manual garis panduan dan piawaian perancangan negeri selangor

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

34.089 views

Category:

Education

40 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual for Planning Guideline and Standard of Selangor State Disclaimer: I do not own nor wrote this document. I just wanted to share it as education purposes among the students.

TRANSCRIPT

  • 1. disediakan oleh disediakan bersamaMAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYAPETALING JAYA MAJLIS PERBANDARANAMPANG JAYAMAJLIS PERBANDARAN MAJLIS PERBANDARANKAJANGKLANGMAJLIS PERBANDARAN SELAYANG MAJLIS PERBANDARANSUBANG JAYAMAJLIS PERBANDARAN MAJLIS DAERAHSEPANG HULU MAJLIS DAERAH KUALA LANGATMAJLIS DAERAH KUALA SELANGORMAJLIS DAERAHSABAK BERNAMEDISI KEDUA NOVEMBER 2010 http://www.jpbdselangor.gov.my

2. ManualGarisPanduanDanPiawaianPerancanganNegeriSelangor(EdisiKedua)initelahdiluluskanpemakaiannya diMMKNke39/2010pada27hb.Oktober2010dandisahkan diMMKNke40/2010pada3hb.November2010. 3. PrakataY.BHG.DATOPENGARAH ManualGarisPanduandanPiawaianPerancanganNegeriSelangor(MGPPPNS), Edisi Kedua ini adalah hasil dari semakan semula Manual Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor (MGPPPNS), Edisi Pertama yang telah diluluskanMajlisMesyuaratKerajaanNegeriSelangor(MMKN)ke27/2007pada 26hb.September2007. Keperluan semakan semula MGPPPNS, Edisi Pertama adalah berikutan dari perubahan keadaan pembangunan dan perancangan semasa dan teguran dari Yang BerhormatYang Berhormat semasa sidang Dewan berlangsung serta maklumbalas dari jabatanjabatan teknikal, Juruperunding Perancang Bandar dan pemaju pembangunan hartanah Negeri Selangor. Di samping, untukmempertingkatkan kualiti persekitaran dan kehidupan yang lebih sempurna selaras dengan visi KerajaanNegeriSelangoriaituNegeriMaju,SejahteradanBerkebajikkan.PenyediaanMGPPPNS,EdisiKeduainitelahbermulapadatahun2009.JPBDNegeriSelangorbersamasama12Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor, Jabatanjabatan Teknikal berkaitan dan agensi Kerajaan diperingkat Persekutuan dan Negeri telah menyediakan MGPPPNS, Edisi Kedua ini. Selari dengan prinsipperancangan bersama rakyat, proses perundingan juga mengambil kira pandangan daripada pihak pemaju,juruperundingbandar,BadanBukanKerajaan(NGO),badanbadanprofesionalsepertiPertubuhanPerancangMalaysia(MIP),LembagaPerancangBandarMalaysia(LPBM),PertubuhanArkitekMalaysia(PAM),PersatuanPemajuHartanahdanPerumahanMalaysia(REHDA)danpihakpihakberkepentingan.MGPPPNS ini merangkumi hampir kesemua aspek utama perancangan dan pemajuan hartanah yang terdiridari perumahan, perdagangan, perindustrian, kemudahan masyarakat, aspek alam sekitar dan infrastruktursertautiliti.Iadipersembahkandengancarayangmudahdirujukdanlebihbersifatuserfriendly.MGPPPNSiniakan menjadi rujukan utama dan membantu mempercepatkan proses terutama dalam proses kebenaranmerancangdanpermohonanperancanganyanglainselarasdengandasar2mingguyangditetapkan.Adalah diharapkan MGPPPNS Edisi Kedua ini dapat digunakan secara berkesan dan menyeluruh bagimeningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. Jabatan sebagai urusetia dalam penyediaan MGPPPNS EdisiKeduainimengalualukansegalateguransertacadangandaripadamanamanapihak,jabatan,agensiKerajaan,pengamalperancangbandar,pemajuhartanahdanorangperseorangandalamusahauntukmemantapkandanmenambahbaikManualinipadamasaakandatang.MGPPPNSEdisiKeduainitelahdiangkatdandiluluskanpemakaiannyauntuksemuaPihakBerkuasaTempatan,Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan, Pemaju