litar cetak

14
Kod Kertas EE-010-1 Mukasurat 1 daripada 14 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA KERTAS PENERANGAN KURSUS ELECTRONIC AUDIO VISUAL JUNIOR TECHNICIAN TAHAP SATU DUTI 04 ~ CONSTRUCT ELECTRONIC PROJECT TASK 04.01 ~ ASSEMBLE CIRCUIT BOARD OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAI ASSEMBLE CIRCUIT BOARD (PCB) USING SOLDERING/DESOLDERING TOOLS, SOLDERING LEAD, PCB COMPONENTS AND PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) SO THAT CIRCUIT BOARD PREPARED AND COMPONENT TESTED AND SOLDERED IN ACCORDANCE WITH CIRCUIT DIAGRAM . TAJUK PENYEDIAAN PAPAN LITAR TERCETAK TUJUAN a. Soldering iron b. Jenis-jenis solder c. Jenis papan tag dan pcb d. Teknik proses etcging e. Teknik soldering --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- Modul 03 - Kertas Penerangan Cawangan Kurikulum 2008 (Versi 1)

Upload: da-harlequin-gal

Post on 16-Aug-2015

302 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

bb

TRANSCRIPT

Kod Kertas EE-010-1 Mukasurat 1 daripada 16 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARAKEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIAKERTAS PENERANGAN KURSUS ELECTRONIC AUDIO VISUAL JUNIOR TECHNICIANTAHAP SATUDUTI 04~ CONSTRUCT ELECTRONIC PROJECTTASK04.01 ~ ASSEMBLE CIRCUIT BOARDOBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAI ASSEMBLE CIRCUIT BOARD (PCB) USINGSOLDERING/DESOLDERING TOOLS, SOLDERING LEAD,PCB COMPONENTS AND PERSONAL PROTECTIVEEQUIPMENT(PPE) SOTHATCIRCUITBOARDPREPAREDAND COMPONENT TESTED AND SOLDERED INACCORDANCE WITH CIRCUIT DIAGRAM .TAJUK PENEDIAAN PAPAN LITAR TERCETA!TUJUAN ". S#$%&'()* ('#)+. J&)(,-.&)(, ,#$%&'/. J&)(, 0"0") 1"* %") 0/+%. T&2)(2 0'#,&, &1/*()*&. T&2)(2 ,#$%&'()* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 0 - Kertas !e"era"#a" $a%a"#a" Kurikulu&'00( )*ersi 1+PENERANGAN : !&'1", 0&)&'")*") ()( 3&3+&'(2") 0&)&'")*") 4")* $&+(5 $").616)162 3&3"5"3(+"*"(3")" 3&)4&%("2") 0"0") $(1"' 1&'/&1"2 %") .6*" 0'#,&, 3&3+6"1 06)"'") +"*( 3&3+6"1 0&3",")*") 2#30#)&) +"*( 3&$&)*2"02")0'#.&2. PENGENALAN REKA BENTUKLITAR BERCETAK.P"0") $(1"' +&'/&1"2 3&3")* 1(%"2 ",()* +"*( 2&'."-2&'." 0&3",")*") 2#30#)&) &$&21'#)(2 .S&1("0 "$"1 4")* 3&)**6)"2") 2#30#)&) &$&21'#)(2 3&3&'$62") 0"0") $(1"' +&'/&1"2 6)162 3&)&30"12") 0&)%"7"(") 2#30#)&))4".S&1("0 0"0") $(1"' +&'/&1"2 3&306)4"( /#'"2 ."