majlis anugerah kecemerlangan dan penghargaan utm

Download Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Penghargaan UTM

Post on 03-Feb-2017

242 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Penghargaan UTM CITRA KARISMA 2017

  1

  GARIS PANDUAN DAN KRITERIA PENCALONAN

  ANUGERAH PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN

  PEKERJAAN (APKKP) 2016

 • Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Penghargaan UTM CITRA KARISMA 2017

  2

  GARIS PANDUAN DAN KRITERIA PENCALONAN

  ANUGERAH PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 2016 1.0 PENGENALAN

  Dalam usaha untuk mempertingkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UTM ke

  arah yang cemerlang dan terjamin dan selaras dengan pematuhan kepada perundangan

  berkaitannya, sekali lagi Universiti mempertandingkan Anugerah Persekitaran, Keselamatan

  & Kesihatan Pekerjaan bagi memberi pengiktirafan dan anugerah kepada mana-mana Fakulti

  / Bahagian / Unit / Kolej Kediaman & Penginapan / Makmal & Bengkel yang berjaya menepati

  kriteria serta garis panduan yang ditetapkan oleh Universiti.

  Kewujudan anugerah ini banyak memberikan manfaat kepada Universiti amnya,

  memandangkan pelaksanaannya dapat membantu Universiti untuk menyediakan suasana

  tempat kerja yang selamat dan sihat kepada warganya, termasuklah staf, pelajar dan kepada

  mereka yang berurusan di UTM.

  Oleh itu, bagi melaksanakan tanggungjawab ini, Unit Persekitaran, Keselamatan & Kesihatan

  Pekerjaan (OSHE) UTM telah dilantik sebagai Urusetia bagi pelaksanaan pada keseluruhan

  proses kerja sehingga pemenang penerima anugerah dipilih dan dinobatkan.

  2.0 KATEGORI PENGANUGERAHAN

  Kategori-kategori yang dipertandingkan untuk Anugerah Persekitaran, Keselamatan &

  Kesihatan Pekerjaan adalah seperti berikut:

  Kategori I : Fakulti/Bahagian/Unit pejabat dan ruang-ruang yang berkaitan

  Kategori II : Makmal & Bengkel penyelidikan & pengajaran

  Kategori III : Kolej Kediaman & Penginapan pejabat, bilik kediaman dan ruang

  ruang yang berkaitan

  3.0 KRITERIA PENYERTAAN

  Semua kategori yang dipertandingkan secara automatik disenaraikan sebagai calon

  penganugerahan. Pihak urusetia akan membuat hebahan aktivit pengauditan, selewat-lewatnya

  satu (1) bulan sebelum tarikh audit dilaksanakan. Pemenang bagi kategori yang

  dipertandingkan akan dipilih melalui proses pengauditan yang dijalankan. Ia akan mengambil

  kira dari aspek pemeriksaan fizikal di tempat kerja, aktiviti-aktiviti yang telah dan sedang

  dijalankan, mahupun dokumen-dokumen yang berkaitan aktiviti KKP yang dijalankan.

 • Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Penghargaan UTM CITRA KARISMA 2017

  3

  4.0 KAEDAH PENILAIAN DAN PEMARKAHAN

  4.1 KAEDAH PENILAIAN

  Pada dasarnya, penilaian pemarkahan dilaksana dengan berpandukan kepada garis

  panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP),

  tetapi diubahsuai bagi mendapatkan tahap kesesuaian pelaksanaannya di UTM. Garis

  panduan yang dimaksudkan iaitu, Garis Panduan untuk Pelaksanaan Audit Akta

  Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 di Sektor Perkhidmatan Awam dan

  Pihak Berkuasa Berkanun.

  4.2 KAEDAH PEMARKAHAN

  Senarai semak pengauditan yang digunapakai adalah seperti LAMPIRAN A. Bagi

  kategori yang tidak mempunyai sesuatu elemen yang berkaitan untuk diaudit, peratusan

  markah bagi elemen tersebut akan dibatalkan. Sebagai contoh Keselamatan Biologi,

  bagi makmal yang tidak berkaitan dengan biologi akan diabaikan.

  4.3 PENGGREDAN PENGAUDITAN

  Skala Bintang Keterangan Skor (%)

  Secara keseluruhannya aspek pengurusan KKP dari segi aktiviti dan komitmen warga PTj mematuhi kriteria/dapat dilihat dengan jelas, teratur, berstruktur, terjadual serta dijalankan dengan CEMERLANG

  90 100

  Kebanyakkan aspek pengurusan KKP dari segi aktiviti dan komitmen warga PTj mematuhi kriteria/dapat dilihat dengan jelas, teratur serta dijalankan dengan BAIK

  75 89

  Separuh aspek pengurusan KKP dari segi aktiviti dan komitmen warga PTj mematuhi kriteria/dapat dilihat dan berada pada tahap SEDERHANA

  51 74

  Sebahagian aspek pengurusan KKP dari segi aktiviti dan komitmen warga PTj mematuhi kriteria/dapat dilihat dan berada pada tahap MEMUASKAN

  40 50

  Aspek pengurusan KKP dari segi aktiviti dan komitmen warga PTj kurang dapat dilihat dan berada pada tahap TIDAK MEMUASKAN

  1 39

  Tiada aktiviti KKP dilaksanakan terutama tiada penubuhan JKKP-PTj

  0

 • Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Penghargaan UTM CITRA KARISMA 2017

