manual kerja-gpk-koko

81
MANUAL PROSEDUR KERJA KOKURIKULUM LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti gerak kerja yang boleh meningkatkan interaksi dan intergrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insane yang seimbang di samping melatih mereka menggunakan masa lapang yang optimum serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan. OBJEKTIF 1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsaaafah Pendidikan Negara. 2. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari. 3. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. 4. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan intergrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. 5. Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. 6. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum. 7. Menjadikan pelajar-pelajar individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebaarang tugas. 1

Upload: zaidi-shafie

Post on 20-Jun-2015

779 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Manual kerja-gpk-koko

MANUAL PROSEDUR KERJA KOKURIKULUM

LATAR BELAKANG

Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti gerak kerja yang boleh meningkatkan interaksi dan intergrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insane yang seimbang di samping melatih mereka menggunakan masa lapang yang optimum serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan.

OBJEKTIF

1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsaaafah Pendidikan Negara.

2. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari.

3. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan.

4. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan intergrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara.

5. Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara.

6. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum.

7. Menjadikan pelajar-pelajar individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebaarang tugas.

8. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usaha melahirkan Budaya Sekolah yang unggul.

1

Page 2: Manual kerja-gpk-koko

CARTA ORGANISASIUNIT KOKURIKULUM SEKOLAH

2

PENGETUA

PK. KOKURIKULUM

PENOLONG KANAN

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

PENYELARASPERSATUAN &

KELAB

PENYELARASUNIT BERUNIFORM

PENYELARAS SUKAN(SETIAUSAHA SUKAN)

GURU PENASIHATGURU PENASIHATGURU PENASIHAT

AHLIJAWATANKUASA

AHLIJAWATANKUASA

AHLIJAWATANKUASA

UNIT-UNITPERSATUAN &

KELAB

UNIT-UNITBADAN

BERUNIFORM

UNIT-UNITKELAB PERMAINAN

Page 3: Manual kerja-gpk-koko

1. MENDAFTAR PENUBUHAN UNIT BERUNIFORM

PROSES KERJA

JAWATANPROSES KERJA

PENGETUA1. Mengenalpasti unit beruniform yang hendak ditubuhkan

di sekolah.

2. Melantik guru pemimpin / penasihat yang bertanggungjawab secara langsung berdasarkan cadangan PK Kokurikulum @ minat guru.

3. Menandatangani surat berkaitan pendaftaran sebagai kuasa penganjur yang bertanggungjawab terhadap penubuhan unit beruniform

4. Memohon pendaftaran dengan unit gabungan.

PK Kokurikulum1. Mendapatkan / membuat buku perlembagaan untuk setiap

unit beruniform daripada unit gabungan.

2. memantau dan memastikan pendaftaran unit beruniform.

Penyelaras unit beruniform1. Memberi taklimat kepada guru penasihat setiap badan

beruniform.

2. Menyediakan borang keperluan pendaftaran.

Guru Penasihat / Pemimpin1. Pendaftaran ahli unit beruniform masing-masing.

2. Persiapan uniform lengkap ahli-ahli dalam peralatan pasukan masing-masing.

3. Menggerakkan aktiviti sepanjang tahun berdasarkan sukatan dan peraturan di dalam buku perlembagaan unit masing-masing.

3

Page 4: Manual kerja-gpk-koko

CARTA ALIRAN PENUBUHAN / PENDAFTARAN UNIT BERUNIFORM

4

Semak semula borang

Tidak

Menentukan unit beruniform yang hendak ditubuhkan

Melantik guru pemimpin / penasihat yang bertanggungjawab secara langsung berdasarkan cadangan PK Kokurikulum @ minat guru.

Memohon pendaftaran dengan unit gabungan

Lulus

Mendapatkan / membuat buku perlembagaan untuk setiap unit beruniform daripada unit gabungan

Taklimat kepada guru penyelaras

Pendaftaran ahli

Meneruskan Aktiviti sepanjang tahun

Page 5: Manual kerja-gpk-koko

2. MELANTIK GURU PENASIHAT / PEMIMPIN UNIT BERUNIFORM

JAWATANPROSES KERJA

Setiausaha1. Mengenalpasti calon-calon guru penasihat

2. Mengedar borang pilihan jawatan penasihat / pemimpin unit beruniform

PK Kokurikulum1. Menerima semula borang

2. Menganalisis borang untuk menentukan kesesuaian jawatan guru penasihat unit beruniform

3. membuat draf pelantikan dan berbincang dengan pengetua

Pengetua1. Mengeluarkan surat lantikan kepada guru / penasihat unit

beruniform

5

Page 6: Manual kerja-gpk-koko

CARTA ALIRAN PERLANTIKAN GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM

6

Cadang nama lain

Tidak

Mengenalpasti calon-calon guru penasihat

Menerima semula borang cadangan PK Kokurikulum @ minat guru.

Menganalisis borang untuk menentukan kesesuaian

jawatan guru penasihat unit beruniform bersama

PK Kokurikulum

Lulus

membuat draf perlantikan dan berbincang dengan pengetua

Failkan surat lantikan

Page 7: Manual kerja-gpk-koko

3. MENGADAKAN MESYUARAT GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM

PROSES KERJA

JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menetapkan tarikh dan masa

mensyuarat unit beruniform

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Unit Beruniform

1. menyediakan surat panggilan mesyuarat untuk unit beruniform

2. mengedarkan surat panggilan mesyuarat untuk unit beruniform

3. mengendalikan mesyuarat unit beruniform

4. menyediakan minit mesyuarat unit beruniform

5. mengedarkan minit mesyuarat unit beruniform untuk tindakan AJK Unit Beruniform

6. memfailkan minit mesyuarat Unit Beruniform ke dalam fail unit beruniform

7

Page 8: Manual kerja-gpk-koko

CARTA ALIRAN MRNGADAKAN MESYUARAT GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM

8

Menetapkan tarikh, tempat dan masa untuk mesyuarat unit beruniform

Mengedarkan surat panggilan mesyuarat

Menyediakan minit mesyuarat unit beruniform

Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan AJK unit beruniform

Menyediakan surat panggilan kepada semua penasihat/pemimpin unit beruniform

Mengendalikan mesyuarat unit beruniform

Memfailkan minit mesyuarat

Page 9: Manual kerja-gpk-koko

4. MERANCANG AKTIVITI UNIT BERUNIFORM

PROSES KERJA

JAWATAN PROSES KERJAPengetua Menerima takwim aktiviti unit

beruniform daripada Jabatan Pelajaran

PK Kokurikulum Menerima takwim Unit Beruniform daripada Pengetua dan menganalisis takwim

PK Kokurikulum Menyediakan takwim Unit Beruniform peringkat sekolah

Setiausaha Kokurikulum Menyusun draf aktiviti jangka panjang dan jangka pendek aktiviti Unit Beruniform

Setiausaha Kokurikulum Membincang draf aktiviti dengan PK Kokurikulum dan penyelaras

Penyelaras Unit Beruniform Mengedarkan draf aktiviti yang dipersetujui kepada semua guru penasihat atau pemimpin Unit Beruniform

Guru Penasihat/Pemimpin Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform mengikut draf yang dipersetujui

Guru Penasihat/Pemimpin Menyediakan laporan aktiviti dan menyerahkan kepada Penyelaras

