manual kerja-gpk-koko

Click here to load reader

Post on 20-Jun-2015

728 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MANUAL PROSEDUR KERJA KOKURIKULUMLATAR BELAKANGKokurikulum merupakan salah satu aktiviti gerak kerja yang boleh meningkatkan interaksi danintergrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomotor, kognitif danafektif untuk melahirkan insane yang seimbang di samping melatih mereka menggunakan masalapang yang optimum serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan.OBJEKTIF1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positifselaras dengan Falsaaafah Pendidikan Negara.2. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan, pengalaman,kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari.3. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatankemasyarakatan.4. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan intergrasi di kalangan pelajar melaluikegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara.5. Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara.6. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dannegara dalam gerak kerja kokurikulum.7. Menjadikan pelajar-pelajar individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalamsebaarang tugas.8. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usahamelahirkan Budaya Sekolah yang unggul.1

2. CARTA ORGANISASIUNIT KOKURIKULUM SEKOLAH2PENGETUAPK. KOKURIKULUMPENOLONG KANANSETIAUSAHA KOKURIKULUMPENYELARASPERSATUAN &KELABPENYELARASUNIT BERUNIFORMPENYELARAS SUKAN(SETIAUSAHA SUKAN)GURU PENASIHATGURU PENASIHATGURU PENASIHATAHLIJAWATANKUASAAHLIJAWATANKUASAAHLIJAWATANKUASAUNIT-UNITPERSATUAN &KELABUNIT-UNITBADANBERUNIFORMUNIT-UNITKELAB PERMAINAN 3. 1. MENDAFTAR PENUBUHAN UNIT BERUNIFORMPROSES KERJAJAWATANPROSES KERJAPENGETUA1. Mengenalpasti unit beruniform yang hendak ditubuhkandi sekolah.2. Melantik guru pemimpin / penasihat yangbertanggungjawab secara langsung berdasarkan cadanganPK Kokurikulum @ minat guru.3. Menandatangani surat berkaitan pendaftaran sebagaikuasa penganjur yang bertanggungjawab terhadappenubuhan unit beruniform4. Memohon pendaftaran dengan unit gabungan.PK Kokurikulum1. Mendapatkan / membuat buku perlembagaan untuk setiapunit beruniform daripada unit gabungan.2. memantau dan memastikan pendaftaran unit beruniform.Penyelaras unit beruniform1. Memberi taklimat kepada guru penasihat setiap badanberuniform.2. Menyediakan borang keperluan pendaftaran.Guru Penasihat / Pemimpin1. Pendaftaran ahli unit beruniform masing-masing.2. Persiapan uniform lengkap ahli-ahli dalam peralatanpasukan masing-masing.3. Menggerakkan aktiviti sepanjang tahun berdasarkansukatan dan peraturan di dalam buku perlembagaan unitmasing-masing.3 4. CARTA ALIRAN PENUBUHAN / PENDAFTARAN UNIT BERUNIFORM4Semak semulaborangTidakMenentukan unit beruniform yang hendak ditubuhkanMelantik guru pemimpin / penasihat yangbertanggungjawab secara langsung berdasarkan cadanganPK Kokurikulum @ minat guru.Memohon pendaftaran dengan unit gabunganLulusMendapatkan / membuat buku perlembagaan untuk setiapunit beruniform daripada unit gabunganTaklimat kepada guru penyelarasPendaftaran ahliMeneruskan Aktiviti sepanjang tahun 5. 2. MELANTIK GURU PENASIHAT / PEMIMPIN UNIT BERUNIFORMJAWATANPROSES KERJASetiausaha1. Mengenalpasti calon-calon guru penasihat2. Mengedar borang pilihan jawatan penasihat / pemimpinunit beruniformPK Kokurikulum1. Menerima semula borang2. Menganalisis borang untuk menentukan kesesuaianjawatan guru penasihat unit beruniform3. membuat draf pelantikan dan berbincang denganpengetuaPengetua1. Mengeluarkan surat lantikan kepada guru / penasihat unitberuniform5 6. CARTA ALIRAN PERLANTIKAN GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM6Cadang nama lainTidakMengenalpasti calon-calon guru penasihatMenerima semula borang cadangan PK Kokurikulum @ minatguru.Menganalisis borang untuk menentukan kesesuaianjawatan guru penasihat unit beruniform bersamaPK KokurikulumLulusmembuat draf perlantikan dan berbincang denganpengetuaFailkan surat lantikan 7. 3. MENGADAKAN MESYUARAT GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORMPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menetapkan tarikh dan masamensyuarat unit beruniformSetiausaha KokurikulumPenyelaras Unit BeruniformPenolong Kanan KokurikulumPenyelaras Unit BeruniformPenyelaras Unit BeruniformPenyelaras Unit Beruniform1. menyediakan surat panggilanmesyuarat untuk unit beruniform2. mengedarkan surat panggilanmesyuarat untuk unit beruniform3. mengendalikan mesyuarat unitberuniform4. menyediakan minit mesyuarat unitberuniform5. mengedarkan minit mesyuarat unitberuniform untuk tindakan AJK UnitBeruniform6. memfailkan minit mesyuarat UnitBeruniform ke dalam fail unitberuniform7 8. CARTA ALIRAN MRNGADAKAN MESYUARAT GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM8Menetapkan tarikh, tempat dan masa untuk mesyuaratunit beruniformMengedarkan surat panggilan mesyuaratMengedarkan surat panggilan mesyuaratMenyediakan minit mesyuarat unit beruniformMengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan AJK unitberuniformMengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan AJK unitberuniformMenyediakan surat panggilan kepada semuapenasihat/pemimpin unit beruniformMengendalikan mesyuarat unit beruniformMemfailkan minit mesyuarat 9. 