m2t6-kertas cadangan

Download M2T6-KERTAS CADANGAN

Post on 10-Jan-2016

21 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kajian tindakan

TRANSCRIPT

 • DR HJH ZAILAH ZAINUDINIPG KAMPUS RAJA MELEWAR

 • MODEL KEMMIS & MC TAGGARTPEMERHATIANREFLEKSIPERANCANGANTINDAKANmembuat refleksi berdasarkan pengalaman mengajar, kursus , seminar, pembacaan literatur, perbincangan rakan sejawat dllmerancang p&p, menulis rancangan pengajaran,merancang intervensi, ABM dllmelaksanakan intervensi mengutip data dan membuat analisis dan membuat interpretasi dan seterusnya mula membuat penilaian terhadap kesan intervensimula menulis kertas cadangan

 • Aktiviti 1-RefleksiIndividually, think of an issue that is most pressing to you right now? write it down.Atau tuliskan satu cabaran yang hendak diselesaikan dalam bilik darjah/bidang tugas. Mengapa ia merupakan cabaran dan apakah puncanya..Bagaimana anda boleh berubah?Nyatakan tindakan boleh diambil yang dengan jelas.Share with a partner.Beri pandangan adakah isu tersebut paling sesuai untuk dijadikan projek kajian tindakan rakan anda.

 • a. Skop Kajian Adakah situasi/masalah itu wujud dalam kelas anda? Bolehkah anda melakukan sesuatu terhadap situasi/masalah tersebut bagi membaikinya?

  b. Betapa pentingnya kajian Sejauhmanakah pentingnya persoalan / masalah ini untuk diperbaiki? Jangka masa pendek? Jangka masa panjang? Adakah anda berminat untuk membaiki permasalahan / situasi itu?

  Refleksi Untuk Memilihan Fokus Kajian

 • Rumusan: Mengenal Pasti MasalahAmalan guru, amalan pelajar dalam P & PSatu gelung kajian tindakan difokuskan kepada menangani satu masalah tertentu sahajaPilih masalah yang boleh diambil tindakanMulakan dengan persoalan yang kecilPilih persoalan yang penting bagi pelajar dan andaSebaik-baiknya kajian ini dapat dijalankan secara kolaboratif

 • MerancangMenyenaraikan tugas dan tanggungjawabMerancang cara mengutip data awalMenyediakan alat-alat mengutip data atau maklumat (cth: borang pemerhatian, soal selidik, temubual, ujian pra dan ujian pos)Kutip data tinjauan awal (melalui dokumen,pemerhatian,soal selidik, ujian pra)Merumus data tinjauan awalMerancang dan menjelaskan aktiviti-aktivitiMenyenaraikan bahan-bahan P&PMenyatakan keperluan lain (cth: bahan rujukan, kewangan, kelengkapan dsb)

 • BertindakMelaksanakan kajian seperti yang telah dirancangkanPelaksanaan kajian dan proses pengumpulan data berlaku secara serentakCatatkan/simpan data/maklumat yang diperolehi dalam satu fail folder

 • Memerhati dan MenganalisisMemungut data atau maklumat serentak dengan langkah bertindakMenggunakan instrumen mengutip data seperti pemerhatian, soal selidik, temubual dan ujian posData atau maklumat dipaparkan dalam bentuk jadual, carta dsbHurai dan rumuskan data Bandingkan dengan hasil rumusan data tinjauan awal (dalam Merancang)

 • MereflekMerenung kembali kekuatan dan kelemahan perancangan serta pelaksanaan tindakanMenilai perjalanan dan keberkesanan kajian berdasarkan maklumbalas daripada setiap instrumenSejauh mana objektif dapat dicapai

 • FORMAT PENULISAN KERTAS CADANGAN PT 11. PENDAHULUANRefleksi pengajaran dan pembelajaran lalu / Refleksi sorotan Litratur2. FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Tinjauan dan Analisis Masalah 3. OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN4. KUMPULAN SASARAN

  5. PERANCANGAN TINDAKANPerancangan langkah-langkah tindakanPerancangan cara mengumpul dataPerancangan cara menganalisis data6. PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN Jadual Pelaksanaan Kajian TindakanKos Kajian

  7. Senarai RujukanLampiran

 • 1. PENDAHULUAN Refleksi pengalaman yang lalu / Refleksi Sorotan LiteraturMenghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian

  Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus

  Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P

  Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan

 • Contoh Pendahuluan/Latar Belakang KajianBerdasarkan format 1998, pemeriksaan kertas mata pelajaran Fizik terbahagi kepada 2 kertas iaitu Kertas 1 dan Kertas 2. Kertas 1 meliputi 60% (24 soalan) soalan pada aras pengetahuan, 20% (8 soalan) pada aras kefahaman dan 20% (8 soalan) pada aras aplikasi.Aras pengetahuan adalah meliputi fakta, istilah, prinsip, teori, kaedah, pengkelasan , pentafsiran ekstrapolasi dan situasi. Kebolehan pelajar menjawab soalan-soalan pada aras pengetahuan ini boleh membantu pelajar lulus dengan baik dalam kertas 1 dan seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran ini secara keseluruhannya.

