutupnya dengan cara yang terbaik)

1.6.8 Tawaran yang lewat dikemukakan tidak akan dipertimbangkan.

1.6.9 Setiap lampiran yang dikemukakan perlu diletakkan pembahagi (separator)

dan dilabelkan sebagai Lampiran A atau Lampiran B atau Lampiran C

dan seterusnya bagi memudahkan pengesanan dokumen dan penilaian oleh

Jawatankuasa dilantik berjalan lancar.

Page 11: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

11

1.7 TAWARAN HARGA

1.7.1 Tempoh sah laku bagi harga yang ditawarkan di dalam sebut harga mestilah

tidak kurang daripada 90 hari;

1.7.2 Penyebut harga hanya dibenarkan mengemukakan satu tawaran sebut

harga sahaja. Tawaran alternatif adalah tidak dibenarkan.

1.7.3 Kerajaan berhak memohon pelanjutan tempoh sah laku harga yang

ditawarkan. Permohonan akan dibuat secara bertulis kepada penyebut

harga yang berjaya;

1.7.4 Sekiranya penyebut harga bersetuju untuk melanjutkan tempoh sah laku

sebut harga, penyebut harga hendaklah menjawab secara bertulis kepada

Kerajaan;

1.8 DENDA LEWAT BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

1.8.1 Penyebut harga yang berjaya hendaklah menyempurnakan kontrak

perkhidmatan dalam tempoh yang telah ditetapkan dalam kontrak;

1.8.2 Penyebut harga yang berjaya akan dikenakan denda sekiranya kelewatan

yang berlaku adalah berpunca daripada penyebut harga sendiri. Cara

perkiraan denda tersebut adalah mengikut formula berikut:

Formula Bagi Mengenakan Denda:

Denda : V(T + D) x 5%

T

V: Nilai Kontrak

T: Tempoh Bekalan Mengikut Kontrak (dalam hari)

D: Bilangan Hari Yang Lewat

Page 12: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

12

1.9 PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH

1.9.1 Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi,

meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan

daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu

kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah

Malaysia 2009. (Akta 694);

1.9.2 Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan

kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang

ditawarkan atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera

ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau balai polis yang

berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu

kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.

(Akta 694);

1.9.3 Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap

anggota perkhidmatan awam dan menyenarai hitamkan kontraktor atau

pembekal boleh diambil sekiranya mana-mana pihak terlibat dengan

kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah

Malaysia 2009. (Akta 694); dan

1.9.4 Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran

berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan

dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi

dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan

berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya

Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. (Akta 694).

Page 13: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

13

1.10 SPESIFIKASI

1.10.1 Spesifikasi adalah seperti di Bahagian II – Skop Perkhidmatan dan

Spesifikasi Teknikal;

1.10.2 Masjid Negara tidak akan melayan tuntutan bagi bayaran tambahan

harga akibat dari perbezaan antara tafsiran penyebut harga dengan tafsiran

Masjid Negara mengenai penentuan spesifikasi teknikal.

1.11 PRESTASI PERALATAN DAN KHIDMAT

1.11.1 Penyebut harga adalah bertanggungjawab bagi segala prestasi dan jaminan

ke atas bekalan yang dibekalkan berdasarkan pengakuan pihak ketiga

yang telah di masukkan ke dalam sebut harga.

1.12 KONTRAK

1.12.1 Semua syarat-syarat yang terkandung di dalam dokumen atau di mana-mana

jadual yang terdahulu bersama-sama dengan dokumen sebut harga ini

adalah merupakan sebahagian daripada kontrak yang akan ditandatangani di

antara Kerajaan Malaysia dan penyebut harga yang berjaya. Penyebut harga

yang berjaya dikehendaki menandatangani kontrak dengan pihak Kerajaan

dan membayar segala ganti rugi jika tidak memenuhi syarat-syarat kontrak;

1.12.2 Masjid Negara mempunyai hak untuk menamatkan kontrak pada bila-bila

masa apabila penyebut harga yang berjaya, gagal memenuhi obligasi

kontrak mengikut perjanjian.

1.13 PEMBAYARAN

1.13.1 Pembayaran bagi perkhidmatan ini akan dibuat dalam Ringgit Malaysia (RM);

Page 14: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

14

1.13.2 Penyebut harga yang terpilih sebagai pembekal perlu mengemukakan invois

berdasarkan perkhidmatan sebagaimana yang ditetapkan di dalam jadual

pelaksanaan perjanjian kontrak untuk proses bayaran. Jumlah yang tercatat di

dalam kontrak adalah jumlah maksimum dan jumlah sebenar akan ditentukan

oleh kualiti/kuantiti perkhidmatan yang disediakan (termasuk pemotongan di

atas ketidakpatuhan kontrak, jika berkaitan).

1.14 HARGA

1.14.1 Harga bagi semua perkara dan skop kerja/perkhidmatan yang ditawarkan

mestilah dalam Ringgit Malaysia (RM) sahaja dan hendaklah termasuk kos

penghantaran, servis dan cukai duti kastam. Harga ini mestilah sah laku

dalam tempoh 90 hari daripada tarikh tutup sebut harga;

1.14.2 Harga-harga yang ditawarkan dalam sebut harga ini adalah tetap dan tidak

boleh dipinda selepas sebut harga ini ditutup. Penyebut harga yang berjaya

ditawarkan sebut harga ini hendaklah mematuhi sepanjang masa kontrak

berjalan dan tidak boleh dibuat sebarang perubahan.

1.15 PERTANYAAN

1.15.1 Penyebut harga yang memerlukan sebarang penjelasan mengenai dokumen

sebut harga dan pertanyaan boleh merujuk kepada:

(a) Hal-hal Berkaitan Dokumen Sebut Harga dan Spesifikasi Teknikal

1. Nama : Mohd Hafiz bin Ab. Aziz No. Tel : 03-26937784 ext: 217 Emel : [email protected] 2. Nama : Puan Zulina binti Sulaiman No. Tel : 03-26937784 ext: 202 Emel : [email protected]

Page 15: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

15

BAHAGIAN II – SKOP PERKHIDMATAN DAN

JADUAL SPESIFIKASI TEKNIKAL

Page 16: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

BAHAGIAN II – SKOP PERKHIDMATAN DAN JADUAL SPESIFIKASI TEKNIKAL

1. SKOP PERKHIDMATAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan, sebut harga ini mengandungi dua (2) perkhidmatan membekal makanan bermasak.

Penyebut harga adalah dikehendaki untuk mematuhi semua tugasan bagi skop perkhidmatan yang ditetapkan dan ia

adalah mandatori.

Bil. Perkhidmatan

Menyediakan Makanan

Bermasak Untuk Berbuka

Puasa dan Moreh

Menyediakan Makanan Bermasak Untuk Ihya’ Ramadan,

Bubur Lambuk dan Sahur

Berbuka

Puasa

Moreh Buka Puasa

Ihya’ Ramadan

Sahur Bubur Lambuk

1. Tarikh* 1 hingga 29

Ramadan

1439H

(17 Mei

hingga 14

Jun 2018*)

Malam 1

hingga 28

Ramadan

1439H

(16 Mei

hingga 13

Jun 2018)

5 hingga 14 Jun

2018 (10 hari akhir

Ramadan)

17, 18, 21, 22, 23, 24,

25, 28, 30 dan 31 Mei,

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,

13 dan 14 Jun 2018 (20

hari bekerja)

2. Masa Sajian

*Sila rujuk

Bermula 6.00

petang

2 sesi:

i. Selepas 8

Bermula 6.00

petang hingga

Bermula 4.30

hingga 6.00 pagi

Bermula 4.15 hingga

6.00 petang.

