lohb ogos, 1993 rang undang-undang wilayah persekutuan labuan (pindaan ordinan kerajaan tempatan)...

Download lOhb Ogos, 1993 Rang Undang-undang Wilayah Persekutuan Labuan (Pindaan Ordinan Kerajaan Tempatan) 1993

Post on 29-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Jilid III Bil. 12

  MALAYSIA

  Hari Selasa lOhb Ogos, 1993

  PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES

  DEWAN NEGARA Senate

  PARLIMEN KELAPAN Eighth Parliament

  PENGGAL KETIGA Third Session

  KAND UN GAN

  JAWAPAN-JAWAPAN MULUT BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN [Ruangan 1761]

  RANG UNDANG-UNDANG:

  Rang Undang-undang Wilayah Persekutuan Labuan (Pindaan Ordinan Kerajaan Tempatan) 1993 [Ruangan 1823]

  Rang Undang-undang Pertubuhan (Pindaan) 1993 [Ruangan 1825]

  Rang Undang-undang Kanun Keseksaan (Pindaan) 1993 [Ruangan 1856]

  Rang Undang-undang Profesion Undang-undang (Pindaan) 1993 [Ruangan 1875]

  PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERllAD Scmua Hak Tcrpclih

 • MALAYSIA

  PARLIMEN KELAPAN-DEWAN NEGARA

  Penyata Rasnii Parlimen

  PENGGAL YANG KETIGA

  AHLI-AHLI DEWAN NEGARA

  Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, DATO' V ADIVELOO AIL Gov1NDASAMY, D.P.M.S., s.M.S., A.M.N. (Dilantik).

  Menteri Belia dan Sukan, DATO' HAJI ANNUAf{ lllN MusA, s.1.M.P. (Dilantik).

  Timbalan Yang di-Pcrlua. TUAN ADAM BIN KADIR (Dilantik).

  Tirnbalan Menteri Pcrtanian, DATO' S. SUBRAMANIAM, D.s.N.s., D.P.M.J.,

  S.M.J. (Dilantik).

  Setiausaha Parlirnen Kernenterian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal

  Ehwal Pengguna, DR. SAK CHENG LuM (Dilantik).

  Setiausaha Parlimen Kemcnterian Kewangan, TUAN MusTAPA BIN MOHAMED

  (Dilantik).

  TUAN HAJI SYED ABDUL HAMIL> SAGAFF, r.1.s., B.s.1., P.P.N. (Dilantik).

  TUAN HAJI ABDUL RASHID BIN ISMAIL, A.M.N., P.K.T., P.J.K., P.J.M. (Pulau

  Pinang).

  TUAN HAJI ABDUL SALAM BIN Aw ANG, A.M.N. (Dilanlik).

  DATUK HAJI AHMAD BIN HAJI ABDULLAH, D.M.S.M., D.S.M., A.M.N., P.J.K., J.C.

  (Dilantik).

  TUAN HAJI AHMAD ZAHID BIN HAMIL>! (Dilantik).

  DATO' AzuMu llIN TAK, D.P.M.I'., P.M.P., A.M.N., r.P.T., J.P. (Perak).

  TUAN MICHAEL BoNG THIAM JooN, A.B.s., J.ll.s. (Dilantik).

  PuAN HAJAH CHE PoRA BINTI HAll OMAR, A.M.N., P.P.N., P.J.K. (Dilantik).

  DATO' WILLIAM CHEK L1N Kw Al, o.s.D.K., A.M.K., P.P.N., J.P. (Dilantik).

  TUAN CHONG CH1 S10NG @CHONG FAH (Negeri Sernbilan).

 • 1751 IOOGOS 1993 1752

  Yang Berhormat TUAN FRANKIE CHONG Yu CHEE, A.D.K. (Sabah).

  TUAN Fu AH K1ow (Dilantik).

  TUAN DING SELING (Dilantik).

  TUAN HAJI DoL BIN DoLAH, A.M.N., P.P.N., J.P. (Melaka).

  TUAN GHAZAL! BIN HAJI EMBONG, P.J.K. (Dilantik).

  Pu AN HAJAH HABSHAH l31NTI HAll OSMAN (Dilantik-Wilayah Persekutuan).

  WAN HAMID EDRUCE BIN TUANKU HA.II MOHAMAD, A.13.S. (Sarawak).

  TUAN HANIPAH BIN AHMAD, l'.J.K. (Pcrlis).

  TUAN Ho CHENG WANG (Pcrak).

  TUAN IBRAHIM BIN DAUD, J.S.M., K.M.N., P.L.P., P.l.S., 13.S.I., A.M.N., P.P.N.

  (Johor).

  TUAN Isu BIN HAJI SIPUT (Dilantik - Wilayah Persekutuan Labuan).

