literasi undang-undang

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2015

292 views

Category:

Documents

21 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LITERASI UNDANG-UNDANG. OLEH ABDUL AZIZ BIN AWANG PENOLONG PPD PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 23 NOVEMBER 2010. FOKUS. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM PENGURUSAN MURID. SKOP TAKLIMAT. PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH KETIDAKAKURAN PELAKSANAAN PERATURAN SEKOLAH DARI SUDUT UNDANG-UNDANG - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • LITERASI UNDANG-UNDANGOLEHABDUL AZIZ BIN AWANGPENOLONG PPD PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN23 NOVEMBER 2010

 • FOKUSPERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM PENGURUSAN MURID

 • SKOP TAKLIMATPERATURAN-PERATURAN SEKOLAHKETIDAKAKURAN PELAKSANAAN PERATURAN SEKOLAH DARI SUDUT UNDANG-UNDANGPELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI SEKOLAH DALAM ASPEK TANGGUNGJAWAB BERJAGA-JAGA , SAMAN MAHKAMAH DAN BANTUAN GUAMAN

 • Kewibawaan pihak sekolah adalah terkandung di dalam Peraturan-peraturan Pelajaran atau peraturan-Peraturan Sekolah. Peraturan ini bertujuan mengawal semua kegiatan sekolah.Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 dan Pindaan 1960, 1967 dan 1980

 • *Kewibawaan pihak sekolah adalah terkandung di dalam Peraturan-peraturan Pelajaran atau peraturan-Peraturan Sekolah. Peraturan ini bertujuan mengawal semua kegiatan sekolah.Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 dan Pindaan 1960, 1967 dan 1980PERATURAN2 PELAJARAN (Disiplin Sekolah)Peraturan 4Peraturan 5Peraturan 6Peraturan 7

  PERUNTUKANKANDUNGANPeraturan 4Kuasa Disiplin Sek. di Tangan GBPeraturan 5Kuasa GB Menghukum Dengan SyaratPeraturan 6Perwakilan Kuasa oleh GBPeraturan 7Penglibatan Murid Bawah Umur

 • *KEWIBAWAAN DALAM PENG. DISIPLIN SEKOLAHsambunganPeraturan 8Peraturan 9Peraturan 10Peraturan 11Peraturan 12Peraturan 14

  PERUNTUKANKANDUNGANPeraturan 8Kuasa GB Menggantung atau MembuangPeraturan 9Pematuhan kepada Tindakan GB Sebagai PendaftarPeraturan 10Rayuan Terhadap HukumanPeraturan 11Sijil Berhenti SekolahPeraturan 12Larangan Masuk Kawasan SekolahPeraturan 14Kuasa GB Menggantung atau Membuang

 • PENGENALANPERATURAN 4; DALAM PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959 MENYATAKAN;GURU BESAR ADALAH ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS DISIPLIN SEKOLAH DAN BAGI MAKSUD ITU MEMPUNYAI KUASA KE ATAS GURU-GURU DAN MURID-MURID DI SEKOLAH ITU

 • GURU BESAR JUGA DIPERUNTUKAN UNTUK MENURUNKAN KUASA DISIPLIN DAN KUASA MENJALANKAN HUKUMAN KEPADA GURU-GURU LAIN YANG DITETAPKAN OLEHNYA TERTAKLUK KEPADA SYARAT-SYARAT DAN HAD-HAD YANG DIFIKIRKAN PATUT

 • *PERATURAN 5Bagi tujuan mengawal disiplin di kalangan murid, Guru Besar adalah mempunyai kuasa bagi mengenakan hukuman biasa sekolah apabila difikirkannya perlu atau bermanfaat.Dengan syarat :-

  (a)Hukuman dera ke atas murid-murid perempuan adalah dilarang(b)Hukuman dera bagi murid lelaki adalah dihadkan kepada merotan di tapak tangan atau pada punggung yang beralas dengan kain dan hanya boleh dijalankan oleh Guru Besar atau oleh guru atau kakitangan yang telah diberi kuasa oleh Guru Besar bagi satu-satu kes tertentu.