Page 17: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

1

Bil. Perkhidmatan

Menyediakan Makanan

Bermasak Untuk Berbuka

Puasa dan Moreh

Menyediakan Makanan Bermasak Untuk Ihya’ Ramadan,

Bubur Lambuk dan Sahur

Berbuka

Puasa

Moreh Buka Puasa

Ihya’ Ramadan

Sahur Bubur Lambuk

spesifikasi

teknikal untuk

lebih lanjut.

hingga 8.30

malam

Rakaat

Solat

Tarawih

ii. Selepas 20

Rakaat

Solat

Tarawih

8.30 malam Edaran bubur bermula

selepas Solat Asar.

3. Lokasi Masjid Negara, Kuala Lumpur.

Pembekal dikehendaki menyediakan pengangkutan yang sesuai untuk penghantaran

masakan/makanan ke lokasi yang ditetapkan.

4. Kuantiti/pax

sebulan

*Sila rujuk jadual

harga untuk

maklumat lanjut.

38,120 pax –

awam

580 pax –

VIP

29,560 pax –

awam

580 pax –

VIP

1,000 pax 6,000 pax 14,000 pax

5. Hidangan 1 station

hidangan VIP

(hidang);

1 station

hidangan VIP

(hidang);

1 station jemaah

lelaki;

1 station jemaah

1 station hidangan

VIP (hidang);

1 station hidangan

2 station edaran bubur

Page 18: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

2

Bil. Perkhidmatan

Menyediakan Makanan

Bermasak Untuk Berbuka

Puasa dan Moreh

Menyediakan Makanan Bermasak Untuk Ihya’ Ramadan,

Bubur Lambuk dan Sahur

Berbuka

Puasa

Moreh Buka Puasa

Ihya’ Ramadan

Sahur Bubur Lambuk

1 station

hidangan

Urus setia;

3 station

hidangan

jemaah lelaki;

dan

2 station

hidangan

jemaah

wanita

1 station

hidangan

Urus setia;

1 station

hidangan

jemaah lelaki;

dan

1 station

hidangan

jemaah

wanita

wanita Urus setia;

1 station hidangan

jemaah lelaki; dan

1 station hidangan

jemaah wanita

6. Menu Seperti yang ditetapkan. Sila rujuk spesifikasi tenikal pengkhususan setiap perkhidmatan (mana

yang berkaitan).

7. Pekerja Sediakan sekurang-

kurangnya 20 orang

petugas/pekerja di lokasi.

Sediakan

sekurang-

kurangnya 4

orang

petugas/pekerja

Sediakan

sekurang-

kurangnya 5 orang

petugas/pekerja di

lokasi.

Sediakan sekurang-

kurangnya 3 orang

petugas/pekerja di lokasi

untuk mengedar bubur.

Page 19: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

3

Bil. Perkhidmatan

Menyediakan Makanan

Bermasak Untuk Berbuka

Puasa dan Moreh

Menyediakan Makanan Bermasak Untuk Ihya’ Ramadan,

Bubur Lambuk dan Sahur

Berbuka

Puasa

Moreh Buka Puasa

Ihya’ Ramadan

Sahur Bubur Lambuk

di lokasi.

8. Peralatan i. Set hidangan dome dan buffet berdasarkan jumlah station yang

ditetapkan beserta aksesori dan kelengkapan senduk, sudu besi,

garfu besi dan lain-lain;

ii. Pinggan seramik dan cawan/gelas kaca untuk hidangan VIP dan

sekurang-kurangnya pinggan dan cawan/gelas damar/melamine

untuk hidangan selain VIP, secukupnya;

iii. Menyediakan bekas/tong basuh tangan secukupnya;

iv. Menyediakan tisu secukupnya;

v. Menyediakan alas meja dan plastik wrap makanan atau penutup

tray makanan secukupnya. Makanan perlu ditutup rapi sebelum

dihidangkan;

vi. Menyediakan tikar secukupnya; dan

Menyediakan alat pembersihan secukupnya – penyapu, penyodok,

troli, mop, baldi, beg plastik sampah dan sabun mencuci meja dan

lantai.

Hidangan disediakan di

dalam bekas dan

kuantiti setiap hidangan

seperti yang telah

ditentukan. Sila rujuk

spesifikasi khusus.

9. Pembersihan i. Pembekal bertanggungjawab untuk menggunakan peralatan yang

bersih bagi perkhidmatan ini;

i. Pembekal

bertanggungjawab

Page 20: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

4

Bil. Perkhidmatan

Menyediakan Makanan

Bermasak Untuk Berbuka

Puasa dan Moreh

Menyediakan Makanan Bermasak Untuk Ihya’ Ramadan,

Bubur Lambuk dan Sahur

Berbuka

Puasa

Moreh Buka Puasa

Ihya’ Ramadan

Sahur Bubur Lambuk

ii. Pembekal bertanggungjawab untuk menyaji dan menghidangkan

makanan dengan bersih, kemas, teratur dan tersusun;

iii. Pembekal bertanggungjawab untuk membersihkan tumpahan kuah,

minyak, air dan sebagainya dilantai dan meja dengan segera

setelah dimaklumi dengan mengunakan alat cucian yang sesuai;

iv. Tempat makan dan hidangan mestilah sentiasa bersih dan kemas

sebelum, semasa dan selepas jamuan;

v. Pembekal bertanggungjawab untuk membersihkan kawasan

hidangan dan jamuan sehingga tidak meninggalkan kesan kotor,

melekit, bersepah dan sebagainya dengan menggunakan alat

cucian yang sesuai;

vi. Pembekal bertanggungjawab untuk memastikan tempat

penyimpanan barang-barang adalah kemas, bersih dan teratur;

vii. Pembekal bertanggungjawab untuk tidak menggunakan mana-

mana fasilti Masjid Negara sebagai tempat mencuci peralatan-

peralatan milik pembekal;

viii. Pembekal bertanggungjawab untuk memastikan sampah tidak

dibuang merata-rata;

untuk menggunakan

peralatan yang

bersih bagi

perkhidmatan ini;

ii. Pembekal

bertanggungjawab

untuk mengemas

semula kawasan dan

kelengkapan edaran

seperti sedia ada; dan

iii. Pembekal

betanggungjawab

untuk memastikan

sampah dibuang di

dalam tong sampah.

Page 21: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

5

Bil. Perkhidmatan

Menyediakan Makanan

Bermasak Untuk Berbuka

Puasa dan Moreh

Menyediakan Makanan Bermasak Untuk Ihya’ Ramadan,

Bubur Lambuk dan Sahur

Berbuka

Puasa

Moreh Buka Puasa

Ihya’ Ramadan

Sahur Bubur Lambuk

ix. Pembekal bertanggungjawab untuk tidak membuang sampah atau

sisa makanan di dalam kawasan Masjid Negara.

10. Lain-lain –

a) Pekerja

b) Tugasan

i. Menyediakan pekerja warganegara Malaysia dan muslim;

ii. Menyediakan pekerja dengan pakaian seragam syarikat yang bersih

dan kemas;

iii. Pekerja berpakaian siap bersongkok bagi lelaki dan menutup aurat

dan tidak menjolok mata bagi wanita;

iv. Memastikan pekerja sentiasa patuhi peraturan Kementerian

Kesihatan Malaysia yang berkuat kuasa;

v. Pekerja lelaki tidak berambut panjang dan bebas memakai,

gelang/bangle, rantai dan cincin serta tidak merokok di dalam

kawasan Masjid; dan

vi. Memastikan para pekerja mematuhi peraturan dan adab-adab

masjid.

i. Pembekal bertanggungjawab untuk menghidangkan

makanan/mengedarkan makanan.

