lesson plan nota -nota

Post on 19-Jul-2015

568 views

Category:

Documents


16 download

TRANSCRIPT

1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASARHASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran modul ini anda sepatutnya berkebolehan untuk: 1. 2. 3. 4. menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar. menghubungkait Faslsafah Pendidikan Kebangsaan, kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi Sukatan Pelajaran. membina perkembangan profesionalisme keguruan membahaskan Akta Pendidikan 1996

SINOPSIS Modul ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan dasar pendidikan dengan menganalisisnya dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Modul ini juga membincangkan perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan dan keunggulan yang berterusan dengan berlandaskan interaksi dan pemikiran yang telah berlaku dalam proses pembangunan negara. Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam batasan profesion perguruan.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

2

RINGKASAN KANDUNGAN KURSUS

Falsafah Pendidikan Islameklektik

Falsafah Pendidikan Barat

PENDIDIKANFALSAFAH PENDIDIKAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan GuruProfesionalisme Keguruan

A K T A P E N D I D I K A N 1 9 9 6

DASAR-DASAR PENDIDIKAN

Dasar Kawalan Dasar Kebajikan Dasar Inovasi Dasar Solusi Jangka Pendek Jangka Panjang Reka Bentuk Kurikulum Sukatan Pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Harian Wawasan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Nasional PIPP Dimensi Vertikal Dimensi Horizontal

PERANCANGAN PENDIDIKAN

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

KETAKWAAN

ETIKA & PERUNDANGAN PENDIDIKAN

Kod Etika Profesinalisme Keguruan Disiplin & Perundangan Pendidikan

PEMBANGUNAN

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

3

INSAN

NEGARA UNIT

1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNAN INSAN DAN NEGARAHasil Pembelajaran Selepas membaca modul ini, anda sepatutnya dapat: 1. Memberikan makna pendidikan 2. Menginterpretasikan pembangunan 3. Menyatakan definisi pendidikan dan pembangunan merujuk kepada pandangan tokoh. 4. Menghubungkait di antara pendidikan dan pembangunan sebagai dua pembolehubah.

KONSEP DAN PENGERTIAN PENDIDIKAN Berdasarkan Kamus Dewan Edisi 4 (2005) istilah pendidikan membawa maksud i. Perihal mendidik, ii. Ilmu iii. Didikan, latihan, ajaran. Pendidikan = Education Education = Latin: eex (keluar) + & ducereduc (memimpin) latihan (educare) :

Pendidikan = Didikan (educere)

Perbezaan didik, ajar dan latih. ISTILAH DALAM PENDIDIKAN Konsep Gelaran tokoh DIDIK Pendidik: menyampaikan maklumat & memberi ilmu, berkongsi AJAR Pengajar: memindah pengetahuan dan keterampilan untuk LATIH Jurulatih: membina kemahiran melalui tunjuk ajar .

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

4 pengalaman Penerima Anak didik: menerima asuhan dan pembentukan Terdidik: Intelek, rohani, emosi dan jasmani Pengetahuan, kemahiran & nilai Berterusan manfaat diri pelajar. Pelajar: menerima tunjuk ajar. Berpelajaran: intelek Pelatih: patuh arahan

Kesan

Terlatih: Jasmani

Penerapan Masa Matlamat

Pengetahuan & Kemahiran Ada had/ tempoh

Kemahiran Ada had/ tempoh Kemahiran

Kebijaksanaan, Kepandaian dan keadaban, kerohanian, kecekapan kejiwaan dan kecekapan Belajar untuk belajar Memimpin: memindah, membina & berkongsi pengetahuan, kemahiran, nilai Di samping: bimbingan Role model: berilmu, berakhlak, beragama, berketerampilan & bersahsiah. Belajar untuk survival Mengajar: memindahkan pengetahuan & kemahiran Di hadapan: arahan Arahan mandatori: Ikut apa yang disuruh, jangan ikut apa yang dibuat.

Keperluan Proses

Belajar untuk ketrampilan Melatih & membina kepakaran

Kedudukan guru Ciri-ciri guru

Bersama: tunjuk ajar Ikut apa yang disuruh dan dibuat.

Dari sudut perspektif Islam, pendidikan mempunyai beberapa istilah seperti tarbiah, tadib dan talim. i. Tarbiah berasal dari kata dasar rabba yang bermaksud mengasuh, memelihara atau memimpin. Ia diseertikan dengan makna memiliki, menguasai selain mendidik. Oleh itu perkataan tarbiah membawa makna yang luas kerana realitinya pengertian tersebut meliputi manusia dan semua makhluk Allah s.w.t. ii. Tadib berasal dari kata dasar addaba yang bermaksud mendidik adab atau membentuk akhlak. Dari segi terminologinya tadib bermakna dalam proses mendidik atau membentuk, individu yang terdidik itu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensinya untuk membentuk peribadi, sikap dan sahsiah yang selaras

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

5 dengan acuan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. Oleh itu perkataan tadib hanya difokuskan kepada manusia sahaja. iii. Talim berasal dari kata dasar allama yang bermaksud proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan proses penterjemahan ilmu dalam bentuk teori dan praktik dari pendidik kepada pelajar. Hubungan konsep tarbiah, tadib dan talim dalam proses pembinaan insan yang syumul dapat digambarkan seperti rajah di bawah.Tarbiah(Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) MAKHLUK

Tadib(Mendidik/ membentuk adab & akhlak

Talim(Pengajaran)

Dalam pendidikan Islam, makna pendidik berkait rapat dengan dengan konsep murabbi, mualim, muaddib dan mudarris. Murabbi menghubungkan proses didikan itu dengan Allah s.w.t. sebagai sumber rujukan. Muallim membawa kaitan di antara proses didikan dengan ilmu yang berhubungkait dengan al-Quran dan Sunnah. Muaddib pula menghubungkan pendidikan sebagai satu proses peradaban atau menjadikan manusia berakhlak.

DEFINISI PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF BARAT a) Sparta : Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani, berdisiplin, taat pemimpin dan cintakan tanah air. b) Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara. Dari idea tersebut, barat telah mengambilnya sebagai acuan dalam membuat tafsiran dan definisi tentang pendidikan. i. Pendidikan ialah latihan. Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti. (Plato: 427 S.M. 347 S.M.)

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

6

ii.

Pendidikan ialah usaha Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran. (Socrates: 470 S.M. 399 S.M.) Pendidikan ialah sistem Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual, jasmani, kerohanian dan emosi. (Aristotle: 384 S.M. 322 S.M.) Pendidikan ialah proses Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia. Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat. (John Dewey: 1933) Pendidikan ialah penambahan ilmu Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang. (Stuart Mill) Pendidikan ialah mendidik Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar, latihan dan indoktrinasi. (Ducasse)

iii.

iv.

v

vi.

REFLEKSI Apakah ciri-ciri pendidikan dari perspektif barat? Adakah ciri-ciri tersebut mempunyai persamaan dengan situasi pendidikan di Malaysia? Bincangkan.

PENGERTIAN PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF ISLAM Pendidikan dalam Islam meletakkan tiga dasar ilmu yang berlandaskan kepada AKAL (KOGNITIF): Ilmu wahyu + ilmu aqli = kebesaran dan kebenaran Tuhan. HATI (EFEKTIF): Kesedaran dan penghayatan secara fitrah, roh, jiwa & perasaan. JAWARIAN (PSIKOMOTOR): Amalan & kebiasaan yang menurut sunnah. Ketiga-tiga dasar tersebut berasaskan sumber ilmu utama: AL-QURAN AS-SUNNAH (HADIS) IJTIHAD (ULAMA)

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

7

Pendapat ilmuan Islam terhadap pendidikan: i. Al-Ghazali: Pendidikan ialah proses pembentukan akhlak dan nilai-nilai kerohanian sebagai persediaan menghadapi rintangan hidup. ii. Imam al-Syafie: Pendidikan bermatlamat membentuk akidah dan penguasaan ilmu untuk melengkapkan diri menghadapi dunia. iii. Imam Malik: Pendidikan ialah pembentukan individu yang berilmu, berakhlak, bermasyarakat dan bersedia memimpin. iv. Imam Abu Hanifa: Pendidikan merupakan perihal membina ummah bersandarkan agama, pemikiran dan ilmu sehingga ke peringkat Ijtihad. v. Ibnu Khaldun: Pendidikan ialah usaha mempersiapkan individu bagi membina masyarakat dan Negara. vi. Al-Jamali: Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani, rohani, akal, akhlak, sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah. vii. Khursid Ahmad: Pendidikan sebagai latihan aqliah, jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi, berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. viii. Hasan Langgulung: Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah.