$6' 0&)*"$('") 4")* +&'$"()") ("(16 '&2"+&)162 3&)*(261 2&%6%62") ,6,6)") 2#30#)&).U)162 3&)&)162") /#'"2 ."$6' 0&)*"$(' 3&3&'$62") 0&)*&1"56") 3&'&2" +&)162 $(1"' +&'/&1"2 2&'")" %"$"3 2&'."-2&'." ()( 1&'%"0"1 +&+&'"0" 0&'2"'" 4")* 0&'$6 %("3+($ 0&'5"1(").O$&5 4")* %&3(2(") ,&+&$63 0"0") $(1"' +&'/&1"2 %(5",($2"),0&',&%("") "7"$ 5&)%"2$"5 %(+6"1 %("1", 2&'1", 0"%" 0"0") $(1"' +&'/&1"2 0&'$6 3&)*(261 +&+&'"0" $")*2"5 4")* 0&'$6 %(0'"21(22"),&3"," 3&'")*2" $(1"' +&'/&1"2. LANGKAH - LANGKAH SEMASA MEREKABENTUK.LANGKAH PERTAMA.T&)162") ,"(8 $(1"' +&'/&1"2 4")* 5&)%"2 %($62(,.S"(8 $(1"' +&'/&1"2 %(1&)162") 3&)*(261 +($")*") 2#30#)&) ,&'1" '6")*") 6)162 2#30#)&).P()%"52") ,"(8 (16 0"%" 2&'1", ,6'(5 4")* +&'*'"9.S&$&0", (16 +"5"*(2") 2&0"%" +&+&'"0" ,"(82&/($ 4")* ,"3" 626'")4".P&3+"5"*(") $(1"' ()( %($62(, %&)*") ,"16 *"'(,") 5"$6,.a+ Te"tuka" sai, litar -er.etak -+ Ba/a#ika" kepada petak ke.il0LANGKAH KEDUA.Lukiska" #a&-ara" -e"tuk ko&po"e" &e"#ikut sai, se-e"ar pada petak ke.il0Ia perlu disusu" de"#a" teratur &e"#ikut rua"#a" 1a"# ada0Lukisa" i"i /e"dakla/ ke&as da" teratur &e"#ikut susu"a" se.ara &e"e#ak 2 &e"#u3uk seperti .o"to/ di-a%a/0") !#30#)&) %($62(, 0"%" '6")*")+) T")%"2") 1&'3()"$ /2"2( 6)162 ,&+&$"5 "1", 2&'1", ,6'(5 ()(. 2#30#)&) (16 . E B CLANGKAH KETIGA S&1&$"5 2&%6%62") 2#30#)&) %(0",1(2") 3&)*(261 ,6,6)") 4")* ,&,6"(.T")%"2") 2&%6%62") 0")*2"$ 2"2( 2#30#)&) 0"%" 0&1"2-0&1"2 2&/($.LANGKAH KEEMPATL"2"'2") ,"3+6)*") %(")1"'" 0")*2"$ 2#30#)&) %&)*") 2#30#)&) 4")* $"() 3&)*(261 $(1"' ,2&3".P"%" 0&'()*2"1 ()( 0&$"."' 36$" 3&)/#'"22") +&)162 ."$6' 0&)*"$(' 0"%" $(1"' +&'/&1"2.P"%" 3"," ()( "%"$"5 "3"1 0&)1()* 2&'")" ,&1("0 2#30#)&) 0&'$6 %( 1")%"2") %&)*") +&16$ 630"3")4" 2&2616+") 2#30#)&),06)/" 3",62"),06)/" 2&$6"'") %") 1")%"-1")%" 4")* 0&'$6.") S"3+6)*2") ,&/"'" $"2"'") %(")1"'" $6+")*-$6+")* 1&'3()"$ ,60"4" %"0"1 3&$62(, +&)162 ."$6'-."$6' 0&)*"$(' 4")* ,&,6"(. -+ $orak 4alur-4alur pe"#alir 1a"# dilukis dili/at dise-ela/"1a 5 i"i -er&ak"a ia"1a ter-alik da" i"ila/ .orak 1a"# aka" dilukis pada per&ukaa" papa" litar -er.etak0 REKABENTUK CORAK JALUR PENGALIRC#'"2 ."