malaikat skripsi

Click here to load reader

Post on 02-Aug-2015

703 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

malaikat dalam al-quran

TRANSCRIPT

MALAIKAT DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN MUHAMMAD HUSEIN THABATHABAI DALAM TAFSIR AL-MIZAN DAN FAKHR AR-RAZI ALAM TAFSIR MAFATIH AL-GHAIB) SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Dan Melengkapi SyaratDalam Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)Dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits (TH) Oleh: Khoirun Nasikhin Nim: 4103031 FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2008 MALAIKAT DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN MUHAMMAD HUSEIN THABATHABAI DALAM TAFSIR AL-MIZAN DAN FAKHR AR-RAZI DALAM TAFSIR MAFATIH AL-GHAIB) SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Dan Melengkapi Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits (TH) Oleh Khoirun Nasikhin Nim: 4103031 Semarang, 13 Januari 2008 Di setujui Pembimbing IIPembimbing I H. Imam Taufiq, M.AgDrs. KH. Abdul Karim, M.Ag NIP. 150 276 710NIP. 150 151 956 PENGESAHAN

SkripsisaudaraKhoirunNasikhin,NIM.4103031telahdimunaqosahkanolehDewan PengujiSkripsiFakultasUshuluddinInstitut AgamaIslamNegeriWalisongoSemarangpada tanggal:29Januari2008dantelahditerima sertadisahkansebagaisalahsatusyaratgunamemperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin Ketua Sidang Drs. Adnan, M.Ag NIP : 150 260 178 Pembimbing IPenguji I Drs. KH. Abdul Karim, M.Ag Drs. H. Iing Misbahuddin, M.Ag NIP : 150 151956 NIP : 150 218 857 Pembimbing II Penguji II H. Imam Taufiq, M.AgMohammad Masrur,M.Ag NIP : 150 276 710 NIP : 150 327 103 Sekretaris Sidang Zaenul Adzfar, M.Ag NIP : 150321 620 MOTTO Ilmu tanpa pengamalan sama saja kebohongan yang dikemas. Ia bagaikan pohon yang tak berbuah sama sekali Aku adalah seorang pelayan bagi seseorang yang mengajariku pengetahuan walaupun hanya sedikit saja.(Sayidina Ali.ra) PERSEMBAHAN Tiadahalyanglebihsepurnadarikaryaini,kecualikupersembahkanuntuk beliau:AyahandakudanibundakutercintaAbahNasikhuddindanIbuSyarifah, Putramusekarangsudahdewasa.Engkauyangmemberikukehidupanpenuharti, engkautakpernahbosanmenengadahkantelapaktanganmu,taklelahmemintadan takjemumemohonkepadasangKuasademianakmu.Enkaumenggendongku memberikupengetahuanapaartibenda,mengarahkankukepadahalyangbaik,dan menjewerkutatkalaakulalai. Engkau membiarkanku untuk memperoleh sesuatu hal yanglebihberhargadalamhidupku.Engkaumengasingkankudalamkawahilmu selamabertahun-tahun.Engkaupelitahidupku.Engkauyangmembangunkanku dalammimpiburukudanengkaupulayangmemberikusesuapkekuatandengan cucurankeringatmusiangdanmalamselalumencurahkanperhatianmuuntukudan memberikusatumanfaatkehidupan.Akusadartanpamutakakanpernahmenjadi sepertiini.Kiniengkausemakinrapuhdalamusiamutapiakusadarakuadalah pelitamu yang menggantikanmu setiap saat. Para masyayih (kiai)ku. KH. Abdul Jalil, KH. Khudlori, KH. Sholeh Abdul Hamid,KH.AmanullahARengkauyangmengasuhkutatkalaakuhausakan keilmuan,semogajasadanilmumumenjadibuktidihadapanAllah.Selamatjalan para Kiyaiku tercinta dan terhormat semoga kita berjuma di surga Allah. Para guruku, KH.ShultahanAbdulHadi,KH.AbdulNashirAbdulFatah,KH.Taufiqurrahman Fatah, KH, Hasib Abdul Wahab, dan semua keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum.KH.JamaluddinAhmadyangtelahmemberikupencerahandalambidang tasawuf, pak