majlis mesyuarat disambung pada pukul 2.30 petang yang ......

Click here to load reader

Post on 13-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PETANG HARI RABU, 10 JAMADILAWAL 1435 / 12 MAC 2014 265

  Majlis Mesyuarat disambung

  pada pukul 2.30 petang

  Yang Berhormat Yang Di-Pertua:

  Bismillahir Rahmanir Rahim,

  Assalamualaikum Warahmatullahi

  Wabarakatuh dan selamat petang. Ahli-

  Ahli Yang Berhormat, Persidangan Majlis

  Mesyuarat Negara ini masih lagi

  membincangkan Rang Undang-Undang

  (2014) Perbekalan, 2014/2015

  di peringkat Jawatankuasa. Maka, bagi

  membolehkan Rang Undang-Undang itu

  dapat dibincangkan satu per satu

  Persidangan Majlis Mesyuarat Negara ini

  ditangguhkan dulu dan kita akan

  bersidang semula selaku Jawatankuasa

  sepenuhnya. Terima kasih.

  (Majlis Mesyuarat ditangguhkan)

  (Mesyuarat bersidang sebagai

  Jawatankuasa)

  Yang Berhormat Pengerusi:

  Bismillahir Rahmanir Rahim, Ahli-Ahli

  Yang Berhormat, Mesyuarat

  Jawatankuasa bersidang semula dan

  masih lagi membincangkan tajuk-tajuk

  di bawah Jabatan Perdana Menteri.

  Semasa Mesyuarat Jawatankuasa

  yang telah diadakan pada sebelah

  pagi tadi seramai 9 orang Ahli Yang

  Berhormat Yang Dilantik telah

  memberikan ucapan dan

  mengemukakan pertanyaan. Maka,

  untuk menjawab soalan-soalan yang

  diajukan oleh Ahli-Ahli Yang Berhormat

  yang berkenaan, saya akan memberi

  peluang kepada Yang Berhormat

  Menteri-Menteri Kabinet untuk

  menjawab. Saya persilakan Yang

  Berhormat Menteri Pembangunan untuk

  memberikan ucapan. Terima kasih.

  Yang Berhormat Menteri

  Pembangunan: Terima kasih Yang

  Berhormat Pengerusi. Bismillahir

  Rahmanir Rahim, Assalamualaikum

  Warahmatullahi Wabarakatuh. Kaola

  cuma ingin merujuk kepada persoalan

  yang dikemukakan oleh Yang Berhormat

  Awang Haji Tahamit bin Haji Nudin

  pada 10 Mac 2014 dan kaola selaku

  Timbalan Pengerusi Authority Monetary

  Brunei Darussalam (AMBD) dan bagi

  mewakili AMBD mengambil maklum

  mengenai soalan yang ditimbulkan iaitu

  mengenai sewa beli kenderaan

  bermotor dan juga kekhuatiran yang

  diutarakan oleh Yang Berhormat itu

  apabila kenderaan yang ditarik balik dan

  dijual oleh pihak syarikat kewangan.

  Kenderaan tersebut seringkali dijual

  dengan harga jualan yang lebih murah

  dan adakalanya separuh daripada harga

  jualan yang ditetapkan oleh syarikat

  kewangan berkenaan.

  Untuk makluman jua, terdapat beberapa

  peruntukan dalam perintah sewa beli

  2006 yang bertujuan untuk melindungi

  penyewa sekiranya keretanya ditarik

  balik. Antara lainnya:

  1. Bab 17 (1) (a) (i) memberikan

  penyewa peluang untuk

  mendapatkan kembali kereta yang

  ditarik balik dalam tempoh masa dua

  minggu penarikan tersebut dengan

  meneruskan ataupun melunaskan

  pembayaran ansuran yang

  tertunggak; dan

 • PETANG HARI RABU, 10 JAMADILAWAL 1435 / 12 MAC 2014 266

  2. Bab 17 (1) (a) (ii) juga memberikan

  penyewa peluang untuk

  mengarahkan syarikat kewangan

  untuk menjual kereta tersebut

  kepada orang yang diperkenalkan

  olehnya yang bersedia untuk terus

  membayar jumlah yang tertunggak.

  Oleh itu, bagi mengelakkan kerugian

  yang berpunca dari kemerosotan

  nilai kereta yang berterusan, maka,

  adalah dinasihatkan supaya penyewa

  mengambil langkah segera untuk

  memastikan bahawa dalam tempoh dua

  minggu dari tarikh penarikan kereta

  tersebut atau lebih awal lagi mencari

  pembeli yang bersedia untuk terus

  membayar jumlah yang tertunggak.

  Hanya apabila penyewa gagal untuk

  melaksanakan peluang ini, maka hak

  penjualan berpindah kepada syarikat

  kewangan sebagai pemilik yang sah.

  Hakikat keadaan pasaran semasa bagi

  kereta terpakai memerlukan penjualan

  segera kereta terpakai tersebut

  bagi mengelakkan kemerosotan nilai

  disebabkan oleh penurunan harga

  pasaran ataupun kerosakan, kecurian

  dan risiko-risiko yang lain. Maka,

  mengambil kira risiko tersebut, kereta

  terpakai itu pada lazimnya terpaksa

  dijual pada harga yang rendah yang

  dikira boleh menarik pembeli. Ini boleh

  menjejaskan kepentingan penyewa

  seperti yang dinyatakan oleh Yang

  Berhormat tersebut.

  Sehubungan dengan itu juga, pihak

  berkuasa telah pernah mengeluarkan

  arahan kepada semua syarikat

  kewangan untuk mengenakan bayaran

  pendahuluan tunai sebanyak 12.5%

  daripada harga kenderaan yang

  diluluskan. Arahan ini masih berjalan

  dan bertujuan untuk memastikan

  mereka yang membeli kereta benar-

  benar berkemampuan.

