malaysia dari segi sejarah (malaysia in history) - bil.28 - 2000

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2017

235 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Masyarakat Bajau dan Dusun di Sabah Sebelum Tahun 1900

  Yunus Saurnan Sabin*

  LATAR BELAKANG PENDUDUK

  Dalarn banci yang dijalankan pada tahun 1970, Sabah rnernpunyai penduduk serarnai 651 302 orang.! Daripadajumlah itu, penduduknya terbahagi kepada beberapa suku kaurn yang dorninan dan kecil. Sabah mernpunyai 38 suku kaurn dengan 88 dialek bah as a termasuk 39 dialek Dusun. Di kalangan penduduk burniputera Sabah, suku kaurn Dusun rnerupakan penduduk yang paling rarnai diikuti kaurn Bajau, kernudian kaurn Murut. Untuk lebihjelas tentang penduduk Sabah, sila lihat ladual 1 di bawah.

  Jadual 1 lumlah Penduduk Sabah Mengikut Kaum pada Tahun 1970

  Kaum Bilangan

  DusuniKadazan 183574 Bajau 77 755 Murut 30908 Melayu 18244 Bumiputera lain 126274 Cina 138512 Indonesia 39155 Lain-lain 36882 lumlah 651 302

  Secara urnurnnya, taburan penduduk di Sabah tidak sekata. Kebanyakan penduduknya terturnpu di kawasan bandar, kawasan perindustrian dan kawasan pertanian. Manakala di kawasan pedalarnan rnasih rnerupakan kawasan hutan sarna ada hutan tebal rnahupun hutan sekunder iaitu kawasan yang telah diteroka oleh rnasyarakat pedal am an sendiri untuk

  * Penulis ialah pengajar di labatan Sejarah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Pad a tah un 1990, jumlah penduduk Sabah telah 'mencapai 1.7 juta. Lihat Tourist Development Corporation of Malaysia Ministry of Culture and Tourism, 1990. Sabah: Map and Guide. Kuala Lumpur: Utusan Printcorp Sdn . Bhd. , him. I.

  44

  Hakcipta Terpelihara 2000 - Persatuan Sejarah Malaysia

  Hakcipta Terpelihara 2000 - Persatuan Sejarah Malaysia

 • MASYARAKAT BAJAU DAN DUSUN DI SABAH SEBELUM TAHUN 1900

  ~atan pertanian.2

  Taburan penduduk mengikut kaum juga adalah tidak sekata. Kebanyakan pen dud uk sunlKadazan mendiami kawasan pedalaman seperti daerah Keningau, Tambunan, Ranau,

  -! JPid dan juga di kawasan lembah tempat mereka boleh menjalankan kegiatan tradisi menanam padi. Orang Murut pula mendiami kawasan yang jauh di pedalaman seperti

  -!-om, Pensiangan dan Sapulut. ~asyarakat Brunei dan Bajau terutamanya masyarakat Bajau di pantai barat Sabah

  adiami kawasan pesisir dan lembah. Mereka menjalankan kegiatan pertanian di samping njadi nelayan.3 Orang Cina pula mendiami kawasan bandar dan merupakan penduduk ~nan bandar. Mereka menjalankan kegiatan perniagaan seperti menjadi pemilik kedai c:.:m penjual pelbagai jenis barangan, terutamanya barangan kilang sarna ada yang dibawa c.=ri luar mahupun yang dikeluarkan sendiri. Di pekan-pekan kecil, orang Cina merupakan ~mborong dan peruncit barangan siap, juga hasil pertanian masyarakat tempatan. Dalam ...:>--pek sosioekonomi, kewujudan mereka dilihat sebagai sangat penting.