Hartanah, Perunding Perancang Bandar dan pihakpihakberkaitandiMesyuaratMajlisMesyuaratKerajaanNegeri(MMKN)ke39/2010pada27hb.Oktober2010dandisahkanolehMMKNke40/2010pada3hb.November2010. DATOMOHD.JAAFARBINMOHD.ATAN(PJK,AMN,BKT,PSK,PPT,D.P.M.S)PengarahJabatanPerancanganBandardanDesaNegeriSelangor 4. MANUAL GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN NEGERI SELANGORJ A B A T A NP E R A N C A N G A NB A N D A R D A ND E S AN E G E R I S E L A N G O RIsi KandunganPRAKATASENARAIRAJAHGLOSARI SINGKATANKATA garispanduanperumahan 11DASARKOMPOSISIJENISPERUMAHANPERUMAHANBERTANAH(LANDEDHOUSING) PR11 RUMAHTERES(KOSRENDAH,SEDERHANARENDAH,KOSSEDERHANA DANTERESBIASA)............................................................................................................12 PR12 RUMAHBERKEMBARDANKLUSTER. 14 PR13 RUMAHSESEBUAHBIASADANZEROLOTBOUNDARY 16 PERUMAHANBERBILANGTINGKAT PR21 KOSRENDAHDANKOSSEDERHANARENDAH18 PR22 PANGSAPURIKOSSEDERHANADANTINGGI.. 110 PR23 RUMAHBANDAR112 PERUMAHANBERTANAH PR3KOSRENDAHDANKOSSEDERHANARENDAH 113 garispanduanperdagangan PD1 KEDAI&KEDAIPEJABAT 21PD2 KEDAIMAMPUMILIK(KOSRENDAH)..23PD3 KOMPLEKSPERNIAGAAN..25PD4 PASARAYABESAR/HYPERMARKET 27PD5 STESENMINYAKDENGANPERKHIDMATAN/TANPAPERKHIDMATAN 29PD6 PASAR.211PD7 BAZAR/ARKED.212PD8 PUSATPENJAJA/GERAI213PD9 SOHO..214PD10PANGSAPURIPERKHIDMATAN.217 garispanduanperindustrian IND11 PIAWAIANUMUMSKIM/ZONINDUSTRI.......................................................................... 31IND12 PIAWAIANUMUMKEMUDAHANSOKONGAN................................................................. 32IND13 PIAWAIANUMUMZONPENAMPAN................................................................................33IND2 KILANGSESEBUAHDANKILANGBERKEMBAR................................................................. 35IND3 KILANGTERESDANKILANGKOSRENDAH....................................................................... 37IND4 KILANGBERTINGKAT........................................................................................................ 39L71INDUSTRIRINGAN(LIGHTINDUSTRY)..............................................................................311L72INDUSTRISEDERHANA(MEDIUMINDUSTRY)..................................................................312L73INDUSTRIBERAT&KHAS(HEAVY&SPECIALINDUSTRY) 313L74BANGUNANBANGUNANDANSTRUKTURYANGDIBENARKANDALAMANJAKAN BANGUNAN 315 Isi kandungani 5. MANUAL GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN NEGERI SELANGOR J A B A T A N P E R A N C A N G A NB A N D A RD A ND E S AN E G E R I S E L A N G O R garispanduankemudahanmasyarakat KEMUDAHANKESIHATAN KM11 HOSPITAL..41 KM12 KLINIKKESIHATAN/POLIKLINIK/KLINIKDESA.................................................................. 42 KM13 HOSPITALSWASTA. 43 KEMUDAHANPENDIDIKAN KM21 SEKOLAHMENENGAH/SEKOLAHMENENGAHAGAMA.................................................... 44 KM22 SEKOLAHRENDAH/SEKOLAHRENDAHAGAMA..............................................................45 KM23 TASKA/TADIKA/TABIKA/PRASEKOLAHDANTADIKASWASTA......................................46 KEMUDAHANKESELAMATAN&KECEMASAN KM31 KEMUDAHANPOLIS:IBUPEJABATKONTIJENDANIBUPEJABATDAERAH 47 KM32 KEMUDAHANPOLIS:BALAIPOLISDANPONDOKPOLIS.. 48 KM33 KEMUDAHANBOMBADANPENYELAMAT49 KEMUDAHANKEAGAMAAN KM41 MASJID410 KM42 SURAU&RUANGSOLAT 412 KM43 TEMPATIBADATSELAINISLAM413 KEMUDAHANPERKUBURAN KM51 GARISPANDUANUMUMTANAHPERKUBURAN.. 