Page 22: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

2. SPESIFIKASI TEKNIKAL 2.1 SPESIFIKASI TEKNIKAL (UMUM) a) Spesifikasi Bahan Makanan

Bahan-bahan makanan hendaklah memenuhi kehendak-kehendak seperti berikut:

1. IKAN

Ukuran ini hendaklah dipatuhi setiap masa. Ikan akan dibahagi kepada 2

kumpulan iaitu:

KUMPULAN A UKURAN (inci)

KUMPULAN B UKURAN (inci)

Tenggiri/ Tongkol 2.5L x 4.5P x 1T

Selar (seekor) 6P

Bawal Hitam/Putih 4 L Kembong (seekor)

6P

Jenahak 4L Kerisi (seekor) 6P

Ikan Merah 4L Cencaru (seekor) 6P

Siakap 4L Selayang (seekor)

6P

Senangin 5L Talapia Merah (seekor)

6P

Kurau/Kerapu 5L Keli (seekor) 6P

(Nota: L = lebar; P = panjang; T = tebal)

2.1.2 Ikan yang akan dibekalkan mestilah BERDASARKAN MENU yang telah

ditetapkan. Sekiranya gagal, ikan yang diganti hendaklah dari kumpulan

yang sama dengan syarat ikan yang sama tidak boleh dibekalkan untuk

tempoh 2 hari berturut-turut.

2.1.3 Ikan-ikan dalam kumpulan A hendaklah dihidangkan tanpa kepala,

insang dan sisik.

2.1.4 Ikan-ikan dalam kumpulan B hendaklah dihidangkan tanpa perut,

insang dan sisik.

Page 23: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

2.1.5 Ukuran untuk jenis-jenis ikan yang tidak disenaraikan di atas hendaklah

berdasarkan ukuran purata yang memuaskan mengikut kaedah pasar

dan musim pada masa tersebut. Walau bagaimanapun, ikan yang

panjangnya kurang dari 6 inci tidak boleh diterima.

2.1.6 Ikan yang dibekalkan mestilah ikan yang tidak busuk (segar),

dagingnya tidak lembik dan masih terlekat pada tulang. Kulit dan perut

tidak pecah, mata bersinar tidak pecah atau berdarah, insang berwarna

merah dan mulut tidak mengandungi apa-apa benda asing. Tidak

mempunyai bau yang tidak diingini dan tenggelam apabila diletakkan ke

dalam air.

2.1.7 Pihak Masjid Negara berhak memeriksa kerja-kerja pembersihan ikan

pada bila-bila masa.

2. DAGING

2.2.1 Daging mestilah bermutu yang disahkan halal dari gred A tanpa tulang,

lemak dan kotoran lain.

2.2.2 Daging mestilah tidak bercampur dengan hati, limpa, perut, paru-paru

dan buah pinggang.

2.2.3 Segala tulang, urat-urat, berlemak yang berlebihan hendaklah tidak

dihidangkan.

2.2.4 Daging yang disajikan mestilah tidak kurang daripada 150 gm untuk

setiap hidangan.

2.2.5 Pembekal daging mestilah mempunyai Sijil pengesahan “HALAL”

JAKIM. Sijil pengesahan Halal pembekal hendaklah dilampirkan.

Page 24: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

3. DAGING AYAM

2.3.1 Disembelih mengikut peraturan ISLAM. Dibersihkan tanpa perut,

anggota kaki bawah, leher dan kepala.

2.3.2 Berat ayam yang dibekalkan mestilah lebih dari 2 kilo seekor selepas

dibuang kepala, kaki, perut dan leher.

2.3.3 Ukuran ayam yang dihidangkan adalah mengikut potongan 16 ketul

seekor.

2.3.4 Pembekal ayam mestilah mempunyai Sijil pengesahan “HALAL”

JAKIM. Sijil pengesahan Halal pembekal hendaklah dilampirkan.

4. UDANG DAN SOTONG

a. Udang dan sotong mestilah tidak busuk dan tidak lembik. Udang dan

sotong (Gred B) yang hendak dibekalkan sederhana besar tidak terlalu

besar, tidak terlalu kecil dan tidak dipotong.

b. Setiap hidangan Udang hendaklah tidak kurang lima ekor bagi setiap

hidangan.

c. Setiap hidangan sotong hendaklah tidak kurang tiga ekor bagi setiap

hidangan

5. SAYUR-SAYURAN

Sayuran hijau dan segar seperti sawi, kacang panjang buncis, bunga kubis dan

kailan, pucuk paku serta sayuran yang sesuai digunakan di dalam masakan.

Sayur ulam-ulaman juga mestilah yang hijau, segar dan dicuci bersih.

Page 25: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

6. BERAS

Beras Premium atau beras siam wangi. Peratus hancur tidak melebihi 5% dan

bagi nasi beriani menggunakan beras basmathi bermutu tinggi. Setiap seorang

diperuntukkan nasi sebanyak 300 gram seorang.

Bermutu baik tanpa antah, kulit, ulat dan kotoran.

7. MINUMAN

Kopi serbuk daripada jenama yang baik dan sesuai manakala teh hendaklah

daripada jenis yang baik dan hendaklah dikacau serta ditapis dengan penapis

yang bersih. Susu yang digunakan hendaklah daripada jenama yang baik

menggunakan susu pekat manis. Bancuhan pati bagi sarsi, sirap limau dan oren

hendaklah digunakan daripada jenama yang baik. Manakala airnya hendaklah

daripada air yang bersih dan telah dimasak. Minuman kopi/teh hendaklah

sederhana, tidak terlalu pekat/cair dan tidak terlalu manis/tawar.

8. KUIH-MUIH

Kuih-muih hendaklah bermutu dan tidak mudah basi. Sukatan hendaklah 100gm

setiap pax seperti yang ditetapkan di dalam menu yang disediakan.

9. BUAH-BUAHAN

Buah-buahan hendaklah daripada jenis yang baik :-

i. Buah lai/oren/limau/pisang/pir sebiji seorang dalam saiz sederhana dan dari

jenis yang baik dan segar serta siap dibasuh.

Page 26: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

ii. Tamar hendaklah disediakan daripada jenis yang baik dan berkualiti dengan

kadar 3 biji seorang. Tamar yang kering, keras, hapak, berdebu dan

berkualiti rendah tidak dibenarkan.

iii. Buah tembikai/tembikai susu hendaklah dibuang kulit dan dipotong sebelum

dihidangkan.

10. LAIN-LAIN SAJIAN

i. Sajian hendaklah menggunakan bahan-bahan mentah dari jenis yang

bermutu dan tidak mudah basi semasa dihidangkan.

ii. Sukatan hendaklah seperti yang ditetapkan di dalam menu yang

disediakan.

iii. Kesemua menu bubur pastikan tidak cair/terlalu manis.

b) TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMBEKAL

Sila rujuk skop perkhidmatan seperti yang telah dinyatakan.

Page 27: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

2.2 SPESIFIKASI TEKNIKAL KHUSUS

(PERKHIDMATAN MENYEDIA MAKANAN BERMASAK UNTUK BERBUKA

PUASA DAN MOREH)

a) Sajian Makanan

1. Pembekal bertanggungjawab untuk memastikan hidangan telah siap disajikan

tidak lewat dari jam 6.00 petang setiap hari. Pihak Masjid akan membuat

penilaian ke atas hidangan dan para pekerja Pembekal bermula jam 6.30

petang.

2. Kegagalan pihak pembekal untuk menghidangkan makanan pada tempoh

waktu yang ditetapkan dan/atau menyediakan pekerja dengan jumlah yang

dikehendaki, boleh dikenakan pemotongan bayaran ke atas perkhidmatan.

Sila rujuk Jadual Pemotongan Bayaran di Lampiran C3.

3. Waktu hidangan jamuan berbuka puasa:

3.1 Ketika Berbuka Puasa (Azan Maghrib) – hidangan minuman termasuk

air masak, kuih dan buah kurma;

3.2 Selepas Selesai Solat Maghrib – hidangan minuman termasuk air

masak dan nasi berlauk mengikut jadual.

4. Kuantiti hidangan untuk berbuka puasa adalah 60% jemaah lelaki dan 40%

jemaah wanita.

5. Kuantiti hidangan jamuan moreh (untuk orang awam):

4.1 Selepas 8 Rakaat Solat Tarawih – jemaah lelaki 70% pax dan jemaah

wanita 70% pax

4.2 Selepas 20 Rakaat Solat Tarawih – jemaah lelaki 30% pax dan jemaah

wanita 30% pax.