  L'\TAR BELAKANG MASYARAKAT BAJAU DAN DUSUN

  _ Iasyarakat Bajau

  _ fenurut David E. Sopher,4 nama 'Bajau ' diberikan oleh orang B ugis dengan sebutan 'waju' .. ang bermaksud orang yang bergerak secara berkumpulan. Kenyataan ini kalau dirujuk

  epada realiti kehidupan awal masyarakat Bajau yang dikatakan sebagai penghuni perahu sea nomad) sememangnya tepat. Namun, penulis perIu menyatakan bahawa seawal abad

  .'e-19, masyarakat Bajau terutamanya di bahagian pantai barat Sabah (dari Teluk Gaya ke Teluk Marudu) telah mula berubah corak kehidupan mereka. Telah ada di kalangan mereka : ang menetap di darat dan mengamalkan kegiatan bertani dan menternak sehinggakan mereka diistilahkan sebagai sedentary Bajau,5 at au 'Barat Darat'. Ada pula yang meng-anggap bahawa nama 'bajau' itu adalah sinonim kepada lanun iaitu 'bajak laut' atau 'baja laut ' .6 Namun, apa pun tanggapan terhadap nama 'Bajau' itu, kewujudan dan peranannya dalam mencorakkan sejarah hubungan ras di Sabah adalah am at penting.

  :1 Kegiatan pertanian di kalangan penduduk tempatan terutamanya orang Dusun merujuk kegiatan penanaman padi bukit atau padi huma dan penanaman getah secara persendirian dalam saiz kebun. Corak kehidupan seperti . ini merupakan warisan tradisi mereka secara turuntemurun.

  3 Untuk melihat huraian secara mendalam ten tang masyarakat Bajau di pantai barat Sabah terutamanya di Kota Belud, sila lihat Yap Beng Liang, ' Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Bajau Kota Belud, Sabah ' . Disertasi Ph.D. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

  4 David, E. Sopher, 1965. The Sea Nomads -A Study of The Maritime Boat People of Southeast Asia. Singapura: National Museum of Singapore, him. 158.

  5 Ibid., him. 137- 139. Istilah ini memang tidak asing 1agi kepada para pengkaji bagi merujuk masyarakat Bajau yang tidak lagi menjadikan perahu mereka sebagai rumah mereka tetapi sudah mendirikan rumah di darat dan mengamalkan cara hid up seperti bert ani dan menternak secara kecil -kecilan . Perubahan ini dilihat oleh penulis sebagai kesan daripada pertembungan dengan masyarakat Dusun yang seterusnya menyaksikan penerimaan pengaruh daripada mereka. Walaupun petempatan mereka itu pada mulanya hanya di muara-muara dan tebing-tebing sungai tetapi dengan berubahnya masa, mereka perlahan-lahan bergerak ke kawasan rata dan lapang bagi menjalankan kegiatan menan am padi sebagaimana yang dilakukan secara tradisi oleh sebahagian besar masyarakat Dusun. Keadaan sedemikian membawa kepada satu lagi istilah yang sering juga digunakan oleh para penulis Barat sebagai Bajau in the palins.

  6 Ben J. Wallace, 1972. Village Life in Insular Southeast Asia. Boston: Southern Methodist University, Little Brown and Company, him. 15.

  45

  Hakcipta Terpelihara 2000 - Persatuan Sejarah Malaysia

  Hakcipta Terpelihara 2000 - Persatuan Sejarah Malaysia

 • MALAYSIA DARI SEGI SEJARAH

  Selain tanggapan tentang Bajau yang berbeza-beza itu, nama 'Bajau' juga sebenarnya rnernpunyai variasi ejaan, contohnya, dieja sebagai 'badjao', 'bajao', 'badjaw' dan 'badjau'.7 Sernentara itu, rnenurut Aliarnan Othman yang tinggal di Karnpung Rarnpaian, Menggatal, arwah datuknya Allahyarharn Dt. Dakula rnernberitahunya bahawa bangsa Melayu keturunan suku Bajau di Sabah berasal dari Indonesia yang dikenali sebagai Bajueh, Bajo dan Bajoe.s

  Variasi ejaan dan sebutan ini berpunca daripada suku-suku kaurn lain yang rnengenali rnasyarakat Bajau tersebut. Ini juga rnerupakan salah satu bukti yang rnenunjukkan bahawa rnasyarakat Bajau rnernang terkenal di kalangan penduduk kepulauan Melayu. Gaya hidup rnereka yang berpindah-randah dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain telah rnernbuka ruang perkenalan kepada rnasyarakat lain sehingga rnereka diistilahkan oleh rnasyarakat sekeliling rnengikut loghat dan tanggapan rnasing-rnasing.