APAKAH HAKIKAT PENDIDIKAN? i. ii. iii. ix. x. Proses interaksi 2 pihak di antara pendidik dan orang yang dididik secara seimbang. Usaha melengkapkan pengetahuan, pemikiran dan kemahiran orang yang dididik untuk menghadapi cabaran perubahan persekitaran. Proses dan usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Proses yang berterusan. Usaha menerapkan ilmu dan nilai bagi pembinaan warganegara yang cemerlang

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

8

DIMENSI PENDIDIKAN Dimensi Instrumental Pendidikan ialah ______ i. cara untuk mencapai matlamat. ii. untuk mencapai sesuatu keperluan. iii. mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat. iv. untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi. Dimensi Bukan Instrumentalis Pendidikan ialah _______ i. mempunyai matlamat implisit. ii. menjadi makhluk terdidik. iii. satu kehidupan

JENIS PENDIDIKAN Cth: SK, SMK, MRSM, IKM Pendidikan Formal

Pendidikan Nonformal Cth: Kursus lanjutan seperti masakan, jahitan, ternakan, pertanian

Pendidikan Informal Cth: Adab, tutur kata, akhlak

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

9

Perbandingan Pendidikan Formal, Informal dan Nonformal Reka bentuk Pengajaran Pembelajaran Institusi Kurikulum Penilaian Pengiktirafan Organisasi Formal Perkembangan ilmu & kemahiran, j/m lama Guru terlatih, pedagogi. Seragam, berjadual, teks Rasmi: bangunan & kelas, sekolah, Informal Bina kemahiran untuk kehidupan, j/m berterusan Keluarga & masyarakat Tidak rasmi: rumah, masyarakat Nonformal Perkembangan kemahiran, j/m pendek Ahli yang pakar Berjadual Rasmi & tidak rasmi: agensi kerajaan & swasta. Tidak rasmi Sijil penyertaan -

Rasmi, kebangsaan, Tidak rasmi berstruktur Rasmi & kebangsaan Perjawatan: sijil, Dip., Ijazah Pra sekolah, sk. ren & men, IPT

APAKAH HUBUNGKAIT DI ANTARA PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN? Konsep Dan Pengertian Pembangunan 1. Pembangunan Dari Perspektif Barat i. Pembangunan ialah memimpin objektif kerajaan-kerajaan. Pembangunan sinonim dengan perubahan ekonomi, sosial dan politik. (Hulme D & Turner M., 1990) Pembangunan ialah merealisasikan potensi personaliti manusia, gabungan dari tiga matlamat yang khusus. Pertama, jaminan keatas bekalan keperluan asas. Kedua, kewujudan bidang pekerjaan. ketiga, pengurangan ketidakadilan ( Seers, 1977). Pembangunan berkisar di atas landasan nilai-nilai materialisme secara kuantitatif. Juga memandang serius ke atas kewujudan kelas sosial dan konflik sosial . Kadt E. D. et al (1974) Pembangunan boleh difahami dari kebiasaan ekonomi, dan tidak dari perspektif politik, etika, ideologi atau kriteria yang lain. Pembangunan tidak

ii.

iii.

iv.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

10 hanya dilihat dari faktor-faktor ekonomi (tanah, buruh, modal dan pengusaha) tetapi lebih kepada perkembangan ekonomi . Berger (1992) Pembangunan Dari Perspektif Islam i. Pembangunan adalah suatu proses membuka dan mengembangkan roh kemanusiaan, membuka hati manusia, membuka dan mendedahkan manusia ke arah kemuncak ketuhanan supaya berkembang sepenuhnya secara beransur-ansur dan ke arah yang lebih baik dalam konteks kehebatan semulajadi. Kadir H. D, ( 1996 ) Pembangunan bermaksud peningkatan, kebangkitan dan pertambahan dari semua aspek kehidupan kerana sifat kehidupan ini sentiasa berubah tidak berhenti-henti dan jika tiada peningkatan maka matilah ia. ( Fathi Yakan (2002) Pembangunan (al-Tanmiyah) bermaksud penyuburan dan pemurnian diri insan. ( Abduh ,1404H) Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan pembangunan (al-tanmiyah) dalam al-Quran seperti al-Tazkiyah (Penyuburan), seperti tersebut dalam surah al-Syams: 9, al-Bina (Pembinaan) seperti tersebut dalam surah al-Saf: 4. v. Dalam hubungan ini tujuan pembangunan adalah manusia itu sendiri (Nailul Murad Mohd.Nor & Hanapi Md. Noor 2002). Konsep pembangunan dalam Islam adalah berasaskan kepada keesaan Allah, matlamat ialah keredahan Allah (mardatillah) dan kerangkanya mencakupi skala waktu panjang iaitu waktu kehidupan di alam roh, dunia dan akhirat. Sepanjang skala itu, manusia mesti mencapai kebahagian di dunia dan akhirat. (Muhammad Syukri Saleh 2002)

2.

ii.

iii. iv.

v. vi.

Pembangunan Berteraskan Islam ALLAH Pendidikan & Latihan: Aqliah Jasmaniah Sunah Rohaniah

QuranWAHYU

Insan bertaqwa & khalifah Allah

PEMBANGUNAN DUNIA & AKHIRAT

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

11

PEMBANGUNAN APA?Pelbagai sektor, pekerjaan, peningkatan pendapatan

NEGARA INSAN Intelektual (IQ) Emosi (EQ) Rohani (SQ) Jasmani (PQ) Ekonomi Sosial Politik Alam sekitar

Pendidikan, kemasyarakatan, teknologi, cara hidup, pengantara bangsaan Penyertaan demokrasi, hubungan diplomatik, kestabilan, keadilan, hak asasi, kebebasan Keseimbangan eko, kebersihan,

Agama & Moral

Kepercayaan kepada tuhan, ketaatan, berakhlak, pekerti mulia

EKONOMI Intelek RohaniSIA SO L

EmosiPO LI TI K

Jasmani

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

12

PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN

Pembolehubah bebas (IV) Pendidikan (Literasi) literasi fungsian, literasi budaya, literasi bahasa, literasi saintifik, literasi maklumat, literasi moral (multiliterasi)Kesedaran, penerimaan maklumat, keupayaan memberi idea & kemahiran, penyertaan

Pembolehubah bersandar (DV)

Pembangunan Ekonomi, sosial, politik, alam sekitar

PENGARUH PEMBANGUNAN TERHADAP PENDIDIKAN

Pembolehubah bebas (IV)

Pembolehubah bersandar (DV)

Pembangunan

Pendidikan

Politik, Ekonomi, Sosial,

demokrasi, penyertaan, peruntukan kewangan, prasarana

formal, informal, non formal

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

13

RUMUSAN Pendidikan mendidik + melatih manusia. Pembangunan unsur manusia + elemen kenegaraan. Pendidikan dan pembangunan membentuk dua pembolehubah yang berkaitan. Pendidikan boleh memberikan kesan secara langsung kepada pembangunan (insan dan negara) aspek literasi. Pembangunan menyediakan peruntukan dan kebolehdayaan untuk perkembangan pendidikan.