PK Kokurikulum, S/U Kokurikulum, Penyelaras dan Guru Penasihat

Post Mortem

9

Page 10: Manual kerja-gpk-koko

CARTA ALIRAN MENYEDIAKAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM

10

Menerima takwim aktiviti Unit Kokurikulum

Menerima takwim Unit Beruniform daripada Pengetua dan menganalisis takwim

Kemaskini

TIDAKSESUAI

Menyediakan takwim Unit Beruniform peringkat sekolah

Menyusun draf aktiviti jangka panjang dan jangka pendek aktiviti Unit Beruniform

Kemaskini

Membincang draf aktiviti dengan PK Kokurikulum dan penyelaras

TIDAKSESUAI

Mengedarkan draf aktiviti yang dipersetujui kepada semua guru penasihat atau pemimpin Unit Beruniform

Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform mengikut draf yang dipersetujui

Menyediakan laporan aktiviti dan menyerahkan kepada Penyelaras

Post Mortem

Page 11: Manual kerja-gpk-koko

5. ANGGARAN BELANJA MENGURUS AKTIVITI UNIT BERUNIFORM

Jawatan Proses KerjaPK Kokurikulum Menyediakan borang anggaran

perbelanjaan dan diserahkan kepada penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Unit Beruniform Mengedarkan borang anggaran perbelanjaan kepada setiap guru penasihat

Penyelaras Unit Beruniform Mengumpulkan borang anggaran perbelanjaan daripada semua guru penasihat

PK Kokurikulum Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perbelanjaan Unit Beruniform dengan semua guru penasihat

PK Kokurikulum Mendapatkan kelulusan pengetua

PK Kokurikulum Menghantar salinan kelulusan anggaran perbelanjaan Unit Beruniform kepada kerani kewangan

11

Page 12: Manual kerja-gpk-koko

CARTA ALIRAN ANGGARAN PERBELANJAAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM

12

Menyediakan borang anggaran perbelanjaan dan diserahkan kepada penyelaras Unit Beruniform

Mengedarkan borang anggaran perbelanjaan kepada setiap guru penasihat

TIDAK LULUS

Menyediakan takwim Unit Beruniform peringkat sekolah

Kemaskini

Menghantar salinan kelulusan anggaran perbelanjaan Unit Beruniform kepada kerani kewangan

Bincang semula

Failkan ke dalam fail Unit Beruniform

Mengumpulkan borang anggaran perbelanjaan daripada semua guru penasihat

Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perbelanjaan Unit Beruniform dengan semua guru penasihat

Mendapatkan kelulusan Pengetua

Page 13: Manual kerja-gpk-koko

6. PENGELOLAAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM

Jawatan Proses KerjaPengetua Mengarahkan penubuhan Jawatankuasa

Pengelola Pertandingan

PK Kokurikulum Menubuhkan jawatankuasa pengelola pertandingan Unit Beruniform

Setiausaha Kokurikulum Menyediakan dan menghantar surat panggilan mesyuarat kepada guru penasihat Unit Beruniform

PK Kokurikulum Mengadakan mesyuarat jawatankuasa untuk mengelolakan pertandingan peringkat sekolah, daerah dan negeri

Setiausaha Kokurikulum Memaklumkan kepada pelajar/pasukan

Guru Penasihat Taklimat kepada pasukan/melatih pasukan

AJK Pengelola Membuat persediaan pertandingan seperti tempat, gelanggang, hadiah, cenderamata, jemputan dan lain-lain.

PK Kokurikulum Penyeliaan terakhir mengenai persiapan untuk mengadakan pertandingan

AJK Pengelola Menjalankan pertandingan antara Unit Beruniform

Setiausaha Kokurikulum Memfailkan keputusan dan mengadakan Post-Mortem

13

Page 14: Manual kerja-gpk-koko

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM

14

Pengetua mengarahkan penubuhan Jawatankuasa Pengelola Pertandingan

Menubuhkan jawatankuasa pengelolaan pertandingan Unit Beruniform

Menyediakan dan menghantar surat panggilan mesyuarat kepada semua guru penasihat Unit Beruniform

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa untuk mengelolakan pertandingan peringkat sekolah, daerah dan negeri

Makluman kepada pelajar

Membuat persediaan pertandingan seperti tempat, gelanggang, hadiah, cenderamata, jemputan dan lain-lain.

Membuat penyeliaan terakhir mengenai persiapan untuk mengadakan pertandingan

Taklimat oleh guru penasihat kepada pasukannya

Pendaftaran pasukan

Latihan pasukan

Menjalankan pertandingan

Memfailkan keputusan

Page 15: Manual kerja-gpk-koko

7. MENGELOLA FAIL-FAIL DAN BORANG-BORANG

PROSES KERJA

JAWATAN PROSES KERJASetiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Unit Beruniform

PK KokurikulumPenyelaras Unit BeruniformPenasihat Unit Beruniform

1. Buka dan menomborkan fail serta mendaftarkan nombor dalam Buku Daftar Fail Sekolah.

2. Menerima dokumen perancangan strategik, minit, laporan dan borang daripada guru penasihat/pemimpin Unit Beruniform.

3. Mengklasifikasikan mengikut kegiatan Unit Beruniform.

4. Mengambil tindakan dan menyimpan fail-fail.

15

Page 16: Manual kerja-gpk-koko

CARTA ALIRAN MENGELOLA FAIL-FAIL DAN BORANG-BORANG

Buka dan menomborkan fail mengikut Unit Beruniform

Mendaftarkan fail didalam buku daftar fail sekolah

Menerima dokumen perancangan strategik dan minit mesyuarat dan borang-borang unit beruniform

Mengklasifikasi mengikut kegiatan setiap Unit Beruniform Tidak

Mengambil tindakan terhadap minit mesyuarat Unit Beruniform Lulus

Menyimpan fail mengikut Unit Beruniform

16

Page 17: Manual kerja-gpk-koko

8. MENYELIA SEMUA AKTIVITI UNIT BERUNIFORM

PROSES KERJA

JAWATAN PROSES KERJAPK Kokurikulum

Setiausaha kokurikulumGuru Penasihat

Penyelaras Unit Beruniform

PK Kokurikulum

Guru PenasihatPenyelaras Unit Beruniform

PK Kokurikulum/ Penyelaras Unit Beruniform

1. Mengumumkan semua aktiviti Unit Beruniform yang akan dijalankan.

2. Memastikan semua persediaan telah dibuat.3. Menyediakan rekod pendaftaran, rekod

kehadiran pelajar bagi setiap unit beruniform.4. Memastikan pelajar-pelajar menyertai semua

aktiviti unit beruniform.5. Memastikan guru menjalankan tugas-tugas unit

beruniform.6. Memastikan takwim unit beruniform dipatuhi.7. Menyediakan borang-borang laporan

pemantauan setiap unit beruniform.8. Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti-aktiviti

unit beruniform.

17

Page 18: Manual kerja-gpk-koko

CARTA ALIRANMENYELIA PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM

Mengumumkan semua aktiviti Unit Beruniform yang akan dijalankan.

Memastikan semua persediaan telah dibuat.