  (2)Hukuman yang dikenakan mengikut perenggan (1) dalam peraturan ini hendaklah direkodkan dan disimpan secara sulit dalam borang yang diluluskan oleh Pendaftar.

 • *Guru Besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa, tertakluk kepada apa-apa syarat dan had yang difikirkannya patut, mewakilkan kuasa disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukuman kepada guru-guru lain di sekolah itu atau kepada murid-murid yang ditetapkan olehnya bagi maksud itu, tetapi kecuali yang disebut di atas tidak seorang pun guru atau murid boleh menjalankan kuasa itu melainkan dengan arahan tertentu.Dengan syarat bahawa kuasa menjalankan hukuman dera tidak boleh diwakilkan kepada mana-mana orang selain daripada guru berdaftar.PERATURAN 6

 • *

  Apabila seseorang Guru Besar berpuashati bahawa

  Adalah perlu bagi memelihara peraturan dan disiplin sesebuah sekolah seseorang murid itu digantung atau dibuang sekolah, atau

  Jika didapati seseorang murid telah melakukan kesalahan seperti perbekalan Peraturan 7, Guru Besar boleh menggantung persekolahannya dalam jangka waktu yang difikirkan sesuai atau terus dibuang sekolah

  PERATURAN 8

 • *Pada bila-bila masa sahaja

  (a)didapati dengan memuaskan hati Pendaftar sebagai perlu atau dikehendaki bagi maksud menjaga disiplin atau ketenteraman di mana-mana sekolah; atau

  (b)Pendaftar diarahkan oleh Pendaftar Besar; atau

  ( c)Pendaftar berpuas hati bahawa telah berlaku pelanggaran terhadap peraturan 7, ia boleh dengan perintah secara bertulis mengarahkan mana-mana murid dibuang sekolah dan Guru Besar hendaklah dengan serta merta mematuhi perintah itu.

  (2)Satu salinan perintah itu hendaklah dihantar oleh Pendaftar kepada ibu bapa atau penjaga, atau kepada ibu bapa atau penjaga murid itu.PERATURAN 9

 • *(1)Ibu bapa atau penjaga seseorang murid yang digantung atau dibuang sekolah dibawah peraturan 8 (a) boleh merayu kepada Pendaftar yang boleh memberi perintah seperti yang difikirkan sesuai(2)Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang dibuang sekolah mengikut mana-mana perintah yang dibuat di bawah peraturan 8 (b) atau peraturan 9 boleh, dalam tempoh satu bulan dari tarikh murid itu dibuang sekolah atau dari tarikh perintah yang disebut Peraturan 9(2) disampaikan kepadanya, mengikut mana yang lebih lama, merayu kepada menteri mengikut peruntukan-peruntukan seksyen 90 dan 91 ordinanPERATURAN 10

 • *tidak ada kuasa lain selain Guru Besar / Pengetua di sesebuah sekolah dari segi menjatuhkan hukuman menggantung dan membuang murid dari sekolah.

  Surat tatatertib apabila dikeluarkan hendaklah mengandungi nama tertuduh yang rasmi mengikut kad pengenalan, nombor kad pengenalan ( atau jika tiada kad pengenalan, memadai nombor surat beranak ) dan kelas beliau belajar, agar surat itu tidak dipertikaikan kesahihannya. Maklumat-maklumat seharusnya sama seperti dalam jadual kedatangan sekolah.IMPLIKASI PERUNTUKAN UNDANG-UNDANGPerkara-Perkara Teknikal yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan Peraturan 4 dan 8Setiap surat tatatertib hendaklah jelas dan tepat dari segi waktu kejadian, tarikh kejadian tempat berlaku dan mereka yang terlibat dengan saksi-saksi yang boleh dipertanggungjawabkan.

 • *

  Sijil berhenti sekolah bagi murid yang telah dibuang sekolah di bawah perbekalan peraturan 8 atau peraturan 9 hendakklah dicatat oleh Guru Besar dengan catatan yang mengatakan murid itu telah dibuang sekolah. Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah yang dibuat dibawah Peraturan 9 tidak boleh selepas itu

  Masuk atau dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolahDiterima masuk sebagai seorang murid di mana-mana sekolah lain, tanpa kebenaran Pendaftar Besar.PERATURAN 11PERATURAN 12

 • SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/1975DISIPLIN DI SEKOLAH

  PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH UNTUK MURID-MURID

 • PERATURAN 4.

  PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH (SCHOOL RULES) YANG BERTULIS UNTUK MURID-MURID TINDAKAN OLEH TIAP-TIAP SEKOLAH

 • SATU SALINAN PERATURAN SEKOLAH HENDAKLAH DIPAMERKAN DI TIAP-TIAP BILIK DARJAH, DI BILIK GURU DAN JUGA DI PAPAN KENYATAAN SEKOLAH

 • Akta Pendidikan

  Ordinan Pelajaran 1957

  Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia

  Buku Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru

 • SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLINSPI. BIL10/2001 : SEMUA GURU BERTANGGUNGJAWAB DALAM HAL YANG BERKAITAN DENGAN DISIPLIN PELAJAR

 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975:

  semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah

 • SPI 8/1968 : TATATERTIB DI SEKOLAH- SEKOLAH PARA 5 TIAP-TIAP GURU HENDAKLAH MENYELESAIKAN KEBANYAKAN MASALAH TATATERTIB DAN PERKARA-PERKARA KECIL JANGANLAH DISERAHKAN KEPADA GURU-GURU BESAR OLEH SEBAB INI AKAN MENJADI PERKARA BIASA. HANYA TATATERTIB YANG BERAT SAHAJA YANG HARUS DISERAHKAN KEPADA GURU-GURU BESAR

 • TINDAKAN BETUL TINDAKAN TEPATTINDAKAN TIDAK BOLEH DICABAR

 • SAMAN MAHKAMAH IBUBAPA TERHADAP GURU

 • FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERATURAN ITU DICABARKESEDARAN MASYARAKAT TENTANG HAK INDIVIDU MENINGKAT

  PENGLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENDIDIKAN SECARA LEBIH AKTIF JUGA MENINGKAT

  KESEDARAN PELAJAR MENGENAI HAD TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS GURU JUGA MENINGKAT

 • KES-KES SALAH LAKU 2010GURU MEMASUKKAN PEMADAM PAPAN HITAM DALAM MULUT PELAJARGURU MATEMATIK DERA PELAJARGPK TAMPAR PIPI MURIDGURU BESAR MENGHINA MURIDGURU ROTAN KETERLALUANGURU ROTAN PELAJAR DI DADAPELAJAR PEREMPUAN DI ROTAN HINGGA TERKENA LENGAN

 • Jenis Kesalahan Dan Hukuman Yang Boleh Dikenakan Mengikut Jenis KesalahanKesalahan Berat- Rotan di punggung dengan berlapik pakaian menggunakan rotan ringan (maksima 3 kali)

  Kesalahan Sederhana- Rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan ringan (maksima 3 kali)

  Kesalahan Ringan- Diberi amaran dan sesi kaunseling

 • DI SEKOLAH - PERATURAN DIADAKAN SUPAYA HAK MURID TERBELA DAN SUASANA P&P BOLEH BERJALAN DENGAN LANCAR

 • ISTILAH-ISTILAH PERLU DIKETAHUI> CUAI (NEGLIGENCE)> RISIKO YANG BOLEH DIJANGKA ( EX-HYPOTHESIS)> MELAMPAUI BIDANG KUASA (ULTRA VIRES)

 • UNDANG-UNDANG TORT Undang-undang yang berkaitan dengan peruntukan ganti rugi kepada plantif terhadap kecederaan peribadi dan kerosakan harta yang disebabkan oleh kecuaian defendan.TORT Sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh defenden dan membolehkan plaintif mendapat ganti rugi di dalam mahkamah sivil

 • IN LOCO PARENTIS - Bermakna IBU/BAPA menyerahkan sebahagian daripada Autoriti mereka kpd. Guru, Pengetua dan pihak sekolah dalam proses menghantar anak mereka ke sekolahULTRA VIRES - Tindakan pihak berkuasa di luar batas kuasa yang diberikan