UJIAN 1. Manakah perbandingan berikut BETUL tentang pendidikan? Didik A B C D 2. Kemahiran Melatih Terhad Belajar untuk belajar Latih Kebijaksanaan Memimpin Berterusan Belajar untuk keterampilan

Manakah kenyataan berikut merujuk kepada maksud pendidikan? A. B. C. D. Pendidikan ialah satu usaha ke arah merapatkan jurang yang wujud dalam masyarakat. Pendidikan ialah penyerapan pengetahuan dan kemahiran bagi membentuk peribadi, watak dan mencungkil bakat yang terpendam. Pendidikan ialah meningkatkan potensi murid-murid untuk lebih cemerlang dalam hidup menerusi peningkatan prestasi akademik. Pendidikan ialah suatu sistem penyampaian yang berfungsi untuk menimbulkan kesedaran dalam kalangan murid erti warganegara yang baik.

3.

Siapakah di antara tokoh berikut yang mentakrifkan pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran? A. C. Plato Aristotle B. D. Socrates John Dewey

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

14

4.

Tuntutlah ilmu bermula dari buaian sehingga ke liang lahad. Kata-kata tersebut adalah bertepatan dengan konsep _________________ A. C. ajar latih B. D. asuh didik

5.

Dalam pendidikan Islam, proses membentuk akhlak yang sempurna adalah merujuk kepada ____________ A. C. tarbiah tadib B. D. talim mengajar kesempurnaan.

6.

Pendidikan lanjutan adalah tergolong dalam jenis pendidikan ___________ A. C. formal. sub formal. B. D. informal. non formal.

Soalan 7 hingga 9 adalah merujuk kepada rajah di bawah ALLAH Pendidikan & Latihan X Sunah Insan bertaqwa & khalifah Allah

Quran WAHYU

Y Rajah: Pendidikan & Pembangunan Dalam Islam

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

15

7.

Apakah komponen pendidikan dan latihan yang terkandung di dalam X? I. II. III. IV. A. B. C. D. Roh Akal Jasad Sahsiah

I sahaja I dan II sahaja I, II dan III sahaja I, II, III dan IV

8.

Y adalah merujuk kepada aspek pembangunan. Apakah kategori pembangunan yang dinyatakan? I. II. III. IV. A. B. C. D. Pembangunan insan. Pembangunan dunia. Pembangunan akhirat. Pembangunan dunia.

I dan IV sahaja. II dan III sahaja. I, II dan III sahaja. I, II, III dan IV.

9.

Apakah rumusan yang boleh dikemukakan terhadap konsep pendidikan yang dikemukakan di dalam rajah tersebut? A. B. C. D. Pendidikan nilai. Pendidikan bersama. Pendidikan bersepadu. pendidikan berterusan.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

16 10. Pendidikan menjadi pemankin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara? I. II. III. IV. A. B. C. D. Pendidikan menyedarkan rakyat tentang pembangunan. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima oleh rakyat. Rakyat yang berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran untuk pembangunan

I dan II sahaja. III dan IV sahaja. I, II dan III sahaja. I, II, III dan IV.

LATIHAN ESEI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan? Apakah perbezaan konsep pendidikan, pengajaran dan latihan? Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan? Bandingkan erti pendidikan dan pembangunan dari perspektif barat dan Islam. Adakah pendidikan dan pembangunan merupakan dua pembolehubah yang saling berkaitan? Mengapa? Bagaimanakah pendidikan memainkan peranan dalam pembangunan: i) ii) 7. 5.1 5.2 Insan Negara Pendidikan lebih mempengaruhi pembangunan Pembangunan lebih mempengaruhi pendidikan

Berikan penilaian anda:

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

17

UNIT 2 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN HALA TUJUObjektif Objektif pengajaran tajuk ini ialah untuk memahami hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia. Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran unit ini, anda dapat: 1. Menghuraikan perkembangan pendidikan pada era masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan, era selepas kemerdekaan. 2. Membincangkan sumbangan tokoh-tokoh dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. 3. Menganalisis dasar dan matlamat pendidikan mengikut era yang disebutkan. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SERANTAU

ContinentalFrench German

Anglo-GroupEnglish American

Islamic

Russian Old Japan Taiwan Korea Filippines

India

China

MalaysiaNew Japanese Hong Kong Singapore

Indochina Thailand Indonesia

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

18 DIMENSI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Dimensi Vertikal Taraf pendidikan Tahap persekolahan Peluang pendidikan

Dimensi Horizontal Merapatkan jurang pendidikan Demokrasi pendidikan Penyebaran pendidikan

TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN Pendidikan Era Masyarakat Melayu Tradisi: Pendidikan informal untuk kekalkan keharmonian system & fungsi masyarakat. Pendidikan Era Penjajahan (1511 1957): Pendidikan informal & pendidikan formal dengan dasar untuk kepentingan penjajah (pecah & perintah, pluralisasi, pemencilan, pengabaian) Pendidikan Era Kemerdekaan (19561959): Pendidikan formal & pendidikan informal dengan dasar perpaduan nasional Pendidikan Selepas Kemerdekaan: i. Rancangan Malaysia Pertama (19601970): Pendidikan formal, pendidikan informal & Pendidikan nonformal dengan dasar perpaduan & pembasmian buta huruf. ii. Rancangan Malaysia Kedua (19711975): Pendidikan kebangsaan dengan dasar perpaduan, patriotism dan guna tenaga mahir. iii. Rancangan Malaysia Ketiga (1976 1980): Pendidikan kebangsaan dengan dasar perpaduan, tenaga mahir (aneka jurusan) dan pendemokrasian pendidikan. iv. Pendidikan Untuk Membentuk Jati Diri (1980 1989): Pendidikan Kebangsaan berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang cemerlang. v. Pendidikan Untuk Kemajuan (1990 1999): Pendidikan Kebangsaan bertaraf dunia dengan dasar globalisasi berteraskan sains & teknologi. vi. Pendidikan Untuk Kemajuan Pada Abad Ke-21: Memperkasakan Pendidikan Kebangsaan secara glokal ke arah melahirkan rakyat berminda kelas pertama.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

19

LANDASAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Laporan Chessman (1946) Laporan Barnes (1951) Laporan FennWu (1951)

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979

Laporan Rahman Talib 1960 & Akta Pelajaran 1961

Penyata Razak 1956 & Ordinan Pelajaran 1957

Rang Undangundang Pendidikan 1995

Akta Pendidikan 1996

SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN Tahap-tahap dalam system pendidikan kebangsaan: a) Pendidikan Prasekolah b) Pendidikan Rendah (Termasuk Pendidikan Khas) c) Pendidikan Menengah (Termasuk Pendidikan Khas) d) Pendidikan Lepas Menengah, dan e) Pendidikan Tinggi Terdapat tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. a) Institusi pendidikan kerajaan b) Institusi pendidikan bantuan kerajaan c) Institusi pendidikan swasta

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

20

JENIS SEKOLAH MENGIKUT SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAANDIP/ IJAZAH 3 5 thn STPM/ Matrik 2 thn SPM 2 thn PMR 3 thn PENDIDIKAN TINGGI Kolej/ IPTA/ IPTS SMK & Pusat Matrikulasi PENDIDIKAN MENENGAH SMK Harian SMK Asrama Penuh SMK Agama SM Pensendirian/swasta PENDIDIKAN RENDAH Sekolah Rendah Kebangsaan SRJK Cina SRJK Tamil SR Persendirian/swasta

KBSM

Pendidikan Khas

UPSR 6 thn

KBSR

Pra Sekolah

RUMUSAN 1. Perkembangan pendidikan di Malaysia berlaku secara horizonal dan vertikal. a) Secara horizontal (mengikut siri masa) a) Secara vertikal (tahap & kandungan pendidikan)

2. 3.

Perkembangan pendidikan berlaku berdasarkan ideologi negara dan diterjemahkan menerusi beberapa laporan, ordinan dan akta pelajaran. Ordinan Pelajaran dan Akta Pendidikan mendasari perkembangan pendidikan Malaysia. 4. Perkembangan pendidikan di Malaysia adalah hasil dari pembangunan oleh pihak kerajaan, kerjasama di antara kerajaan dan pihak persendirian dan sumbangan oleh pihak swasta.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

21

LATIHAN OBJEKTIF 1. Pendidikan menjadi pemangkin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara? I. II. III. IV. A. B. C. D. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima rakyat. Rakyat berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas. Pendidikan memberikan kesedaran kepada rakyat tentang erti pembangunan.