4. MERANCANG AKTIVITI UNIT BERUNIFORMPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJAPengetua Menerima takwim aktiviti unitberuniform daripada Jabatan PelajaranPK Kokurikulum Menerima takwim Unit Beruniformdaripada Pengetua dan menganalisistakwimPK Kokurikulum Menyediakan takwim Unit Beruniformperingkat sekolahSetiausaha Kokurikulum Menyusun draf aktiviti jangka panjangdan jangka pendek aktiviti UnitBeruniformSetiausaha Kokurikulum Membincang draf aktiviti dengan PKKokurikulum dan penyelarasPenyelaras Unit Beruniform Mengedarkan draf aktiviti yangdipersetujui kepada semua gurupenasihat atau pemimpin UnitBeruniformGuru Penasihat/Pemimpin Melaksanakan aktiviti Unit Beruniformmengikut draf yang dipersetujuiGuru Penasihat/Pemimpin Menyediakan laporan aktiviti danmenyerahkan kepada PenyelarasPK Kokurikulum, S/U Kokurikulum,Penyelaras dan Guru PenasihatPost Mortem9 10. CARTA ALIRAN MENYEDIAKAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM10Menerima takwim aktiviti UnitKokurikulumMenerima takwim UnitBeruniform daripada Pengetua danmenganalisis takwimKemaskiniTIDAKSESUAIMenyediakan takwim UnitBeruniform peringkat sekolahMenyusun draf aktiviti jangka panjangdan jangka pendek aktiviti UnitBeruniformKemaskiniMembincang draf aktiviti dengan PKKokurikulum dan penyelarasTIDAKSESUAIMengedarkan draf aktiviti yang dipersetujuikepada semua guru penasihat atau pemimpinUnit BeruniformMelaksanakan aktiviti Unit Beruniformmengikut draf yang dipersetujuiMenyediakan laporan aktiviti danmenyerahkan kepada PenyelarasPost Mortem 11. 5. ANGGARAN BELANJA MENGURUS AKTIVITI UNIT BERUNIFORMJawatan Proses KerjaPK Kokurikulum Menyediakan borang anggaranperbelanjaan dan diserahkan kepadapenyelaras Unit BeruniformPenyelaras Unit Beruniform Mengedarkan borang anggaranperbelanjaan kepada setiap gurupenasihatPenyelaras Unit Beruniform Mengumpulkan borang anggaranperbelanjaan daripada semua gurupenasihatPK Kokurikulum Mengadakan mesyuarat bagimembincangkan perbelanjaan UnitBeruniform dengan semua gurupenasihatPK Kokurikulum Mendapatkan kelulusan pengetuaPK Kokurikulum Menghantar salinan kelulusan anggaranperbelanjaan Unit Beruniform kepadakerani kewangan11 12. CARTA ALIRAN ANGGARAN PERBELANJAAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM12Menyediakan borang anggaranperbelanjaan dan diserahkan kepadapenyelaras Unit BeruniformMengedarkan borang anggaranperbelanjaan kepada setiap gurupenasihatTIDAK LULUSMenyediakan takwim UnitBeruniform peringkat sekolahKemaskiniMenghantar salinan kelulusananggaran perbelanjaan UnitBeruniform kepada keranikewanganBincang semulaFailkan ke dalam fail Unit BeruniformMengumpulkan borang anggaranperbelanjaan daripada semua gurupenasihatMengadakan mesyuarat bagimembincangkan perbelanjaan UnitBeruniform dengan semua guru penasihatMendapatkan kelulusan Pengetua 13. 6. PENGELOLAAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORMJawatan Proses KerjaPengetua Mengarahkan penubuhan JawatankuasaPengelola PertandinganPK Kokurikulum Menubuhkan jawatankuasa pengelolapertandingan Unit BeruniformSetiausaha Kokurikulum Menyediakan dan menghantar suratpanggilan mesyuarat kepada gurupenasihat Unit BeruniformPK Kokurikulum Mengadakan mesyuarat jawatankuasauntuk mengelolakan pertandinganperingkat sekolah, daerah dan negeriSetiausaha Kokurikulum Memaklumkan kepada pelajar/pasukanGuru Penasihat Taklimat kepada pasukan/melatihpasukanAJK Pengelola Membuat persediaan pertandinganseperti tempat, gelanggang, hadiah,cenderamata, jemputan dan lain-lain.PK Kokurikulum Penyeliaan terakhir mengenai persiapanuntuk mengadakan pertandinganAJK Pengelola Menjalankan pertandingan antara UnitBeruniformSetiausaha Kokurikulum Memfailkan keputusan danmengadakan Post-Mortem13 14. CARTA ALIRAN PENGELOLAAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM14Pengetua mengarahkan penubuhanJawatankuasa Pengelola PertandinganMenubuhkan jawatankuasa pengelolaanpertandingan Unit BeruniformMenyediakan dan menghantar suratpanggilan mesyuarat kepada semua gurupenasihat Unit BeruniformMengadakan mesyuarat jawatankuasa untukmengelolakan pertandingan peringkatsekolah, daerah dan negeriMakluman kepada pelajarMembuat persediaan pertandingan sepertitempat, gelanggang, hadiah, cenderamata,jemputan dan lain-lain.Membuat penyeliaan terakhir mengenaipersiapan untuk mengadakan pertandinganTaklimat oleh gurupenasihat kepadapasukannyaPendaftaran pasukanLatihan pasukanMenjalankan pertandinganMemfailkan keputusan 15. 7. MENGELOLA FAIL-FAIL DAN BORANG-BORANGPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJASetiausaha KokurikulumPenyelaras Unit BeruniformPenyelaras Unit BeruniformPK KokurikulumPenyelaras Unit BeruniformPenasihat Unit Beruniform1. Buka dan menomborkan fail sertamendaftarkan nombor dalam Buku DaftarFail Sekolah.2. Menerima dokumen perancangan strategik,minit, laporan dan borang daripada gurupenasihat/pemimpin Unit Beruniform.3. Mengklasifikasikan mengikut kegiatan UnitBeruniform.4. Mengambil tindakan dan menyimpan fail-fail.15 16. CARTA ALIRAN MENGELOLA FAIL-FAIL DAN BORANG-BORANGBuka dan menomborkan fail mengikut UnitBeruniformMendaftarkan fail didalam buku daftar fail sekolahMenerima dokumen perancangan strategik dan minitmesyuarat dan borang-borang unit beruniformMengklasifikasi mengikut kegiatan setiapUnit BeruniformTidakMengambil tindakan terhadap minit mesyuaratUnit BeruniformLulusMenyimpan fail mengikut Unit Beruniform16 17. 8. MENYELIA SEMUA AKTIVITI UNIT BERUNIFORMPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJAPK KokurikulumSetiausaha kokurikulumGuru PenasihatPenyelaras Unit BeruniformPK KokurikulumGuru PenasihatPenyelaras Unit BeruniformPK Kokurikulum/ PenyelarasUnit Beruniform1. Mengumumkan semua aktiviti Unit Beruniformyang akan dijalankan.2. Memastikan semua persediaan telah dibuat.3. Menyediakan rekod pendaftaran, rekodkehadiran pelajar bagi setiap unit beruniform.4. Memastikan pelajar-pelajar menyertai semuaaktiviti unit beruniform.5. Memastikan guru menjalankan tugas-tugas unitberuniform.6. Memastikan takwim unit beruniform dipatuhi.7. Menyediakan borang-borang laporanpemantauan setiap unit beruniform.8. Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti-aktivitiunit beruniform.17 18. CARTA ALIRANMENYELIA PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORMMengumumkan semua aktiviti Unit Beruniform yangakan dijalankan.Memastikan semua persediaan telah dibuat.Menyediakan rekod pendaftaran semuaUnit BeruniformTidakMemastikan pelajar-pelajar menyertai semua aktivitiUnit BeruniformLulusMemastikan guru penasihat menjalankantugas Unit BeruniformTidakMemastikan takwim Unit Beruniform dipatuhi.LulusMenyediakan borang-borang laporan pemantauanUnit BeruniformMenjalankan penyeliaan ke atas aktivitiUnit Beruniform18 19. 9. MEMASTIKAN SEKOLAH MENGAMBIL BAHAGIAN DI DALAM AKTIVITIUNIT BERUNIFORM DI PERINGKAT LUARPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJAPK KokurikulumGuru PenasihatGuru PenasihatPK KokurikulumGuru PenasihatGuru PenasihatGuru PenasihatPenyelaras Unit Beruniform1. Menerima surat jemputan dan borangpenyertaan daripada penganjur unitberuniform yang berkaitan.2. Memilih peserta dan melengkapkan borangpenyertaan.3. Menghantar borang jawapan.4. Mengarahkan guru penasihat Unit Beruniformmelatih pasukan masing-masing.5. Mendapatkan borang kebenaran ibubapa danlaporan kesihatan pelajar, jika perlu.6. Persediaan pengangkutan untuk membawapasukan Unit Beruniform ke tempatpertandingan/aktiviti dan mengiringi pelajar.7. Laporan pencapaian pertandingan disertaioleh Unit Beruniform.8. Menfailkan semua laporan pencapaianpertandingan dalam fail.19 20. CARTA ALIRANMEMASTIKAN SEKOLAH MENGAMBIL BAHAGIAN DI DALAM AKTIVITIUNIT BERUNIFORM DI PERINGKAT LUARMenerima surat jemputan dan borang penyertaandari penganjurMemilih peserta dan melengkapkan borang penyertaanMenghantar borang jawapan kepada pihak penganjurGuru Penasihat melatih dan menyediakan pasukanmasing-masingMendapatkan borang kebenaran ibubapa dan laporankesihatan pelajar, jika perluPersediaan pengangkutan untuk membawa ke tempatpertandinganLaporan hasil pertandingan daripada Unit-unit BeruniformYang mengambil bahagianMemfailkan keputusan20 21. 10. MEMBERI PENGIKTIRAFAN DAN PENGHARGAAN KEPADA GURUDAN PELAJAR YANG BERJAYA DALAM UNIT AKTIVITI KOKURIKULUMJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Mengadakan Mesyuarat untuk membentuk Jawatankuasa IndukMajlis Anugerah Kecemerlangan KokurikulumSetiausahaKokurikulum danSetiausaha Sukan2. Mengadakan taklimat dan mengedarkan borang pemilihan kepadaPenyelaras Guru Penasihat dan guruSukan.Penyelaras PenyelarasKokurikulum3. Mengumpul borang-borang pencalonan yang telah dilengkapkanPengetua 4. Menganalisis dan membuat pemilihan calon yang berjaya/layakPengetua 5. Mengadakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum21 22. CARTA ALIRANMEMBERI PENGIKTIRAFAN DAN PENGHARGAANKEPADA GURU DAN PELAJAR YANG BERJAYADALAM AKTIVITI KOKURIKULUMPembentukan Jawatankuasa IndukTakimat dan Edaran Borang PencalonanMengumpul Semula Borang Pencalonan yang Lengkap DiisiAnalisis Borang Pencalonan Dan Membuat Pemilihan CalonYang LayakPelaksanaan Majlis Anugerah Kecemerlangan KoKurikulumPendokumentasian22 23. 11. MENGADAKAN MESYUARAT UNTUK PERANCANGANMASA DEPAN (POST-MOTEM)PROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJAPK KOKURIKULUM 1. Perbincangan dengan pengetuamengenai mesyuarat Post-mortem.2. Memberi arahan kepada semuaKetua Guru Penasihat menyediakanlaporan akltiviti dan dihantar kepadaPenyelaras masing-masingPENYELARAS 1. Menyemak dan mengemaskinikansemua laporan daripada Ketua GuruPenasihat yang telah dihantarkepadanya dalam tempoh yangtetapkan.2. Menyerahkan laporan kepadaSetiausaha Kokurikulum.23 24. SETIAUSAHA KOKURIKULUM 1. Mengumpul semua laporan aktivitiyang telah disemak oleh penyelaras.2. Memaklumkan kepada pengetua danPK Kokurikulum mengenaimesyuarat Perancangan Masa Depan(Post-Mortem) yang akan diadakan.3. Mengeluarkan surat panggilanmesyuarat kepada PK Kokurikulum,Penyelaras,semua Ketua GuruPenasihat.4. Menyediakan Agenda mesyuarat.5. Menyediakan dan mengedarkan fail-fail laporan yang telah disemak olehPenyelaras sebelum mesyuaratbermula.6. Menyediakan senarai kehadiransebelum mesyuarat.PENGETUA 1. Mempengerusikan mesyuarat.SETIAUSAHA KOKURIKULUM 1. Mencatat minit mesyuarat.2. Memfailkan minit mesyuarat.CARTA ALIRANMENGADAKAN MESYUARAT UNTUK PERANCANGAN MASA DEPAN( POST MOTEM)-Perbincangan dengan pengetuamengenai mesyuarat Post-mortem.-Memberi arahan kepada semua KetuaGuru Penasihat menyediakan laporanakltiviti dan dihantar kepada Penyelarasmasing-masing-Menyemak dan mengemaskinikansemua laporan daripada Ketua GuruPenasihat yang telah dihantarkepadanya dalam tempoh yangtetapkan.-Menyerahkan laporan kepadaSetiausaha Kokurikulum.24 25. -Mengumpul semua laporan aktivitiyang telah disemak oleh penyelaras.-Memaklumkan kepada pengetua danPK Kokurikulum mengenai mesyuaratPerancangan Masa Depan (Post-Mortem) yang akan diadakan.-Mengeluarkan surat panggilanmesyuarat kepada PK Kokurikulum,Penyelaras,semua Ketua GuruPenasihat.-Menyediakan Agenda mesyuarat.-Menyediakan dan mengedarkan fail-fail laporan yang telah disemak olehPenyelaras sebelum mesyuarat bermula.Menyediakan senarai kehadiransebelum mesyuarat.-Mencatat minit mesyuarat.