Adapun untuk station urus setia , jamuan moreh boleh siap disediakan selepas

8 Rakaat Solat Tarawikh, manakala bagi hidangan VIP pula, boleh siap

disediakan selepas 20 Rakaat Tarawih.

Page 28: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

b) Menu Jamuan Berbuka Puasa

MINGGU PERTAMA

HARI MENU Sila Nyatakan Menu Ganti (Jika Ada)

KHAMIS

1 Ramadan

1. Sirap Limau / Sarsi / Oren 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah Lai/ Limau/Oren (sebiji seorang) 6. Nasi Putih,Daging masak lemak cili

api,telur Rebus bersos,sayur Kangkung goreng, Sambal Belacan dan Ulaman.

JUMAAT

2 Ramadan

1. Sirap Limau / Sarsi / Oren 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Pisang Berangan (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Sup Daging, Sambal Kicap,

Ikan kembong Goreng Sambal dan Kailan Ikan Masin, Sambal Belacan dan Ulaman.

SABTU

3 Ramadan

1. Sirap Limau / Sarsi / Oren / Asam Boi 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah pear/Oren 6. Nasi Putih, Kari Ikan Tenggiri, Telur

Dadar,Kangkung goreng Belacan, Sambal Belacan dan Ulaman.

AHAD

4 Ramadan

1. Sirap Limau / Sarsi / Oren / Asam Boi 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100 gram seorang) 5. Buah tembikai (dua potong seorang) 6. Nasi Putih, Asam Pedas Ikan kembong,

Daging Masak Kicap, Sayur Campur dan Sambal Belacan.

Page 29: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

HARI MENU Sila Nyatakan Menu Ganti (Jika Ada)

ISNIN

5 Ramadan

1. Sirap Limau / Sarsi / Oren / Asam Boi 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah Pear (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Ayam Masak Lemak Cili Api,

Ikan Selar goreng, Sambal Goreng, Sambal Belacan dan Ulaman.

SELASA

6 Ramadan

1. Sirap Limau / Sarsi / Oren / Asam Boi 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah epal (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Ikan Masin Masak Lemak

Nenas, Ayam Goreng Berempah, Sayur campur , Sambal belacan dan Ulam.

RABU

7 Ramadan

1. Sirap Limau / Sarsi / Oren / Asam Boi 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100 gram seorang) 5. Tembikai Susu (duapotong seorang) 6. Nasi Beriyani, Rendang Daging, Ayam

Masak Merah, Kuah Dalca, Acar dan Papadom.

Page 30: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

MINGGU KEDUA

HARI MENU Sila Nyatakan Menu Ganti (Jika Ada)

KHAMIS

8 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur/ Asam Boi/laici 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah Lai/limau manis (sebiji seorang) 6. Nasi Ayam, Salad, Timun, Sup, Sos Cili

dan Kicap.

JUMAAT

9 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur/ Asam Boi/laici 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100 gram seorang) 5. Pisang Berangan (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Daging Masak Kicap, Ikan Keli

Berlada dan Sayur Campur, Sambal Belacan dan Ulaman.

SABTU

10 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur/Asam Boi/laici 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah pir (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Ikan Bawal masak kicap,

Sambal Telur Rebus dan kangkung goreng Belacan. Sambal Belacan dan Ulaman.

AHAD

11 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur/ Asam Boi 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah Oren (sebiji seorang) 6. Nasi Hujan Panas, Kari Daging, Kuah

Dalca, Acar dan Papadom

ISNIN

12 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur/ Asam Boi/Jambu/laici

2. Air Masak daun pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Pisang Berangan (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Daging Masak Lada Hitam,

Ikan Cencaru Bakar + Air Asam dan Sayur Campur Sambal Belacan dan Ulaman.

Page 31: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

HARI MENU Sila Nyatakan Menu Ganti (Jika Ada)

SELASA

13 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur/ Asam Boi/laici 2. Air Masak daun pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100 gram seorang) 5. Buah limau (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Ayam Masak Kurma, Ikan

Tongkol sambal, Sayur Campur Sambal Belacan dan Ulaman.

RABU

14 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur/ Asam Boi/laici 2. Air Masak daun pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Tembikai Susu (dua potong) 6. Nasi Putih,Daging Salai Masal Lemak, Ikan

Tenggiri Berlada, Sayur Campur Sambal Belacan dan Ulam.

Page 32: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

MINGGU KETIGA

HARI MENU Sila Nyatakan Menu Ganti (Jika Ada)

KHAMIS

15 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Laici/ Asam Boi 2. Air Masak daun pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Pisang Berangan (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Ikan Selar masak Sambal,

Ayam Goreng Berempah, Pajeri Nenas, Sambal Belacan dan Ulaman.

JUMAAT

16 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Laici/ Asam Boi 2. Air Masak daun pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah oren(sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Tom Yam Campur, Telur Dadar

dan Telur Masin, Sambal Goreng, Sambal Belacan dan Ulaman.

SABTU

17 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Laici/ Asam Boi 2. Air Masak daun pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah Lai (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Gulai kawah, Ayam Goreng

Kunyit, Ikan Gelama Masin dan Sayur Campur, Sambal Belacan dan Ulaman.

AHAD

18 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Laici/ Asam Boi 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah pisang (sebiji seorang) 6. Nasi Tomato, Kurma Daging, Ayam Masak

merah, Jelatah dan Papedom

ISNIN

19 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Laici/ Bandung 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Limau Mandarin (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Ikan Kembung Masak Taucu,

Kubis Masak Lemak, Daging Goreng Kunyit, Sambal Belacan dan Ulaman.

Page 33: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

HARI MENU Sila Nyatakan Menu Ganti (Jika Ada)

SELASA

20 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Jambu/ Strawberi 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Oren (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Daging Gulai Kawah, Ikan

tongkol Goreng Kicap, Sayur Campur, Sambal Belacan dan Ulaman.

RABU

21 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Sirap Rose/Rut Bir 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih Seri Muka (satu seorang) 5. Tembikai (dua potong seorang) 6. Nasi Putih, Sup Daging, Ayam Goreng

Berempah, Kobis Goreng, Sambal Belacan dan Ulaman

Page 34: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

MINGGU KEEMPAT

HARI MENU Sila Nyatakan Menu Ganti (Jika Ada)

KHAMIS

22 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah Pisang Berangan (Sebiji seorang) 6. Nasi Ayam, Salad, Timun, Sup, Sos Cili

dan Kicap.

JUMAAT

23 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah Lai (Sebiji seorang) 6. Nasi Hujan Panas, Kari Daging, Ayam

Masak Merah, Jelatah, Papadom.

SABTU

24 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah tembikai susu (sepotong seorang) 6. Nasi Putih, Daging Tetel Asam Pedas,

Ayam Goreng Berempah, Terung Sambal, Sambal belacan dan Ulam.

AHAD

25 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah Pisang Berangan (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Ikan Merah Masak Kari, Daging

Masak Kicap, Sayur Campur dan Sambal Belacan dan Ulaman.

ISNIN

26 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah Tembikai susu (sepotong seorang) 6. Nasi Putih, Tom Yam Campur, Telur Dadar

dan Telur Masin, Sambal Goreng, Sambal Belacan dan Ulaman.

Page 35: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

HARI MENU Sila Nyatakan Menu Ganti (Jika Ada)

SELASA 27 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur/ 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Tembikai (dua potong seorang) 6. Nasi Putih, Daging Kuzi, Ikan Tongkol

Berlada, Sayur Campur, Sambal Belacan dan Ulaman

RABU

28 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur/ 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Buah Tembikai (dua potong seorang) 6. Nasi Tomato, Ayam Masak Merah, Daging

Kurma, Jelatah, Papadom.

KHAMIS

29 Ramadan

1. Sirap Limau/Sarsi /Anggur/ 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Pisang Berangan (sebiji seorang) 6. Nasi Putih, Sambal Udang Petai , Ikan

Cencaru goreng, Sup Cendawan, Sambal Belacan dan Ulaman.