 • 8. PENDEKATAN SEKOLAH (sambungan)8.3 Hukuman yang betula. Adil dan setimpalb. Langkah yang betul (prosedur)c. Cara yang betul (cth: hukuman rotan) 8.4 Ketegasan, keadilan dan konsistena. Setiap kesalahan pasti dihukum b. Semua murid c. Sepanjang masa

 • TUDUNG Berbentuk Tiga Segi 2 sama. Berukuran sesuai dengan murid-murid memakainya

  SETOKIN

  Sekiranya Memakai Setokin hendaklah Berwarna Putih

  TALI PINGGANG

  Kepalanya Tidak Besar atau Berhias

 • 2.7. Pakaian-Pakaian Seragam Khas (Identiti Khas)

  Pakaian seragam yang melambangkan IDENTITI KHAS seperti lencana, tali leher dan pakaian-pakaian yang telah menjadi tradisi sesebuah sekolah, boleh diteruskan.

 • Sekolah-sekolah yang ingin mengadakan pakaian seragam khas bagi golongan murid-murid tertentu dalam masa persekolahan hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada Pengarah Negeri masing-masing

 • SURAT SPI BIL 11/2005 BERTARIKH 23.12.2005. GARIS PANDUAN PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT OLEH MURID SEKOLAH.- TERKAWAL sebelummasa rehatmatikan masa P&PTELEFON BIMBIT

 • PEMAKAIAN SERBANMURID-MURID LELAKI,GURU-GURU DANKAKITANGAN LAIN YANG BERAGAMA SIKHBOLEH BERAMBUT PANJANG JIKA MEMAKAI SERBAN TETAPI YANG TIDAKBERSERBAN,PERATURAN ADALAH SEPERTI YANG DIKUATKUASAKAN.

 • RAMBUT MURID-MURID PEREMPUANRAMBUT HENDAKLAH JANGAN SEHINGGA JATUH KE BAHU TETAPI JIKA ADA MURID-MURID PEREMPUAN YANG BERAMBUT PANJANG DAN ENGGAN MEMOTONG PENDEK, MEREKA BOLEHLAH DINASIHATKAN MENGIKAT RAMBUT MASING-MASING SUPAYA TIDAK JATUH KE BAHU. IKATAN RAMBUT SEBAGAI TOCANG ATAU PONYTAIL DIBENARKAN

 • SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1983Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid yang Melakukan Perbuatan Salah laku yang Tidak Dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran.ContohMengetuk : menyekel : menampar : mencubit hingga lebam : memulas telinga : mengenjut beberapa kali sambil memegang telinga : mencela : mendera seperti berlari keliling padang & menjemur

 • SURAT PEK.IKHTISAS BIL: 7/2003Kuasa Guru Merotan MuridHukuman rotan di khalayak sama ada di perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang.

  Tindakan sedemikian akan menjatuhkan maruah dan kesan negatif terhadap keperibadian seorang murid.

 • SAKSIGURU BESAR

 • SMK SULTAN ISMAIL,JALAN ABD SAMAD,JOHOR BAHRU Telefon : 07 2215758__________________________________________________________En.HANAFI BIN SAADON,Ruj.SSI/02/02/438(08).No.K/P : 560304-10-5981

  Tuan,PENURUNAN KUASA MELAKSANAKAN HUKUMAN ROTAN

  Merujuk perkara di atas, dengan ini saya menurunkan kuasa melaksanakanHukuman rotan yang diperuntukkan kepada saya selaku Pengetua sesuai Dengan PERATURAN 6, PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN(DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di bawah ORDINAN PELAJARAN 1957 kepadaTuan/Puan mulai 01 Januari 2006 hingga 30 November 2006.

 • Walau bagaimanapun Tuan/Puan diperingatkan agar dapat mematuhiPERATURAN 5 (1)(b),PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLINSEKOLAH) 1959, di bawah ORDINAN PELAJARAN 1957, berhubung Dengan syarat pelaksanaan hukuman rotan yang dinyatakan sepertiberikut :Peraturan 5(1)(b)hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorangguru atau lain-lain kakitangan sekolah adalah dihadkankepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tanganatau pun punggung yang berlapik dengan pakaian danhendaklah dijalankan hanya oleh Guru Besar atau pundengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal yangtertentu.