-Memfailkan minit mesyuarat.1. PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELABPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJAJPNS/PPD/Pengetua/GPK /Guru /PengetuaGPK Ko kurikulumPengetuaPengetuaGuru Penasihat1. Mencadangkan penubuhanpersatuan dan kelab2. Mengarahkan penubuhan persatuandan kelab3. Mencadangkan guru penasihatpersatuan dan kelab4.Mempertimbangkan dan memperakuikesesuaian guru-guru nasihat yangdicalonkan5. Mengeluarkan surat pelantikan6 Mengemukakan surat permohonanpenubuhan persatuan dan kelab dansekiranya berkait dengan persatuan25 26. Guru PenasihatPenyelaras Persatuan dan KelabGuru PenasihatGuru PenasihatSetiuasaha KokurikulumSetiausaha Kokurikuluminduk di luar, berbincang dandapatkan kebenaran7. Menubuhkan persatuan dan kelab,membuat perlembagaan danmembentuk organisasi8. Menentukan pelajar yang menjadiahli9.Mengadakan mesyuarat untukmengatur perancangan tahunan.10. Menghantar perancangan tahunankepada penyelaras11. Menyemak dan menyimpan rekod12. Menghantar maklumat persatuandan kelab ke PPD dan JPNCARTA ALIRANPENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB26Mencadangkan penubuhanMengarahkan penubuhanMencadangkan nama guru penasihatMenimbangkan kesesuaian gur-guru penasihatyang dicalonkanSESUAIMengeluarkan surat perlantikanMengemukan surat permohonan penubuhan(berbincang dengan persatuan induk jika ada)LULUSTentukan pelajar yang menjadi ahliMengadakan mesyuarat, bincangperlembagaan, menubuhkan organisasi,membuat perancangan aktivitiMenyerahkan salinan perancangan aktivititahunan kepada penyelaras persatuan dan kelabMenghantar maklumat organisasi kelab danpersatuan kepada PPDCadangkan nama lainTidak sesuai 27. 2 MESYUARAT AGUNG PERSATUAN DAN KELABPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJA27Pohon semulaTidak Lulus 28. Setiausaha KoKurikulum/Penyelaras Persatuan & KelabGuru PenasihatSetiausaha/Bendahari KelabGuru PenasihatSetiausaha kelab/persatuanGuru PenasihatSetiausaha kelab/persatuanGPK Ko Ko1. Membuat pengumuman mesyuarat agung2. Membincangkan dengan Ajk tentang laporan aktiviti dankewangan.3. Menyiapkan laporan aktiviti dan penyata kewangan4. Mengesahkan laporan5. Menghantar surat panggilan mesyuarat agung6. Mengendalikan mesyuarat agungAgenda:- Ucapan PengerusiUcapan Penaung/PenasihatMengesahkan minit mesyuarat yang laluPerkara BerbangkitSetiausaha melaporkan aktiviti sepanjang tahunBendahari melaporkan penyata kewanganBahas UsulBubar AJKLantik AJK baruUcapan dasar pengerusi yang baru7. Menghantar laporan mesyuarat agung kepada SU Ko ko8. Memantau perjalanan mesyuaratCARTA ALIRAN MESYUARAT AGUNG PERSATUAN DAN KELAB28Mengeluarkan notis mesyuarat agungMengeluarkan surat panggilan mesyuaratkepada penasihat kelab / persatuanMenyediakan laporan tahunan aktiviti danpenyata kewanganGuru penasihat meneliti laporan tahunanaktiviti dan penyata kewanganDiterima dan disahkanMesyuarat dijalankanMemfailkan minit mesyuaratSemak semulaTidak 29. 3. PELAKSANAAN PERJUMPAAN MINGGUAN PERSATUAN DAN KELABPROSES KERJA29 30. JAWATAN PROSES KERJAGuru PenasihatPengerusi Kelab / PersatuanPengerusi Kelab / PersatuanGuru PenasihatSetiausaha Kelab / PersatuanSetiausaha Kelab / PersatuanPenyelaras Kelab / PersatuanGPK Kokurikulum1. Merancang, menentukan aktiviti dan pelanbertindak mengikut rancangan tahunan danmemaklumkan kepada ahli / AJK padaperjumpaan terakhir.2. Merancang dengan AJK bagi menyediakanalatan yang diperlukan dan bagaimanamelaksanakan aktiviti selepas perjumpaanterakhir dan agihan tugas.3. Menjalankan aktiviti bersama ahli.4. Menyediadan membantu aktiviti persatuansupaya berjalan mengikut perancangan.5. Menyiapkan laporan perjumpaan dan memintapengesahan guru penasihat.6. Menghantar laporan kepada penyelaras kelabdan persatuan.7. Menerima, menyemak laporan dan mengambiltindakan sewajarnya dan menghantar laporankepada GPK Kokurikulum.8. Menyemak / Mengambil tindakan /menfailkanlaporan.CARTA ALIRANPERJUMPAAN MINGGUAN KELAB DAN PERSATUAN30 31. 4. LAWATAN PERSATUAN DAN KELABPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJAGuru Penasihat 1. Berbincang dan menentukan tempat lawatan.31TidakPerbaikiLaporanMenyemak / Menyerahkan / MenfailkanMenyediakan keperluan alatan / Agigan tugasPerjalanan aktivitiMenentukan aktiviti dan pelan bertindakPengesahan laporan aktivitiLulusMenyemak dan mengambil tindakan sewajarnyaMenyerahkan laporan kepada PenyelarasPersatuan Dan KelabMenyiapkan laporan aktiviti 32. Setiausaha Kelab / PersatuanPengetuaGuru PenasihatSetiausaha Kelab / PersatuanGuru PenasihatGuru PenasihatGuru PenasihatGuru PenasihatGuru PenasihatGPK Kokurikulum2. Mengemukakan surat permohonan lawatan kepadaPengetua melalui Setiausaha Kokurikulum3. Memproses permohonan4. Memohon kebenaran melawat daripada tempat yanghendak dilawati5. Membuat permohonan kepada Pengetua untukmenggunakan bas sekolah / bas luar6. Mengisi borang undang-undang pelancongan dandihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri sekiranyalawatan luar negeri dan menghantar maklumat lawatanke Pejabat Pendidikan Daerah sekiranya lawatan luardaerah7. Mengurus surat kebenaran penjaga untuk membawapelajar-pelajar mengikut lawatan8. Memastikan perkara berikut sudah diperolehi : Kebenaran melancong Kebenaran penjaga Kebenaran menggunakan bas sekolah / bas luar Kebenaran melawat ke tempat yang ingin dilawati9. Berbincang dengan ahli-ahli tentang perkara berikut :- Program dalam lawatan Pengisian dan tugasan dalam lawatan Keperluan yang perlu dibawa Peraturan semasa lawatan10. Menghantar laporan kepada Setiausaha Kokurikulumselepas pulang dari lawatan11. Menerima / menyemak / menfail laporanCARTA ALIRANLAWATAN PERSATUAN DAN KELABMengemukakan permohonanlawatan kepada pengetua32 33. Bincang semula Pengetua meneliti permohonanTIDAK LULUSBincang Semula Memohon kebenaran melawatdari tempat yang ingin dilawatiTIDAK LULUSMemohon kebenaranmenggunakan bas sekolahBincang Semula Mengisi borangUundang-undang Pelancongan (jika keluar negeri)TIDAK LULUSMengurus surat kebenaranpenjagaTaklimat mengenai pengisianlawatan segala yang berkaitanHantar laporan hasil lawatankepada Setiausaha KokurikulumMenerima / Menyemak /MenfailLaporan5. PENGURUSAN PAMERANPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJA33 34. PengetuaPenyelaras Kelab / PersatuanPenyelaras Kelab / PersatuanGuru PenasihatGuru Penasihat dan PenyelarasKelab dan PersatuanGuru PenasihatGuru PenasihatGuru PenasihatPengetuaGPK KokurikulumGPK Kokurikulum1. Mempengerusikan mesyuarat bersama guru-guru dan melantik AJK Pameran sertamembincangkan perkara yang berkaitan denganpameran