  TUAN !TAM WALi BIN NAWAN, P.P.N. (Dilantik).

  TUAN HAJI JAMALUDIN BIN HAJI AHMAD. A.M.N., A.N.S., P.M.C., P.J.K., J.C.

  (Negeri Sembilan).

  TUAN JoHAN B.O.T. GHANI @ CHRISTOPHER, K.M.N. (Dilantik).

  PuAN KALTHOM BINTI HAJI OTHMAN (Kelantan).

  PuAN KIAN S1T HAR, P.J.K., A.M.N., B.K.T., J.P. (Melaka).

  TUAN LIMUN LAIKIM (Sabah).

  DATO' DR. MAK HclN KAM, D.P.M.P., J.M.N. (Dilantik).

  TUAN HAJI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL A71z, A.M.P., B.K.T. (Dilantik).

  TUAN MoHD. ZAIN BIN HAii MAT DAUD (Kclantan).

  TUAN K. MUNISAMY, A.M.N., A.M.P., P.l'.T. (Dilantik).

  TUAN Nm) TUAN CHENG, r.P.N. (Johor).

  DATO' (IR.) Ncr THIAN HocK, o.s.s.A., s.M.~. 1'.J.K., J.P. (Dilantik).

 • 1753 10 OGOS 1993 1754

  Yang Berhormat PUAN HAJAH RAHAIAH BINTI BAHERAN, P .. l.K. (Dilantik).

  TUAN RAHIM n:N BAllA, A.M.P. (Dilantik).

  PUAN HJ\JAH RAHMAH BlNTl SALLEH (Tercngganu).

  PuAN RosALJND YAU SHUK MENG, K.M.N., A.M.N. (Selangor).

  TUAN SAAD lllN HAJJ MAN (Dilantik).

  TUAN SAIDIN BIN MOHAMAD (Perlis).

  TUAN HAJI SJ\LLEH @ HASSAN lllN Au, r.J.K. (Terengganu).

  PUAN SRI SARASA PASAMANICKAM, A.M.N., P.l.S. (Dilantik).

  PuAN HAJAH SELEMIAH IJINTI HASHIM (Dilantik).

  TUAN V.K. SELLJ\PPAN, s.s.A., A.M.N., P.J.K. (Dilantik).

  TUAN SHAHIRUDDIN llIN AB. MrnN, r.K.T. (Dilantik).

  TUAN SHUlll BIN ENDUT, A.M.N., A.M.K., P.J.K. (Kedah).

  TUAN HAJI SHum BIN SHAWAL, A.M.K., A.M.N., P.J.K. (Kedah).

  DATO' SooNG SIEW HooNG, s.M.s., K.M.N., D.P.M.s., J.S.M. (Dilantik).

  TUAN DouGLAS SuLLANG ANAK GANDA (Sarawak).

  DATO' TAN Tmw BocK, D.P.M.P., A.M.P. (Dilantik).

  TUAN T10NG THAI KING (Dilantik).

  DR. TOH KIN WooN (Pulau Pinang).

  DATUK K. VuAYANATHAN AIL KESA VA PILLAI, D.J.N., K.M.N., r.J.K. (Dilantik).

  DATIN HAJAH WAN INTAN BINTI HA.II WAN AHMAD TAJUDDIN, P.J.K., A.M.S.

  (Dilantik).

  DATUK DAVi YEOH ENG HoCK, D.M.S.M. (Dilantik).

  TUAN HAJI ZAINAL BIN MD. Drnos, s.s.A., P.J.K., J.P. (Sclangor).

  DATO' ZAINAL ABIDIN BIN JoHARI, D.S.D.K., K.M.M., P.P.N., B.K.M., P.J.K., J.P.

  (Dilantik).

  PUAN HAJAH ZALEHA BINTI Huss1N (Dilantik).

  ' !

 • 1757 IO OGOS 1993

  DEWAN NEGARA

  PEGAWAl-PEGAWAI KANAN

  Setiausaha Dewan Negara: Haji Mohd. Salleh bin Abu Bakar, K.M.N.

  Ketua Penolong Setiausaha: Haji Taijadin bin Sahcran.

  Penolong Setiausaha Kanan: Abdullah bin Abdul Wahab.

  Penolong Setiausaha Kanan: Zamani bin Haji Sulaiman.

  SAHAGIAN PENYATA RASMI PARLIMEN

  Pegawai Penerbitan: Ramaswamy.

  Penolong Penyunting: Hajah Shamsiah binti Mohd. Yusop.

  Pelapor Perbahasan Kanan: Haji Suhor bin Hus in.

  Pelapor Perbahasan Parlimen:

  Mohd. Saleh bin Mohd. YusoL

  Supiah binti Dewak.