I dan II sahaja. III dan IV sahaja. I, II dan III sahaja. I, II, III dan IV. 2. Manakah antara dimensi perkembangan pendidikan berikut merujuk kepada dimensi vertikal? A. B. C. D. Taraf pendidikan. Demokrasi pendidikan. Penyebaran pendidikan. Merapatkan jurang pendidikan.

3.

Manakah antara berikut merupakan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan perkara-perkara yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan negara? I. II. III. IV. A. B. C. D. Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Pendidikan bersepadu, menyeluruh, seimbang dan harmoni.

I, II dan III sahaja. I, III dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja. I, II, III dan IV.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

22

4.

Perpaduan kaum Penerapan ideologi negara Keperluan sumber tenaga manusia Pengekalan identiti budaya & warisan berdasarkan kaum

Apakah yang boleh anda rumuskan tentang ciri-ciri pendidikan tersebut? A. B. C. D. Halatuju dan falsafah pendidikan era penjajahan. Halatuju dan falsafah pendidikan era kemerdekaan. Halatuju dan falsafah pendidikan era prekemerdekaan. Halatuju dan falsafah pendidikan era pasca kemerdekaan.

LATIHAN ESEI 1. 2. 3. 4. Berikan ulasan tentang perkembangan pendidikan di Malaysia dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Bandingkan halatuju dan falsafah pendidikana pada era sebelum dan selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. Berdasarkan Penyata Razak (1956), analisiskan sumbangannya dari aspek dasar dan sistem pendidikan negara. kandungan dan huraikan

Perkembangan pendidikan masa kini adalah berteraskan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979, bincangkan.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

23

UNIT 3 ASAS FALSAFAH DALAM PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Menjelaskan konsep falsafah dan falsafah pendidikan 2. Membandingkan falsafah barat dan Islam dalam pembentukan FPK. 3. Menghubungkait antara ciri-ciri FPK dengan falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam. KONSEP & PENGERTIAN FALSAFAH DAN FALSAFAH PENDIDIKAN Falsafah Philosophy = Philosophy = Philien + Sophia (mencintai) (kebijaksanaan) The love of wisdom = Mencintai Kebijaksanaan

Falsafah 1.

Falsafah sebagai usaha menyelidik Falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. (Socrates) 2. Falsafah sebagai usaha mengetahui Falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. (Plato) 3. Falsafah ialah disiplin Falsafah ialah disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. (Aristotle) Falsafah ialah ilmu Falsafah ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. (al-Farabi) Falsafah ialah perbincangan Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam. (al-Ghazali)

4.

5.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

24

APAKAH HAKIKAT FALSAFAH/ KEBIJAKSANAAN? Ia merupakan aktiviti berfikir secara: meluas, mendalam, kritis, holistik, sistematik, radikal, integral, konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran.

PERBANDINGAN FALSAFAH BARAT & ISLAM

Falsafah Barat Tuhan, manusia & alam adalah sama

Ketuhanan (KHALIQ)

Teologi Falsafah Sains

Falsafah Islam Allah Maha berkuasa & mencipta. Makhluk adalah ciptaan yg tunduk & patuh kpd pencipta.

Alam (MAKHLUK)

Manusia (MAKHLUK)

FALSAFAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGETAHUAN Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada ilmu naqli (ilmu wahyu) dan ilmu aqli (ilmu carian).

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

25 Kneller (1971) mengkategorikan ilmu kepada ilmu wahyu, empirikal, rasional, intuitif dan Autoritatif. Hubungan antara jenis-jenis ilmu tersebut dapat dilihat menerusi rajah berikut:

ILMU NAQLI I L M U A Q L I

1. Wahyu

2. Pengetahuan Empirikal 3. Pengetahuan Rasional 4. Pengetahuan Intuitif 5. Pengetahuan Aotoritatif

KEDUDUKAN FALSAFAH & PENGETAHUAN

Spe kul asi

Kedudukan Falsafah (Russell 1946)

Jenis Pengetahuan (Kneller 1971) Wahyu

TEOLOGI

FALSAFAH

Taa kul an

IntuitifSAINS

Empirikal Aotoritatif Rasional

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

26

Falsafah adalah sesuatu yang berada di antara teologi dan sains. Russell (1946) FALSAFAH: CABANG, PERSOALAN DAN PENYELESAIANUmumG LO IKCABANG FALSAFAH Umum PERSOALAN 1. METAFIZIK Apakah alam semesta? Realiti / Kewujudan Kehidupan? Kebebasan? 2. EPISTEMOLOGI Teori Pengetahuan Perihal Mengetahui 3. AKSIOLOGI Nilai: Estetika Etika Apakah yang boleh diketahui? Bagaimana kita mengetahui? Apakah sumber pengetahuan? Sejauhmanakah ia boleh dipercayai?

LO GI K

IN

DU KT IF

J a w a p a n

FALSAFAH BARAT (Mazhab Umum) Ciri Fokus Idealisme Terawal & tradisional Kebenaran akal, jiwa, kerohanian Dimensi Kebenaran, keadilan dan keindahan menerusi proses penaakulan Plato, Descartes, Kant, Hagel dll Realisme Tradisional Kebenaran nyata/ maujud fizikalnya Kewujudan di alam fikiran selaras dgn alam nyata. Pragmatisme Awal abad 20 US / moden Kebenaran dari pengalama n Persekitara n bersifat dinamik. Pengalama n individu berbeza Eksistensialisme Pertengahan abad 20 - Eropah/ moden Kebenaran dari pengalama n bebas Pengalama n bentuk idea & pengetahua n Individu berhak mempuat pilihan & bertanggung jawab Kierkegard, Jaspers

IF KT DU DE

Apakah hakikat kebagusan? Apakah yang patut diutamakan? Apakah yang patut disukai? Apakah yang patut menjadi cantik? Apakah rasa yang bagus?FALSAFAH BARAT

Khusus 4. LOGIK

Penyelesaian

FALSAFAH TIMUR FALSAFAH ISLAM

Tokoh

Aristotle, Russel, Bacon, Lock

Dewey, Darwin, James dll

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

27

FALSAFAH UMUM: PENGARUHNYA KEPADA FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT FALSAFAH UMUM BARAT FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

Idealisme

Perenialisme

Realisme

Progresivisme

Pragmatisme

Esensialisme

Eksistensialisme

Rekonstruksionisme

PERBANDINGAN ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

PERENIALISME T R A D I O N A L

PROGRESIVISME M O D E N

Kriteria: 1. Masyarakat & Pendidikan 2. Pengetahuan & Pembelajaran 3. Pengajaran Guru 4. Tujuan & Program

ESENSIALISME

REKONSTRUKSIONISME

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

28

Kriteria

Aliran Falsafah Pendidikan Tradisional Moden Sekolah institusi pendidikan formal Rumah institusi pendidikan formal Sekolah agen kebudayaan Pendidikan matlamat masyarakat Pengetahuan sediakan pelajar untuk demokrasi Pendidikan kembangkan kognitif (akademik)Nilai bersifat objektif & tetap (berasaskan persetujuan)

Masyarakat & Pendidikan

Sekolah memajukan masyarakat Pendidikan kembangkan potensi Pengalaman demokrasi di sekolah menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar. Pendidikan bersepadu (kognitif, moral dan sosial)Nilai bersifat subjektif (pandangan individu)

Tumpuan terhadap pengetahuan dan maklumat Fokus kepada subjek Kandungan subjek: Pilihan guru Pengetahuan Penyusunan berurutan & Orentasi perkara lampau Pembelajaran Kandungan subjek dibahagi kepada beberapa bidang Rancangan pengajaran disusun mengikut topik Orentasi teks & bilik darjah Berkumpulan secara keseluruhan Jadual yang tetap & masa seragam Pelajar kumpulan yang Pengajaran homogeneous & program khas Guru Pengajaran berorientasi guru & pelajar pasif Keseragaman dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Fokus kepada sastera & sains Tujuan & Program Pengkhususan Kurikulum ditentukan