  Adalah diharapkan hukuman rotan ini hanya dilaksanakan sebagailangkah terakhir dalam usaha mengawal disiplin di kalangan murid-murid.

 • 2. PROSEDUR TINDAKAN DISIPLIN SEKOLAH (Tindakan yang betul)

  2.4 Baca pertuduhan 2.5 Bela diri dan rayuan 2.6 Menjatuhkan hukuman

 • 3. HUKUMAN YANG BOLEH DIAMBIL

  3.1 Hukuman biasa: amaran, denda, rotan & kelas tahanan. 3.2 Gantung persekolahan 3.3 Gantung asrama 3.4 Buang asrama 3.5 Buang sekolah

 • 4. KELICINAN PENGURUSAN KES 4.1 Cepat maklum kepada waris4.2 Tindakan gantung dan buang (asrama & sekolah): panggil waris untuk serahkan anak.

 • 4.3 Gantung dan buang a. Tanggungjawab Pengetua & Guru Besar b. Tandatangan surat

  4.4 Surat kes disiplin : jelas & tepat

  4.5 Buang sekolah: Nyatakan rayuan ke JPN

 • 8. PENDEKATAN SEKOLAH 8.1 Permuafakatana. Ibu bapa / penjaga / warisb. PIBGc. PDRMd. Pemimpin setempate. Agensi / Jabatan lain

  8.2 Bimbingan dan kaunselinga. Berfungsi / saling melengkapib. Rekod dan dokumen

 • 4.3 Gantung dan buang a. Tanggungjawab Pengetua & Guru Besar b. Tandatangan surat

  4.4 Surat kes disiplin : jelas & tepat

  4.5 Buang sekolah: Nyatakan rayuan ke JPN

 • 4.3 Gantung dan buang a. Tanggungjawab Pengetua & Guru Besar b. Tandatangan surat

  4.4 Surat kes disiplin : jelas & tepat

  4.5 Buang sekolah: Nyatakan rayuan ke JPN

 • 5. DOKUMEN PENTING

  5.1 Rekod Salah laku Murid & SSDM

  5.2 Perancangan Strategi Peningkatan Disiplin Murid

  5.3 Buku Peraturan Sekolah

  5.4 Rekod Kehadiran Murid

  5.5 Diari Kelas

 • 5. DOKUMEN PENTING

  5.6 Laporan Guru Bertugas

  5.7 Buku Catatan Perhimpunan Sekolah

  5.8 Buku Catatan Pengumuman Sekolah

  5.9 Rekod Perkhidmatan Kaunseling Murid

  5.10 Laporan Harian Warden Asrama

  5.11 Rekod keluar masuk murid /asrama

 • 7. ISU DALAM KES DISPLIN MURID 7.1 Sembunyi kes

  7.2 Lambat bertindak

  7.3 Ibu bapa / penjaga murid tidak diberitahu

  7.4 Tidak ikut prosedur dalam tindakan

  7.5 Hukuman yang salah

 • *TATACARA MENANGANI MASALAH DISIPLIN1MENERIMA ADUAN SALAH LAKU PELAJAR/MURID.2MEMASTIKAN AKAN KEBENARAN ADUAN YANG DITERIMA.3.2SEKIRANYA PELAJAR MEMBUKTIKAN BAHAWATIDAK BERSALAH ,PENGETUA/GURU BESARBUAT KEPUTUSAN BHW TUDUHAN TIADA BUKTI3.5SEORANG PELAJAR BELUM BERSALAH JIKATIDAK TERBUKTI KESALAHANNYA.PELAJAR MEMPUNYAI HAK UTK MEMBELA DIRISUPAYA PENGETUA/GURU BESAR DPT MEMPERTIMBANGKAN DENGAN SEADILNYA3SETELAH PASTI,BUAT SIASATAN UTK MEMBUKTIKAN KESALAHAN PELAJAR / MURID.KES TERSEBUT DIBICARAKAN.SEKIRANYA PELAJAR BERSALAH, PENGETUAGURU BESAR HARUS MENJATUHKAN HUKUMAN3.33.43.1