Menyediakan rekod pendaftaran semua Unit Beruniform Tidak

Memastikan pelajar-pelajar menyertai semua aktiviti Unit Beruniform Lulus

Memastikan guru penasihat menjalankan tugas Unit Beruniform Tidak

Memastikan takwim Unit Beruniform dipatuhi. Lulus

Menyediakan borang-borang laporan pemantauan Unit Beruniform

Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti Unit Beruniform

18

Page 19: Manual kerja-gpk-koko

9. MEMASTIKAN SEKOLAH MENGAMBIL BAHAGIAN DI DALAM AKTIVITI UNIT BERUNIFORM DI PERINGKAT LUAR

PROSES KERJA

JAWATAN PROSES KERJAPK Kokurikulum

Guru Penasihat

Guru PenasihatPK Kokurikulum

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Penyelaras Unit Beruniform

1. Menerima surat jemputan dan borang penyertaan daripada penganjur unit beruniform yang berkaitan.

2. Memilih peserta dan melengkapkan borang penyertaan.

3. Menghantar borang jawapan.4. Mengarahkan guru penasihat Unit Beruniform

melatih pasukan masing-masing.5. Mendapatkan borang kebenaran ibubapa dan

laporan kesihatan pelajar, jika perlu.6. Persediaan pengangkutan untuk membawa

pasukan Unit Beruniform ke tempat pertandingan/aktiviti dan mengiringi pelajar.

7. Laporan pencapaian pertandingan disertai oleh Unit Beruniform.

8. Menfailkan semua laporan pencapaian pertandingan dalam fail.

19

Page 20: Manual kerja-gpk-koko

CARTA ALIRAN MEMASTIKAN SEKOLAH MENGAMBIL BAHAGIAN DI DALAM AKTIVITI

UNIT BERUNIFORM DI PERINGKAT LUAR

Menerima surat jemputan dan borang penyertaan dari penganjur

Memilih peserta dan melengkapkan borang penyertaan

Menghantar borang jawapan kepada pihak penganjur

Guru Penasihat melatih dan menyediakan pasukan masing-masing

Mendapatkan borang kebenaran ibubapa dan laporan kesihatan pelajar, jika perlu

Persediaan pengangkutan untuk membawa ke tempat pertandingan

Laporan hasil pertandingan daripada Unit-unit Beruniform Yang mengambil bahagian

Memfailkan keputusan

20

Page 21: Manual kerja-gpk-koko

10. MEMBERI PENGIKTIRAFAN DAN PENGHARGAAN KEPADA GURUDAN PELAJAR YANG BERJAYA DALAM UNIT AKTIVITI KOKURIKULUM

JAWATAN PROSES KERJA

Pengetua 1. Mengadakan Mesyuarat untuk membentuk Jawatankuasa Induk Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum dan Setiausaha Sukan

2. Mengadakan taklimat dan mengedarkan borang pemilihan kepada Penyelaras Guru Penasihat dan guru Sukan.

Penyelaras –Penyelaras Kokurikulum

3. Mengumpul borang-borang pencalonan yang telah dilengkapkan

Pengetua 4. Menganalisis dan membuat pemilihan calon yang berjaya/layak

Pengetua 5. Mengadakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum

CARTA ALIRAN

21

Page 22: Manual kerja-gpk-koko

MEMBERI PENGIKTIRAFAN DAN PENGHARGAANKEPADA GURU DAN PELAJAR YANG BERJAYA

DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM

Pembentukan Jawatankuasa Induk

Takimat dan Edaran Borang Pencalonan

Mengumpul Semula Borang Pencalonan yang Lengkap Diisi

Analisis Borang Pencalonan Dan Membuat Pemilihan Calon Yang Layak

Pelaksanaan Majlis Anugerah Kecemerlangan KoKurikulum

Pendokumentasian

11. MENGADAKAN MESYUARAT UNTUK PERANCANGANMASA DEPAN (POST-MOTEM)

22

Page 23: Manual kerja-gpk-koko

PROSES KERJA

JAWATAN PROSES KERJAPK KOKURIKULUM 1. Perbincangan dengan pengetua

mengenai mesyuarat Post-mortem.2. Memberi arahan kepada semua

Ketua Guru Penasihat menyediakan laporan akltiviti dan dihantar kepada Penyelaras masing-masing

PENYELARAS 1. Menyemak dan mengemaskinikan semua laporan daripada Ketua Guru Penasihat yang telah dihantar kepadanya dalam tempoh yang tetapkan.

2. Menyerahkan laporan kepada Setiausaha Kokurikulum.

SETIAUSAHA KOKURIKULUM 1. Mengumpul semua laporan aktiviti yang telah disemak oleh penyelaras.

2. Memaklumkan kepada pengetua dan PK Kokurikulum mengenai mesyuarat Perancangan Masa Depan (Post-Mortem) yang akan diadakan.

3. Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada PK Kokurikulum, Penyelaras,semua Ketua Guru Penasihat.

4. Menyediakan Agenda mesyuarat.5. Menyediakan dan mengedarkan fail-

fail laporan yang telah disemak oleh Penyelaras sebelum mesyuarat bermula.

6. Menyediakan senarai kehadiran sebelum mesyuarat.

PENGETUA 1. Mempengerusikan mesyuarat.

SETIAUSAHA KOKURIKULUM 1. Mencatat minit mesyuarat.2. Memfailkan minit mesyuarat.

CARTA ALIRAN MENGADAKAN MESYUARAT UNTUK PERANCANGAN MASA DEPAN

23

Page 24: Manual kerja-gpk-koko

( POST MOTEM)

-Perbincangan dengan pengetua mengenai mesyuarat Post-mortem.-Memberi arahan kepada semua Ketua Guru Penasihat menyediakan laporan akltiviti dan dihantar kepada Penyelaras masing-masing

-Menyemak dan mengemaskinikan semua laporan daripada Ketua Guru Penasihat yang telah dihantar kepadanya dalam tempoh yang tetapkan.-Menyerahkan laporan kepada Setiausaha Kokurikulum.

-Mengumpul semua laporan aktiviti yang telah disemak oleh penyelaras.-Memaklumkan kepada pengetua dan PK Kokurikulum mengenai mesyuarat Perancangan Masa Depan (Post-Mortem) yang akan diadakan.-Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada PK Kokurikulum, Penyelaras,semua Ketua Guru Penasihat.-Menyediakan Agenda mesyuarat.-Menyediakan dan mengedarkan fail-fail laporan yang telah disemak oleh Penyelaras sebelum mesyuarat bermula.Menyediakan senarai kehadiran sebelum mesyuarat.

-Mencatat minit mesyuarat. -Memfailkan minit mesyuarat.

1. PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB

24

Page 25: Manual kerja-gpk-koko

PROSES KERJA

JAWATAN PROSES KERJA

JPNS/PPD/Pengetua/GPK /Guru /

Pengetua

GPK Ko kurikulum

Pengetua

Pengetua

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Penyelaras Persatuan dan Kelab

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Setiuasaha Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

1. Mencadangkan penubuhan persatuan dan kelab

2. Mengarahkan penubuhan persatuan dan kelab

3. Mencadangkan guru penasihat persatuan dan kelab

4.Mempertimbangkan dan memperakui kesesuaian guru-guru nasihat yang dicalonkan5. Mengeluarkan surat pelantikan

6 Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab dan sekiranya berkait dengan persatuan induk di luar, berbincang dan dapatkan kebenaran7. Menubuhkan persatuan dan kelab, membuat perlembagaan dan membentuk organisasi

8. Menentukan pelajar yang menjadi ahli

9.Mengadakan mesyuarat untuk mengatur perancangan tahunan. 10. Menghantar perancangan tahunan kepada penyelaras

11. Menyemak dan menyimpan rekod

12. Menghantar maklumat persatuan dan kelab ke PPD dan JPN

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB

25

Page 26: Manual kerja-gpk-koko

2 MESYUARAT AGUNG PERSATUAN DAN KELAB

26

Mencadangkan penubuhan

Mengarahkan penubuhan

Mencadangkan nama guru penasihat

Menimbangkan kesesuaian gur-guru penasihat yang dicalonkan

SESUAI

Mengeluarkan surat perlantikan

Mengemukan surat permohonan penubuhan (berbincang dengan persatuan induk jika ada)

LULUS

Tentukan pelajar yang menjadi ahli

Mengadakan mesyuarat, bincang perlembagaan, menubuhkan organisasi, membuat perancangan aktiviti

Menyerahkan salinan perancangan aktiviti tahunan kepada penyelaras persatuan dan kelab

Menghantar maklumat organisasi kelab dan persatuan kepada PPD

Cadangkan nama lain

Tidak sesuai

Pohon semula

Tidak Lulus

Page 27: Manual kerja-gpk-koko

PROSES KERJA

JAWATAN PROSES KERJA

Setiausaha KoKurikulum/ Penyelaras Persatuan & Kelab

Guru Penasihat

Setiausaha/Bendahari Kelab

Guru Penasihat

Setiausaha kelab/persatuan

Guru Penasihat

Setiausaha kelab/persatuan

GPK Ko Ko

1. Membuat pengumuman mesyuarat agung

2. Membincangkan dengan Ajk tentang laporan aktiviti dan

kewangan.

3. Menyiapkan laporan aktiviti dan penyata kewangan

4. Mengesahkan laporan

5. Menghantar surat panggilan mesyuarat agung

6. Mengendalikan mesyuarat agung

Agenda:- Ucapan Pengerusi Ucapan Penaung/Penasihat Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu Perkara Berbangkit Setiausaha melaporkan aktiviti sepanjang tahun Bendahari melaporkan penyata kewangan Bahas Usul Bubar AJK Lantik AJK baru Ucapan dasar pengerusi yang baru

7. Menghantar laporan mesyuarat agung kepada SU Ko ko

8. Memantau perjalanan mesyuarat

CARTA ALIRAN MESYUARAT AGUNG PERSATUAN DAN KELAB

27

Page 28: Manual kerja-gpk-koko

3. PELAKSANAAN PERJUMPAAN MINGGUAN PERSATUAN DAN KELAB

28

Mengeluarkan notis mesyuarat agung

Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada penasihat kelab / persatuan

Menyediakan laporan tahunan aktiviti dan penyata kewangan

Guru penasihat meneliti laporan tahunan aktiviti dan penyata kewangan

Diterima dan disahkan

Mesyuarat dijalankan

Memfailkan minit mesyuarat

Semak semula

Tidak

Page 29: Manual kerja-gpk-koko

PROSES KERJA

JAWATAN PROSES KERJAGuru Penasihat

Pengerusi Kelab / Persatuan

Pengerusi Kelab / Persatuan

Guru Penasihat

Setiausaha Kelab / Persatuan

Setiausaha Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab / Persatuan

GPK Kokurikulum

1. Merancang, menentukan aktiviti dan pelan bertindak mengikut rancangan tahunan dan memaklumkan kepada ahli / AJK pada perjumpaan terakhir.

2. Merancang dengan AJK bagi menyediakan alatan yang diperlukan dan bagaimana melaksanakan aktiviti selepas perjumpaan terakhir dan agihan tugas.

3. Menjalankan aktiviti bersama ahli.

4. Menyediadan membantu aktiviti persatuan supaya berjalan mengikut perancangan.

5. Menyiapkan laporan perjumpaan dan meminta pengesahan guru penasihat.

6. Menghantar laporan kepada penyelaras kelab dan persatuan.

7. Menerima, menyemak laporan dan mengambil tindakan sewajarnya dan menghantar laporan kepada GPK Kokurikulum.

8. Menyemak / Mengambil tindakan /menfailkan laporan.

CARTA ALIRAN

29

Page 30: Manual kerja-gpk-koko

PERJUMPAAN MINGGUAN KELAB DAN PERSATUAN

4. LAWATAN PERSATUAN DAN KELAB

PROSES KERJA

30

Tidak

PerbaikiLaporan

Menyemak / Menyerahkan / Menfailkan

Menyediakan keperluan alatan / Agigan tugas

Perjalanan aktiviti

Menentukan aktiviti dan pelan bertindak

Pengesahan laporan aktiviti

Lulus

Menyemak dan mengambil tindakan sewajarnya

Menyerahkan laporan kepada Penyelaras Persatuan Dan Kelab

Menyiapkan laporan aktiviti

Page 31: Manual kerja-gpk-koko

JAWATAN PROSES KERJA

Guru Penasihat

Setiausaha Kelab / Persatuan

Pengetua

Guru Penasihat

Setiausaha Kelab / Persatuan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

GPK Kokurikulum

1. Berbincang dan menentukan tempat lawatan.

2. Mengemukakan surat permohonan lawatan kepada Pengetua melalui Setiausaha Kokurikulum

3. Memproses permohonan

4. Memohon kebenaran melawat daripada tempat yang hendak dilawati

5. Membuat permohonan kepada Pengetua untuk menggunakan bas sekolah / bas luar

6. Mengisi borang undang-undang pelancongan dan dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri sekiranya lawatan luar negeri dan menghantar maklumat lawatan ke Pejabat Pendidikan Daerah sekiranya lawatan luar daerah

7. Mengurus surat kebenaran penjaga untuk membawa pelajar-pelajar mengikut lawatan

8. Memastikan perkara berikut sudah diperolehi : Kebenaran melancong Kebenaran penjaga Kebenaran menggunakan bas sekolah / bas luar Kebenaran melawat ke tempat yang ingin dilawati

9. Berbincang dengan ahli-ahli tentang perkara berikut :- Program dalam lawatan Pengisian dan tugasan dalam lawatan Keperluan yang perlu dibawa Peraturan semasa lawatan

10. Menghantar laporan kepada Setiausaha Kokurikulum selepas pulang dari lawatan

11. Menerima / menyemak / menfail laporan

CARTA ALIRANLAWATAN PERSATUAN DAN KELAB

31

Page 32: Manual kerja-gpk-koko

Mengemukakan permohonan lawatan kepada pengetua

Bincang semula Pengetua meneliti permohonan

TIDAK LULUS

Bincang Semula Memohon kebenaran melawat dari tempat yang ingin dilawati

TIDAK LULUS

Memohon kebenaran menggunakan bas sekolah

Bincang Semula Mengisi borangUundang- undang Pelancongan (jika ke luar negeri)

TIDAK LULUS

Mengurus surat kebenaran penjaga

Taklimat mengenai pengisian lawatan segala yang berkaitan

Hantar laporan hasil lawatan kepada Setiausaha Kokurikulum

Menerima / Menyemak /MenfailLaporan

5. PENGURUSAN PAMERAN

PROSES KERJA

32

Page 33: Manual kerja-gpk-koko

JAWATAN PROSES KERJA

Pengetua

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab / Persatuan

Guru Penasihat

Guru Penasihat dan Penyelaras Kelab dan Persatuan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Pengetua

GPK Kokurikulum

GPK Kokurikulum

1. Mempengerusikan mesyuarat bersama guru-guru dan melantik AJK Pameran serta membincangkan perkara yang berkaitan dengan pameran seperti tarikh, tema, lokasi, perasmian, penutup dan jemputan agensi luar jika ada.