  Di sarnping itu, rnasyarakat Bajau juga sebenarnya rnernpunyai sub-sub suku yang tertentu . Suku-suku yang dirnaksudkan termasuklah IlIanun (Irranun), SuI uk, Obian dan Binadan.9 Eddy Hiew 10 rnenjelaskan bahawa 'records show that Bajau is a collective term for a member of tribal groups, including Irranun, Suluk, Obian, Binadan and Sama pro-fessing the Islamic faith' . Walau bagairnanapun, kenyataan Eddy ini terdapat sedikit kesilapan kerana 'sarna' itu adalah sinonirn kepada 'Bajau' iaitu gelaran bagi keseluruhan suku-suku yang terangkurn itu. Ini diakui oleh C. Sather yang rnenyatakan ' In my own experience, the generic label they apply to themselves, at least in Sabah is Sama or a 'a sama .... " Dalarn kenyataan Mohd. Yassin Isa, beliau rnenarnbah bahawa suku-suku kaurn Bajau itu termasuk-lahjuga Kagayan, Balangigi (Bangingi), Magindanurn , Yakan, Tabawan, Luwaan, Sirnunul, Pengutaraan, Sukubung, Banaran (Binadan) Sibutu dan Megaki .12

  Oleh sebab kenyataan tentang kepelbagaian suku dalarn rnasyarakat Bajau adalahjelas rnaka dalarn kajian ini penulis turut rnerujuk perkara yang sarna. Ini bermakna, apabila penulis rnenyentuh suku kaurn Bajau bererti suku-suku yang terangkurn dalarnnya adalah tergolong sarna kecuali suku Illanun (Irranun) kerana suku kaurn ini sering kali dilihat oleh rnasyarakat Eropah sebagai berbeza dengan rnasyarakat Bajau urnurnnyall dan seperti yang penulis telah nyatakan pada awal lagi bahawa ini rnelibatkan rnasyarakat pesisir. Jadi , rnernandangkan sernua suku dalarn kaurn Bajau itu secara urnurnnya rnendiarni kawasan pesisir, rnaka segal a bentuk hubungan di kalangan rnereka dengan rnasyarakat pedalarnan telah diarnbil kira.

  7 H. Arlo Nimmo. 1968. "Reflections On Bajau History," dIm. Philippine Studies, 16: I, hIm. 33. Dalam Fail 'Kaum Bajau', QRC, 20C, Sabah State Library.

  8 Mohd. Yassin Isa, "Asal-usul Bajau," dIm. Bulletin Memhaca, Bi!. 2/87, hIm. 4, Sumber: Arkib Negeri Sabah. 9 Sahah In Brief; labatan Penerangan, Kota Kinabalu, 1977, hIm. 7. Lihat juga North Borneo AfFairs Record

  (NBAR), lesselton, 1956, hIm. 13. 10 Eddy Hiew, "In The Heart of Bajau Land", dIm. Daily Express, Ahad, 12 Mei 1991, hIm. 6. II Yap Beng Liang, op. cit. , hIm. 150. 12 Mohd. Yassin Isa, op. cit. , hIm. 4. 13 Dalam banci penduduk yang dibuat oleh pentadbiran British North Borneo Company umpamanya sering kali

  mengasingkan suku kaum Bajau dan Illanun. Dengan kata lain, tidak dinyatakan sama ada suku Illanun itu subsuku yang terangkum dalam sukubangsa Bajau. Walaupun ban yak kajian (sebagaimana yang tertera dalam teks in i) menyatakan bahawa Illanun adalah sub suku dalam Bajau tetapi oleh sebab kajian ini berdasarkan tempoh penguasaan orang Inggeris di Sabah dan apa yang dilakukan oleh mereka memperlihatkan pengasingan an tara suku Illanun dengan Bajau, maka itulah yang menjadi rujukan penulis.

  46

  Hakcipta Terpelihara 2000 - Persatuan Sejarah Malaysia

  Hakcipta Terpelihara 2000 - Persatuan Sejarah Malaysia

 • MASYARAKAT BAJAU DAN DUSUN Dl SABAH SEBELUM TAHUN 1900

  ARAH PETEMPATAN MASYARAKAT BAJAU DI SABAH

  emangnya terdapat banyak percanggahan pendapat ten tang sejarah kedatangan orang _ au di Sabah umumnya dan di pantai barat khususnya.