lim kai lee - fp.utm.my · pdf filelim kai lee laporan projek ini dikemukakan ... 1.3...

Click here to load reader

Post on 13-Jul-2019

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AMALAN KESELAMATAN BURUH DI TAPAK PEMBINAAN

  LIM KAI LEE

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • ii

 • iii

  AMALAN KESELAMATAN BURUH DI TAPAK PEMBINAAN

  LIM KAI LEE

  Laporan Projek Ini Dikemukakan

  Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  2006

 • iv

 • v

  DEDIKASI

  Buatmu ayah ( Lim Tuck Yoong) dan ibu ( Tan Towe Yap)

  yang dikasihi,

  Doamu, nasihatmu dan pengorbananmu menjadi pelita,

  serta panduan perjuanganku dalam kehidupan

  Buatmu pembimbing ( Prof. Dr Muhammad Rashid Hj. Rajuddin)

  yang dihormati dan disanjungi,

  Bimbingan, tunjuk ajar dan nasihat yang diberikan tidak akan saya lupai

  Buat teman-teman yang tersayang,

  Terima kasih atas sokongan, bantuan,

  kepercayaan dan keikhlasan dalam persahabatan kami,

  Ini akan kukenangi selama-lamanya.

 • vi

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan

  rahmat serta taufik dan hidayah dari-Nya, saya dapat menyempurnakan Projek

  Sarjana Muda (PSM) bagi memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

  Teknologi Serta Pendidikan (Elektrik) dengan jayanya.

  Walau bagaimanapun kejayaan ini tidak akan tercapai tanpa tunjuk ajar,

  bantuan, sokongan, kerjasama, galakan dan pengorbanan beberapa pihak tertentu.

  Justeru itu, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima

  kasih dan setinggi-tingginya penghargaan kepada Prof. Dr Muhammad Rashid Hj

  Rajuddin selaku penyelia yang begitu banyak membimbing dan membantu saya

  dengan curahan idea dan pendapat yang bernas.

  Ucapan terima kasih juga ditunjukkan kepada rakan-rakan seperjuangan serta

  pihak sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak, yang banyak memberi

  sokongan dan dorongan semasa menyiapkan projek ini.

  Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga dirakamkan kepada pihak

  pengurusan bagi Jetara Sdn Bhd dan Perkanas Sdn Bhd kerana memberi keizinan dan

  kerjasama kepada saya untuk menjalankan kajian di tapak-tapak pembinaan.

 • vii

  ABSTRAK

  Tahap amalan keselamatan di kalangan buruh yang bekerja di tapak

  pembinaan telah mendapat perhatian penyelidik. Dalam konteks kajian ini, tiga

  aspek amalan keselamatan dikaji iaitu keselamatan diri, keselamatan peralatan/mesin

  dan keselamatan persekitaran. Perbandingan tahap keselamatan juga dilakukan ke

  atas tapak-tapak kajian. Seramai 91 orang buruh pembinaan lelaki dan perempuan di

  2 buah tapak pembinaan sekitar negeri Kedah terlibat dalam kajian ini. Instrumen

  kajian yang digunakan untuk mengukur tahap amalan keselamatan buruh di tapak

  pembinaan ialah satu set soal-selidik yang mengandungi 30 item yang mengikut

  Skala Likert 5 Peringkat. Nilai kebolehpercayaan instrumen kajian ialah = .666.

  Perisian SPSS (Statistical Package For Social Sciences) versi 13.0 telah digunakan

  dalam tatacara menganalisis data. Secara keseluruhan, tahap amalan keselamatan

  peralatan/mesin berada pada paras tinggi. Manakala kedua-dua amalan keselamatan

  diri dan amalan keselamatan persekitaran berada pada para sederhana. Diharap kajian

  ini dapat menjadi satu panduan dan dapat memberi maklumat kepada para buruh dan

  majikan di industri pembinaan serta Kementerian Sumber Manusia dalam usaha

  meningkatkan tahap keselamatan di tapak pembinaan.

 • viii

  ABSTRACT

  The level of safety practise among the construction labours had gained the

  researchers attention. In this research context, three safety practise aspects had been

  studied, including the self-safety, machine/ tool safety, and environmental safety.

  Comparison among the construction sites for the level of the safety practise had also

  been done. This research involved 91 male and female construction labours who

  came from 2 construction sites around negeri Kedah. A set of questionnaire which

  contained 30 items following the Likert 5 Stage Scale was use as the instrument of

  this research. The reliability value of this research is = .666 and all data were

  analyzed using SPSS (Statistical Package For Social Sciences) software version

  13.0. Finding of this research shows that machine/ tool aspect gains a high level in

  safety practice. However, the level for the self safety practise and environmental

  safety practise is at the medium stage. It is hoped that this research could be used as

  guidance for the construction labour and employer or even the Malaysian Ministry of

  Human Resources to upgrade the safety practise level in construction sites.

