majlis perbandaran seberang perai · pdf file 2017. 9. 27. · keselamatan dan...

Click here to load reader

Post on 19-Nov-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Keluaran Urusetia Local Action 21 ( LA 21 ) Majlis Perbandaran Seberang Perai Jalan Perda Utama, Bandar Perda

  14000 Bukit Mertajam. Tel: 04 5497555 Faks: 04 5389700

  www.mpsp.gov.my

  Majlis Perbandaran Seberang Perai

  Penganjur Utama:

  Majlis Perbandaran Seberang Perai

  Penganjur Bersama dan Penaja Utama: Flextronics Technology (Penang) Sdn Bhd

  SATU INISIATIF LOCAL ACTION 21 SEBERANG PERAI

  ANUGERAH KOMUNITI MAMPAN SEBERANG PERAI 2013/2014

  SATU INISIATIF LOCAL ACTION 21 SEBERANG PERAI

  ANUGERAH KOMUNITI MAMPAN SEBERANG PERAI 2013/2014

  Majlis Perbandaran Seberang Perai

 • 18

  BORANG PENYERTAAN ANUGERAH KOMUNITI MAMPAN 2013-2014

  NAMA PERTUBUHAN (NOMBOR PENDAFTARAN):�

  …………………………………………………………………………………....

  NAMA KAWASAN KEJIRANAN:

  …………………………………………………………………………………....

  ALAMAT:

  ……………………………………………………………………....................

  …………………………………………………………………………………….

  NAMA PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI;…………………….....................

  No telefon:…………………………………........

  Alamat e-mail:…………………………………

  Tanda-tangan:

  Nama Pengerusi:…..............................................

 • 2 7

  ANUGERAH KOMUNITI MAMPAN SEBERANG PERAI 2013/2014 (SEBERANG PERAI SUSTAINABLE COMMUNITY AWARD

  2013/2014)

  1. Tujuan Anugerah ini adalah untuk memberikan pengiktirafan kepada in is ia t i f dan/atau penambahbaikan pencapaian komuni t i yang cemerlang dalam menambah-baik kualit i alam persekitaran dan kemampanan komuniti seperti yang termaktub di dalam Pelan Tindakan Local Action 21 Seberang Perai.

  2. Penerima Anugerah akan dihadiahkan:

  � i. TEMPAT PERTAMA:� RM 2,500.00 dan Sijil Kepujian. ii. TEMPAT KEDUA:� RM 1,800.00 dan Sijil Kepujian Iii. TEMPAT KETIGA:� RM 1,000.00 dan Sijil Kepujian . iv. INOVASI KHAS : RM 700.00 dan Sijil Kepujian

  V.TEMPAT SAGUHATI; (11 hadiah) RM500.00 dan sijil kepujian

  3. “Pertubuhan yang mewakili komuniti” yang menyertai Anugerah adalah layak untuk membuat tuntutan balik tidak melebihi RM 300.00 bagi tanggungan kos perbelanjaan untuk menganjurkan aktiviti atas pilihan organisasi ketika proses penilaian lapangan ataupun aktiviti yang berkaitan dengan penyertaan dalam Program Anugerah ini Anugerah ini.

  4. Program Anugerah ini adalah terbuka kepada semua Persatuan Penduduk (PP) yang berdaftar, Rukun Tetangga (RT), Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung (JKKK) Joint Management Body (JMB) dan Management Corporat ion (MC) d i kawasan Maj l i s Perbandaran Seberang Perai

  5. Skema pemarkahan yang digunapakai adalah sebagaimana berikut:-

  i. Perancangan dan Pengurusan 20 markah ii. Amalan Sisa sifar 40 markah iii. Kebersihan dan Penghijauan 20 markah iv. Penglibatan Komuniti 20 markah

  6. Maklumat Penyertaan hendaklah dikemukakan mengikut format berikut:

  A. Profil Organisasi B. Inisiatif Komuniti ke arah kemampanan C. � Kemajuan D.� Perakuan

  F.� PERAKUAN

  Saya, ……………………………..………………………………………….....

  (nama) selaku ………………………………… (jawatan) dalam

  …………………………………..………………………… (nama organisasi) m e m p e r a k u i b a h a w a s e g a l a m a k l u m a t d a n d o k u m e n y a n g dikemukakan adalah benar dan betul.

  Saya bersetuju akan memberikan maklumat dan penjelasan tambahan sekiranya diminta oleh pihak panel Penilai dan Majlis Perbandaran Seberang Perai.