Page 36: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

c) Menu Jamuan Moreh

MINGGU PERTAMA DAN KEDUA

HARI MENU Sila Nyatakan Menu

Ganti (Jika Ada

RABU

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bubur kacang dan roti

KHAMIS

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Karipap 5. Samosa Ayam

JUMAAT

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bihun Sup, sambal kicap

SABTU

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bubur caca

AHAD

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bubur Lambuk

ISNIN

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Popia goreng 4. Air masak pandan 5. Karipap

SELASA

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Kuew teow goreng

Page 37: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

HARI MENU Sila Nyatakan Menu

Ganti (Jika Ada

RABU

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bihun goreng

KHAMIS

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bubur Kacang dan Roti

JUMAAT

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Donat 5. Samosa Daging

SABTU

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Mee Goreng

AHAD

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Pengat Pisang 5. Roti

ISNIN

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Keria 5. Pau Sambal

SELASA

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Nasi Impit dan Kuah Kacang

RABU

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bubur Pulut Hitam

Page 38: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

MINGGU KETIGA DAN KEEMPAT

HARI MENU Sila Nyatakan Menu

Ganti (Jika Ada

KHAMIS

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bubur kacang dan roti

JUMAAT

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Karipap 5. Samosa Ayam

SABTU

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bihun Sup, sambal kicap

AHAD

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bubur caca

ISNIN

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bubur Lambuk

SELASA

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Popia goreng 5. Karipap

RABU

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Kuew teow goreng

Page 39: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

HARI MENU Sila Nyatakan Menu

Ganti (Jika Ada

KHAMIS

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bihun goring

JUMAAT

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Bubur Kacang dan Roti

SABTU

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Donat 5. Samosa Daging

AHAD

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Mee Goreng

ISNIN

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Pengat Pisang 5. Roti

SELASA

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Keria 5. Pau Sambal

RABU

1. Teh O panas 2. Kopi O panas 3. Air masak pandan 4. Nasi Impit dan Kuah Kacang

Page 40: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

2.3 SPESIFIKASI TEKNIKAL KHUSUS

(PERKHIDMATAN MENYEDIA MAKANAN BERMASAK UNTUK BUKA PUASA

IHYA’ RAMADAN, BUBUR LAMBUK DAN SAHUR 10 AKHIR RAMADAN)

a) Perkhidmatan Penyediaan Buka Puasa Ihya’ Ramadan

1. Sajian Makanan:

a. Pembekal bertanggungjawab untuk memastikan hidangan telah siap

disajikan tidak lewat dari jam 6.00 petang setiap hari. Pihak Masjid akan

membuat penilaian ke atas hidangan dan para pekerja Pembekal bermula

jam 6.30 petang.

b. Kegagalan pihak pembekal untuk menghidangkan makanan pada tempoh

waktu yang ditetapkan dan/atau menyediakan pekerja dengan jumlah

yang dikehendaki, boleh dikenakan pemotongan bayaran ke atas

perkhidmatan. Sila rujuk Jadual Pemotongan Bayaran di Lampiran C3.

2. Menu:

HARI MENU Sila Nyatakan Menu

Ganti (Jika Ada)

SABTU 17 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Nasi Ayam, Salad, Timun,

Tomato, Sup, Sos Cili dan Kicap.

6. Buah Tembikai

SELASA 27 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak pandan 3. Kurma 3 biji 4. Kuih (100g seorang) 5. Nasi Putih, Daging Tetel

Asam Pedas, Ayam Goreng Berempah, Terung Sambal, Sambal belacan dan Ulam.

6. Buah Oren Sunkist.

Page 41: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

3. Hidangan Makanan:

a. Kuantiti hidangan untuk berbuka puasa adalah 60% jemaah lelaki dan

40% jemaah wanita.

b) Perkhidmatan Penyediaan Bubur Lambuk

1. Menu:

Bahan, Rasa, masakan dan sajian Bubur Lambuk hendaklah menyerupai atau

ala-ala Bubur Lambuk Kampung Baru Kuala Lumpur.

2. Pembungkusan:

a. Pembekal bertanggungjawab untuk menyediakan bubur lambuk yang siap

dipek di dalam bekas plastik tahan gelombang microwave bersaiz 33 cm

ukur lilit dengan ketinggian 9 cm.

b. Berat setiap hidangan bubur lambuk yang telah dipek hendaklah tidak

kurang 500gm isipadu.

c. Pembekal juga perlu menyediakan dan melekatkan sticker dengan logo

Masjid Negara serta ucapan. Pengesahan design sticker perlulah

mendapat persetujuan daripada pihak Masjid Negara sebelum dicetak dan

ditampal.

3. Edaran:

a. Bubur lambuk akan diedarkan kepada para jemaah dan orang awam

bermula selepas solat Asar sehingga jam 6.00 petang.

b. Pihak pembekal perlu memastikan terdapat sekurang-kurangnya 3 orang

pekerja ditugaskan untuk membantu Masjid Negara membuat edaran bubur

lambuk kepada para jemaah dan orang awam.

c. Kegagalan pihak pembekal untuk menghidangkan makanan pada tempoh

waktu yang ditetapkan dan/atau menyediakan pekerja dengan jumlah yang

dikehendaki, boleh dikenakan pemotongan bayaran ke atas

perkhidmatan. Sila rujuk Jadual Pemotongan Bayaran di Lampiran C3.

Page 42: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

c) Perkhidmatan Penyediaan Sahur 10 Akhir Ramadan

1. Sajian Makanan:

c. Pembekal bertanggungjawab untuk memastikan hidangan telah siap

disajikan tidak lewat dari jam 4.30 pagi setiap hari. Pihak Masjid akan

membuat penilaian ke atas hidangan dan para pekerja Pembekal bermula

jam 4.30 pagi.

d. Kegagalan pihak pembekal untuk menghidangkan makanan pada tempoh

waktu yang ditetapkan dan/atau menyediakan pekerja dengan jumlah

yang dikehendaki, boleh dikenakan pemotongan bayaran ke atas

perkhidmatan. Sila rujuk Jadual Pemotongan Bayaran di Lampiran C3.

2. Menu:

HARI MENU Sila Nyatakan Menu

Ganti (Jika Ada)

SELASA 20 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak 3.Nasi Ayam, Salad, Timun, Tomato, Sup, Sos Cili dan Kicap. 4. Buah Tembikai

RABU 21 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak 3.Nasi Putih, Telur Rebus Sambal, Ayam Goreng Kunyit, Sambal Belacan dan Ulaman. 4. Buah Oren Sunkist.

KHAMIS 22 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak 3. Nasi Putih, Ikan Kembung Masak Asam Pedas, Daging Masak Kicap, Sambal Goreng dan Sambal Belacan. 4. Buah Tembikai Susu.

Page 43: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

HARI MENU Sila Nyatakan Menu

Ganti (Jika Ada)

JUMAAT 23 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak Pandan 3. Nasi Putih, Tom Yam

Campur, Telur Rebus Masak Sambal dan sayur campur. Sambal Belacan dan Ulaman.

4. Buah Oren Sunkist.

SABTU 24 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak Pandan 3. Nasi Putih, Sup

Daging/Tulang, Sambal Kicap, Ikan Tongkol Goreng Sambal dan Sayur campur, Sambal Belacan dan Ulaman.

4. Buah Tembikai.

AHAD 25 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak Pandan 3. Nasi Putih, Ayam Masak

Sambal , Ikan Selar Goreng Dan Tumis Kacang Panjang. Sambal Belacan dan Ulaman.

4. Buah Pisang Berangan.

ISNIN 26 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak Pandan 3. Nasi Putih, Ayam Masak

Kurma Campur Kentang , Ikan Keli

4. buah Oren Sunkist.

SELASA 27 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak Pandan 3. Nasi Putih, Daging Masak

Page 44: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

HARI MENU Sila Nyatakan Menu

Ganti (Jika Ada)

Kicap campur Kentang , Ayam Masak Berlada Dan Kobis Goreng, Sambal Belacan dan Ulaman.