 • *.HUKUMANJATUHKAN HUKUMAN DENGAN ADILHUKUMAN YG DIKENAKAN TIDAK SEPATUTNYA DISESUAIKAN DGN KESALAHANTETAPI KPD LATAR BELAKANG PELAJAR ITU.ELAKKAN HUKUMAN YANG MERUGIKANPELAJAR CONTOH, GANTUNG SEKOLAHDENDA WANG DAN LARANGAN OUTING.HUKUMAN HENDAKLAH BERBENTUKPENGAJARAN & PENDIDIKAN YG BOLEHMENGINSAFKAN PELAJARJANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN YANGBERBENTUK PENDERAAN.JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN TANPAUSUL PERIKSA DENGAN MENJATUHKAN HUKUMANYANG BOLEH MENCEDERAKAN PELAJARHUKUMAN BERBENTUK ROTANDIJALANKAN DI ATAS TAPAK TANGANATAU PUNGGUNG YG BERALAS.1243765

 • **GANGGUAN PELAKSANAAN DISIPLINGURU SEWAJARNYA SENTIASA MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN TATASUSILA PROFESION PENGURUAN. GURU PERLU MENGELAKKAN DIRI DARIPADA NAFSU MARAH DAN JAUHKAN DARIPADA MEMBUAT KESIMPULAN TERBURU-BURU TANPA PENYELIDIKAN TERLEBIH DAHULU SEPERTI YANG DIGARISKAN DALAM BUKU PANDUAN TATACARA DISIPLIN SEKOLAH UNTUK GURU BESAR DAN GURU

 • **GURU BOLEH DIDAKWA?

  Menyebabkan Kecederaan

  Seksyen 321 Kanun Keseksaan - Dengan sengaja menyebabkan cedera

  Seksyen 322 Kanun Keseksaan - Dengan sengaja menyebabkan cedera parah

 • **AGENSI BERKAITAN KANAK-KANAKJABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

  Perlindungan dan Pemulihan Dengan berpegang kepada falsafah bahawa seseorang kanak-kanak atau juvana tidak seharusnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya ke atas perbuatannya, melainkan telah dipengaruhi oleh situasi dan faktor lingkungannya, maka seharusnya mereka diberi pertolongan, perlindungan dan dipulihkan agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berguna. Pesalah juvana dijamin keadilan undang-undang yang diperuntukkan di dalam Akta Kanak-kanak 2001

 • Secara umum bermakna suasana yang menunjukkan keadaan yang terhindar dari bahaya dan ancaman atau suasana yang menunjukkan keadaan aman dan sentosa.

 • Amalkan stretagi risiko lima langkah* KENAL PASTI BAHAYA*NILAI RISIKO YG. TERDEDAH KENAL PASTI LANGKAHLAKSANAKAN LANGKAHPANTAU DAN NILAI LANGKAH

 • PENGAJARAN DI KUALA DIPANG

 • SURAT KEBENARAN IBUBAPA PENJAGATerdapat sekolah-sekolah yang menyatakan mengenai klausa penafian (disclaimer clause) dalam Surat Kebenaran ibubapa/penjaga bahawa sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kemalangan

 • Klausa penafian tersebut jika terdapat dalam Surat Kebenaran Ibubapa/Penjaga tidak sesekali melepaskan tanggungjawab pihak sekolah terhadap jagaan dan keselamatan murid semasa aktiviti luar bilik darjah dilaksanakan dan ia hanya berkuatkuasa jika kemalangan berlaku dimana segala usaha, jagaan dan kawalan yang semunasabahnya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah telah dilaksanakan dengan sewajarnya

 • RUJUKAN KEPADA KPMSemua perkara berkenaan dengan permohonan dan penerimaan sumbangan pihak swasta atau individu hendaklah dirujuk kepada KPM bagi maksud pemeriksaan aspek teknikal, kesesuaian, hakmilik, keselamatan dan sebagainya untuk kelulusan KSU selaku Pegawai Pengawal