Tumpuan terhadap penyelesaian masalah & peranan individu Fokus terhadap pelajar Kandungan subjek: Pilihan guru & pelajar Susunan ikut kefahaman Orentasi semasa & hadapan Kandungan subjek secara bersepadu Rancangan pengajaran disusun mengikut minat & masalah Orentasi pelbagai bahan & masy. Keseluruhan, kecil & individu Jadual yang anjal & masa fleksibel Pelajar kumpulan yang heterogeneous & program berbeza Pengajaran berorientasi pelajar & pelajar aktif Kepelbagaian dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Sepadu (satera, subjek praktikal & vokasional) Umum Kurikulum berasaskan keperluan dan minat pelajar

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

29 Standard yang tinggi & cemerlang: Tumpuan khas kepada mereka yang cemerlang CIRI-CIRI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT 1. Dualisme 2. Segmentasi 3. Pengkhususan 4. Fleksibel 5. Dinamik = = = = = Agama vs Sekular Sains vs Agama Sains Agama Perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor Penemuan baru & Dunia baru Standard yang setara & fleksibel: Tumpuan khas kepada mereka yang pencapaiannya rendah

FALSAFAH DALAM ISLAM Metafizik Intisari yang Maha Esa, Mutlak dan Kekal Epistemologi Pengetahuan tentang kebenaran mutlak (haq) melalui dua cabang ilmu: i. Ilmu Naqli (Wahyu / Fardu Ain) ii. Ilmu Aqli (Ilmu Akal / Fardu Kifayah) Aksiologi Kebagusan mutlak (kamil), ditetapkan oleh bentuk kebagusan relatif (ketakwaan) Islam itu addin cara hidup Hikmah : kebijaksanaan/ kecerdikan kurniaan Allah. Hikmah juga membawa maksud kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara. (Kamus Dewan IV) Allah s.w.t. dengan ekspresi lahiriah dalam

Komprehensif

ADDIN

Menyeluruh

Bersepadu

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

30

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain. (Persidangan negara-negara Islam di Makkah, 1974) KESEPADUAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

EKLEKTIK(Memilih dgn leluasa daripada pelbagai sistem dan falsafah; tercipta dari pelbagai sumber)

FALSAFAH PEND. ISLAMIntelek, Rohani, Jasmani Intelek, Jasmani, Emosi FALSAFAH PEND. BARAT (MODEN)

FPK

FALSAFAH Kognitif, PEND. BARAT Afektif, (TRADISIONAL) Psikomotor

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

31

HUBUNGKAIT FALSAFAH BARAT & ISLAM KEPADA FPKFALSAFAH UMUM BARAT Mazhab Idealisme Mazhab Realisme Mazhab Pragmatisme Mazhab Eksistensialisme FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Perenialisme Perkembangan Manusia Kognitif Progresivisme Afektif Esensialisme Psikomotor Rekonstruksionisme Emosi Akal Rohani

FPKMenyeluruh Bersepadu Seimbang Harmoni Intelek

AL QURAN & SUNNAH

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Roh Jasad

Jasmani INSAN CEMERLANG

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. (KPM 1996)

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

32

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

METAFIZIK Kepercayaan Ketuhanan EPISTEMOLOGI Pengetahuan & Keterampilan AKSIOLOGI Nilai (Etika & Estetika): Keperibadian & akhlakMENYELURUH Intelek Rohani Jasmani Emosi BERSEPADU SEIMBANG HARMONI

K U R I K U L U M

K E B A N G S A A N

Kurikulum Pengajian Tinggi Kurikulum Lepasan Menengah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)* Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)* Prasekolah

* Melibatkan Kurikulum Pendidikan Khas

Rumusan 1. Falsafah merupakan aktiviti berfikir secara meluas, mendalam, kritis, holistik, sistematik, radikal, integral, konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran. 2. Falsafah pendidikan barat perenialisme, progresivisme, esensialisme dan rekonstruksionisme berteraskan mazhab falsafah umum iaitu idealisme, realisme, pragmatisme dan eksistensialisme. 3. Falsafah pendidikan Islam menekankan unsur bersepadu, meyeluruh dan seimbang merangkumi akal, roh dan jasad. 4. Falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam digabungkan untuk menjadi asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bersifat eklektik.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

33

LATIHAN OBJEKTIF 1. Manakah antara perkara berikut merujuk kepada hakikat falsafah ke arah menemui kebenaran? I. II. III. IV. C. Berfikir secara kritis dan sistematik. Berfikir secara radikal dan integral. Berfikir secara vertikal dan horizontal. Berfikir secara seimbang dan bersepadu. D. B. III dan IV sahaja. I, II, III dan IV.

A. I dan II sahaja. I, II dan III sahaja. 2.

Menurut Russell (1946) terdapat tiga jenis ilmu yang bertindak ke arah kebenaran. Manakah di antara kedudukan ilmu berikut adalah benar mengikut penjelasan beliau? A. B. C. D. Kedudukan falsafah berada di antara agama dan sains. Kedudukan sains terletak di antara teologi dan falsafah. Kedudukan agama berada di antara falsafah dan sains. Falsafah, agama dan sains berada pada kedudukan yang sama

3.

Guru adalah role model yang sentiasa menjadi perhatian. Oleh itu guru mestilah kelihatan kemas dalam penampilan dan berpakaian, sopan dalam tutur kata dan tingkah laku dan berakhlak mulia. Apakah cabang falsafah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas?

D.

A. Logik. Aksiologi. 4.

D.

B. Metafizik. Epistemologi.

Pemilihan nilai Menggerak pemikiran Penetapan matlamat/ Objektif Penjelasan dan ketepatan makna Pemilihan pengetahuan, sumber dan kaedah

Apakah yang boleh dirumuskan dengan perkara di atas?

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

34

A. Matlamat falsafah pendidikan. B. Sumbangan falsafah terhadap pendidikan. C. Penerapan unsur falsafah dalam pendidikan. D. Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. LATIHAN ESEI 1. Huraikan hakikat falsafah seperti yang anda faham. 2. Apakah keistimewaan falsafah pendidikan barat yang diaplikasikan dalam FPK? 3. Debatkan yang manakah lebih unggul di antara falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam dalam mempengaruhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 4. Bincangkan maksud eklektik dalam konteks pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mengapa eklektik? 5. Analisiskan cabang Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari aspek epistemologi dan aksiologi. Bagaimanakah pelaksanaannya dari aspek melahirkan warganegara yang cemerlang?

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

35

UNIT 4 PENGHAYATAN UNSUR DAN ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)Objektif Objektif tajuk ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami dan menghayati unsur-unsur dan elemen-elemen yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan kebangsaan (FPK). Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Mengenalpasti kandungan dokumen FPK dari aspek yang tersurat dan tersirat. 2. Menghuraikan unsur-unsur dan elemen-elemen yang terkandung dalam FPK 3. Menganalisis pendidikan negara dari aspek bentuk, proses dan kesan akhir.

APAKAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)? Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. (KPM 1996) APAKAH YANG TERKANDUNG DALAM FPK? Bentuk pendidikan. Proses-proses pendidikan yang mesti dilaksanakan. Kesan/ matlamat pendidikan yang mesti dicapai.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

36

BAGAIMANAKAH MODEL FPK?

INTELEK

ROHANI

ILMU PENGETAHUAN AKHLAK MULIA

AN G INS BAN IM SE DAN NIS O RM HA

TANGGUNGJAWAB & SUMBANGAN KEPADA MASYARAKAT

JASMANI

EMOSI

APAKAH UNSUR-UNSUR YANG TERKANDUNG DALAM FPK? 1. Unsur Intelek Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif Daya pemikiran yang lojik dan analitik Ilmu yang bermanfaat Masyarakat yang berilmu pengetahuan yang mempunyai sikap suka membaca dan cinta ilmu.

2.

Unsur Rohani 3. Keyakinan kepada Tuhan Kepercayaan beragama

Unsur Emosi

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

37 Kemantapan jiwa Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat Berbudi pekerti mulia Berbakti dan berkorban Cintakan tanah air Unsur Jasmani Kecergasan fizikal dan kesihatan diri Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat

4.