  Oleh yang demikian, pihak Authority

  Monetary Brunei Darussalam (AMBD)

  ingin mengingatkan dan menasihatkan

  orang ramai supaya sentiasa berbelanja

  secara berhemah berdasarkan

  kemampuan dan tidak membebankan

  diri dan keluarga. Walau bagaimanapun,

  mengambil kira keprihatinan Yang

  Berhormat Awang Haji Tahamit bin Haji

  Nudin tadi terhadap orang ramai

  mengenai dengan isu-isu sewa beli

  kereta terpakai ini pihak AMBD akan

  meneliti langkah-langkah yang

  bersesuaian untuk memastikan

  kepentingan orang awam akan sentiasa

  diambilkira dalam polisi ataupun

  undang-undang dan peraturan-

  peraturan yang berjalan sekarang.

  Sekian, terima kasih Yang Berhormat

  Pengerusi.

  Yang Berhormat Pengerusi: Saya

  persilakan Yang Berhormat Pehin Orang

  Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang

  Haji Abd Rahman bin Haji Ibrahim,

  Menteri Kewangan II (Kedua),

  di Jabatan Perdana Menteri.

  Yang Berhormat Menteri

  Kewangan II (Kedua): Terima kasih

  Yang Berhormat Pengerusi. Bismillahir

  Rahmanir Rahim, Assalamualaikum

  Warahmatullahi Wabarakatuh. Kaola

  nampak-nampaknya akan menjawab

  kira-kira 20 buah soalan yang

 • PETANG HARI RABU, 10 JAMADILAWAL 1435 / 12 MAC 2014 267

  dikemukakan oleh Ahli-Ahli Yang

  Berhormat di sebelah sana. Terlebih

  dahulu, kaola ingin mengucapkan

  berbanyak-banyak terima kasih dan

  penghargaan kepada Ahli-Ahli Yang

  Berhormat di sebelah sana yang telah

  mencadangkan dan memberikan

  beberapa saranan dan soalan yang

  ditimbulkan terutamanya pada petang

  semalam dan jua pagi ini yang meliputi

  bidang tugas jabatan-jabatan di bawah

  Jabatan Perdana Menteri seperti Jabatan

  Perancangan dan Kemajuan Ekonomi,

  Jabatan Perkhidmatan Pengurusan,

  Jabatan Perkhidmatan Awam,

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam,

  Jabatan Audit, Jabatan Adat Istiadat

  Negara yang di bawah kendalian kaola.

  Insya-Allah, jika diizinkan kaola akan

  menjawab soalan ini, bukannya

  mengikut sequence pertanyaan, tetapi

  mengikut isu-isu yang ditimbulkan.

  Mungkin juga kaola akan menjawab

  secara 2 in 1 atau 3 in 1 soalan-soalan

  tersebut kerana soalan-soalan ini bukan

  lagi beranak tetapi bercucu. Jadi, ia

  kait-mengait. Mula-mula, kaola kalau

  diizinkan akan menjawab soalan yang

  dikemukakan oleh Yang Berhormat

  Awang Haji Zulkipli bin Haji Abd. Hamid

  mengenai dengan Jabatan Perancangan

  dan Kemajuan Ekonomi (JPKE), sama

  ada JPKE menyediakan program

  komunikasi dan jua mengenai program

  pembangunan sumber tenaga manusia.

  Terlebih dahulu, diucapkan sekali

  lagi terima kasih kepada Yang

  Berhormat Awang Haji Zulkipli bin Haji

  Abd. Hamid yang mengemukakan

  mengenai dengan Wawasan Negara

  2035 dan pembangunan sumber tenaga

  manusia tersebut.

  Bagi menjawab soalan ini, pemberigaan

  Wawasan Negara 2035, memang

  saya bersetuju perlu ada penglibatan

  yang lebih mendalam para belia dalam

  merealisasikan matlamat wawasan

  berkenaan. Secara umumnya, beberapa

  agensi Kerajaan turut sama telah

  dan akan menyumbang dalam

  memberigakan Wawasan Negara 2035

  termasuk agensi media Kerajaan melalui

  media cetak dan elektronik. Misalnya,

  Kementerian Kebudayaan, Belia dan

  Sukan melalui program-program yang

  telah dibentuk seperti Program Khidmat

  Bakti Negara, Wawasan Negara 2035

  telah berjaya disalurkan kepada para

  belia dan generasi muda. Bagi JPKE,

  jabatan tersebut telah pun menyediakan

  program komunikasinya yang bertujuan

  untuk memberikan kefahaman mengikut

  matlamat Wawasan Negara 2035.

  Perancanaan kemajuan jangka panjang

  dan Rancangan Kemajuan Negara

  pada orang ramai ini termasuklah

  memberikan taklimat kepada

  pegawai-pegawai Kerajaan khususnya,

  kepada pegawai-pegawai yang baru

  berkhidmat, jerayawara di sekolah-

  sekolah menengah, pemberigaan

  melalui media massa seperti Pelita

  Brunei, pemberigaan melalui Radio

  Televisyen Brunei (RTB) iaitu segmen

  Rancangan Kemajuan Negara (RKN)

  semasa siaran Berita Nasional dan

  dari masa ke masa memberikan

  taklimat atas jemputan agensi-agensi

  Kerajaan mahupun bukan Kerajaan.

  Secara realitinya, pelaksanaan Program

 • PETANG HARI RABU, 10 JAMADILAWAL 1435 / 12 MAC 2014 268

  Dana Sumber Manusia yang dimulakan

  pada tahun 2006 yang dikendalikan

  oleh Jabat