 • PERUBAHAN KLAUSA DALAM BORANG KEBENARAN IBU BAPAPIHAK SEKOLAH AKAN BERTANGGUNG JAWAB SEKIRANYA BERLAKU KEMALANGAN TERHADAP ANAK TUAN SEPANJANG PROGRAM INI BERLANGSUNG

 • PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI SEKOLAH DALAM ASPEK TANGGUNGJAWAB BERJAGA-JAGA , SAMAN MAHKAMAH DAN BANTUAN GUAMAN

 • 2.1 UNDANG-UNDANG SIVIL : PERLINDUNGAN DARI SEGI UNDANG-UNDANG TORT

  > Guru sebagai penjaga di bawah prinsip common law.

  .In Loco Parente.

  . Duty of Care. . Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk berjaga-jaga terhadap mereka yang berada di dalam lingkungan tindakannya.

  . Guru sebagai seorang yang munasabah ( Reasonable man )

 • TANGGUNGJAWAB BERJAGA-JAGA BERJAGA-JAGAPrinsip Undang-Undang -Undang-undang yang menguat kuasakan tanggungjawab ini ialah TORT. -TORT secara ringkasnya memperihalkan kewajipan berjaga-jaga (DUTY OF CARE) oleh seseorang terhadap seseorang yang lain. -Sekiranya berlaku kegagalan /kecuaian dalam menjalankan kewajipan berjaga-jaga ini sehingga mengakibatkan KERUGIAN/KECEDERAAN (LOSS/INJURY) kepada orang tersebut, maka orang yg mempunyai kewajipan berjaga-jaga dikenakan membayar gantirugi kpd orang yang mendapat kerugian tersebut.

 • DALAM KONTEKS SEORANG PENGETUA/G.B SESEBUAH INSTITUSI PENDIDIKAN, DUTY OF CARE JUSTERU MENGHENDAKI PENGETUA/G.B MEMASTIKAN MURID-MURID DI INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH TANGGUNGJAWABNYA BERADA DALAM KEADAAN SELAMAT. (DARI SEBARANG BAHAYA YANG BOLEH DIJANGKA)

 • BAGI MAKSUD MEMATUHI STANDARD OF CARE GURU TERHADAP MURID, PENGETUA/GB DAN GURU-GURU HENDAKLAH SENTIASA:(I) MENGINGATKAN MURID-MURID AGAR MENJAGA KESELAMATAN DIRI MEREKA; DAN (II)MENGAMBIL APA-APA LANGKAH YANG PERLU BAGI MEMASTIKAN TIADA APA-APA PERKARA YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MURID DARIPADA BERLAKU.- APA-APA PERBUATAN/PENINGGALAN (ACT/OMISSION) PENGETUA/GB YANG TIDAK MEMENUHI STANDARD OF CONDUCT YANG DITENTUKAN AKAN MENYEBABKAN BREACH OF DUTY OF CARE, DI MANA PENGETUA/G.B BOLEH DIPERTANGGUNGJAWABKAN DARI SEGI UNDANG-UNDANG TERHADAP KERUGIAN (LOSS) ATAU KECEDERAAN (INJURY) OLEH SESEORANG MURID.

 • ANTARA TANGGUNGJAWAB PENGETUA DALAM MEMENUHI STANDARD DUTY OF CARE:(1) MEMASTIKAN KAWASAN SEKOLAH, TERMASUKLAH INFRASTRUKTUR, KELENGKAPAN DAN PERALATAN BERFUNGSI DENGAN BETUL DAN BERADA DALAM KEADAAN YANG SELAMAT.SEBAGAI CONTOHNYA;- MEMASTIKAN TANGGA, KIPAS, TANDAS DAN PERALATAN-PERALATAN YANG ROSAK DIPERBAIKI DENGAN SEGERA.- PERALATAN-PERALATAN SUKAN, MAKMAL DAN BENGKEL DALAM KEADAAN YG SEMPURNA DAN BERFUNGSI DENGAN BAIK SEPERTI TIANG GOL, ALAT LONTAR PELURU DSB.- MEMASTIKAN SEKOLAH BEBAS DARI OPEN TRAP SEPERTI LUBANG-LUBANG YANG TIDAK DITUTUP, PERALATAN/SISA BINAAN YANG DITINGGALKAN DALAM KAWASAN SEKOLAH, DLL.- MEMASTIKAN KEBERSIHAN MAKANAN YANG DIJUAL DI KANTIN PADA SETIAP MASA.