BAGAIMANAKAH PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAPAT DILAKSANAKAN? BENTUK Pendidikan adalah suatu proses

PROSES 1. Mendidik sebagai satu usaha 2. Mendidik secara berterusan 3. Pengajaran ke arah mengembangkan potensi murid 4. Pengajaran berfokus individu 5. Pengajaran dilaksanakan secara bersepadu & menyeluruh (Intelek,Rohani, Emosi, Jasmani) 6. Membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis 7. Berpaksi ketuhanan

HASIL PEMBELAJARAN 1. Membentuk insan cemerlang: berilmu, mahir, berakhlak 2. Melahirkan warganegara gemilang: berbakti kpd keluarga, masyarakat & negara 3. Mengangkat martabat bangsa yang terbilang

Dimensi Instrinsik Dimensi Instrumental Berupaya memberi sumbangan Percaya & patuh kepada Tuhan kepada kesejahteraan & Berilmu kemakmuran Berketerampilan Keluarga Berakhlak Masyarakat Bertanggungjawab negara Sejahtera diri ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

38

BAGAIMANAKAH PENGOPERASIAN FPK?

HASRAT FPK Sistem PendidikanBa h

OPERASI FPK Bersepadu & Menyeluruhla i Ni rni Mu

HASIL

asa

Kepercayaan & Kepatuhan Kepada Tuhan

PAKK PSR PSM IPT

ELEKTIF TERAS

KOKU

Proses

Warganegara yang baik

INTELEK ROHANI EMOSI JASMANI

Ilmu & Kemahiran

APAKAH IMPLIKASI FPK TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN?

Liputan Reka bentuk Pembahagian Perkembanga Penilaian Pengajaran & Pembelajaran

PERSEKOLAHAN Siapa? K Apa? Siapa? Bagaimana? U R Di mana? I SISTEM K PENDIDIKAN U L Bagaimana? U Mengapa? Mengapa? M

Sistem Aliran Kategori Jenis LokasiG U R U

Kuantiti Kualiti Gender Pendidikan Latihan

Ilmu BUDAYA Kualiti SEKOLAH Iklim ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Watak

39

BAGAIMANAKAH PENDIDIKAN?

FALSAFAH

MEMBERI

SUMBANGAN

TERHADAP

Penjelasan dan ketepatan makna Penetapan matlamat/ Objektif Menggerak pemikiran Pemilihan pengetahuan, sumber dan kaedah Pemilihan nilai BAGAIMANAKAH DILAKUKAN? PENTERJEMAHAN DAN PELAKSANAAN FPK DAPAT

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Matlamat / Objektif Pendidikan

T e r j e m a h a n

Sukatan Pelajaran (SP)

Huraian Sukatan Pelajaran (HSP)

Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT)

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

40

RUMUSAN 1. FPK mengandungi maklumat secara tersurat & tersirat tentang bentuk, proses dan hasil pendidikan di Malaysia. 2. Unsur-unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani menjadi fokus dan matlamat pendidikan. 3. Pelaksanaan pendidikan menekankan elemen menyeluruh, bersepadu dan seimbang terhadap potensi individu. 4. Pendidikan dihasratkan dapat melahirkan individu secara seimbang & harmonis dari aspek Intelek, rohani, emosi dan jasmani) 5. Falsafah pendidikan memberi sumbangan: Penjelasan dan ketepatan makna Penetapan matlamat/ Objektif Menggerak pemikiran Pemilihan pengetahuan, sumber dan kaedah Pemilihan nilai

1.

LATIHAN ESEI Jelaskan konsep-konsep berikut: i. ii. pendidikan ialah satu usaha berterusan Pendidikan menyeluruh dan bersepadu

2. 3. 4.

Bincangkan proses pendidikan sebagaimana yang disarankan di dalam FPK. Bagaimanakah unsur-unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani diterjemahkan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu subjek? FPK menyatakan matlamat pendidikan yang dihasratkan. Berikan hujah anda terhadap kecapaian matlamat tersebut.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

41

UNIT 5 FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG): PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUANHasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menganalisis kandungan Falsafah pendidikan Guru Malaysia. 2. Mensintesis pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan. 3. Mewatakkan ciri-ciri guru yang unggul. APAKAH YANG SEPATUTNYA MENJADI ILMU GURU? Menurut Shulman, L.S. (1986) Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan: Pedagogi Kandungan mata pelajaran Konten-pedagogi Pelajar Konteks pendidikan di Malaysia Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia Kurikulum

Mengapa? The Lost Paradigm (Shulman ,1986) 1. How teachers manage the classroom, organize activities, allocate time and turns, formulate the level of their questions, lessons plan and judge general student understanding. 2. What we miss are questions about the content of the lesson taught, the questions asked and explanations offered.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

42 3. Where do teacher explanations come from?; How do teacher decide what to teach, how to present it, how to question students about it and, how to deal with the problem of misunderstanding?

ADAKAH GURU KERJAYA PROFESIONAL? Ciri-ciri kerjaya profesional: 1. 2. 3. sahaja. 4. 5. Kawalan profesion terhadap anggotanya daripada penyelewengan amalan. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesion iaitu pendidikan dan bukannya pengajaran semata. APAKAH CABARAN PROFESION KEGURUAN? 1. 2. 3. Bilangan ramai (405,000 orang) Pelbagai skim (Sandaran Tidak Terlatih, Bukan Siswazah: DG29,DG32; Siswazah: DG41, DG44, DG48, DG52, DG54, JUSA C) Pelbagai kelayakan (Sijil/Diploma Pendidikan & Ijazah Sarjana Muda Pendidikan) Profesionalkah kerjaya guru? PEMBINAAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONALISME PERGURUAN Wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. Anggota profesion mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

Pra PerkhidmatanUniversiti/ Fakulti Pendidikan (IPTA & IPGM )

i.

Pengetahuan profesionalisme keguruan

ii. Pembangunan sikap & sahsiah iii. Pembangunan Kemahiran Insaniah iv. Perkembangan sosial & kesukanan

Kuliah, kokurikulum, 43 latihan pengajaran mikro dan latihan mengajar di sekolah & khidmat sosial

Latihan / Kursus Dalam Perkhidmatan Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) :1. Peringkat Luaran (PPD, JPN, Program yang menyediakan latihan keguruan kepada guru-guru terlatih yang sedang Kursus, Kementerian dll) berkhidmat di sekolah kelolaan KPM. Seminar,

Bermatlamatkan peningkatan akademik dan pemantapan profesionalisme keguruan di Bengkel, kalangan guru. In house training Latihan Contoh kursus: 2. Peringkat dalaman Bil Peringkat Program Tempoh Sasaran Pendidikan Berterusan Diploma Sarjana 1 Program Khas PensiswazahanMuda Sarjana Kedoktoran Guru (PKG)- kerjasama dengan 3 tahun Guru Terlatih IPT dalam negara Peningkatan Akademik Program Pensiswazahan Guru Bahasa Antarabangsa Perancis, 13 tahun Guru Terlatih Jerman, Jepun 2 Kemahiran Pengajaran dan Jangka Panjang Peningkatan Pembelajaran Kokurikulum dan Jangka Guru Terlatih Profesionalisme Teknologi Maklumat Pastoral Pendek Care Asas-Asas Pendidikan Guru (Zeichner & Liston, 1990) 1. Tradisi akademik (atau ilmu) 2. Tradisi perkembangan 3. Tradisi kecekapan sosial 4. Tradisi social reconstructionalist Pendidikan guru mestilah membolehkan mereka (Lasley, 1990): 1. Memiliki pengetahuan teknikal tertentu 2. Mengaplikasikan pengetahuan teknikal dalam situasi sebenar. 3. Mencerminkan mereka sebagai insan berilmu. Pendekatan yang bakal pendidik ketahui (Howey, 1989): Orientasi kemahiran atau kecekapan Keupayaan penyelesaian masalah secara klinikal Sikap seseorang yang berorientasikan kemanusiaan.(Sekolah)