Rozak, pak Juri, pakImron, gus Im, gus Ir, gus Salman, gus Wahab dan semuayangtelahmemberikuilmuwalaupunsatuhurufsaja,jasamutiadatara bagiku.Paradosenku,Pof.Dr.H.AminSyukur,MA,Dr.H.AbdulMuhayya,M.A, pakMuhsinJamil,M.Ag,KH.ImamTaufikdanKH.AbdulKarimyangtelah membimbingkudalammenyelesaikantugasakhirkudansemuaparadosendi lingkunganFakultasUshuluddintakketinggalanpakIsmam,janganpernahbosan bergaul dengan mahasiswa. TeruntukkekasihkuNurEvianingsih,bungahatiku,penolongjiwakudikala akutertidurdalamgelapnyakehidupandanpenyemangatjiwaku.Engkaukekasihku yangpalingsegala-galanya.Penolongdanpemapahjiwakudikalaakutaksadarapa artihidup.Engkaurelauntukmenemanikusepanjangharidanmembantuku menyelesaikan karya ini. Semoga kita tetap berdua selamanya. Dan semua saudaraku, adik-adiku Fatkhiroh, Mahfudz, Ahmad, Zulfa, dan Wildan kalian semua adik-adiku sayang, yang tak akan pernah lepas dalam satu keluarga yang harmonis, semangatlah untukmengejarcita-citadanjanganpernahbosanuntukmencaripengetahuandan pengalaman. Jafar, Lutfiyani, Jamil, kalian adik-adiku yang pintar dan manis. Jadilah orangyangpemberanidanlembuthatijangantakutdenganapayang mengahalangimu.IbuKhoiriyahdanBapakFatkhiyangtelahmemberikusemangat hidup.Parasahabatkusemua.kangBadrus,Jiay,Lukman,dansemuayangpernah hidupbersamadalamasyiknyakehidupandipondok.Harno(kojek)Arif,pakHadi, pak Erwin, Mbah Barori engkau yang menolongku tatkala aku membutuhkanmu. Dan semuasahabatkusekalian.KeluargabesarBPIBlokA11yangselalumemberiku kesempatanuntukdudukdanberngobrolriadalamheningnyamalam.Sahabat-sahabatPMII,adik-adikku,dansemuayangberjalanseiringdengankudikalanaik maupunTurununtukmendakikampuskitatercinta.KeluargabesarPSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dan semua saudara-saudaraku yang telah memberiku banyakpelajarantentangartiJiwadankekuatan.Semogajasamumerupakanamal baikbagisemuayangmembutuhkanmu.Dansemuasahabatkuyangtakmungkin kusebutkan satu persatu. Semoga engkau cepat menyusulkuAmin ya rabbal alamin. KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim SegalapujidansyukurpenulispanjatkankehadiratAllahSWT,yangtelah melimpahkanrahmattaufiq,hidayahdaninayah-Nya.Sehinggapenulisanskripsi yang berjudul Malaikat Dalam Perspektif al-Quran : Studi Komparatif Penafsiran MuhammadHuseinThabathabaidalamTafsiral-Mizandanar-RazidalamTafsir Mafatikh al-Ghaib ini dapat selesai. ShalawatsertasalamsemogatetapterlimpahkankepadabeliauNabibesar Muhammadsaw,keluarga,sahabat-sahabatnyasertaorang-orangmukminyang senantiasa setia jadi pengikutnya. AtaspertolonganAllahSWTjuapenulisanskripsiinidapatselesai.Tetapipenulis yakin bahwa pembahasan skripsi ini terdapat berbagai kelemahan, baik yang menyangkutmetodologismaupunanalisisnya.Halinikarenakemampuanpenulis yang sangat terbatas. Selanjutnyadengansegenapkerendahanhatidanpenuhkesadaran,penulis sampaikanbahwaskripsiinitidakakanselesaitanpaadanyadukungandanbantuan dariberbagaipihak,baiksecaralangsungmaupuntidaklangsung.Olehkarenaitu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas jasa beliau semua orang yangtelahmemberikansecaraikhlasbaikberupatenaga,pikiran,bimbingandan saran-saransebagaisesuatuyangsangatbergunabagipenulisdalammencari kesempurnaan dari penulisan skripsi ini, yang penulis maksud antara lain : 1.Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang. 2.BapakDr.H.AbdulMuhayya,M.A,SelakuDekanFakultasUshuluddinIAIN Walisongo Semarang. 