2. Merekodkan serta mendaftarkan semua kelab dan persatuan yang akan mengambil bahagian dalam pameran.

3. Taklimat kepada pelajar-pelajar tentang aktiviti yang akan diadakan dan persediaan yang sewajarnya.

4. Menentukan semua ahli telah mendapat semua maklumat tentang pameran dan persediaan bahan dan keperluan lain untuk pameran.

5. Menyelaras kerja / persiapan oleh kelab dan persatuan yang akan mengambil bahagian.

6. Memastikan persiapan yang dibuat untuk pameran berjalan lancar.

7. Menyelaras kerja-kerja membawa peralatan pameran ke lokasi pameran.

8. Penyeliaan akhir pelajar-pelajar semasa persiapan pameran / semasa pameran.

9. Menerima laporan daripada semua kelab dan persatuan mengenai pameran sebaik pameran selesai.

10. Menfailkan laporan pameran

11. Menulis surat penghargaan

CARTA ALIRAN

33

Page 34: Manual kerja-gpk-koko

PENGURUSAN PAMERAN

Mesyuarat untuk melantik AJK Pameran dan membincang hal berkaitan pameran

Pendaftaran kelab dan persatuan yang akan mengambil bahagian

Taklimat kepada pelajar tentang program pameran itu

Penyediaan bahan / peralatan oleh kelab dan persatuan yang terlibat

Guru Penasihat menyelia persiapan oleh kelab / persatuan

Membawa peralatan / bahan pameran ke lokasi pameran

Penyeliaan terakhir terhadap bahan-bahan pameran oleh Guru Penasihat

Menganalisis kehadiran pelajar / pengunjung

Menerima laporan dari kelab dan persatuan yang terlibat tentang hasil pameran

Menfail Laporan Pameran

Surat penghargaan / ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan pameran

1. PENUBUHAN PASUKAN PERMAINAN

PROSES KERJA

34

Page 35: Manual kerja-gpk-koko

JAWATAN PROSES KERJAPengetuaSetiausaha sukan

Pengetua

Pengurus dan jurulatihPengurus dan jurulatihPengurus dan jurulatihPengurus pasukanPengurus pasukan

1. arahan menubuhkan pasukan permainan2. membuat cadangan pelantikan pengurus dan jurulatih

pasukan3. meneliti cadangan pelantikan pengurus dan jurulatih

pasukan4. membuat pemilihan awal pemain berbaakat5. merancang program aktiviti latihan6. mengurus dan melatih pemain7. pemilihan pemain pasukan utama dan pelapis8. pelantikan ketua pasukan dan penolong ketua pasukan

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PASUKAN PERMAINAN

35

Pemilihan tahun hadapan

Arahan menubuhkan pasukan

Cadangan pelantikan pengurus dan jurulatih

Menelitui cadangan pelantikan pengurus dan jurulatih

SETUJU

Mengeluarkan surat perlantikan pengurus dan jurulatih

Pemilihan awal pemain yang berbakat

Merancang program latihan

Mengurus dan melatih pemain

Membuat pemilihan pemain untuk pasukan utama dan pasukan pelapis

TERPILIH

Pelantikan ketua pasukan dan penolong ketua pasukan, latihan diteruskan

Cadangkan nama lain

Tidak

TIDAK

Page 36: Manual kerja-gpk-koko

2. PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN YANG MANTAP

JAWATAN PROSES KERJA

36

Page 37: Manual kerja-gpk-koko

Setiausaha sukan

Pengetua

Pengetua

Jurulatih dan pengurus

Pengurus pasukan

Pengurus pasukan

Jurulatih pasukan

Jurulatih pasukan

Jurulatih dan pengurus

Jurulatih dan pengurus

Jurulatih pasukan

Jurulatih dan pengurus

Jurulatih dan pengurus

Jurulatih pasukan

Jurulatih dan pengurus

Jurulatih dan pengurus

1. Memberi cadangan pelantikan pengurus dan jurulatih pasukan permainan

2. meneliti cadangan pelantikan tersebut

3. membuat surat pelantikan kepada pengurus dan jurulatih yang dipilih

4. menyediakan program latihan

5. menyediakan peralatan permainan yang cukup

6. pemilihan pemain untuk membentuk pasukan utama dan pelapis

7. mengendalikan latihan asas

8. pendedahan kepada kemahiran khusus

9. mengadakan perlawanan persahabatan

10. mengadakan post-mortem

11. mengadakan latihan intensif khusus

12. motivasi, rawatan dan makanan tambahan untuk sesuatu kejohanan

13. mengadakan post mortem

14. latihan berterusan

15. menyertai kejohanan

16. mengadakan post-mortem

CARTA ALIRAN PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN YANG MANTAP

37

Page 38: Manual kerja-gpk-koko

3. PENGURUSAN PINJAMAN ALAT-ALAT SUKAN

JAWATAN PROSES KERJA

38

Cadangkan nama lain

Pemilihan tahun hadapan

Membuat cadangan pelantikan pengurus dan jurulatih pasukan

Meneliti cadangan pelantikan

SETUJU

Mengeluarkan surat perlantikan

Menyediakan program latihan dan peralatan pemainan

Pemilihan pemain untuk pasukan utama dan pelapis

TERPILIH

Latihan asas, kemahiran khusus, perlawanan persahabatan

Post-mortem

Latihan intensif, motivasi, makanan tambahan, rawatan

Post-mortem

Menyertai kejohanan

Post-mortem

TIDAK

TIDAK

Page 39: Manual kerja-gpk-koko

LUARAN DALAMANPengetuaPenolong Kanan Kokurikulum

1. menerima permohonan2. meneliti permohonan3. tindakan selanjutnya

Setiausaha sukan 4. merekodkan alatan yang dipinjam

5. penyerahan alatan kepada yang meminjam

6. akuan penerimaan alatan7. penyeraahan kembali

alatan yang dipinjam8. akuan penyerahan

kembali alatan9. penyemakan semula

alatan yang rosak atau hilang

10. ganti alatan yang rosak atau hilang

1. menerima permohonan2. merekod pinjaman3. penyerahan kembali

alatan yang dipinjam4. akuan penyerahan

kembali alatan5. penyemakan semula

alatan yang rosak atau hilang

6. ganti alatan yang rosak atau hilang(kes tertentu)

Pembantu stor sukan(khusus untuk penggunaan harian sahaja)

1. merekod alatan yang dipinjam

2. penyerahan alatan kepada peminjam

3. akuan penerimaan alatan4. penyerahan kembali

alatan5. akuan penyerahan

kembali alatan6. laporan alatan yang

hilang atau rosak

CARTA ALIRAN PENGURUSAN PINJAMAN ALAT-ALAT SUKAN

39

Page 40: Manual kerja-gpk-koko

4. PERSIAPAN UNTUK SUKAN TAHUNAN

PROSES KERJA

40

Pohon semula

Pengetua meneliti permohonan dari luar untuk meminjam alatan sukan

LULUS

Setiausaha merekod alatan yang dipinjam

Peenyerahan alatan kepada orang yang meminjam

Akuan penerimaan alatan oleh orang yang meminjam

Penyerahan kembali alatan yang dipinjam

Akuan penyerahan kembali alatan yangb dipinjam

Semakan semula alatan yang rosak atau hilang

Laporan alatan yang rosak atau hilang semasa dipinjam

Urusan/proses untuk mengganti alatan yang hilang/rosak semasa dipinjam

TIDAK

Page 41: Manual kerja-gpk-koko

JAWATAN PROSES KERJAPengetuaPen Kanan (Koko)Setiausaha sukan

1. Menetapkan tarikh sukan tahunan2. Menentukan tetamu kehormat3. Menetapkan tarikh, masa dan lokasi4. Menetapkan ABM (anggaran belanja mengurus)