 • Contoh Kes:Headmistress, Methodist Girls School & Ors

  -Seorang murid (9 tahun) dilanggar oleh sebuah bas sekolah dalam kawasan sekolah. Murid mengalami kecederaan serius. -Murid mengambil tindakan undang-undang ke atas pemandu untuk menuntut gantirugi . -Pemilik bas dan pemandu kemudian menamakan Pengetua Sekolah dan Kerajaan sebagai turut bertanggungjawab (contributory negligence) kerana telah membenarkan bas sekolah masuk ke dalam kawasan sekolah/school compound. - Mahkamah Persekutuan memutuskan: (a) sebagai tuan punya (Kerajaan) dan penghuni (Pengetua) premis (sekolah), mereka bertanggungjawab memastikan kawasan persekitaran sekolah adalah selamat. (b) Walau bagaimanapun, kesalahan pihak sekolah adalah lebih rendah berbanding kesalahan pemilik dan pemandu bas memandangkan sekolah setakat membenarkan bas masuk ke kawasan sekolah. (c) Tanggungan keseluruhannya hendaklah dibahagikan sebagai 30% bagi Kerajaan dan Pengetua dan 70% bagi tuan punya dan pemandu bas.

 • PENGETUA/G.B BERTANGGUNGJAWAB MEMASTIKAN KESELAMATAN PREMIS BAGI MEREKA YANG DARI SEGI UNDANG-UNDANG LAYAK MASUK KE DALAM KAWASAN SEKOLAH IAITU:

  (I) INVITEE- MEREKA YANG DIUNDANG DAN TUJUAN UNDANGAN ADALAH UTK KEPENTINGAN BERSAMA (MUTUAL INTERESTS) SEPERTI IBU BAPA UTK MENGHADIRI MESYUARAT DI SEKOLAH

  (II) ENTRY BY VIRTUE OF CONTRACT- ORANG YANG MASUK ATAS HUBUNGAN KONTRAKTUAL

  (III) LICENSEE- ORANG YANG DIBENAR MASUK DI SISI UNDANG-UNDANG ATAU SEBAGAI SOCIAL VISITORS

 • I. Ibu bapa / penjaga murid hendaklah dimaklumkan secepat mungkin setiap kes salah laku anak mereka.

  II.Pihak sekolah hendaklah memanggil ibu bapa / penjaga murid yang dikenakan tindakan gantung sekolah, gantung asrama, buang asrama atau buang sekolah untuk menyerahkan anaknya. Sekolah bertanggungjawab menghantar murid ke rumah jika ibu bapa / penjaga tidak hadir ke sekolah khususnya bagi murid yang tinggal di asrama.

 • III.Pihak sekolah mestilah tegas dan adil dalam mengendalikan kes salah laku murid. Setiap murid yang melakukan kesalahan mesti dihukum. Setiap hukuman yang dikenakan ke atas murid hendaklah mengikut tatacara yang betul.

  IV.Pengetua / Guru Besar sahaja yang boleh menggantung atau buang sekolah dan surat-surat bagi hukuman tersebut mestilah ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar.

 • VII. Jawatankuasa Disiplin Murid dan Jawatankuasa Tadbir / Disiplin Asrama hendaklah berfungsi sepenuhnya dalam pengendalian kes salah laku murid di sekolah. Jawatankuasa PIBG sekolah hendaklah menjadikan isu disiplin murid sebagai satu agenda dalam mesyuarat dan perbincangan.

 • BANTUAN GUAMAN KEPADA GURUBantuan Guaman Boleh Dipohon melalui KSU KPM Sebagaimana Yang Diperuntukkan Di Bawah Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993, subperaturan 22(1) hingga (5)

  Hubungi : Penasihat undang-undang KPM : 0388892694

 • *

  ******