3.BapakKH.AbdulKarimas-Salawi,M.AgdanBapakH.ImamTaufiq,M.Ag, selakupembimbingIdanpembimbingIIyangdalampenulisanskripsiinitelah meluangkanwaktudenganpenuhkesabaranmemberikanbimbingandan pengarahan langsung kepada penulis sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini. 4.PimpinanPerpustakaanInstitutyangtelahmemberikanizindanlayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 5.Ayah,Bundasertasaudara-saudarakutercintayangsenantiasamemberikan motivasi baik secara moral maupun material kepada penulis yang semua itu telah terbuktimenunjangkeberhasilanstudipenulissejakawalhinggasaat diselesaikannya penulisan skripsi ini. 6.Sahabat-sahabatkaribkusemuayangikutberperandalammenyelesaikanskripsi ini. Atasjasa-jasabeliausemuainipenulistidakmampuuntukmembalasnya, kecuali dengan berdoa semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kehadiran skripsi ini dihadapan para pembaca budiman akan memberikan manfaatterutama kepada diri penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin ya Robal alamin. Semarang, 13 Januari 2008 Penulis Khoirun Nasikhin ABSTRAKSI Malaikat bagi masyarakat pada umumya adalah satu makhluk yang misterius, makhlukyangmengerikandantidakbisadicapaidenganalatindera.Mereka memiliki sayap yang jumlahnya ratusan hingga ribuan sayap. Mereka makhluk yang diciptakanAllahdenganbentuk-bentukyangunik.Makadarisitumunculsatu kecenderunganmasyarakatterhadappemahamanmalaikatyanghanyabersifat personal.Artinyabahwamasyarakatmempersonkanmalaikatdenganmakhlukyang bertubuhMaka dari pemahaman masyarakat di atas, lalu muncul satu pertanyaan besar bagaimanasebenarnyapemahamandanpenafsiranmalaikatmenurutal-Qurandalam bingkai penafsiran Thabathabai dan ar-Razi, dua mufassir yang dalam hal ini mewakiliduaperiodetafsir.Kemudianbagaimanapersamandanperbedaanyang mendasariataspenafsirannyaterhadapmalaikat,sertabagaimanapularelevansi penafsirankeduanyadalamkontekske-kinian?Darisemuaitukemudianpenulis menggunakansatumetodeanalitikyangmenitikberatkanpadapendekatan komparatif, interpretatif dan historis. Thabathabaiadalahsalahsatumufasiryangmenawarkansatumetodetafsir al-Quranbial-Qurandenganpendekatanrayudanmenitikberatkanpadaaspek filosofis dan sosiologis, sehingga penafsiran tentang malaikat yang ditawarkannyapun cenderung rasional. Hal ini dapat dilihat dari penafsirannya yang mengatakan bahwa padahakikatnyamalaikatadalahesensinurbegitumenurutThabathabaimeskipun mereka tetap menjadi satu ciptaan yang memiliki fungsi dan tugas sebagai perantara Allahdenganalamsemesta(alammusyahadah).Dengankatalainpenafsirannya tentangmalaikatditafsirinyadengansatubentukyangnonmateri(personal imaterial).Sedangar-Razisalahsatumufasiryangmenawarkansatumetodeyaitu analitikdanmenitikberatkanpadapolatafsirbilmatsurdanbirayi,menurutnya malaikat bukanlah esensi yang bersifat ruhani bukan pula esensi jasmani atau bukan pulakedua-duanya.Olehkarenaitudapatdikatakanbahwaar-Razimemberikan pengertiantentangmalaikatsebagaisatuwatak/keadaan/ataukarakteryangnon materi (impersonal imaterial). Malaikatdiciptakanuntukmengatursegalaurusansebagaimanadidalamal-Qurandikatakanwaalmudabbiratiamra(QS.an-Naziat:79:5)dan tanazzalul malaikatu warruhu fihaa bi idzni rabbihii min kulli amr (al-Qadar: 97: 4),kemudianAllahmenciptakannyadenganpenuhkekuatandanmasing-masing berfungsidalamtugasnyayaitumengembanmissiTuhan.Makatidakheranmereka dise