Setiausaha sukan 5. Penubuhan AJK induk6. Menetapkan acara yang dipertandingkan dan pengiraan mata7. Menetapkan undang-undang dan peraturan pertandingan8. Menetapkan hari dan masa untuk latihan rumah sukan dan acara

saringan (jadual latihan)9. Maklumkan kepada pelajar tarikh sukan tahunan, acara, waktu,

latihan, waktu latihan, cara pengiraan mata dan acara saringan10. Mengedarkan borang pendaftran peserta kepada guru ketua

rumah sukan 11. Menetapkan prosedur mengambil peralatan sukan

PengetuaPenolong KananKokurikulumSetiausaha sukan

12. Penubuhan dan pelantikan AJK kecil dan menyenaraikan bidang tugas AJK kecil

13. Mesyuarat penyelarasan dan pembentangan angaran perbelanjaan dan peralatan yang diperlukan, termasuk pelan tindakan setiap AJK kecil

Guru rumah sukan 14. Program latihan rumah sukan15. Memilih peserta mewakili rumah sukan16. Pendaftaran peserta terpilih17. Kebajikan pelajar

Setiausaha sukan &AJK Teknikal

18. Menjalankan acara saringan19. Mendaftarkan peserta yang layak keperingkat akhir

Kejohanan sukan tahunan20. Mengendalikan kejohanan sukan tahunan

CARTA ALIRAN

PERSIAPAN UNTUK SUKAN TAHUNAN

41

Page 42: Manual kerja-gpk-koko

5. MELAKSANAKAN SUKANTARA

PROSES KERJA

Menubuh dan melantik AJK induk dan menentukan acara yang akan dipertandingkan dan peraturan dan undang-undang pertandingan

Menetapkan hari dan masa untuk latihan rumah sukan

Pelantikan AJk kecil dan bidang tugas masing-masing

Mesyuarat penyelarasan dan pembentangan perbelanjaan, peralatan khas ang diperlukan serta pelan tindakan bagi setiap AJK kecil

Menyelia persiapan terakhir

Kejohanan sukan tahunan dilangsungkan

Post mortem

Latihan rumah sukan. Kebajikan Pelajar.

Pemilihan peserta mewakili rumah.

Pendaftaran peserta yang terpilih.

Acara Saringan.

Mengedarkan borang pendaftaran pertandingan. Prosedur dan pinjaman peralatan.

Maklumkan kepada pelajar

42

Menetapkan tarikh, masa, tarikh, lokasi, status, ABM,Tetamu kehormat utk sukan tahunan

Page 43: Manual kerja-gpk-koko

JAWATAN PROSES KERJAPengetuaPen Kanan (Koko)Setiausaha sukan

1. Menetapkan tarikh sukan tara2. Melantik jawatankuasa kerja sukantara3. Menetapkan ABM (anggaran belanja mengurus)

Setiausaha sukan 4. Menetapkan acara yang dipertandingkan dan kaedah pungutan mata

5. Menetapkan hari dan masa untuk latihan rumah sukan6. Menetapkan prosedur pinjaman peralatan sukan7. Maklumkan kepada pelajar tarikh sukantara, latihan, waktu

latihan, cara pungutan mata

Guru rumah sukan 8. Pengurusan dan latihan rumah sukan.9. Kebajikan pelajar dan keselamatan pelajar.

Setiausaha sukan 10. taklimat pengendalian sukantara kepada pegawai kejohanan sukantara

11. Mengendalikan kejohanan sukantara (memberi mata kepada peserta yang layak, mengira jumlah pungutan mata setiap rumah sukan)

12. Pengumuman jumlah pungutan mata dan kedudukan rumah-rumah sukan diakhir kejohanan

13. Menyimpan maklumat dan rekod.

CARTA ALIRAN

PERSIAPAN UNTUK SUKANTARA

43

Page 44: Manual kerja-gpk-koko

6. PENGURUSAAN MESYUARAT AGUNG KELAB PERMAINAN

Menetapkan acara-acara yang dipertandingakan dan cara pungutan mata

Pengumuman kepada pelajar-pelajar tentang sukantara

Taklimat kendalian sukantara kepada pegawai yang terlibat

Kejohanan sukantara berjalan (memberi mata kepada pemenang, mengira pungutan mata setiap rumah sukan)

Pengumuman jumlah pungutan mata dan kedudukan rumah sukan diakhir kejohanan

Menyimpan maklumat dan rekod

Menetapkan tarikh, jawatankuasa kerja sukantaraMenetapkan Anggaran Belanja Mengurus

Latihan rumah-rumah sukan.

Prosedur pinjamanPeralatan.

Kebajikan dan KeselamatanPelajar.

44

Page 45: Manual kerja-gpk-koko

JAWATAN PROSES KERJAS/U Kokurikulum 1. Menetapkan tarikh, masa dan tempat mesyuarat Agung

untuk semua kelab permainan, pada setiap awal tahun persekolahan

2. Mengeluarkan notis Mesyuarat Agung dua minggu sebelum tarikh

Guru Penasihat 3. Menentukan dan menjemput perasmi untuk merasmikan Mesyuarat Agung

Setiausaha Kelab 4. Menerima cadangan usul daripada ahli-ahli.5. Menyediakan laporan lengkap tahunan

Ahli Kelab 6. Melangsungkan Mesyuarat Agung

CARTA ALIRAN

PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG KELAB PERMAINAN

45

Page 46: Manual kerja-gpk-koko

7. MENGENDALIKAN KEJOHANAN MERENTAS DESA

PROSES KERJA

Mengeluarkan notis Mesyuarat Agung

Menentukan dan menjemput perasmi untuk merasmikan Mesyuarat Agung

Menerima cadangan usul daripada ahli-ahli

Menyediakan laporan tahunan yang lengkap

Mesyuarat Agung dilangsungkan

Membuat minit mesyuarat, mengedarkan kepada ahli serta memfailkan di dalam fail kelab/persatuan

Menetapkan tarikh, masa dan tempat Mesyuarat Agung setiap kelab permainan

46

Page 47: Manual kerja-gpk-koko

JAWATAN PROSES KERJAPengetuaPen Kanan (Koko)Setiausaha sukan

1. Menetapkan tarikh kejohanan, lokasi dan trek.2. Menetapkan agenda perasmian dan penyampaian hadiah.3. Menetapkan ABM (anggaran belanja mengurus)

PengetuaPen Kanan (Koko)Setiausaha sukan

4. Melantik Jawatankuasa Induk.5. Mesyuarat Jawatankuasa Induk.6. Mesyuarat penyelerasan dan perlantikan AJK kecil dan teknikal.7. Talimat kepada ketua guru rumah sukan.8. Mesyuarat AJK kecil untuk membincangkan segala keperluan.