4. Buah Tembikai Susu.

RABU 28 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak Pandan 3. Nasi Putih, Sambal Sotong,

telor Masin, Kobis masak Lemak.

4. BuahTembikai

KHAMIS 29 Ramadan

1. Air Teh ’O’ dan Kopi ’O’. 2. Air Masak Pandan 3. Nasi Putih, Ayam Masak

Lemak, Sambal Udang, Kobis Goreng.

4. Buah Oren Sunkist.

3. Hidangan Makanan:

a. Kuantiti hidangan untuk berbuka puasa adalah 60% jemaah lelaki dan

40% jemaah wanita.

Page 45: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN B1

BORANG AKUAN PEMATUHAN SKOP PERKHIDMATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIKAL

(Sila rujuk Bahagian II untuk maklumat lanjut mengenai Skop Perkhimatan dan Spesifikasi Teknikal yang ditetapkan)

BIL. PERKARA

CATATAN

(Diisi oleh Masjid Negara)

SETUJU PEMATUHAN SILA TANDA ( √ )

CATATAN TAMBAHAN

(Diisi oleh penyebut harga

jika ada. Sila nyatakan dengan

jelas)

1. Tarikh Perkhidmatan

2. Masa Sajian

3. Lokasi Sila sediakan bukti pemilikan kenderaan yang sesuai

4. Kuantiti/pax bekalan

5. Hidangan

6. Menu

7. Bilangan Pekerja

8. Peralatan

9. Pembersihan

10.

Lain-lain:

a) Pekerja

b) Tugasan

TANDATANGAN : ______________________ TARIKH : _____________ (TIADA COP SYARIKAT DIPERLUKAN UNTUK LAMPIRAN INI)

Page 46: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN B2

JARAK ANTARA DAPUR PENYEBUT HARGA DENGAN MASJID NEGARA

(Masjid Negara akan membuat tinjauan dan pengesahan lokasi dapur)

NYATAKAN ALAMAT DAPUR PENYEBUT HARGA JARAK KE MASJID NEGARA

(KM)

TANDATANGAN : ______________________ TARIKH : _____________ (TIADA COP SYARIKAT DIPERLUKAN UNTUK LAMPIRAN INI)

Page 47: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN B3

BORANG SENARAI JENIS KENDERAAN/PENGANGKUTAN YANG ADA KAITAN DENGAN TAWARAN INI

Bil

Jenis Kenderaan

Tahun dibuat

No Pendaftaran

Dimana digunakan sekarang dan atas

tujuan apa Catatan

1

2

3

4

5

6

(Sila sertakan bukti pemilikan kenderaan samada secara sewaan* atau pembelian**) * Sekiranya sewaan, sila lampirkan dokumen sewaan sebagai bukti pemilikan secara

sewaan. ** Sekiranya pemilikan atas nama syarikat, sila lampirkan geran kenderaan atas nama

syarikat sebagai bukti pemilikan.

TANDATANGAN : ______________________ TARIKH : _____________ (TIADA COP SYARIKAT DIPERLUKAN UNTUK LAMPIRAN INI)

Page 48: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN C1

JADUAL HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK

UNTUK BERBUKA PUASA DAN MOREH DI MASJID NEGARA KUALA LUMPUR BAGI BULAN RAMADAN 1439H/2018M

Bil. Perkhidmatan

A. Buka Puasa Awam

1 - 15 hari 1400 orang x RM ……… x 15 hari RM …………………

16 - 25 hari 1200 orang x RM ……… x 10 hari RM …………………

26 - 29 hari 700 orang x RM ……… x 4 hari RM …………………

Jumlah A RM …………………

B. Buka Puasa Urus setia

1 - 15 hari 80 orang x RM ……… x 15 hari RM …………………

16 - 25 hari 80 orang x RM ……… x 10 hari RM …………………

26 - 29 hari 80 orang x RM ……… x 4 hari RM …………………

Jumlah B RM …………………

C. Buka Puasa VIP

1 - 15 hari 20 orang x RM ……… x 15 hari RM …………………

16 - 25 hari 20 orang x RM ……… x 10 hari RM …………………

26 - 29 hari 20 orang x RM ……… x 4 hari RM …………………

Jumlah C RM …………………

D. Moreh Awam

1 - 15 hari 1200 orang x RM ……… x 15 hari RM …………………

16 - 25 hari 800 orang x RM ……… x 10 hari RM …………………

26 - 29 hari 600 orang x RM ……… x 4 hari RM …………………

Jumlah D RM …………………

E. Moreh Urus setia

1 - 15 hari 40 orang x RM ……… x 15 hari RM …………………

16 - 25 hari 40 orang x RM ……… x 10 hari RM …………………

26 - 29 hari 40 orang x RM ……… x 4 hari RM …………………

Jumlah E RM …………………

F. Moreh VIP

1 - 15 hari 20 orang x RM ……… x 15 hari RM …………………

16 - 25 hari 20 orang x RM ……… x 10 hari RM …………………

26 - 29 hari 20 orang x RM ……… x 4 hari RM …………………

Jumlah F RM …………………

Page 49: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

Bil. Perkhidmatan

JUMLAH KESELURUHAN TANPA GST (A+B+C+D+E+F) RM …………………

Jumlah keseluruhan harga ialah sejumlah Ringgit Malaysia...................................................

sebulan iaitu RM ________________________

Bertarikh pada _____ haribulan _____________ 2018.

Tandatangan: ......................................................................................

Nama: ......................................................................................

No. Kad Pengenalan: ......................................................................................

Cop Syarikat:

Page 50: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN C2

JADUAL HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK

UNTUK BERBUKA PUASA IHYA’ RAMADAN, BUBUR LAMBUK DAN SAHUR 10 AKHIR RAMADAN DI MASJID NEGARA KUALA LUMPUR BAGI BULAN RAMADAN

1439H/2018M

Bil. Perkhidmatan

A Buka Puasa Ihya’ Ramadan

2 hari 500 orang x RM ……….. seorang x 2 hari RM ……………..

B Bubur Lambuk

20 hari 700 bungkus x RM .……… seunit x 20 hari RM ………………

C Sahur

10 hari 600 orang x RM ……….. seorang x 10 hari RM .……………..

Jumalah Keseluruhan Tanpa GST (A+B+C) RM ………………

Jumlah keseluruhan harga ialah sejumlah Ringgit Malaysia...................................................

sebulan iaitu RM ________________________

Bertarikh pada _____ haribulan _____________ 2018.

Tandatangan: ......................................................................................

Nama: ......................................................................................

No. Kad Pengenalan: ......................................................................................

Cop Syarikat:

Page 51: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN C3

JADUAL PEMOTONGAN HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK

BAGI BULAN RAMADAN 1439H/2018M

Bil. Ketidakpatuhan Kontrak Perkhidmatan

Jumlah Potongan (RM)

Nilai Ukuran (sehari)

1. Lewat menghidangkan/menyediakan makanan

RM300.00 station

2. Bilangan pekerja RM30.00 seorang

3. Spesifikasi teknikal (menu) RM3.00 menu/pax

4. Pembersihan selepas jamuan RM300.00 station

5. Peralatan RM10.00 item/unit

6. Spesifikasi teknikal (umum) RM3.00 item/pax

7. Penyalahgunaan fasilti Masjid RM50.00 penyalahgunaan

Kami bersetuju dengan ketetapan seperti di jadual di atas.

Bertarikh pada _____ haribulan _____________ 2018.

Tandatangan: ......................................................................................

Nama: ......................................................................................

No. Kad Pengenalan: ......................................................................................

