lompat

Click here to load reader

Post on 17-Aug-2015

275 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Lompat TinggiLOMPAT TINGGI Tujuanseorang pelompat =melompat setinggiyang boleh. Acara lompatan mula menjadi sebahagiandaripada acara olahraga yang penting apabilaolahragatelahmenjadi lebihformal padatahun-tahun dalam abad-19 dan abad ke-2. !alam abad ke-19" atlit lompat tinggi mulamelompat danmendarat di atastanahberumput.#leh demikian" untuk menjaga keselamatanpelompat" makatekniklompat tinggi gayaguntingdigunakan. $eterusnya" untuk meningkatkan lagi kualitikeselamatan" pasir dilonggokkan di tempatmendarat untukmengurangkanimpakpendaratan.%ada masa yang sama" gaya gunting caramembelakang digunakan tetapi cara ini banyakmencederakan para atlit. $ebelumtahun 19&-an" 'aya Timur adalahpopular (alaupun teknik ini lebih sukar dilakukan. %ada tahun )-an" 'aya 'uling *arat merupakangaya pertama yang dipopularkan dan ia digunakanoleh ramaiatlit sehingga pertengahan tahun 19)-an. +alau bagaimanapun" 'aya %elana mulamenjadi dominansehinggasukan#limpik19,-di.e/ico. %adasukan#limpik 19,-" !ick 0osbury telahmenggunakangayabaruiaitu0osbury0lopuntukmembuat lompatan . +alaupun gaya lompatan tidak penting"perkembangan semasa menunjukkan baha(a atletyangmenggunakangaya0osbury0lopmencapailebih kejayaan berbanding dengan atlet yangmenggunakan gaya gunting. 1ekodlompat tinggi kategori lelaki dan(anitadipegang oleh atlet yang menggunakan gaya0osbury 0lop. ALATAN UNTUK PENGAJARANa2 TaliTali yang biasa digunakan dalam pelajaran%endidikan3asmani sangat bergunauntuklatihanlompat tinggi. !i antara kelebihan ialah4 5a tidak dapat mencedera atau menyakitkanpara pelajar yang melanggarnya. *iasanya para pelajar memang suka melompatmelepasi tali. 6etinggiannya mudah diubah untuk disesuaikandengan pelajar dan latihan yang mereka lakukan. Tali amat mudah diperolehi dan diba(a ketempat latihan. 5nimemudahkan lagipengendalianpelajaran. b2 *atang rotan dan skitel6edua-duaalatanini bolehjugadigunakandalamusaha memperkenalkan kemahiran asas melompattinggi kepada para pelajar.c2 Tilam mendarat5ahendaklahmencukupi untukkeselamatanparapelajar. Tilamgimnastikbolehdigunakansemasapelajaran %endidikan 3asmani.d2 Tiang dan palang lompat tinggi6edua-dua alatan ini boleh digunakan setelah parapelajar dapat menguasai asas melompat.FASA LOMPAT TINGGI$emuagayalompatanbolehdibahagi kepada&fasa pergerakan" iaitu1. %enujuan - larian menghala ke palang.2. 7onjakan - tindakan kaki untuk menaikkanbadan.8. 7ayangan - gaya dan kedudukan badan ketikaberada di udara dan di atas palang.&. %endaratan - sentuhan badan dan bahagiannyadengan tempat mendarat.GAYA LOMPAT TINGGI7ima gaya lompat tinggia2 'aya gunting b2 'aya pelana c2 'aya guling barat - %elompat menuju ke palangsecara lurus dari hadapan 99:2. $emasa melonjak"kaki bebas dihayun secara tegak ke hadapanbadannyadanpelompat melepasi palangsecaramengiring. d2 'aya timur - %elompat menuju ke palang secaralurusdari hadapan99:2. $emasamelonjak" kakibebas dihayun secara tegak ke hadapan badannyadan pelompat melepasi palang secara mengiring. e2 'aya 0osbury 0lop GAYA GUNTINGPenujuan %elompat menujukepalangsecarabersudutkira- kira 8 darjah. %elompat menggunakan ; -9 langkah. %elompat yangmelonjak dengankaki kananakan berlari dari sebelah kiri" memulakan lariandengan kaki kanan. %elompat yang melonjak dengan kaki kiri akanberlari dari sebelah kanan" memulakan lariandengan kaki kiri. Lonjakan %elonjak melonjak dengan kaki luar. $emasa melonjak" kaki melonjak di depanpinggul dan pinggul di hadapan bahu untukmencondongkan badan semasa membuatlonjakan. Layangan1. 6aki bebas dihayun kuat ke atas" selari denganpalang.2. *ahu berhampiran palang dikekal tinggi dan tidakcondong ke arah palang.8. 6aki lonjak dihayun ke atas.Pena!atan1. %elompat mendarat di atas punggung ataudengan dua belah kaki.GAYA FOSBURY FLOP 'ayaini diperkenalkanoleh!ick0osburypadatahun 19,-. *eliau telah memperkenalkan satu teknik barudalambidang lompat tinggi di mana pelepasanpalang dibuat dengan bahagian belakang 9 bahu 2dahuludanpendaratandibuat di belakangbadanhampir dengan bahagian tengkuk. 7?serta kaki bersudut &) darjah.d2 .elompat gaya gunting dan mendarat 9 darjahdengan kaki menghala ke arah palang.e2 *erdiri membelakangkan tempat mendarat"melompat secara dirian dan mendarat.f2