Setiausaha Sukan

Setiausaha Sukan

Guru rumah sukan

Setiausaha Sukan

Setiausaha Sukan

Setiausaha Sukan

AJK Pengelola

9. Mesyuarat penyelerasan.

10. Makluman kepada pelajar-pelajar.

11. Latihan rumah sukan.

12. Mengedarkan borang penyertaan kepada ketua guru rumah sukan.

13. Menerima kembali borang penyertaan dari ketua guru rumah yang telah siap diisi.

14. Mengedarkan borang-borang kehakiman.

15. Kejohanan merentas desa dijalankan

Pengetua 16. Post-mortem.

CARTA ALIRAN

PERSIAPAN UNTUK KEJOHANAN MERENTAS DESA

47

Page 48: Manual kerja-gpk-koko

LAMPIRAN 1BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KESCIL YANG UTAMA

Menubuhkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa kecil

Mesyuarat guru dan mengedarkan surat perlantikan AJK kecil

Taklimat kepada ketua guru rumah sukan

Mesyuarat AJK kecil untuk membincangkan segala keperluan

Mesyuarat penyelarasan

Penyampaian hadiah

Menetapkan tarikh, lokasi serta agenda perasmian dan penyampaian hadiah

Latihan rumah-rumah sukan.

Persiapan terakhir (memastikan check point dan tanda-tanda arah diletakkan pada tempat yang betul

Kejohanan merentas desa bermula

Memfailkan keputusan

Post mortem

Latihan rumah sukan

Mendaftarkan peserta

Latihan diteruskan

48

Page 49: Manual kerja-gpk-koko

JAWATANKUASA KECIL

BIDANG TUGAS

Jawatankuasa Acara 1. meninjau dan memilih lokasi dan trek2. menetapkan lokasi check point3. memberi penerangan terperinci terk pertandingan kepada semua guru dan pelajar4. mempamerkan lukisan pelan lokasi dan terk serta mengedarkan kepada ketua guru

rumah sukan5. memilih dan menentukan guru-guru serta pelajar-pelajar pembantu di setiap check

point6. menentukan lokasi penamat dan pungutan data markah bagi setiap rumah

Jawatankuasa Keselamatan dan Kecemasan

1. menyediakan pelan keselamatan2. memilih pelajar-pelajar yang membantu keselamatan dan kecemasan(St. john

Ambulance, Bulan Sabit Merah, Pengakap dan Kadet Tentera)3. Mengagihkan pelajar-pelajar tersebut pada setiap check point4. menghubungi polis dan hospital untuk bantuan khidmat

Jawatankuasa Hadiah

1. menetapkan bilangan hadiah bagi setiap kategori dan piala pusingan2. membeli dan membungkus hadiah3. menjadi penyelia dan pembantu menguruskan hadiah dalam acara penyampaian

hadiah

Jawatankuasa Perasmian

1. menetapkan individu untuk acara perasmian2. menyedia dan mengedarkan surat-surat jemputan3. menyediakan acara pertunjukan selingan

Setiausaha Sukan 1. mengadakan mesyuarat dan memberi taklimat akhir pada semua guru2. mengedarkan senarai nombor peserta, plastic/kain, marker dan pin kepada ketua

guru rumah sukan3. mendapat maklum balas dan menyelia kerja-kerja akhir dari setiap jawatankuasa

kecil

8. MENGELOLAKAN PERTANDINGAN ANTARA RUMAH49

Page 50: Manual kerja-gpk-koko

Aktiviti 8. Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti Mengurus Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

Muka surat ini 1 / 2

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang & Peraturan

1 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Pengetua / GPK KOKU

2 Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan

SU Sukan

3 Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

GPK KOKU / SU Sukan

4 Taklimat kepada pelajar-pelajar SU Sukan / Ketua Rumah Sukan

5 Program latihan. Guru Rumah Sukan

6 Memantau Program Latihan Pengetua / GPK KOKU

7 Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

SU Sukan

8 Mempamerkan markah kedudukan rumah

SU Sukan / Ketua Guru Rumah Sukan

9 Majlis Penyampaian Hadiah AJK Hadiah

10 Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem

SU Sukan

11 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

SU Sukan

12 Fail/Dokumentasi SU Sukan

CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN PERTANDINGAN ANTARA RUMAH

50

Page 51: Manual kerja-gpk-koko

Aktiviti Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti Carta Aliran Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

Muka surat ini

Senarai Semak 51

Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan dan Anggaran Perbelanjaan

Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan / Menubuhkan J/K Pengelola

Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan / Menyediakan jadual pertandingan serta senarai tugas pegawai dan syarat pertandinganMemantau Program Pemilihan / Latihan Intensif

Tidak

Terima

Kemaskini

Menerima Laporan dan Post Mortem serta Markah dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan mengikut jadual yang ditetapkan

Mempamerkan kedudukan markah

Majlis Penyampaian Hadiah

Page 52: Manual kerja-gpk-koko

Aktiviti Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti Senarai Semak Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

Muka surat ini

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan / Menubuhkan J/K Pengelola

2 Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan dan Anggaran Perbelanjaan

3 Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua

4 Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan / Menyediakan jadual pertandingan serta senarai tugas pegawai dan syarat

5 Memantau Program Pemilihan / Latihan Intensif

6 Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan mengikut jadual yang ditetapkan

7 Mempamerkan markah kedudukan rumah

8 Majlis Penyampaian Hadiah

9 Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem

10 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

11 Fail/Dokumentasi

9. PENGURUSAN AKTIVITI BERKALA

52

Page 53: Manual kerja-gpk-koko

Aktiviti Pengurusan Aktiviti Berkala

Subaktiviti Mengurus Pengelolaan Pengurusan Aktiviti Berkala

Muka surat ini

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang & Peraturan

1 Menetapkan Jenis dan Tarikh Pengurusan Aktiviti Berkala Pengetua / GPK KOKU

2 Penyediaan Kertas Cadangan Jenis Aktiviti Berkala dan Anggaran Perbelanjaan

SU Sukan

3 Menyusun dan menyelaras aktiviti berkala dengan takwim MSSM /JPN/PPD

SU Kokurikulum

4 Mesyuarat dan Pelantikan AJK Pengurusan Aktiviti Berkala

SU Sukan / SU Kokurikulum

5 Pelaksanaan Aktiviti Berkala AJK

6 Memantau Pelaksanaan Aktiviti Berkala

Pengetua / GPK KOKU/ SU Sukan / SU Kokurikulum

7 Menyediakan Laporan Aktiviti Berkala AJK

8 Fail / Dokumentasi SU Sukan / SU Kokurikulum

9 “Post Mortem” Pengetua / GPK KOKU

Carta Aliran

53

Page 54: Manual kerja-gpk-koko

Aktiviti Pengurusan Aktiviti Berkala

Subaktiviti Carta Aliran Pengelolaan Pengurusan Aktiviti Berkala

Muka surat ini

54

Penyediaan Kertas Cadangan Jenis Aktiviti Berkala dan Anggaran Perbelanjaan

Menyusun dan menyelaras aktiviti berkala dengan takwim MSSM /JPN/PPD.