Cop Syarikat:

Page 52: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN A

LATAR BELAKANG PENYEBUT HARGA MAKLUMAT LATAR BELAKANG PENYEBUT HARGA

1. Nama Syarikat Penyebut Harga:

________________________________________________________

2. Alamat Pejabat:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

No. Telefon:___________________ No. Faksimili: _____________

Emel:_____________________

3. Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia ____________________________________________

(Sertakan Salinan Sijil Pendaftaran )

i) No. Pendaftaran:_________________________________________

ii) Tarikh Daftar: _________________ Sah sehingga _________________

iii) Kod Bidang /Tajuk Kecil: ___________________________________

iv) Taraf (Bumiputera/Bukan Burmiputera): ________________________

v) Jika Bumiputera tempoh sah taraf dari __________ hingga ________

4. Bagi Syarikat Sdn. Bhd. atau Perseorangan (Nyatakan)

i) Modal dibenarkan: RM ______________

Page 53: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

ii) Modal dibayar: RM ______________

5. Perniagaan utama lain, jika ada:

a) __________________ sejak ________________ b) __________________ sejak ________________

6. Bilangan Pekerja berkaitan sebut harga ini: ___________________ Pengurusan: ______________________

Profesional: ______________________

Sokongan: ______________________

7. Ahli-ahli Syarikat:

a) Ahli-ahli Lembaga Pengarah

Nama Jawatan Peratus Pegangan

Saham (%)

b) Ahli-ahli Pengurusan dan Profesional

Bil. Kategori Jawatan Bilangan Pekerja

1. Pengurusan

2. Pemasaran

3. Teknikal

4. Sokongan

Page 54: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

Bil. Kategori Jawatan Bilangan Pekerja

5.

Lain-lain (Nyatakan): i) ........................................... ii) ..........................................

8. Data-Data Kewangan

8.1 Ringkasan harta dan liabiliti seperti yang ditunjukkan dalam Lembaran

Imbangan (Balance Sheet)* yang diaudit bagi tahun kewangan terakhir.

Asset* (A)

Liabiliti* (B)

Nilai Kewangan (Worth) (A – B)

Semasa: RM

Tetap : RM

_____________

Jumlah: _____________

Semasa: RM

Tetap : RM

____________

Jumlah : ____________

Semasa: RM

Tetap : RM

__________

Jumlah : ___________

8.2 Akaun Wang Di Tangan (Cash in hand) - _______________________

* Sila sertakan salinan penyata Bulanan Bank tiga (3) bulan terakhir yang

telah disahkan oleh bank (November 2017, Disember 2017 dan Januari

2018 ). Sebut harga yang tidak disertakan dengan penyata ini akan ditolak.

8.2.1 Nama dan alamat bank di mana akaun dibuka:

________________________________________________________

8.2.2 No akaun bank: _________________________________________

8.3 Kemudahan Kredit bagi sebut harga ini. (Sila sertakan salinan surat

daripada bank/ insititusi kewangan terlibat dan diakui sah) - Jika ada

Page 55: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

8.3.1 Nama dan alamat Bank/ Institusi kewangan yang memberi kemudahan

kredit:

________________________________________________________

8.3.2 Bentuk dan baki amaun yang boleh digunakan untuk tender ini:

i. Overdraf atau Talian Kredit RM ……………………

ii. Overdraf bercagar RM …………………

iii. Pinjaman Tetap yang akan / Layak

diperolehi untuk projek ini

RM …………………

iv. JUMLAH KESELURUHAN RM ……………………

9. No. Cukai Pendapatan : ………………………………………….................. 10. No. Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST): ..........................................

Peringatan Penting : ** Sila sertakan salinan penyata Bulanan Bank tiga (3) bulan terakhir (November 2017

,Disember 2017 dan Januari 2018) Sebut Harga yang tidak disertakan dengan penyata ini,

akan ditolak.

(Ruangan ini sengaja dibiarkan kosong)

Page 56: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN D

SENARAIKAN KONTRAK PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN DAN

MINUMAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2015 HINGGA 2017 (Tertakluk kepada Kod Bidang 040103)

NAMA JABATAN / SYARIKAT

LOKASI

HARGA

KONTRAK (RM)

TEMPOH

(MULA - AKHIR)

NOTA: Gunakan kertas tambahan sekiranya ruang tidak mencukupi. Tarikh: Tandatangan Penyebut harga :

(TIADA COP SYARIKAT DIPERLUKAN UNTUK LAMPIRAN INI)

Page 57: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN E

BORANG AKUAN SEBUT HARGA

IMAM BESAR MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA JALAN PERDANA 50480 KUALA LUMPUR Tuan, Sebut Harga JAKIM Bil. 3/2018 PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK ISLAM DI MASJID NEGARA BAGI BULAN RAMADAN 1439H/2018M. Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Syarikat

……………………………………………......................... mengambil bahagian dalam

Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak Islam di Masjid Negara bagi Bulan

Ramadan 1439H/2018M.

2. Syarikat sebagai Penyebut harga dengan ini bersetuju menerima serta mematuhi dan terikat dengan syarat-syarat sebut harga, kontrak dan spesifikasi kerja yang terkandung di dalam dokumen sebut harga. Penyebut harga juga telah memahami bahawa Masjid Negara berhak menerima atau menolak sebut harga ini, sama ada harga yang ditawarkan rendah atau tinggi atau sama dengan harga tawaran-tawaran lain. 3. Penyebut harga mengakui bahawa semua kenyataan yang diberikan adalah benar dan jika sekiranya mana-mana kenyataan yang tidak benar penyebut harga bersedia diambil tindakan oleh pihak Kerajaan. 4. Penyebut harga bersetuju bahawa harga sebut harga yang ditawarkan ini laku (valid) selama sembilan puluh (90) hari daripada tarikh tutup sebut harga. Dalam tempoh tersebut penyebut harga tidak boleh menarik diri daripada tawaran ini. 5. Selanjutnya sekiranya sebut harga penyebut harga ini diterima, penyebut harga akan mengikat suatu kontrak serta memberi cagaran keselamatan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh terima surat tawaran Masjid Negara.

Page 58: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

6. Kami yang bertandatangani di bawah ini juga bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat am yang dinyatakan dalam Bahagian I Dokumen Sebut Harga (Syarat-Syarat Am Sebut Harga). Harga yang dinyatakan seperti di Lampiran C (Jadual Harga) akan dijadikan asas penilaian bayaran untuk perkhidmatan tersebut. Ditandatangani oleh:

Nama:

Jawatan:

Cop/Alamat Syarikat:

Tarikh:

Disaksikan oleh:

Tandatangan:

Nama:

No Kad Pengenalan:

Page 59: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN F

(SAP bertarikh 1 April 2010)

SURAT AKUAN PEMBIDA

Bagi

SEBUT HARGA JAKIM BIL. 3/2018 PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK ISLAM DI MASJID NEGARA BAGI BULAN RAMADAN 1439H/2018M. Saya, ……………………………………....... nombor K.P. .........………………...... yang mewakili

…………………………………................................................................ nombor Pendaftaran

…...........……………………………………………...... dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau

mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah

kepada mana-mana individu dalam .......………………………………................... atau mana-mana

individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas.

Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti

tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah

menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam

……………………………….............. atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih

dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-

tindakan berikut diambil:

2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau

2.2 penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan

2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-

mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut

harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut

kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang

berhampiran.

Yang Benar,

……………………………......

Nama:

No. K/P:

Cop Syarikat:

Catatan: * Potong mana yang tidak berkaitan.

Page 60: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN Q (ARAHAN PERBENDAHARAAN 170)

Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini

No. Sebut Harga

JAKIM Bil. 3/2018

(Kew. 284-Pin. 5/94)

KERAJAAN MALAYSIA

SEBUT HARGA UNTUK BEKALAN/PERKHIDMATAN

Dokumen ini hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca dan ditafsirkan sebagai sebahagian daripada Perjanjian Sebut Harga.