seperti tarikh, tema, lokasi, perasmian,penutup dan jemputan agensi luar jika ada.2. Merekodkan serta mendaftarkan semua kelabdan persatuan yang akan mengambil bahagiandalam pameran.3. Taklimat kepada pelajar-pelajar tentang aktivitiyang akan diadakan dan persediaan yangsewajarnya.4. Menentukan semua ahli telah mendapat semuamaklumat tentang pameran dan persediaanbahan dan keperluan lain untuk pameran.5. Menyelaras kerja / persiapan oleh kelab danpersatuan yang akan mengambil bahagian.6. Memastikan persiapan yang dibuat untukpameran berjalan lancar.7. Menyelaras kerja-kerja membawa peralatanpameran ke lokasi pameran.8. Penyeliaan akhir pelajar-pelajar semasapersiapan pameran / semasa pameran.9. Menerima laporan daripada semua kelab danpersatuan mengenai pameran sebaik pameranselesai.10. Menfailkan laporan pameran11. Menulis surat penghargaanCARTA ALIRANPENGURUSAN PAMERAN34 35. Mesyuarat untuk melantik AJK Pameran dan membincang halberkaitan pameranPendaftaran kelab dan persatuan yang akan mengambilbahagianTaklimat kepada pelajar tentang program pameran ituPenyediaan bahan / peralatan oleh kelab dan persatuanyang terlibatGuru Penasihat menyelia persiapan oleh kelab / persatuanMembawa peralatan / bahan pameran ke lokasi pameranPenyeliaan terakhir terhadap bahan-bahan pameran olehGuru PenasihatMenganalisis kehadiran pelajar / pengunjungMenerima laporan dari kelab dan persatuan yang terlibattentang hasil pameranMenfail Laporan PameranSurat penghargaan / ucapan terima kasih kepada semuayang terlibat dengan pameran1. PENUBUHAN PASUKAN PERMAINANPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJAPengetuaSetiausaha sukan1. arahan menubuhkan pasukan permainan2. membuat cadangan pelantikan pengurus dan jurulatih35 36. PengetuaPengurus dan jurulatihPengurus dan jurulatihPengurus dan jurulatihPengurus pasukanPengurus pasukanpasukan3. meneliti cadangan pelantikan pengurus dan jurulatihpasukan4. membuat pemilihan awal pemain berbaakat5. merancang program aktiviti latihan6. mengurus dan melatih pemain7. pemilihan pemain pasukan utama dan pelapis8. pelantikan ketua pasukan dan penolong ketua pasukanCARTA ALIRAN PENUBUHAN PASUKAN PERMAINAN36Pemilihan tahunhadapanArahan menubuhkan pasukanCadangan pelantikan pengurus danjurulatihMenelitui cadangan pelantikan pengurusdan jurulatihSETUJUMengeluarkan surat perlantikan pengurusdan jurulatihPemilihan awal pemain yang berbakatMerancang program latihanMengurus dan melatih pemainMembuat pemilihan pemain untukpasukan utama dan pasukan pelapisTERPILIHPelantikan ketua pasukan dan penolongketua pasukan, latihan diteruskanCadangkan namalainTidakTIDAK 37. 2. PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN YANG MANTAPJAWATAN PROSES KERJASetiausaha sukanPengetua1. Memberi cadangan pelantikan pengurus dan jurulatih pasukan permainan2. meneliti cadangan pelantikan tersebut37 38. PengetuaJurulatih dan pengurusPengurus pasukanPengurus pasukanJurulatih pasukanJurulatih pasukanJurulatih dan pengurusJurulatih dan pengurusJurulatih pasukanJurulatih dan pengurusJurulatih dan pengurusJurulatih pasukanJurulatih dan pengurusJurulatih dan pengurus3. membuat surat pelantikan kepada pengurus dan jurulatih yang dipilih4. menyediakan program latihan5. menyediakan peralatan permainan yang cukup6. pemilihan pemain untuk membentuk pasukan utama dan pelapis7. mengendalikan latihan asas8. pendedahan kepada kemahiran khusus9. mengadakan perlawanan persahabatan10. mengadakan post-mortem11. mengadakan latihan intensif khusus12. motivasi, rawatan dan makanan tambahan untuk sesuatu kejohanan13. mengadakan post mortem14. latihan berterusan15. menyertai kejohanan16. mengadakan post-mortemCARTA ALIRAN PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN PASUKAN YANG MANTAP38Cadangkan namalainPemilihan tahunhadapanMembuat cadangan pelantikan pengurusdan jurulatih pasukanMeneliti cadangan pelantikanSETUJUMengeluarkan surat perlantikanMenyediakan program latihan danperalatan pemainanPemilihan pemain untuk pasukan utamadan pelapisTERPILIHLatihan asas, kemahiran khusus,perlawanan persahabatanPost-mortemLatihan intensif, motivasi, makanantambahan, rawatanPost-mortemMenyertai kejohananPost-mortemTIDAKTIDAK 39. 3. PENGURUSAN PINJAMAN ALAT-ALAT SUKANJAWATAN PROSES KERJALUARAN DALAMANPengetuaPenolong Kanan Kokurikulum1. menerima permohonan2. meneliti permohonan3. tindakan selanjutnya39 40. Setiausaha sukan 4. merekodkan alatan yangdipinjam5. penyerahan alatankepada yang meminjam6. akuan penerimaan alatan7. penyeraahan kembalialatan yang dipinjam8. akuan penyerahankembali alatan9. penyemakan semulaalatan yang rosak atauhilang10. ganti alatan yang rosakatau hilang1. menerima permohonan2. merekod pinjaman3. penyerahan kembalialatan yang dipinjam4. akuan penyerahankembali alatan5. penyemakan semulaalatan yang rosak atauhilang6. ganti alatan yang rosakatau hilang(kes tertentu)Pembantu stor sukan(khususuntuk penggunaan harian sahaja)1. merekod alatan yangdipinjam2. penyerahan alatan kepadapeminjam3. akuan penerimaan alatan4. penyerahan kembalialatan5. akuan penyerahankembali alatan6. laporan alatan yanghilang atau rosakCARTA ALIRAN PENGURUSAN PINJAMAN ALAT-ALAT SUKAN40Pohon semulaPengetua meneliti permohonan dari luar untukmeminjam alatan sukanLULUSSetiausaha merekod alatan yang dipinjamPeenyerahan alatan kepada orang yangmeminjamAkuan penerimaan alatan oleh orang yangmeminjamPenyerahan kembali alatan yang dipinjamAkuan penyerahan kembali alatan yangbdipinjamSemakan semula alatan yang rosak atau hilangLaporan alatan yang rosak atau hilang semasadipinjamUrusan/proses untuk mengganti alatan yanghilang/rosak semasa dipinjam 41. 