1. 2. 3.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

44

APAKAH SIFAT-SIFAT PENDIDIK UNGGUL? (Muktamar Pertama Pendidikan Islam, Makkah, 1977): 1. Bersifat tawadhu 2. Berakhlak/ bermoral 3. Insan yang berilmu (alim) 4. Memiliki taraf akademik yang baik 5. Mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat

APAKAH FALSAFAH PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (FPG)? 1979 Laporan Jawatan Kuasa Kabinet menetapkan halatuju pendidikan guru di Malaysia: 1. Menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi memperkembangkan lagi potensi pelajar. 2. Melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. 1982 Falsafah Pendidikan Guru didokumentasikan dengan hasrat untuk mendidik: GURU YANG BERPEKERTI MULIA, BERPANDANGAN PROGRESIF DAN SAINTIFIK, BERSEDIA MENJUNJUNG ASPIRASI NEGARA SERTA MENYANJUNG WARISAN KEBUDAYAAN NEGARA, MENJAMIN PERKEMBANGAN INDIVIDU DAN MEMELIHARA SUATU MASYARAKAT YANG BERSATU PADU, DEMOKRATIK, PROGRESIF DAN BERDISIPLIN. (Bahagian Pendidikan Guru, 1982)

APAKAH KANDUNGAN FPG? 1. Berpekerti mulia Guru yang bersedia meletakkan kepentingan kepada orang lain (murid, ibu bapa , masyarakat) melebih diri. Berpandangan progresif dan saintifik

2.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

45 Guru sentiasa berfikiran positif, proaktif, inovatif dan motivatif. Mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan ilmunya 3. 4. Bersedia menjunjung aspirasi negara Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai yang utama. Menyanjung warisan kebudayaan negara Meletakkan diri sebagai role model untuk mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid, ibu bapa dan masyarakat. Menjamin perkembangan individu Sentiasa memberikan keutamaan dan mempastikan setiap murid diberikan peluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pengajaran & pembelajaran dan kokurikulum dan kurikulum tersembunyi. Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan murid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Memelihara suatu masyarakat yang demokratik Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan. Berlaku adil dalam membuat keputusan. Bertindak berasaskan pertimbangan wajar. Memelihara suatu masyarakat yang progresif Memberi penekanankepada aspek inovatif, kreatif, analitikal, kritikal, holistik, bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Guru perlu menekankan kaedah inkuiri-penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat dan mereka cipta Memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin Mempastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi untuk oleh murid agar membentuk masyarakat yang cemerlang. APAKAH OBJEKTIF PENDIDIKAN GURU? Melatih dan menghasilkan guru-guru unggul bagi memenuhi tuntutan dan aspirasi negara: 1. Profesional 2. Kualiti sosial 3. Kualiti moral 4. Personaliti yang baik

5.

6.

7.

8.

9.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

46

BOLEHKAH MODEL PENDIDIKAN GURU DI KONSEPSUALKAN?

KETUHANAN

lai Ni

Ilm u

G

Kemahiran

DIRI

MASYARAKAT

Rajah: Model Konsepsual Pendidikan Guru APAKAH STANDARD GURU MALAYSIA? Content knowledge Pedagogical content knowledge Knowledge of learners General pedagogical knowledge Knowledge of educational context Curriculum knowledge Knowledge of educational ends, purposes, and values

ILMU

GURU

KEMAHIRAN

SAHSIAH

Because public school teacher are government employees and because of Interpersonal their leadership roles with students, they Intrapersonal are often expected by the public at large Komunikasi and their school system superiors to Teknologi conform to certain codes of personal Kemahiran Profesional behavior that are not usually imposed ZAINI Pengurusan masa ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) upon other adults. Pengurusan kelas (Myers & Myers, 1995, pg 338)

47

APAKAH YANG MENJADI KOMPONEN DALAM KURIKULUM PERGURUAN? Komponen Ikhtisas: Membina kemahiran, sikap dan pengetahuan asas perguruan Komponen Akademik: Membina pengetahuan Kandungan mata pelajaran (subject matter) Komponen Perkembangan Diri: Membina kemahiran mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum serta kemahiran bersosial APAKAH IMPLIKASI FPG TERHADAP PEMIKIRAN DAN AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN? 1. 2. 3. 4. 5. Etika profesional Ilmu dan kemahiran Responsibility and accountability Kepenggunaan ilmu dan kemahiran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran RUMUSAN 1. FPG dan FPK adalah saling berkaitan 2. FPG merupakan halatuju dalam pembinaan watak guru 3. Watak guru berteraskan kepada unsur sahsiah, ilmu/pemikiran, tanggungjawab, nilai dan amalan. 4. Pemikiran guru terhadap ilmu keguruan 5. Amalan guru berfokus kepada murid, ibu bapa, masyarakat dan negara

LATIHAN ESEI 1. Apakah maksud perguruan dan keguruan? 2. Adakah FPG dan FPK mempunyai perkaitan? Jelaskan? 3. Berikan perbandingan di antara pemikiran guru dan amalan guru dalam perkembangan professionalisme keguruan?

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

48 4. Bagaimanakah hasrat yang terdapat di dalam FPG boleh diterjemahkan secara berkesan? 5. Berikan penjelasan lanjut mengenai bersedia menjunjung aspirasi negara yang terkandung di dalam FPG. 6. Bagaimanakah Standard Guru Malaysia dapat membantu memartabatkan profesion keguruan?

UNIT 6 DASAR-DASAR DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIAHASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat: 1. Menerangkan pengertian dasar dan konteksnya dengan pendidikan 2. Menganalisis tujuan dasar-dasar pendidikan 3. Menilai dasar pendidikan negara.

APA DASAR? Dasar = Asas = tunjang = teras = akar Untuk pengukuhan sesuatu perkara. Merupakan suatu ketetapan yang diajukan oleh penggubal dasar.

APAKAH TUJUAN SESUATU DASAR DIBUAT? Disiplin Inovasi

TUJUAN DASAR Solusi

Kebajikan

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

49

Disiplin Mendisiplinkan merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman. Hukuman yang dikenakan dalam bentuk penjara atau denda atau keduaduanya sekali. Dalam perkhidmatan awam tindakan mendisiplin juga melibatkan amaran lisan, amaran bertulis, penahanan, pemindahan, pengekalan (statik) dan pemecatan. Ganjarannya pula ialah kesinambungan operasi, perkhidmatan kepada mereka yang akur. Contoh dasar jenis ini ialah Akta Pendidikan 1996 Inovasi Dasar-dasar berkaitan inovasi pula bertujuan membara pembaharuan dalam masyarakat menerusi pendidikan. Dasar jenis ini bersifat futuristik-pragmatik kerana cuba membawa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dari yang sedia ada. Penyertaan secara holistik dan komprehensif dari semua pihak menjadi penentu kepada kejayaan dasar jenis ini. Contoh dasar jenis ini dalam pendidikan ialah Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang dilaksanakan pada tahun 2003 oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad. Solusi Dasar yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang berkaitan sosial dan ekonomi. Dasar ini berbentuk reaktif kerana bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Hal ini disebabkan trend atau perkembangan semasa yang berubah-ubah akibat tuntutan prioriti manusia dan ekonomi semasa. Contoh dasar ini dalam pendidikan ialah Dasar 60 sains dan 40 sastera dan Dasar 1 pelajar 1 sukan. Kebajikan Dasar memperbaiki kebajikan & perkhidmatan melibatkan perbekalan prasarana, kualiti kehidupan. Dasar jenis ini biasanya dalam bentuk akta dan edaran pekeliling (ikhtisas & kementerian). Bagi melaksanakan dasar ini, kerajaan menyediakan peruntukan kewangan yang besar untuk menaja projek-projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan. Contoh dasar ini ialah yuran pendidikan percuma, pinjaman buku teks secara menyeluruh, Dasar Keciciran Sifar, Dasar Integrasi Nasional. APAKAH DASAR-DASAR PENDIDIKAN DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN NEGARA? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dasar Warisan Pendidikan Tradisional Melayu. Dasar Peminggiran Pendidikan (19511 1800) Dasar Polarisasi Pendidikan (1800 1957) Dasar Reformasi Pendidikan (1957 1979) Dasar Inovatif Pendidikan (1980 1990) Dasar Liberalisasi Pendidikan (1990 2000) Dasar Globalisasi Pendidikan (2000 2010)

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

50

APAKAH ELEMEN DAN PETUNJUK TERHADAP PEMBUATAN DASAR?