$6' 0&)*"$(' 0&'$6 %('&2"+&)162 %") %($62(, %&)*") 1&0"1 ,&'1" 2&3", 1&'61"3" ,"3+6)*") %(")1"'" ,"16 2&%6%62") 1"0"2 %&)*") 1"0"2 4")* $"().L"8(3)4" %(,"3+6)*2") %&)*") ."$6'-."$6' 0&)*"$(' ,&0&'1( /#)1#5 %(+"7"5. C#)1#5 '&2"+&)162 /#'"2 ."$6'. C#)1#5 1 ") !&%6%62") 1"0"2 +) C#'"2 ."$6' 4")*/) C#'"2 ."$6'4")* ,&,6"( 26'")* ,&,6"( C#)1#5 :") !&%6%62") 1"0"2 +) C#'"2 ."$6' 26'")*/) C#'"2 ."$6' 4")*,&,6"(. ,&,6"(.LANGKAH KELIMAC#'"2 $"2"'") ."$6'-."$6' 4")* ,("0 %($62(, 5&)%"2$"5 %($(5"1 0"%" ,&+&$"5+&$"2")*%")()($"5+&)162/#'"24")*"2")%($62(,0"%"$(1"' +&'/&1"2.D"$"3 0'#,&, ,&+&)"' 3&3+6"1 $(1"' +&'/&1"2,0")%")*") /#'"2 ."$6' 4")*1&'+"$(2()($"54")*%(0()%"52")"1"6%($62(,,&+"*"( 06)/","3+6)*")%("1", 0"0") $(1"' +&'/&1"2. 4321421432143214214321LANGKAH ENAMB&'0")%62")0"%"/#'"20&)*"$(' 4")*1&'+"$(2,1&)162")2&$&+"'"),"(8."$6'.T&'$&+(5 %"56$6 $62(,") 1"0"2/06)/" 2#30#)&) %("1", 0"0") $(1"'+&'/&1"2 %&)*") 1")%" +6$"1.T&)162") ,"(8 1"0"2 1(%"2 1&'$"$6 2&/($ 2&'")"0"%"+"5"*(")1&)*"5()($"54")*"2")%(1&+626)1623&3+6"1 $6+")*1&'3()"$ 2#30#)&).T"0"24")*2&/($ "2")36%"51&'1")**"$ +($"0'#,&,,#$%&'()*%(."$")2").O$"5(16,"(81"0"25&)%"2$"5+&',&,6"(")%&)*"),"(8 2"2( 2#30#)&) 4")* 5&)%"2 %(0",")* 2&$"2TRANSISTOR DAN DIOD PADA LITAR BERCETAK.H"'6, %("3+($ 0&'5"1(") +"5"7" ,&3"," 3&'&2" +&)162 2&%6%62") 1"0"22#30#)&) 1'"),(,1#' %") %(#% %("1", $(1"' +&'/&1"2 .I" 3&)6).622")2&%6%62") 2"2( 2#30#)&) 4")* +&'6+"5 0")%")*") .(2" %($(5"1 %"'(,&+&$"5+"7"50"0")$(1"' +&'/&1"2.O$&5(162&%6%62")2"2( 1'"),(,1#'5&)%"2$"5 %($62(, %"'( 0")%")*") "1", %") 1")%"2") %&)*") *"'(,")0616,-0616,.U)162%(#%1")%"0#,(1(9 %"))&*"1(9 5&)%"2$"5%(1")%"2")%&)*") +&16$. PuncaA.TPunca A.U-+ + - + -PEMANCARTAPAKPEMUNGUTTAPAKPEMANCARTAPAKPEMUNGUTTAPAK!&%6%62") 2"2( 1'"),(,1#' %(0")%")*!&%6%62") 2"2( 1'"),(,1#'%(0")%")*%"'( ,&+&$"5+"7"5(."$6') $(1"' +&'/&1"2%"'( ,&+&$"5"1",(2#30#)&)) $(1"' +&'/&1"2RAJAH 2;P")%")*")2&%6%62")2"2( 1'"),(,1#'%(0")%")*%"'( ,&+&$"5"1", %") +"7"5 0"0") $(1"' +&'/&1"2.C#)1#5 $62(,") '&2"+&)162 $(1"' +&'/&1"2R"."5 $3 %(1&30"1 4")* 3&)%"1"' 2&36%(")%(,&3+6' %&)*") "&'#,"$ ,0'"4 ( P#,(1(?& P5#1#'&,(,1 ) 0"%" ,6%61 %(")1"'" 2$",(,0&36"1 1&',&+61 "2") '#,"2.SOALAN ; 1. N4"1"2") $")*2"5-$")*2"5 4")* 0&'$6 %("3+($ ,&3"," 3&'&2" +&)162 $(1"' +&'/&1"2. :. M&)*"0" 2(1" 0&'$6 3&$62(, ,&/"'" 1&'+"$(2 0"%" 0"0") $(1"' +&'/&1"2 PCB.