1. Sila beri sebut harga untuk bekalan/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan:

1.1 Syarat penyerahan/penyempurnaan: (Sila lihat Arahan kepada Penyebut Harga)

1.2 Tarikh penyerahan/penyempurnaan dikehendaki:

1.3 Arahan pengiriman: Unit Pentadbiran dan Kewangan

Masjid Negara Jalan Perdana, 50480 Kuala Lumpur

1.4 Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam suatu sampul berlakri dan bertanda nombor sebut harga: JAKIM Bil. 3/2018

1.5 Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat pada jam 12.00 tengah hari

1.6 Tempoh sah laku sebut harga hendaklah 90 hari selepas tarikh tutup.

Kepada (Nama Syarikat):

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

I I I I I I

Pelawaan sebut harga dikeluarkan oleh Kementerian/Jabatan (Alamat Lengkap):

IMAM BESAR MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA JALAN PERDANA 50480 KUALA LUMPUR

No. Telefon : I

No. Pendaftaran dengan Kementerian

Kewangan: ........................................... I I

No. Telefon: 03-26937784

Kod bidang pendaftaran yang relevan dengan

pembelian ini: 040103 I I

Tarikh:

Page 61: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

Tarikh: Tandatangan: Nama Pegawai: Jawatan:

Bil. Perihal bekalan/ perkhidmatan dan Syarat-Syarat Khas

Unit Ukuran Kuantiti/ Kekerapan

Kadar (RM)

Harga (RM)

Untuk diisi oleh Kementerian/ Jabatan Untuk diisi oleh Penyebut Harga

PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK ISLAM DI MASJID NEGARA BAGI BULAN RAMADAN 1439H/2018M.

JUMLAH

(i) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan

(ii) Tarikh penyerahan/ penyempurnaan ialah Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan bekalan/perkhidmatan di atas dengan harga dan syarat-syarat yang dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat-syarat di atas dan di belakang ini.

Tandatangan Penyebut Harga:

Nama dan K/P:

Alamat Syarikat:

Tarikh :

Mustahak – Lihat Syarat-syarat Am Di Belakang

Page 62: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

SYARAT-SYARAT AM

Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam pelawaan ini,

syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkan setakat mana syarat-syarat am

itu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebut harga.

1. KEADAAN BARANG

Semua barang yang dibekalkan hendaklah tulen, baru dan belum digunakan.

2. HARGA

Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dan kos

tambahan yang berkaitan.

3. SEBUT HARGA SEBAHAGIAN

Sebut harga boleh ditawarkan bagi semua bilangan item atau sebahagian bilangan

item.

4. BARANG SETARA

Sebut harga boleh ditawarkan bagi barang setara yang sesuai dengan syarat butir-

butir penuh diberi.

5. PERSETUJUAN

Kerajaan tidak terikat untuk setuju terima sebut harga yang terendah atau mana-

mana sebut harga; dan (ii) Setiap butiran akan ditimbangkan sebagai satu sebut

harga yang berasingan.

6. PEMERIKSAAN

(i) Kerajaan sentiasa berhak melantik seseorang pegawai untuk memeriksa dan

menguji bekalan itu semasa tempoh pembuatan atau pada bila-bila masa lain

sebelum penyerahan bekalan tersebut; dan

Page 63: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

(ii) Penyebut harga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian

apabila dikehendaki.

7. PERAKUAN MENYATAKAN SPESIFIKASI TELAH DIPATUHI

Penyebut harga dikehendaki memperakui bahawa bekalan/ perkhidmatan yang

dibekalkan oleh mereka adalah mengikut spesifikasi atau piawai (jika ada) yang

dinyatakan di dalam pelawaan ini.

8. PENOLAKAN

(i) Barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada bekalan yang telah

dipersetujui sebut harganya boleh ditolak;

(ii) Apabila diminta, penyebut harga hendaklah menyebabkan barang yang ditolak itu

dipindahkan atas tanggungan dan perbelanjaannya sendiri, dan ia hendaklah

membayar balik kepada Kerajaan segala perbelanjaan yang telah dilakukan

mengenai bekalan yang ditolak itu; dan

(iii) Fasal-kecil (i) dan (ii) di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak Kerajaan

untuk mendapatkan ganti rugi kerana kegagalan memenuhi obligasi kontrak.

9. PENGIKLANAN

Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebut harga boleh

disiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah, atau lain-lain saluran iklan tanpa

kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri

terlebih dahulu.

10. TAFSIRAN

Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan

mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan penyebut harga bersetuju

tertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa

pertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul mengenai sebut harga ini

atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya.

Page 64: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

11. INSURANS

Tiada apa-apa insurans atas barang dalam perjalanan daripada negeri pembekal

atau dalam Malaysia dikehendaki dimasukkan ke dalam Sebut Harga.

BARANG-BARANG EX-STOK ATAU BARANG-BARANG KELUARAN MALAYSIA

12. CUKAI

Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk cukai jika berkenaan.

13. PEMBUNGKUSAN

(i) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan

dan belanja pembungkusan; dan

(ii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang

tidak mencukupi atau yang cacat, hendaklah diganti oleh penjual.

14. PENGENALAN

Nama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempat

asal barang itu, jika berkenaan, hendaklah ditunjukkan.

BARANG DIPESAN DARI LUAR MALAYSIA

15. CUKAI

Harga tawaran hendaklah diertikan sebagai termasuk semua cukai dan unsur-unsur

cukai adalah dikehendaki ditunjukkan berasingan.

16. MATA WANG

Sebut harga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM).

Page 65: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

17. PEMBUNGKUSAN

(i) Barang hendaklah dibungkus dengan sesuai untuk dieksport ke Malaysia

melainkan jika mengikut norma perdagangan bekalan itu dieksport dengan tidak

membungkus;

(ii) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan

dan belanja pembungkusan; dan

(iii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang

tidak mencukupi atau cacat hendaklah diganti oleh penyebut harga.

Page 66: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

LAMPIRAN G

SENARAI SEMAK

BIL PERKARA/DOKUMEN

UNTUK DI

TANDA OLEH

SYARIKAT

UNTUK DI TANDA

OLEH

JAWATANKUASA

PEMBUKA SEBUT

HARGA

DOKUMEN TAWARAN TEKNIKAL

1.

2. Lampiran B1– Akuan Pematuhan Skop

Perkhidmatan dan Spesifikasi

3. Lampiran B2 – Senarai Pemilikan Kenderaan

4. Salinan bukti sewaan atau pemilikan kenderaan (Padamkan nama syarikat)

5. Lampiran B3 – Jarak Dapur ke Masjid Negara

6. Lampiran D – Pengalaman Kerja yang telah dilaksanakan (2015 – 2017)

7. Lampiran G – Senarai Semak

DOKUMEN TAWARAN HARGA

1. Lampiran A – Latar Belakang Syarikat

2. Lampiran C – Jadual Harga

3. Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dari

Kementerian Kewangan

4. Salinan Sijil Akuan Bumiputera dari

Kementerian Kewangan

5. Salinan Sijil Pendaftaran dengan

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

6. Lampiran F – Surat Akuan Pembida

7. Lampiran E – Surat Akuan Sebut Harga

8. Profil Syarikat

Page 67: MASJID NEGARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM … e) Melaksanakan kerja-kerja cucian/pembersihan kawasan hidangan, jamuan dan pembuangan sisa makanan/minuman dari kawasan Masjid Negara. 1.4

9. Salinan Penyata Bulanan Bank bagi tiga

bulan terkini yang telah diakui sah oleh bank

(November 2017, Disember 2017 dan Januari

2018)

10. Borang 24

11. Borang 49

12. Lampiran Q

13. Salinan Sijil Halal Bagi Pembekal Daging

14. Salinan Sijil Halal Bagi Pembekal Ayam

15. Salinan Sijil Halal bagi Premis

16. Lampiran H – Senarai Semak

PENGESAHAN OLEH SYARIKAT UNTUK KEGUNAAN JABATAN

Dengan ini saya mengesahkan bahawa

saya telah membaca dan memahami semua

syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di

dalam dokumen . Semua maklumat yang

dikemukakan adalah benar.

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Tarikh :

Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga

mengesahkan menerima dokumen bertanda

kecuali bagi perkara bil. ............................

(jika ada).

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Tarikh :