mahkamah khas

Download Mahkamah Khas

Post on 30-Jun-2015

96 views

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengajian Am Sem 1

TRANSCRIPT

  • 1. Pembentang : NURUL SYAFIQAH

2. Mahkamah Khas Raja-Raja ( MKRR )diwujudkan pada tahun1993.Terdiri daripada :- Ketua Hakim NegaraMahkamah Persekutuan sebagaiPengerusi. Hakim-hakim Besar MahkamahTinggi. Dua orang lain yang pernahmemegang atau sedangmemegang jawatan sebagaiHakim Mahkamah Persekutuanatau Mahkamah Tinggi yangdilantik oleh Majlis Raja-raja.Membicarakankesalahan kessivil & jenayahseseorang rajaatas sifatperibadi.Mempunyai bidang kuasadan kuasa-kuasa yang samaseperti mahkamah bawahan,mahkamah Tinggi danMahkamah Perskutuan3.4MAHKAMAHKHAS Prosiding dalam Mahkamah Khas dibuat secaratertutup. Diputuskan mengikut pendapat majoriti anggotadan keputusannya adalah muktamad. Konklusif tidak boleh dicabar atau dipertikaikandalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan. 3. Ditubuhkan sebagai tempat bagi Raja-raja dan YangDipertua-Dipertua Negeri untuk bertemu danberbincang3.5 MAJLISRAJA - RAJAMendapatkan nasihat-nasihat daripada Majlis Raja- Rajauntuk perkara tertentu seperti perlantikan hakim,Perlembagaan Persekutuan. 4. Memilih Yang di -pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Persekutuan mengikut peruntukan-peruntukanJadual Ketiga.3.5.1TUGAS-TUGASLAINMAJLIS RAJA-RAJAMempersetujui atau tidak supaya apa-apa perbuatan,amalan atau upacara agama meliputi seluruhPersekutuan.Membuat atau memberi nasihat tentang apa-apaperlantikan yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Contohnya :- Perlantikan Ketua Hakim Negara,Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Rayuan danTinggi, Ketua Audit Negara.Melantik anggota-anggota Mahkamah Khas (perkara182).Memberi ampun, reprief dan respit ataumeremitkan,menggantung hukuman-hukuman (perkara42).Menimbangkan soal-soal mengenai dasar negara danapa-apa jua perkara lain.Tindakan pentadbiran dibawah perkara 153 (mengenaikedudukan dan keistimewaan orang melayu serta kaumlain hendaklah difikir sebelum dibuat apa-apaperubahan. 5. Semua Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Negeri secaraautomatik menjadi Ahli Majlis Raja-Raja.3.5.2 KEAHLIANMAJLIS RAJA-RAJAYang di-Pertua Negeri tidak boleh menjadi Ahli MajlisRaja-Raja bagi maksud mesyuarat berhubung denganpemilihan Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong, melucutkan jawatan Yang di-PertuanAgong dan membincangkan keistimewaan Raja-RajaSeri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukanlahAhli Majlis Raja-Raja. Baginda berangkat menghadirimesyuarat pada hari yang kedua sebagai Ketua NegaraMalaysia dan diiringi oleh Perdana Menteri sebagaipenasihat baginda.Setiausaha Mesyuarat Majlis Raja-Raja ialah PenyimpanMohor Besar Raja-Raja. 6. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dilantik oleh MajlisRaja-Raja untuk menjalankan tugas menyimpan MohorBesar Raja-Raja.3.5.3 PENYIMPANMOHOR BESARRAJA-RAJABeliau juga bertindak sebagai setiausaha Majlis Raja-Raja.Orang yang layak ialah pegawai kanan yang masihberkhidmatt dengan kerajaan atau yang telah bersara.Beliau memegang jawatannya selama yangdiperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. 7. Menerima dan mengedarkan kertas-kertas kerja yanghendak dikemukakan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja.Tugas-tugasPenyimpan MohorBesar Raja-RajaBertanggungjawab untuk memanggil mesyuarat darisemasa ke semasa atas arahan yang di-Pertuan Agongatau Majlis Raja-Raja.Menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja dan menyimpanminit-minit mesyuarat.Mengesahkan semua keputusan Majlis Raja-Raja.Mengumumkan keputusan Majlis Raja-Raja, tarikhberpuasa dan tarikh hari raya. 8. NURUL SYAFIQAH