4. PERSIAPAN UNTUK SUKAN TAHUNANPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menetapkan tarikh sukan tahunan41TIDAK 42. Pen Kanan (Koko)Setiausaha sukan2. Menentukan tetamu kehormat3. Menetapkan tarikh, masa dan lokasi4. Menetapkan ABM (anggaran belanja mengurus)Setiausaha sukan 5. Penubuhan AJK induk6. Menetapkan acara yang dipertandingkan dan pengiraan mata7. Menetapkan undang-undang dan peraturan pertandingan8. Menetapkan hari dan masa untuk latihan rumah sukan dan acarasaringan (jadual latihan)9. Maklumkan kepada pelajar tarikh sukan tahunan, acara, waktu,latihan, waktu latihan, cara pengiraan mata dan acara saringan10. Mengedarkan borang pendaftran peserta kepada guru ketuarumah sukan11. Menetapkan prosedur mengambil peralatan sukanPengetuaPenolong KananKokurikulumSetiausaha sukan12. Penubuhan dan pelantikan AJK kecil dan menyenaraikan bidangtugas AJK kecil13. Mesyuarat penyelarasan dan pembentangan angaranperbelanjaan dan peralatan yang diperlukan, termasuk pelantindakan setiap AJK kecilGuru rumah sukan 14. Program latihan rumah sukan15. Memilih peserta mewakili rumah sukan16. Pendaftaran peserta terpilih17. Kebajikan pelajarSetiausaha sukan&AJK Teknikal18. Menjalankan acara saringan19. Mendaftarkan peserta yang layak keperingkat akhirKejohanan sukan tahunan20. Mengendalikan kejohanan sukan tahunanCARTA ALIRANPERSIAPAN UNTUK SUKAN TAHUNAN42 43. 5. MELAKSANAKAN SUKANTARAPROSES KERJAMenubuh dan melantik AJK induk danmenentukan acara yang akan dipertandingkandan peraturan dan undang-undang pertandinganMenetapkan hari dan masa untuk latihanrumah sukanPelantikan AJk kecil dan bidang tugasmasing-masingMesyuarat penyelarasan danpembentangan perbelanjaan, peralatankhas ang diperlukan serta pelan tindakanbagi setiap AJK kecilMenyelia persiapan terakhirKejohanan sukan tahunandilangsungkanPost mortemLatihan rumah sukan.Kebajikan Pelajar.Pemilihan pesertamewakili rumah.Pendaftaran pesertayang terpilih.Acara Saringan.Mengedarkan borangpendaftaranpertandingan. Prosedurdan pinjamanperalatan.Maklumkan kepada pelajar43Menetapkan tarikh, masa, tarikh, lokasi,status, ABM,Tetamu kehormat utk sukan tahunan 44. JAWATAN PROSES KERJAPengetuaPen Kanan (Koko)Setiausaha sukan1. Menetapkan tarikh sukan tara2. Melantik jawatankuasa kerja sukantara3. Menetapkan ABM (anggaran belanja mengurus)Setiausaha sukan 4. Menetapkan acara yang dipertandingkan dan kaedah pungutanmata5. Menetapkan hari dan masa untuk latihan rumah sukan6. Menetapkan prosedur pinjaman peralatan sukan7. Maklumkan kepada pelajar tarikh sukantara, latihan, waktulatihan, cara pungutan mataGuru rumah sukan 8. Pengurusan dan latihan rumah sukan.9. Kebajikan pelajar dan keselamatan pelajar.Setiausaha sukan 10. taklimat pengendalian sukantara kepada pegawai kejohanansukantara11. Mengendalikan kejohanan sukantara (memberi mata kepadapeserta yang layak, mengira jumlah pungutan mata setiap rumahsukan)12. Pengumuman jumlah pungutan mata dan kedudukan rumah-rumah sukan diakhir kejohanan13. Menyimpan maklumat dan rekod.CARTA ALIRANPERSIAPAN UNTUK SUKANTARA44 45. 6. PENGURUSAAN MESYUARAT AGUNG KELAB PERMAINANMenetapkan acara-acara yang dipertandingakandan cara pungutan mataPengumuman kepada pelajar-pelajar tentangsukantaraTaklimat kendalian sukantara kepadapegawai yang terlibatKejohanan sukantara berjalan (memberimata kepada pemenang, mengirapungutan mata setiap rumah sukan)Pengumuman jumlah pungutan mata dankedudukan rumah sukan diakhirkejohananMenyimpan maklumat dan rekodMenetapkan tarikh, jawatankuasa kerjasukantaraMenetapkan Anggaran Belanja MengurusLatihan rumah-rumah sukan.Prosedur pinjamanPeralatan.Kebajikan danKeselamatanPelajar.45 46. JAWATAN PROSES KERJAS/U Kokurikulum 1. Menetapkan tarikh, masa dan tempat mesyuarat Agunguntuk semua kelab permainan, pada setiap awal tahunpersekolahan2. Mengeluarkan notis Mesyuarat Agung dua minggu sebelumtarikhGuru Penasihat 3. Menentukan dan menjemput perasmi untuk merasmikanMesyuarat AgungSetiausaha Kelab 4. Menerima cadangan usul daripada ahli-ahli.5. Menyediakan laporan lengkap tahunanAhli Kelab 6. Melangsungkan Mesyuarat AgungCARTA ALIRANPENGURUSAN MESYUARAT AGUNG KELAB PERMAINAN46 47. 7. MENGENDALIKAN KEJOHANAN MERENTAS DESAPROSES KERJAMengeluarkan notis Mesyuarat AgungMenentukan dan menjemput perasmi untukmerasmikan Mesyuarat AgungMenerima cadangan usul daripada ahli-ahliMenyediakan laporan tahunan yanglengkapMesyuarat Agung dilangsungkanMembuat minit mesyuarat,mengedarkan kepada ahli sertamemfailkan di dalam failkelab/persatuanMenetapkan tarikh, masa dan tempatMesyuarat Agung setiap kelab permainan47 48. JAWATAN PROSES KERJAPengetuaPen Kanan (Koko)Setiausaha sukan1. Menetapkan tarikh kejohanan, lokasi dan trek.2. Menetapkan agenda perasmian dan penyampaian hadiah.3. Menetapkan ABM (anggaran belanja mengurus)PengetuaPen Kanan (Koko)Setiausaha sukan4. Melantik Jawatankuasa Induk.5. Mesyuarat Jawatankuasa Induk.6. Mesyuarat penyelerasan dan perlantikan AJK kecil dan teknikal.7. Talimat kepada ketua guru rumah sukan.8. Mesyuarat AJK kecil untuk membincangkan segala keperluan.Setiausaha SukanSetiausaha SukanGuru rumah sukanSetiausaha SukanSetiausaha SukanSetiausaha SukanAJK Pengelola9. Mesyuarat penyelerasan.10. Makluman kepada pelajar-pelajar.11. Latihan rumah sukan.12. Mengedarkan borang penyertaan kepada ketua guru rumahsukan.13. Menerima kembali borang penyertaan dari ketua guru rumahyang telah siap diisi.14. Mengedarkan borang-borang kehakiman.15. Kejohanan merentas desa dijalankanPengetua 16. Post-mortem.CARTA ALIRANPERSIAPAN UNTUK KEJOHANAN MERENTAS DESA48 49. LAMPIRAN 1BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KESCIL YANG UTAMAMenubuhkan jawatankuasa induk danjawatankuasa kecilMesyuarat guru dan mengedarkan suratperlantikan AJK kecilTaklimat kepada ketua guru rumah sukanMesyuarat AJK kecil untukmembincangkan segala keperluanMesyuarat penyelarasanPenyampaian hadiahMenetapkan tarikh, lokasi serta agendaperasmian dan penyampaian