414 KM52 PERKUBURANISLAM,JIRATCINA,KUBURHINDUDANKUBURKRISTIAN. 420 KEMUDAHANKOMUNITI KM61 KEMUDAHANKOMPLEKS&PUSATKOMUNITI. 421 KM62 PERPUSTAKAANAWAM.422 KM63 KEMUDAHANORANGKELAINANUPAYA 423 KEMUDAHANREKREASI KM71 KAWASANLAPANG&REKREASI..431 garispanduanaspekalamsekitardalamperancangan DASARPEMBANGUNANKSASSELANGOR51 PEMELIHARAANTOPOGRAFISEMULAJADI AS1 GARISPANDUANPERANCANGANPEMBANGUNANDIKAWASANBUKITDANTANAH TINGGINEGERISELANGOR.. 54 AS2 PIAWAIANPEMELIHARAANKAWASANTASIK512 PERINTAHPEMELIHARAANPOKOK AS3 PERINTAHPEMELIHARAANPOKOKMENGIKUTPERUNTUKANAKTA172.......................521 PEMBANGUNANDIPESISIRANPANTAIDANSUNGAI AS4 GARISPANDUANDANPIAWAIANPEMBANGUNANDIPESISIRANPANTAI..................... 524 AS5 GARISPANDUANDANPIAWAIANPEMBANGUNANDALAMKORIDORSUNGAI 526 PEMBANGUNANRESORTGOLF AS6 GARISPANDUANDANPIAWAIANPEMBANGUNANPADANGGOLF................................ 529 PEMBANGUNANKAWASANBERISIKO AS7 PIAWAIANUMUM.532 Isi kandungan ii 6. MANUAL GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN NEGERI SELANGORJ A B A T A NP E R A N C A N G A N B A N D A R D A ND E S AN E G E R I S E L A N G O Rgarispanduaninfrastrukturdanutiliti PENGANGKUTANDANLALULINTAS PL1HIERARKIJALAN..61 PL12 HIERARKIJALAN(LUARBANDARDANBANDAR).............................................................. 62 PL13 REKABENTUKJALAN......................................................................................................... 64 PL14 KLASIFIKASIJALANDANHALAJUREKABENTUK...............................................................65 PL15 PIAWAIANREKABENTUKJALAN.......................................................................................66 PL16 PIAWAIANPERANCANGANJALAN................................................................................... 612 TEMPATLETAKKENDERAAN(TLK) TLK1REKABENTUKSUSUNATURTEMPATLETAKKERETAPINGGIRJALAN.............................. 617 TLK2TEMPATLETAKKERETAARASTANAH..............................................................................627 TLK3ORANGKELAINANUPAYA(OKU)..................................................................................... 628 PENCAWANGELEKTRIK PE11 PELETAKANPENCAWANGELEKTRIK................................................................................630 PE12 REZABRENTISTNB........................................................................................................... 632 SISTEMPEMBENTUNGAN SP1 PIAWAIANUMUM............................................................................................................ 634 Isi kandunganiii 7. MANUAL GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN NEGERI SELANGORJ A B A T A N P E R A N C A N G A NB A N D A RD A N D E S A N E G E R I S E L A N G O RSenarai RajahRajahPR11(i) LakaranAnjakanBangunandanLorongBelakangBagiRumahTeresKosRendahdan 12 SederhanaRendah.RajahPR11(ii)LorongBelakang. 12RajahPR11(iii) AnjakanHadapandanAnjakanHadapanAnjungKeretaBagiRumahTeres 12 RajahPR12(i) AnjakanBangunanBagiRumahBerkembar14RajahPR12(ii)AnjakanBangunanBagiRumahKluster14 RajahPR13(i) AnjakanBangunandanLorongBelakangBagiRumahSesebuahBiasa 17RajahPR13(ii)AnjakanBangunandanLorongBelakangbagiRumahSesebuahZeroLotBoundary 17 RajahPR21(i) AnjakanAntaraBangunanYangSamaKetinggian.19RajahPR21(ii)KeratanRentasJalandanAnjakanBangunanDariSempadanKawasanDanJalan. 19RajahPR21(iii) FormulaKiraanAnjakanAntaraBangunanLebihDaripada3Tingkat. 110 RajahPR21(iv)FormulaKiraanAnjakanAntaraBangunanYangSamaKetinggian. 110RajahPR21(v) LakaranBilikPetiSuratdiKediamanBertingkat. 110 Raj