  4

  4.4 CALON ANUGERAH PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN

  PEKERJAAN 2016

  Bil. Kategori Pencalonan

  1. Fakulti / Bahagian / Unit Pencalonan secara automatik

  2. Makmal / Bengkel

  Sebanyak 2 buah makmal / bengkel bagi

  setiap PTJ yang dicalonkan

  Pemilihan 2 buah makmal / bengkel tersebut

  akan dibuat oleh panel pengaudit semasa

  audit dijalankan

  3. Kolej Kediaman / Penginapan Pencalonan secara automatik

  4.4.1 Kategori I Fakulti/Bahagian/Unit

  Fakulti, UTM Johor bahru

  Fakulti Alam Bina

  Fakulti Kejuruteraan Awam

  Fakulti Kejuruteraan Elektrik

  Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

  Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga

  Fakulti Sains

  Fakulti Geoinformasi & Harta Tanah

  Fakulti Komputeran

  Fakulti Biosains & Kejuruteraan Perubatan

  Fakulti Pengurusan

  Fakulti Pendidikan

  Fakulti Tamadun Islam

  Bahagian / Unit, UTM Johor Bahru

  Perpustakaan UTM

  Bangunan F54

  - Sekolah Pengajian Siswazah (SPS)

  - Pusat Pengajaran & Pembelajaran (CTL)

  - Pusat Pengurusan & Penyelidikan (RMC)

  - Student Recruitment and Admission Division (SRAD)

  Pusat Inovasi & Komersialisasi (ICC) & Uni-Technologies Sdn. Bhd.

  Pejabat Penerbit UTM dan Unit Pemasaran Universiti

  Bahagian Keselamatan

  Pusat Kesihatan Universiti

  Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (CICT)

  Unit Perhubungan Alumni

  Institut Kajian Sains Fundamental Ibnu Sina

  Institut Pembangunan Bioproduk

  Pusat Islam UTM

  Pejabat Harta Bina

 • Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Penghargaan UTM CITRA KARISMA 2017

  5

  Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim (CSI)

  - Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

  - Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

  - Pejabat Bendahari

  - Pejabat Naib Canselor

  - Pejabat Pendaftar

  - Dan lain-lain unit di Bangunan CSI

  Bangunan Dewan Sultan Iskandar (DSI)

  - Pusat Kualiti dan Pengurusan Risiko (QRiM)

  - Unit Kebudayaan

  - Institut Sultan Iskandar

  - Dan lain-lain unit di Bangunan DSI

  Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni (SUB)

  Pusat Latihan UTM

  Akademi Bahasa

  University Industrial Research Lab (UIRL)

  UTM Sports Excellence

  Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi (CFiRST)

  UTM Kuala Lumpur

  Bangunan Perpustakaan Sultanah Zanariah

  - Perpustakaan Sultanah Zanariah

  - Pejabat Pendaftar

  - CASIS

  - Fakulti Tamadun Islam

  - AutoCAD

  Bangunan PA

  - Pejabat HEMA

  - Pejabat Bendahari

  - Pejabat Harta Bina

  Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (CICT)

  Sekolah Profesional & Pendidikan Berterusan (SPACE)

  Pusat Islam

  Unit Keselamatan

  Pusat Kesihatan Universiti

  Bangunan Menara Razak

  - Sekolah Pengajian Siswazah (SPS)

  - UTM Advanced Informatic School (AIS)

  - UTM International Business School (IBS)

  - UTM Razak School

  - UTM Perdana School

  - Pejabat Canseleri

  - Pejabat Hal Ehwal Korporat

  Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT)

 • Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Penghargaan UTM CITRA KARISMA 2017

  6

  4.4.2 Kategori II Makmal dan Bengkel

  Fakulti dan Bahagian yang mempunyai makmal dan bengkel

  Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah

  Fakulti Kejuruteraan Elektrik

  Fakulti Kejuruteraan Awam

  Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

  Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga

  Fakulti Sains

  Fakulti Biosains & Kejuruteraan Perubatan

  Fakulti Pendidikan

  Institut Pembangunan Bioproduk

  Institut Kajian Sains Fundamental Ibnu Sina

  Universiti Industrial Research Lab (UIRL)

  Unit Pengurusan Makmal Universiti, UTM Kuala Lumpur

  Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT), UTM Kuala

  Lumpur

  4.4.3 Kategori III Kolej Kediaman dan Penginapan

  Kolej Kediaman, UTM Johor Bahru dan UTM Kuala Lumpur

  Kolej Rahman Putra

  Kolej Tun Razak

  Kolej Tun Dr. Ismail

  Kolej Tun Hussein Onn

  Kolej Tuanku Canselor

  Kolej Perdana

  Kolej Tun Fatimah

  Kolej 9 & 10

  Kolej Datin Seri Endon

  Kolej Dato Onn Jaafar

  Kolej Siswa Jaya, UTM Kuala Lumpur

  Scholars Inn, UTM Johor Bahru

  4.5 PROSES PENILAIAN ANUGERAH KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

  Proses Penilaian Anugerah Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan dilaksanakan melalui

  kaedah berikut:

  Tahap I : Lawatan audit / pemeriksaan oleh Ahli Panel Pengaudit dengan

  melihat perkara berikut:

  Pembentangan oleh pihak yang diaudit

  Penilaian dokumentasi dan rekod

  Membuat lawatan

 • Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Penghargaan UTM CITRA KARISMA 2017

  7

  T