hadiahLatihan rumah-rumah sukan.Persiapan terakhir (memastikan checkpoint dan tanda-tanda arah diletakkanpada tempat yang betulKejohanan merentas desa bermulaMemfailkan keputusanPost mortemLatihan rumahsukanMendaftarkanpesertaLatihanditeruskan49 50. JAWATANKUASAKECILBIDANG TUGASJawatankuasa Acara 1. meninjau dan memilih lokasi dan trek2. menetapkan lokasi check point3. memberi penerangan terperinci terk pertandingan kepada semua guru dan pelajar4. mempamerkan lukisan pelan lokasi dan terk serta mengedarkan kepada ketua gururumah sukan5. memilih dan menentukan guru-guru serta pelajar-pelajar pembantu di setiap checkpoint6. menentukan lokasi penamat dan pungutan data markah bagi setiap rumahJawatankuasaKeselamatan danKecemasan1. menyediakan pelan keselamatan2. memilih pelajar-pelajar yang membantu keselamatan dan kecemasan(St. johnAmbulance, Bulan Sabit Merah, Pengakap dan Kadet Tentera)3. Mengagihkan pelajar-pelajar tersebut pada setiap check point4. menghubungi polis dan hospital untuk bantuan khidmatJawatankuasaHadiah1. menetapkan bilangan hadiah bagi setiap kategori dan piala pusingan2. membeli dan membungkus hadiah3. menjadi penyelia dan pembantu menguruskan hadiah dalam acara penyampaianhadiahJawatankuasaPerasmian1. menetapkan individu untuk acara perasmian2. menyedia dan mengedarkan surat-surat jemputan3. menyediakan acara pertunjukan selinganSetiausaha Sukan 1. mengadakan mesyuarat dan memberi taklimat akhir pada semua guru2. mengedarkan senarai nombor peserta, plastic/kain, marker dan pin kepada ketuaguru rumah sukan3. mendapat maklum balas dan menyelia kerja-kerja akhir dari setiap jawatankuasakecil50 51. 8.MENGELOLAKANPERTANDINGANANTARARUMAHAktiviti 8. Pengurusan Sukan dan PermainanSubaktivitiMengurus Pengelolaan Pertandingan AntaraRumah SukanMuka suratini1 / 2Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / DirujukUndang-undang &Peraturan1Menetapkan Tarikh PertandinganAntara Rumah SukanPengetua / GPK KOKU2 Penyediaan Kertas CadanganPertandingan Antara Rumah Sukandan Anggaran PerbelanjaanSU Sukan3 Mesyuarat PengelolaanPertandingan Antara Rumah SukanGPK KOKU / SU Sukan4 Taklimat kepada pelajar-pelajar SU Sukan / Ketua RumahSukan5 Program latihan. Guru Rumah Sukan6 Memantau Program Latihan Pengetua / GPK KOKU7 Pelaksanaan Pertandingan AntaraRumah SukanSU Sukan8 Mempamerkan markah kedudukanrumahSU Sukan / Ketua GuruRumah Sukan9 Majlis Penyampaian Hadiah AJK Hadiah10 Menyediakan Laporan PertandinganAntara Rumah Sukan dan PostmortemSU Sukan11 Memastikan Markah Dimasukkan kedalam Sistem Rumah / ISISSU Sukan12 Fail/Dokumentasi SU Sukan51 52. CARTAALIRANMENGELOLAKANPERTANDINGANANTARARUMAHAktiviti Pengurusan Sukan dan PermainanSubaktivitiCarta Aliran Pengelolaan PertandinganAntara Rumah SukanMuka suratini52Setiausaha Sukan menyediakan Kertas CadanganPengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukandan Anggaran Perbelanjaandan Anggaran PerbelanjaanMendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripadaPengetua.Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara RumahSukan / Menubuhkan J/K PengelolaMesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara RumahSukan / Menyediakan jadual pertandingan serta senaraitugas pegawai dan syarat pertandinganMemantau Program Pemilihan / Latihan IntensifTidakTerimaKemaskiniMenerima Laporan dan Post Mortem serta Markahdimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISISPelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan mengikutjadual yang ditetapkanMempamerkan kedudukan markahMajlis Penyampaian Hadiah 53. SenaraiSemakAktiviti Pengurusan Sukan dan PermainanSubaktivitiSenarai Semak PengelolaanPertandingan Antara Rumah SukanMuka suratiniBil Aktiviti Tindakan Catatan1Menetapkan Tarikh Pertandingan AntaraRumah Sukan / Menubuhkan J/K Pengelola2Setiausaha Sukan menyediakan KertasCadangan Pengelolaan Pertandingan AntaraRumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaandan Anggaran Perbelanjaan3 Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripadaPengetua4 Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan AntaraRumah Sukan / Menyediakan jadual pertandinganserta senarai tugas pegawai dan syarat5Memantau Program Pemilihan / Latihan Intensif6Pelaksanaan Pertandingan Antara RumahSukan mengikut jadual yang ditetapkan7 Mempamerkan markah kedudukan rumah8 Majlis Penyampaian Hadiah9 Menyediakan Laporan Pertandingan AntaraRumah Sukan dan Post mortem10 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalamSistem Rumah / ISIS11 Fail/Dokumentasi53 54. 9.PENGURUSANAKTIVITIBERKALAAktiviti Pengurusan Aktiviti BerkalaSubaktivitiMengurus Pengelolaan Pengurusan AktivitiBerkalaMuka suratiniBil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / DirujukUndang-undang &Peraturan1Menetapkan Jenis dan TarikhPengurusan Aktiviti BerkalaPengetua / GPK KOKU2 Penyediaan Kertas Cadangan JenisAktiviti Berkala dan AnggaranPerbelanjaanSU Sukan3 Menyusun dan menyelaras aktivitiberkala dengan takwim MSSM/JPN/PPDSU Kokurikulum4 Mesyuarat dan Pelantikan AJKPengurusan Aktiviti BerkalaSU Sukan / SUKokurikulum5 Pelaksanaan Aktiviti Berkala AJK6 Memantau Pelaksanaan AktivitiBerkalaPengetua / GPK KOKU/SU Sukan / SUKokurikulum7 Menyediakan Laporan Aktiviti Berkala AJK8 Fail / Dokumentasi SU Sukan / SUKokurikulum9 Post Mortem Pengetua / GPK KOKU54 55. Carta AliranAktiviti Pengurusan Aktiviti BerkalaSubaktivitiCarta Aliran Pengelolaan PengurusanAktiviti BerkalaMuka suratini55Penyediaan Kertas Cadangan Jenis AktivitiBerkala dan Anggaran PerbelanjaanMenyusun dan menyelaras aktiviti berkala dengantakwim MSSM /JPN/PPD.Menetapkan Jenis dan Tarikh Pengurusan AktivitiBerkalaPelaksanaan Aktiviti BerkalaTidakTerimaKemaskiniFail / DokumentasiMemantau Pelaksanaan Aktiviti BerkalaMenyediakan Laporan Aktiviti BerkalaPost Mortem 56. SenaraiSemakAktiviti Pengurusan Aktiviti BerkalaSubaktivitiSenarai Semak PengelolaanPengurusan Aktiviti BerkalaMuka suratiniBil Aktiviti Tindakan Catatan1Menetapkan Jenis dan Tarikh PengurusanAktiviti Berkala2 Penyediaan Kertas Cadangan Jenis AktivitiBerkala dan Anggaran Perbelanjaan3 Menyusun dan menyelaras aktiviti berkaladengan takwim MSSM /JPN/PPD4 Mesyuarat dan Pelantikan AJK PengurusanAktiviti Berkala5 Pelaksanaan Aktiviti Berkala6 Memantau Pelaksanaan Aktiviti Berkala7 Menyediakan Laporan Aktiviti Berkala8 Fail / Dokumentasi9 Post Mortem56 57. 