 • ix

  ISI KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKASURAT PENGESAHAN STATUS TESIS i

  PENGESAHAN PENYELIA ii

  JUDUL iii

  PENGAKUAN iv

  DEDIKASI v

  PENGHARGAAN vi

  ABSTRAK vii

  ABSTRACT viii

  SENARAI JADUAL xiv

  SENARAI RAJAH xvi

  SENARAI LAMPIRAN xvii

  BAB 1 PENDAHULUAN 1 1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 5

  1.3 Pernyataan Masalah 8

  1.4 Persoalan Kajian 9

  1.5 Objektif Kajian 9

  1.6 Kepentingan kajian 10

  1.7 Skop Kajian 11

  1.8 Definisi Istilah 12

 • x

  BAB II SOROTAN KAJIAN 15 2.0 Pengenalan 15

  2.1 Analisis Statistik Kemalangan 16

  2.2 Latar Belakang Perundangan Keselamatan

  dan Kesihatan Di Malaysia 19

  2.3 Badan-badan Terlibat 19

  2.3.1 Pertubuhan Keselamatan Sosial 20

  2.3.2 Pertubuhan Keselamatan dan

  Kesihatan Pekerja Malaysia 20

  2.3.3 Institusi Keselamatan dan Kesihatan

  Pekerjaan Negara 22

  2.3.4 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan

  Pekerjaan 22

  2.3.5 Lembaga Pembangunan Industri

  Pembinaan Malaysia 23

  2.4 Struktur Perundangan 24

  2.4.1 Akta Keselamatan dan Sosial Pekerja

  1971 25

  2.4.2 Akta Keselamatan dan Kesihatan

  (OSHA) 1994 26

  2.4.3 Peraturan 27

  2.4.4 Kod Amalan 28

  2.5 Jenis Kemalangan 29

  2.5.1 Tahap Kecederaan 29

  2.5.2 Jenis Kejadian Yang Mengakibatkan

  Kemalangan 30

  2.5.3 Agensi Kemalangan 30

  2.5.4 Keadaan Kecederaan 30

  2.5.5 Bahagian Badan Yang Tercedera 31

  2.6 Punca-punca Kemalangan 31

  2.6.1 Sikap Pekerja 32

  2.6.2 Sikap Pihak Pengurusan 32

  2.6.3 Keadaan Tempat Yang Membahayakan 33

 • xi

  2.6.4 Amalan dan Kelakuan Yang Tidak

  Selamat 34

  2.7 Peralatan Perlindungan Peribadi 37

  2.7.1 Pelindung Mata dan Muka 37

  2.7.2 Alat Pernafasan 38

  2.7.3 Kasut Keselamatan 39

  2.7.4 Pelindung Kepala 39

  2.7.5 Pelindung Tangan 40

  2.8 Tugas dan Tanggungjawab 40

  2.8.1 Majikan 41

  2.8.2 Pengurus Projek 41

  2.8.3 Jurutera Tapak 42

  2.8.4 Pegawai Keselamatan 42

  2.8.5 Penyelia Keselamatan 43

  2.8.6 Penyelia Tapak 44

  2.8.7 Pekerja 44

  2.9 Langkah-langkah Pencegahan Awal 45

  2.10 Polisi Keselamatan 45

  2.11 Jawatankuasa Keselamatan 46

  2.12 Merancang Program Keselamatan 48

  2.12.1 Langkah-langkah Perancangan 48

  2.12.2 Program Keselamatan Kementerian

  Sumber Manusia Malaysia 51

  2.13 Promosi Keselamatan 53

  2.14 Papan Tanda Amaran

  2.15 Audit, Pemeriksaan dan Penilaian Keselamatan 54

  BAB III METODOLOGI 56

  3.0 Pengenalan 56

  3.1 Reka Bentuk Kajian 56

 • xii

  3.2 Populasi dan Sampel 58

  3.2.1 Populasi Kajian 58

  3.2.2 Sampel Kajian 59

  3.3 Instrumen Kajian 60

  3.3.1 Bahagian A 60

  3.3.2 Bahagian B 60

  3.4 Kajian Rintis 62

  3.5 Analisis Data 64

  3.6 Kesahan Kandungan 65

  3.7 Andaian 66

  3.8 Batasan Kajian 66

  3.9 Kerangka Operasi 66

  BAB IV ANALISIS DATA 69

  4.0 Pengenalan 69

  4.1 Analisis Bahagian A 70

  4.1.1 Taburan Jantina Responden

  4.1.2 Taburan Status Perkahwinan Responden 71

  4.1.3 Taburan Umur Responden 72

  4.1.4 Taburan Taraf Pendidikan 73

  4.1.5 Taburan Pengalaman Dalam Sektor

  Pembinaan 74

  4.1.6 Taburan Gaji Sehari Responden 75

  4.1.7 Taburan Kemahiran Responden 76

  4.2 Analisis Bahagian B 77

  4.2.1 Amalan Keselamatan Diri 79

  4.2.2 Amalan Keselamatan Mesin/ Alat 81

  4.2.3 Amalan Keselamatan Persekitaran 83

  4.2.4 Bandingan Tahap Amalan

  Keselamatan Buruh 84

  4.3 Analisis Keseluruhan 87

 • xiii

  BAB V RUMUSAN, PERBINCANGAN, CADANGAN

  DAN KESIMPULAN 89

  5.0 Pengenalan 89

  5.1 Rumusan 89

  5.2 Perbincangan 90

  5.2.1 Tahap Amalan Keselamatan Diri 91

  5.2.2 Tahap Amalan Keselamatan

  Mesin/ Alat 93

  5.2.3 Tahap Amalan Keselamatan

  Persekitaran 94

  5.2.4 Bandi