  Ismail bin Haji Hassan.

  Hajah Kalsom binti Ghazali.

  Mohamed bin Osman.

  Norishah binti Mohd. Thani.

  Zaharah binti Nairn.

  Su Soon Chuan.

  Norwahidah binti Azizi.

  Rozita binti Abd. Samad.

  Jainah binti Sakimin.

  Ahmad Kamal bin Mohd. Yusop.

  BENT ARA MESYUARA T

  Mcjar (B) Mohd. Kassim bin Hashim.

  Lt. Kol. (B) Haji Rahirnuddin bin Abdul Mutalih.

  1758

 • 1761 10 OGOS 1993 1762

  MALAYSIA

  DEWAN NEGARA

  Selasa, lOhb Ogos, 1993

  Mesyuamt dimulakan pada pukul 2.30 petang

  DOA

  (Timbalan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat)

  JAWAPAN-JAWAPAN MULUTBAGI

  PERTANYAAN- PERTANYAAN

  PEKERJA ASING-DASAR PENGGAJIAN DAN KESAN

  KEPADA PEKERJA TEMPATAN

  1. PuanRosalindYauShukMengminta Menteri Sumber Manusia mcnyatakan mengenai kesan layanan majikan tcrhadap pekerja-peke1ja tempatan dari scgi tawaran gaji dan peluang ke1ja. apabila 1m~jikan lebih cenderong mengambil pcke1:ja asing seperti dari Bangladesh dan Indonesia yang sanggup mencrirna gaji yang lcbih rendah.

  Timbalan Menteri Somber Manusia (Dato' M. Mahalingam): Tuan Yang di-Pertua, dasar Kerajaan rnengenai penggajian peke1ja asing pada umumnya adalahjelas iaitu ianya rnerupakan langkah jangka pendek untuk rnengatasi kekurangan tenaga kerja dalarn scktor-sektor ekonomi tertentu. Dasar ini juga memastikan penggajian pekerja asing tidak akan menjejaskan hak rakyat Malaysia terhadap peluang-peluang pckerjaan dan oleh itu pengambilan peke1ja asing ad a I ah tertakl u k kepada kriteria dan syarat-syarat yang ketat iaitu majikan-majikan hanya akan dibenarkan menggaji pekc1ja asing selepas

  rnereka dapat membuktikan usaha-usaha telah diambil untuk n1endapat pekerja- pekerja ternpatan tetapi tidak ber:jaya.

  Sejak Jawatankuasa Penggajian Buruh Asing ditubuhkan, sejumlah 285,362 pekcrja asing telah dipohon, tetapi hanya 138,467 pcmohon sah

 • 1763 10 OGOS 1993 1764

  dibandingkan dengan pcke1ja tcmpatan." Sekiranya ya, macam mana Kemcnlerian bercadang untuk mengasuh atau men

 • 1765 JO OGOS 1993 1766

  tidak ada cadangan untuk mendirikan Institut Jantung di setiap negeri. Waiau bagaimanapun, adalah menjadi dasar Kementerian Kesihatan pada permulaannya mewujudkan perkhidmatan-perkhidmalan "sub-speciality" seperti ncfrologi. neurologi, neurosurgcri, kardiologi, kardiothorasik dan sebagainya di hospital- hospital "regional".

  Seperti Yang Berhormat sedia maklum, pada masa kini perkhidmatan di Institut Jantung Negara tidak dapat mcnampung sebahagian dari golongan yang berpendapatan rendah. Perkhidmatan kardiologi dan kardiothorasik ini akan dapat membantu perkhidmatan di InstitutJantung Negara yang sedia ada.

  Adalah diharapkan dengan tertubuhnya unit-unit ini, pesakit-pesakit dari golongan berpendapatan rendah juga mempunyai peluang yang sama untuk mendapat rawatan yang diperlukan.

  Tuan K. Munisamy: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Bolehkah Yang Berhormat Setiausaha Parlimen menjelaskan berapa ramaikah pcsakit jantung yang masih menunggu untuk mendapat rawatan pembedahan sehingga kini dan apakah tindakan atau rancangan yang akan diambil untuk mcngurangkan pesakit yang menunggu giliran?

  Dato' K. Kumaran: Tuan Yang di-Pertua, mengikut laporan yang saya ada disini, lebih kurang 2,400 pesakit yang menunggu untuk mendapatkan rawatan daripada UN. Seperti mana yang saya terangkan tadi bahawa walaupun scnarai menunggu ini menunjukkan angka yang besar, tetapi seperti saya terangkan tadi, Kementerian akan mewujudkan regional hospital iaitu pusat-pusat rujukan di tempat- tempat yang tertentu. Di sana kita akan mewujudkan kardiologi cl

Recommended

View more >