10.PENGURUSANPADANG/GELANGGANGAktiviti Pengurusan Padang / GelanggangSubaktivitiMerancang Pengurusan Padang /GelanggangMuka surat iniBil Proses KerjaPegawai YangMeluluskan / DirujukUndang-Undang /Peraturan1.Mendapatkan maklumat daripadaSetiausaha Sukan tentang keperluanpadang / gelanggangPengetua / GPKKokurikulumSPI Bil.4/1991Pelaporan KejadianYang Tidak DiinginiSPI Bil.4/1991Keselamatan DiriPelajar SemasaPengajaranPendidikan Jasmanidan Kesihatan sertaKegiatan Kokurikulumdan Sukan diKawasan Luarsekolah2. Meminta Setiausaha menyediakan KertasCadangan pengurusan padang /gelanggangSetiausaha Sukan3. Menyusun jadual penggunaan padang /gelanggang mengikut takwimSetiausaha Sukan4. Mendapatkan kelulusan daripadaPengetua.GPK Kokurikulum5. Taklimat penggunaan , penyeliaan,pengawasan , keceriaan padang /gelanggang kepada guru , pelajar danpekerja sekolah.GPK Kokurikulum6 Menguruskan perolehan. GPK Kokurikulum7 Failkan/Dokumentasi PK Kokurikulum/Setiausaha Sukan57 58. Carta AliranCarta AliranAktiviti Pengurusan Padang / GelanggangSubaktivitiMerancang Pengurusan Padang /GelanggangMukasurat ini58Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadanganpengurusan padang / gelanggang.Mendapatkan maklumat daripada Setiausaha Sukantentang keperluan padang / gelanggangTaklimat penggunaan , penyeliaan, pengawasan , keceriaanpadang / gelanggang kepada guru , pelajar dan pekerja sekolah.Failkan/Dokumentasi.TidakKemaskiniMenyusun jadual penggunaan padang / gelanggangmengikut takwimDiluluskanKelulusanMenguruskan perolehan. 59. SenaraiSemakAktiviti Kemudahan Prasarana SukanSubaktivitiMerancang KemudahanPrasarana SukanMuka suratini1/1Bil Aktiviti Tindakan Catatan1.Mendapatkan maklumat daripada Setiausaha Sukantentang keperluan padang / gelanggang2. Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadanganpengurusan padang / gelanggang3. Menyusun jadual penggunaan padang / gelanggangmengikut takwim4. Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua.5. Taklimat penggunaan , penyeliaan, pengawasan ,keceriaan padang / gelanggang kepada guru , pelajardan pekerja sekolah.6. Menguruskan perolehan.7. Failkan/Dokumentasi59 60. 11. PENGURUSAN DAN PEMBELIAN PERALATAN SUKANPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Mesyuarat Majlis Sukan Sekolah menentukan peralatan yangperlu dibeli/ memaklumkan peruntukan tahunan untuk pembelianperalatan sukanGuru Penasihat 2. menyenaraikan peralatan yang perlu dibeli dan mendapatkan sebutharga pembekal3. mengisi boring pesanan pembelian peralatanPengetua 4. meneliti boring pesanan berpandukan sebut harga yang terendahsekali, dan meluluskan permohonanSetiausaha Sukan 5. menerima barang dan memastikan kualiti, kuantiti serta spesifikasibarang akur dengan nota serahan6. menandatangani pengesahan nota serahan7. menerima invois pejabat8. memasukkan penerimaan barang ke dalam buku stok danmenyimpan barang dalam stor sukan9. menghantar invois ke pejabat untuk urusan pembayaran10. menyelenggarakan urusan pinjaman/penggunaan peralatan olehpasukan yang berkenaan60 61. 61CARTA ALIRANPENGURUSAN DAN PEMBELIAN PERALATAN SUKANPENGURUSAN PADANGMesyuarat Majlis Sukan Sekolah menentukan peralatanyang perlu dibeli/ memaklumkan peruntukan tahunan untukpembelian peralatan sukanMendapatkan sebut harga daripada pembekalMeneliti borang pesanan belian dan meluluskanpembelianAKUR DAN BOLEHDITERIMATandatangan nota serahanMemasukkan penerimaan ke dalam buku stokdan menyimpan peralatanUrusan dengan pejabaat untuk prosespembayaranUrusan penggunaan dan pinjamanperalatan oleh pasukan permainanTIDAK AKUR DANTIDAK BOLEHDITERIMATunggu hantaranyang baruMengisi borang pesanan belian dan megajukankepada pengetuaMenerima peralatan yanag dipesan dan semaksupaya akur dengan nota serahan 62. 12. PENGURUSAN STOR SUKAN DAN PROSEDUR PINJAMANPROSES KERJAJAWATAN PROSES KERJASETIAUSAHA SUKAN 1. Membuat semakan stok peralatan2. memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun3. menyenarai dan mempamerkan senarai peralatan4. menyediakan borang pinjaman peralatanGURU PENASIHAT 5. mengisi borang pinjaman peralatan bagi pasukan masing-masingSETIAUSAHA SUKAN 6. menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan7. merekod pinjaman dalam buku pinjamanGURU PENASIHAT 8. memastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik9. memastikan barang yang dipulangkan dalam keadaan baik seperti asalSETIAUSAHA SUKAN 10.merekodkan pemulangan peralatan11.menegluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepasdipinjamkanPEMBANTU STORSUKAN12.menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan stor sukan62 63. 63TIDAK MEMUASKANCARTA ALIRANPENGURUSAN STOR SUKAN DAN PROSEDUR PINJAMANGELANGGQANGMembuat semakan stok peralatan sukandan permainanMenyediakan borang-borang untuk pinjaman alatanSemakan borang pinjaman dan meluluskan pinjamanBAIK DAN BOLEH DITERIMAPemulangan peralatan sesudah digunakanMemeriksa peralatan yang dipulangkanPERALATAN MEMUASKANTIDAK MEMUASKAN(ROSAK/KOYAK) Merekodkan pemulangan,menyimpan peralatanGantianGanti yang lainMenyenarai dan mempamerkan senarai peralatan yang adaGuru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan bagipasukannyaMerekodkan pinjaman di dalam buku pinjamanMemeriksa peralatan yang diterima