manual book wasdal_bmn

Click here to load reader

Post on 07-Jan-2017

164 views

Category:

Government & Nonprofit

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TATA CARA

  PENGISIAN dan PELAPORAN

  HASIL PENGAWASAN dan

  PENGENDALIAN BMN (Tingkat Kuasa Pengguna Barang)

 • PENGAWASAN & PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

  PENGERTIAN UMUM :

  1. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

  Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

  2. Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN yang dilakukan Pengguna/Kuasa

  Pengguna Barang meliputi pemantauan dan penertiban.

  3. Wewenang dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk kantor/satuan kerja yang

  dipimpinnya mutatis mutandis berlaku wewenang Pengguna Barang sebagaimana maksud dan

  uraian pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara

  Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

  4. Pemantauan dan penertiban di atas meliputi pelaksanaan terhadap Penggunaan BMN, Pemanfaatan

  BMN, Penatausahaan BMN, Pemindahtanganan BMN, dan Pemeliharaan dan Pengamanan BMN

  yang ada dalam penguasaan satuan kerja.

  5. KPB wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN kepada Kepala KPKNL

  selaku Pengelola Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang (secara berjenjang) dan

  harus sudah diterima oleh KPKNL pada akhir bulan Maret.

  6. Apabila terdapat Pengelolaan BMN dari satuan kerja yang menghasilkan penerimaan negara, maka

  laporan tahunan harus dilampiri salinan/fotocopy bukti penyetoran ke Kas Negara.

  7. Terhadap KPB yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, tidak melaporkan hasil

  pengawasan dan pengendalian, dan tidak menindaklanjuti hasil audit dari aparat pengawasan intern

  pemerintah dapat dikenai sanksi berupa penundaan penyelesaian usulan Pemanfaatan BMN,

  Pemindahtanganan BMN atau Penghapusan BMN yang diajukan kepada Pengelola Barang.

  8. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN wajib disusun dan disampaikan oleh

  setiap kode satuan kerja yang aktif (ada maupun tidak ada aset) dan satuan kerja inaktif (tidak

  memperoleh DIPA Pemerintah Pusat namun masih terdapat BMN) pada periode laporan

  berjalan yang penetapan/keputusan/persetujuannya diterbitkan Pengelola Barang.

  9. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN wajib/harus ditandatangani oleh Kepala

  Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

  Barang. Pejabat selain dari uraian di atas tidak diperkenankan menandatangani laporan dimaksud.

  10. BATASAN : Tata cara pengisian dan pelaporan ini disusun untuk memudahkan KPB dalam

  memahami proses pengawasan dan pengendalian, menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan

  Pengendalian BMN, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan

  pengawasan dan pengendalian BMN yang berada dalam penguasaan. Penyusun tidak

  bertanggungjawab apabila terdapat data BMN yang disembunyikan, direkayasa dan/atau yang

  memungkinkan hal-hal yang ditutupi oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

 • PEMANTAUAN BARANG MILIK NEGARA Pemantauan oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) merupakan langkah awal dari pelaksanaan

  Pengawasan dan Pengendalian BMN selama periode berjalan.

  Pemantauan bersifat wajib dilaksanakan oleh KPB dengan kegiatan meliputi :

  a. Pemantauan periodik

  Kegiatan ini dilakukan 1 tahun sekali yang diselesaikan paling lama akhir Februari tahun berjalan

  untuk pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, dan pemeliharaan dan

  pengamanan BMN pada tahun sebelumnya.

  b. Pemantauan insidentil

  Kegiatan ini dilakukan sewaktu-waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan

  tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasi dari media massa dan harus diselesaikan

  paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pemantauan insidentil ini.

  Pemantauan dilaksanakan dengan cara :

  a. Penelitian Administrasi,

  dilakukan dengan tahapan menghimpun informasi dari berbagai sumber, mengumpulkan dokumen,

  dan meneliti dokumen.

  b. Penelitian Lapangan,

  Dilakukan bila penelitian administrasi tidak mencukupi dengan cara meninjau objek secara

  langsung, meminta konfirmasi dari pihak terkait, dan mengumpulkan data tambahan.

  Apabila berdasarkan pemantauan ditemukan bahwa Pengelolaan BMN tidak sesuai dengan

  ketentuan yang berlaku, maka KPB berkewajiban melakukan Penertiban.

  Apabila Pemantauan Periodik yang dilakukan sudah selesai sebelum batas akhir bulan Februari tahun

  berjalan, maka KPB melanjutkan kegiatan wasdal berupa :

  a. Penertiban, apabila terdapat Pengelolaan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

  b. (dapat) Langsung melaporkan kepada KPKNL, apabila seluruh Pengelolaan BMN yang dikuasai

  telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

  Pemantauan insidentil yang sedang maupun telah selesai dilakukan KPB selama periode tahun

  sebelumnya dilaporkan dalam laporan pada Tabel D : LAPORAN HASIL PENERTIBAN.