Menetapkan Jenis dan Tarikh Pengurusan Aktiviti Berkala

Pelaksanaan Aktiviti Berkala

Tidak

Terima

Kemaskini

Fail / Dokumentasi

Memantau Pelaksanaan Aktiviti Berkala

Menyediakan Laporan Aktiviti Berkala

“Post Mortem”

Page 55: Manual kerja-gpk-koko

Senarai Semak

Aktiviti Pengurusan Aktiviti Berkala

Subaktiviti Senarai Semak Pengelolaan Pengurusan Aktiviti Berkala

Muka surat ini

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menetapkan Jenis dan Tarikh Pengurusan Aktiviti Berkala

2 Penyediaan Kertas Cadangan Jenis Aktiviti Berkala dan Anggaran Perbelanjaan

3 Menyusun dan menyelaras aktiviti berkala dengan takwim MSSM /JPN/PPD

4 Mesyuarat dan Pelantikan AJK Pengurusan Aktiviti Berkala

5 Pelaksanaan Aktiviti Berkala

6 Memantau Pelaksanaan Aktiviti Berkala

7 Menyediakan Laporan Aktiviti Berkala

8 Fail / Dokumentasi

9 “Post Mortem”

55

Page 56: Manual kerja-gpk-koko

10. PENGURUSAN PADANG / GELANGGANG

Aktiviti Pengurusan Padang / Gelanggang

Subaktiviti Merancang Pengurusan Padang / Gelanggang Muka surat ini

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1.Mendapatkan maklumat daripada Setiausaha Sukan tentang keperluan padang / gelanggang

Pengetua / GPK Kokurikulum

SPI Bil.4/1991 Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini

SPI Bil.4/1991 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Kawasan Luar sekolah

2. Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pengurusan padang / gelanggang

Setiausaha Sukan

3. Menyusun jadual penggunaan padang / gelanggang mengikut takwim

Setiausaha Sukan

4. Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua.

GPK Kokurikulum

5. Taklimat penggunaan , penyeliaan, pengawasan , keceriaan padang / gelanggang kepada guru , pelajar dan pekerja sekolah.

GPK Kokurikulum

6 Menguruskan perolehan. GPK Kokurikulum

7 Failkan/Dokumentasi PK Kokurikulum/

Setiausaha Sukan

56

Page 57: Manual kerja-gpk-koko

Carta AliranCarta Aliran

Aktiviti Pengurusan Padang / Gelanggang

Subaktiviti Merancang Pengurusan Padang / Gelanggang

Muka surat ini

57

Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pengurusan padang / gelanggang.

Mendapatkan maklumat daripada Setiausaha Sukan tentang keperluan padang / gelanggang

Taklimat penggunaan , penyeliaan, pengawasan , keceriaan padang / gelanggang kepada guru , pelajar dan pekerja sekolah.

Failkan/Dokumentasi.

Tidak

Kemaskini

Menyusun jadual penggunaan padang / gelanggang mengikut takwim

Diluluskan

Kelulusan

Menguruskan perolehan.

Page 58: Manual kerja-gpk-koko

Senarai Semak Aktiviti Kemudahan Prasarana Sukan

Subaktiviti Merancang Kemudahan Prasarana Sukan

Muka surat ini 1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1.Mendapatkan maklumat daripada Setiausaha Sukan tentang keperluan padang / gelanggang

2. Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pengurusan padang / gelanggang

3. Menyusun jadual penggunaan padang / gelanggang mengikut takwim

4. Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua.

5. Taklimat penggunaan , penyeliaan, pengawasan , keceriaan padang / gelanggang kepada guru , pelajar dan pekerja sekolah.

6. Menguruskan perolehan.

7. Failkan/Dokumentasi

11. PENGURUSAN DAN PEMBELIAN PERALATAN SUKAN

58

Page 59: Manual kerja-gpk-koko

PROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJA

Pengetua 1. Mesyuarat Majlis Sukan Sekolah – menentukan peralatan yang perlu dibeli/ memaklumkan peruntukan tahunan untuk pembelian peralatan sukan

Guru Penasihat 2. menyenaraikan peralatan yang perlu dibeli dan mendapatkan sebut harga pembekal

3. mengisi boring pesanan pembelian peralatanPengetua 4. meneliti boring pesanan berpandukan sebut harga yang terendah

sekali, dan meluluskan permohonanSetiausaha Sukan 5. menerima barang dan memastikan kualiti, kuantiti serta

spesifikasi barang akur dengan nota serahan6. menandatangani pengesahan nota serahan7. menerima invois pejabat8. memasukkan penerimaan barang ke dalam buku stok dan

menyimpan barang dalam stor sukan9. menghantar invois ke pejabat untuk urusan pembayaran10. menyelenggarakan urusan pinjaman/penggunaan peralatan oleh

pasukan yang berkenaan

59

CARTA ALIRANPENGURUSAN DAN PEMBELIAN PERALATAN SUKAN PENGURUSAN PADANG

Page 60: Manual kerja-gpk-koko

12. PENGURUSAN STOR SUKAN DAN PROSEDUR PINJAMAN

60

Mesyuarat Majlis Sukan Sekolah – menentukan peralatan

yang perlu dibeli/ memaklumkan peruntukan tahunan untuk

pembelian peralatan sukan

Mendapatkan sebut harga daripada pembekal

Meneliti borang pesanan belian dan meluluskan pembelian

AKUR DAN BOLEH DITERIMA

Tandatangan nota serahan

Memasukkan penerimaan ke dalam buku stok dan menyimpan peralatan

Urusan dengan pejabaat untuk proses pembayaran

Urusan penggunaan dan pinjaman peralatan oleh pasukan permainan

TIDAK AKUR DAN TIDAK BOLEH DITERIMA

Tunggu hantaran yang baru

Mengisi borang pesanan belian dan megajukan kepada pengetua

Menerima peralatan yanag dipesan dan semak supaya akur dengan nota serahan

Page 61: Manual kerja-gpk-koko

PROSES KERJA

JAWATAN PROSES KERJASETIAUSAHA SUKAN 1. Membuat semakan stok peralatan

2. memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun3. menyenarai dan mempamerkan senarai peralatan4. menyediakan borang pinjaman peralatan

GURU PENASIHAT 5. mengisi borang pinjaman peralatan bagi pasukan masing-masingSETIAUSAHA SUKAN 6. menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan

7. merekod pinjaman dalam buku pinjamanGURU PENASIHAT 8. memastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik

9. memastikan barang yang dipulangkan dalam keadaan baik seperti asalSETIAUSAHA SUKAN 10.merekodkan pemulangan peralatan

11.menegluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan

PEMBANTU STOR SUKAN

12.menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan stor sukan

61

CARTA ALIRANPENGURUSAN STOR SUKAN DAN PROSEDUR PINJAMAN

GELANGGQANG

Page 62: Manual kerja-gpk-koko

62

TIDAK MEMUASKAN

Membuat semakan stok peralatan sukan dan permainan

Menyediakan borang-borang untuk pinjaman alatan

Semakan borang pinjaman dan meluluskan pinjaman

BAIK DAN BOLEH DITERIMA

Pemulangan peralatan sesudah digunakan

Memeriksa peralatan yang dipulangkan

PERALATAN MEMUASKAN

TIDAK MEMUASKAN(ROSAK/KOYAK) Merekodkan pemulangan,

menyimpan peralatan

Gantian

Ganti yang lain

Menyenarai dan mempamerkan senarai peralatan yang ada

Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan bagi pasukannya

Merekodkan pinjaman di dalam buku pinjaman

Memeriksa peralatan yang diterima