 • 2. PERNYATAAN MASALAHPernyataan tentang fokus kajian, meliputi satu atau lebih aspek-aspek berikut:Masalah yang wujud dalam pengoperasiannyaKeperluan menyelesaikan masalah yang adaAndaian/telahan sekiranya masalah tersebut tidak diselesaikanPeluang menyelesaikan masalah tersebutUrgency penyelesaian masalahMasalah seharusnya genuine agar ia boleh menjadi mewujudkan keinginan untuk menjalankan kajian. (the drive to do the research)

 • Contoh Pernyataan MasalahBerdasarkan kepada ujian OTI 2 hanya 28 orang lulus daripada 65 orang pelajar yang mengambil mata pelajaran Fizik. Melalui analisis item ujian pelajar dan pemerhatian terhadap kerja rumah mereka, ramai pelajar tidak boleh menjawab dengan baik soalan-soalan yang berkaitan dengan aras pengetahuan sedangkan aras ini adalah aras yang paling rendah mengikut Taksonomi Bloom. Kegagalan pelajar menguasai asas pengetahuan Fizik khususnya dalam Kertas 1 menyebabkan % kelulusan Fizik keseluruhannya akan terjejas.

 • 3. OBJEKTIF KAJIAN & SOALAN KAJIANPernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut fokustindakanpencapaian tindakanSoalan kajian seharusnya relevan dengan objektif kajianSoalan tahap tinggi (elakkan soalan ya/tidak)Contoh: bagaimana meningkatkan kemahiran/penguasaan pelajar..menggunakan kaedah.

 • Contoh:Masalah: Ramai pelajar gagal menguasai kemahiran.dalam topik..(berikan eviden2 yang releven)Tujuan: Untuk meningkatkan kemahiran/penguasaan pelajar dalam topik . menggunakan kaedah Soalan: bagaimanakah meningkatkan kemahiran pelajar. dalam topik menggunakan kaedah?(Soalan seharusnya boleh dijawab dengan sesuatu proses)

 • 4. KUMPULAN SASARAN Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci semua perkara berikut:bilangan jantinanama kelas / jawatanprestasi akademikciri-ciri unik yang lain

 • 5. TINDAKAN YANG DICADANGKAN 5.1Perancangan Tindakan Memperincikan langkah-langkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan jelasMemberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan jelas5.2 Perancangan Cara Mengumpul Data Merancang kaedah pengumpulan data yang sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakanInstrumen kajian tindakan dijelaskan dengan terperinci dan dilampirkan5.3 Perancangan Cara Menganalisis DataKaedah analisis data perlu tepat bagi jenis data yang dikumpulPerancangan kaedah analisis data bagi setiap jenis data yang bakal dikutip

 • Langkah merancang strategi Boleh dilakukan secara individu atau kolaboratif Rancang tindakan dan cara mengutip data (WH questions)Fikirkan tentang cara menganalisis data & mewakilkan dataTinjau bahan penulisan Bincang dengan guru lain secara formal atau tidak formal

 • Beri perhatian terhadap yang berikut:Matlamat tindakan perlu jelasSebab cadangan tindakan harus berasasTindakan mengambil kira kekangan dari segi masa, sumber kewangan dan tenaga

 • 6. Perancangan Pelaksanaan Tindakan 6.1Jadual pelaksanaanMenyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan lengkap6.2Kos kajianMenyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinciAmbil tindakan berdasarkan apa yang telah dirancang

 • Contoh Jadual PelaksanaanMengenal pasti fokus kajian: XXXMembaca bahan penulisan: XXXBerbincang bersama ketua panitia dan guru-guru lain: XXXMenulis kertas cadangan: XXXMerancang tindakan: XXXMenjalankan tindakan dan mengutip data: XXXMenganalisis data: XXXMenulis laporan: XXXMemurnikan laporan: XXXContoh Carta Gantt

 • Jadual Pelaksanaan Kajian

  BilAktivitiTarikhCatatan1Menulis Proposal Kajian2

  3Pembentukan Jawatan Kuasa

  Merancang Tindakan 1,2,3,4Mesyuarat JK4Melaksanakan Tindakan 1,2,3,4Data dikumpul melaluiCatatan Jurnal Pemerhatian - Rekod aktiviti Rekod PencapaianTemubual

  5Menilai perkembangan aktiviti 1,2,3,4Mesyuarat JK

 • Kos Kajian

  BilJenis BahanJumlah Kos

 • Perbandingan antara Format Cadangan dan LaporanCadanganTajukNama Penyelidik 1. Pendahuluan/Konteks 2. Pernyataan masalah 3. Objektif & Soalan Kajian 4. Kaedah 4.1 Kumpulan Sasaran4.2Perancangan Tindakan 4.3 Perancangan Pelaksanaan Tindakan (Termasuk Skedul Kerja & Kos)5. Rujukan6. Lampiran

  Laporan Tajuk Nama penyelidik &Tarikh laporanPenghargaanAbstrakIsi kandungan1. Pendahuluan2. Pernyataan masalah3. Objektif & Soalan Kajian4. Kaedah 4.1Kumpulan Sasaran 4.2 Tindakan yang telah dilaksanakan 4.3 Pengumpulan & Analisis Data5. Dapatan6. Rumusan & Implikasi7.Rujukan8.Lampiran

 • Metafora yang mungkin dapat dikaitkan dengan kajian tindakanAda matlamatPerlu tahu lokasi paling sesuaiMesti ada alat lengkap dan sesuaiPerlu sabar

 • An old Chinese proverb

  I do and I understand

  I see and I remember, I hear and I forget,

 • Where do I beginThe best way to start an AR study is to write a problem statement, THEN:Answer this question: Apakah cabaran yang paling hendak diselesaikan berkaitan dengan p&p anda? Cadangkan cara bagaimana ANDA SENDIRI boleh berubah untuk mengatasinya Tuliskan tindakan yang akan anda ambil dengan jelas

  Kajian tindakan bermula apabila anda mula melakukan intervensi. Huraikan proses yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah dalam KT