 • TIME LINE PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN

  Pemantauan periodik dilaksanakan paling lambat bulan Februari tahun berjalan untuk pelaksanaan Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, Penatausahaan BMN,

  Pemindahtanganan BMN, dan Pemeliharaan dan Pengamanan BMN pada periode tahun sebelumnya

  Pemantauan insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu

  TAHUN 20XX (asumsi Tahun 2013)

  BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI BULAN VII BULAN VIII BULAN IX BULAN X BULAN XI BULAN XII

  PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENATAUSAHAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMELIHARAAN, dan PENGAMANAN BMN

  BAHAN PEMANTAUAN PERIODIK UNTUK PENYAMPAIAN LAPORAN WASDAL PADA TAHUN 2014

  TAHUN 20XX (asumsi Tahun 2014)

  BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI BULAN VII BULAN VIII BULAN IX BULAN X BULAN XI BULAN XII

  PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENATAUSAHAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMELIHARAAN, dan PENGAMANAN BMN

  BAHAN PEMANTAUAN PERIODIK UNTUK PENYAMPAIAN LAPORAN WASDAL PADA TAHUN 2015

  Keterangan :

  : Pemantauan periodik untuk periode Tahun 2013

  : Pemantauan insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu (bila diterima laporan tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasi dari media massa)

 • TABEL A : PENGGUNAAN BMN PENGERTIAN :

  1. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai

  dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

  2. Pengisian format ini dilakukan setelah Kuasa Pengguna Barang (KPB) melakukan Pemantauan

  terhadap status Penggunaan BMN yang ada pada satuan kerja (satker).

  3. Pemantauan atas Penggunaan BMN dilakukan terhadap :

  a. BMN yang digunakan satuan kerja yang bersangkutan,

  b. BMN pada satuan kerja yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya

  c. BMN pada satuan kerja yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

  sesuai tugas dan fungsi Pengguna Barang

  4. Berdasarkan uraian di atas dan berpedoman pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor

  96/PMK.06/2007, maka pemantauan BMN meliputi :

  a. Apakah BMN yang digunakan satker yang bersangkutan telah ditetapkan status penggunaannya

  oleh Pengelola Barang?

  b. Apakah BMN pada satker yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya telah

  memperoleh persetujuan penggunaan dari Pengelola Barang?

  c. Apakah BMN pada satker yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan

  umum sesuai tusi Pengguna Barang telah memperoleh keputusan dari Pengelola Barang?

  5. Terhadap BMN dengan klasifikasi sebagai berikut :

  a. Berasal dari dana Tugas Pembantuan (TP) yang direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan

  sampai dengan 31 Desember 2014 atau yang telah diserahkan kepada pihak ketiga

  b. Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) pada Kepolisian RI dan TNI

  maka tidak memerlukan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang.

  PENGISIAN :

  1. Berdasarkan uraian pada PENGERTIAN nomor 4 di atas, maka tata cara pengisian Tabel A :

  Penggunaan BMN sebagai berikut :

  a. Untuk BMN pada satker yang telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang;

  b. Untuk BMN pada satker yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya yang telah

  memperoleh persetujuan penggunaan dari Pengelola Barang;

  c. Untuk BMN pada satker yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

  sesuai tusi Pengguna Barang yang telah memperoleh keputusan dari Pengelola Barang;

  Pengisian kolom Uraian BMN (2), Kuantitas (3), dan Nilai Perolehan (4) disesuaikan dengan yang

  tercantum di Lampiran Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang.

  2. Apabila KPB hingga batas waktu pemantauan periodik menemui kondisi sebagai berikut :

  a. Belum pernah ataupun baru mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN, keputusan/

  persetujuan penggunaan dan pengoperasian BMN-nya oleh pihak lain;

  b. Telah mengusulkan penetapan Status Penggunaan BMN, keputusan/persetujuan penggunaan dan

  pengoperasian BMN-nya oleh pihak lain namun belum memperoleh asli/salinan keputusan/

  persetujuan dari Pengelola Barang;

  c. Ada Penetapan Status Penggunaan BMN, namun diterbitkan oleh Pengguna Barang;

  maka Tabel A : Penggunaan BMN tidak dilakukan pengisian.

  3. Dalam hal KPB mengelola BMN mengalami kondisi yaitu :

  a. seluruh barang untuk kewenangan penetapan penggunaannya berada di Pengguna Barang;

  b.

View more