  Dikemukakan Oleh:�� Disaksikan Oleh:

  ................................. ........................................... Nama: � Nama:

  Jawatan:� Jawatan:

  Alamat: � Alamat:

  Tel:� Tel:

  Tel. Bimbit:� Tel. Bimbit:

  Faks:� Faks:

  E-mel:� E-mel:

  Tarikh: Tarikh:

  UNTUK KEGUNAAN RASMI:

  Diterima Oleh:� ………………………………………….

  Tandatangan: ………………………………………….

  Tarikh dan Masa:…� ……………………………………….

  Cop Rasmi

 • 36

  1. Borang penyertaan boleh diperolehi melalui 3 cara : menerusi laman web / internet (http://www.mpsp.gov.my/Local Action 21) atau dalam bentuk cakera padat atau dalam bentuk kertas. Cakera padat boleh didapati dalam versi ” MICROSOFTWORD”, jika diminta.

  2. P e n y e r t a a n h e n d a k l a h k e m u k a k a n d a l a m 2 s a l i n a n L a p o r a n Penyertaan. Penyertaan dalam format digital digalakkan.

  3. Borang Penyertaan dan laporan sampingan hendaklah dikemukakan kepada Unit Local Action 21 , Majlis Perbandaran Seberang Perai sebelum atau pada 14hb Julai 2014, . Semua penyertaan akan diperakui terima.

  KRITERIA PENILAIAN ANUGERAH KOMUNTI MAMPAN

  A. Perancangan dan Pengurusan a) Menjelaskan kenyataan iltizam program komuniti mampan b) Mengembelengkan visi dan misi komuniti mampan c) Menyediakan organisasi pelaksanaan komuniti mampan d) Menjelaskan objektif pelaksanaan komuniti mampan e) Menyedia dan melaksanakan strategi dan pelan tindakan pelaksanaan f) Bajet komuniti mampan g) Pembentukan jaringan bersama pihak berpentingan h) Sistem pemantauan i) Sistem Pelaporan

  B. Amalan Sisa Sifar a) Program 4R (Rethink, Reduce, Reuse dan Recycle) b) Pengurusan sisa organik c) Minyak masak terpakai d) Bahan pembersih

  C. Kebersihan dan Penghijau a) Keberishan kawasan b) Penghijauan: lanskap taman

  D. Penglibatan komuniti a) Kumpulan sasaran b) Bilangan penyertaan c) Integrasi sosial d) Kejiranan selamat

  • Berikan 3 inisiatif tambahan yang komuniti rasakan menonjol dari aspek berikut (boleh nyatakan lebih dari satu aspek):-

  i. Dayacipta (Originality)

  ii. Kebolehreplikasi (Replicability)

  iii. Kebolehgunaan (Usability)

  iv. Kemampanan (Sustainability)

  v. Kebergunaan (Utility)

 • 4

  5

  Contoh inisiatif komuniti mampan adalah termasuk senarai di bawah ( hanya digunakan sebagai rujukan saja):-

  • Kitar Semula • Kompos • Eco Enzim • Jus Enzim • Penanaman pokok, pengindahan dan pembersihan kawasan • Dusun bandar • Sesi Pendidikan berkenaan isu pembangunan mampan • Kesedaran ke atas rancangan pemajuan, impak alam sekitar,

  sosial dan ekonomi • Kesedaran dan penyertaan dalam program MPSP dan

  agensi/badan lain • Program bersama pihak berkepentingan lain seperti sektor

  perdagangan • Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, bukit, sungai

  dan tasik • Skim menganak-angkat kemudahan awam sepert i pi l i

  bomba, sekolah, taman • Skim Pengawasan Kejiranan dan kawalan keselamatan • Sambutan Perayaan Hari Kebesaran • Cintai kemudahan awam • Gotong royong • Penyediaan kemudahan bagi kumpulan kurang berupaya

  dan warga kanan • Perwakilan dalam proses perundingan dan perbincangan ke

  atas isu kejiranan dan perbandaran • Program sosial, jasmani, pendidikan dan kekeluargaan • Pembaharuan kawasan kejiranan • Program CSR, latihan keusahawanan dan penwujudan

  pekerjaan • Skim komunikasi dalaman dan luaran dengan ahli, penduduk

  dan organisasi • Pemasaran organisasi, kawasan kejiranan, inisiatif dan

  individu • Lain-lain

  C. KEMAJUAN

  • Berikan contoh inisiatif terbaik yang pertubuhan rasakan telah menun jukkan kema juan da r i se tahun ke se tahun dan memberikan impak berkesan keapda komuniti ke arah komuniti mampan (tidak lebih daripada 50 patah perkataan).

  Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5