FASA

Penentuan Agenda

Peramalan & Pencarian Alternatif

Perancangan Dasar

Pelaksanaan Dasar

Penaksiran Dasar

TINDAKAN

Cadangan Dasar (Analisis)

Kenalpasti Masalah (alternative)

Penerimaan

Operasi Program

Penilaian

Apakah masalahnya? Apakah yang akan terjadi jika tidak melakukan sesuatu?

Bagaimanakah masalah ditafsirkan? Apakah matlamatnya? Apakah pilihan yang ada yang boleh membawa kebaikan atau sedikit keburukan?

Adakah dasar itu berkaitan dengan politik?

Apakah ukuran yang boleh membantu dalam memastikan kejayaan pelaksanaan dasar?

Apakah criteria di mana polisi boleh ditafsirkan dengan baik? Ditafsirkan dengan adil?

PENSTRUKTURAN MASALAH

PERAMALAN

PENGSYORAN

PENGAWASAN

PENILAIAN

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

51

CIRI-CIRI Sumber: Cochran & Malone (1995) APAKAH DASAR-DASAR BERKAITAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bahasa Pepaduan Teknologi Guna tenaga Pengatarabangsaan Pembangunan Insan Pembentukan Negara Bangsa

Bahasa Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia Dasar Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada 1970an untuk menyumbang kepada perpaduan negara Sekolah aliran Inggeris dimansuhkan secara berperingkat-peringkat Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982, manakala di Sarawak pada tahun 1990. Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 jelas mempunyai hasrat bahawa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa pengantar yang tunggal dalam sistem persekolahan Penggunaan satu bahasa juga adalah untuk tujuan perpaduan rakyat Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 Where at any time the Minister is satisfied that a national type primary school may suitable be converted into national primary school, he may by order direct that the school become a national primary school. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. PPSMI diperkenalkan pada 2003 untuk Tahun 1 SR, Ting. 1 dan Ting 6R SM

Pepaduan Fokus pendidikan selepas merdeka adalah untuk perpaduan Perpaduan melibatkan 3 kaum utama Melayu, Cina dan India. Mengikut Akta Pelajaran 1961

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

52 (Pendidikan menggunakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama bagi tujuan perpaduan) Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar, walaupunperkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. (Penyata Razak, Para 12)) Selepas 1969 perpaduan masih melalui pendidikan dan juga melalui :- Dasar Sosial Negara - Dasar Ekonomi Baru - Rukun Negara - Dasar Bahasa

Teknologi Dunia berkembang pesat kerana perkembangan pesat dalam bidang teknologi Politeknik, ITM, UTM ditubuhkan selaras dengan kehendak perkembangan teknologi MP Sains diperkenalkan semula di Tahap 2 SR pada 1994 dan di Tahap 1 pada 2001 selaras dengan keperluan sains dan teknologi MSC diperkenalkan sebagai salah satu aplikasi perdana berkaitan ICT Salah satu mercu tanda MSC ialah Sekolah Bestari Dirintis di 87 Sekolah Bestari 1999-2000 7 flagship application on MSC (a) Telemedicine (b) Smart Schools (c) R & D Cluster (d) Multipurpose Card (e) Borderless Marketing (f) Electronic Government (g) World Wide Manufacturing Reighluth (1987) As we enter deeper into a highly technological, rapidly changing informationoriented society, the present structure of our education system will become more and more inadecuate!. With our entire nation still at risk, we are forced to reevaluate and restructure the entire way schools operate, the approaches we use in teaching and the way students learn. . Technology is greatly increasing students ability to understand and learn complex material; it is inspiring revolutionary changes in classroom, schools and entire school systems.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

53

Guna Tenaga Selepas merdeka wujud keperluan untuk membagunkan negara Guna tenaga banyak diperlukan dalam pelbagai bidang (pendidikan, teknik/vokasional, perubatan, kejuruteran dll). Sehubungan itu institusi seperti maktab, politeknik, institut, universiti dsbnya ditubuhkan. Contoh ITM (1967), USM (1969), KTAR (1969), PUO (1969) UKM (1970), UPM (1971), UTM (1972). Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Akta Majlis Pendidikan Tiggi Negara 1996 Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 Penubuhan institusi pengajian tinggi adalah untuk melahirkan tenaga kerja peringkat profesional (ijazah) dan semi-profesional (diploma) Pengatarabangsaan Selaras dalam sistem pendidikan adalah selaras dengan globalisasi Dunia sudah menjadi tanpa sempadan Globalisasi selaras dengan kehidupan pascamoden Konsep glokal juga diperkenalkan Multiligual cuba diperkenalkan untuk disepadukan dalam kurikulum (contohnya dalam PPSMI) Pembangunan Insan Pendidikan bagi pembangunan insan ke arah mewujudkan masyarakat yang mapan FPN tersurat pada 1988 (Menjadi FPK pada 1996) Hasrat FPK agar pembangunan insan berlaku : - secara seimbang dan bersepadu (JERI) - melibatkan dimensi intrinsik dan instrumental - untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyaarakat dan negara Rasional ke arah pembangunan insan a) Manusia ialah sebaik-baik kejadian b) Manusia ialah khalifah Allah di muka bumi Isu-isu yang timbul c) Kebinasaan diri (dadah, rempit, bohsia, bunuh diri dll.) d) Kerosakan orang lain (ragut, rompak, rogol, bunuh dll) e) Pencemaran alam (global warming, tanah runtuh, banjir kilat f) Engkar perintah tuhan (free thinker dll.) Dalam PIPP 2006-1010 pembangunan insan disebut semula dengan istilah a) Modal insan b) Negara bangsa

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

54 c) Rakyat minda kelas pertama

Pembentukan Negara Bangsa KPM berhasrat untuk membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciriciri glokal, patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu, meningkatkan disiplin pelajar, menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. Pendidikan Holistik Sistem pendidikan tidak berasaskan peperiksaan semata-mata untuk menilai pencapaian murid. Menerusi sistem ini pengumpulan mata dilaksanakan. Markah murid dari tahun 1 tahun 6 dikumpul dan dikira bagi menentukan pencapaian. Markah keseluruhan akan digabungkan dengan markah dari empat penilaian lain iaitupsikometrik (kecenderungan & sikap), kokurikulum, peperiksaan sekolah dan peperiksaan kementerian. Murid akan menduduki peperiksaan seragam oleh LPM selain UPSR. Kepentingan UPSR hanya 30%. Projek percubaan dilaksanakan pada tahun 2008 di 50 buah sekolah di Wilayah Persekutuan, Selangor dan Pahang. 2009 - sebanyak 500 sekolah dipilih untuk laksana projek perintis tranformasi 2010 pelaksanaan secara menyeluruh di semua sekolah rendah membabitkan murid pra sekolah & tahun 1 di semua jenis sekolah rendah. RUMUSAN Dasar digubal dan dilaksanakan untuk tujuan disiplin/ kawalan, inovasi, solusi dan kebajikan/ perkhidmatan. Bermatlamat keharmonian, keadilan, penambahbaikan dan pemantapan. Proses pembuatan dan pelaksanaan sesuatu dasar memerlukan perancangan yang teliti dan sistematik demi mencapai matlamatnya. Pelaksanaan dasar melibatkan kos, risiko dan sumber manusia yang pakar dan bilangan yang ramai.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

55 Penggubalan dilakukan pada peringkat kabinet dan diterjemahkan pada peringkat Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah-sekolah (Top Down). Guru-guru adalah pelaksana, perlu akur dengan dasar yang telah dibuat.

LATIHAN OBJEKTIF 1. Perubahan dasar dan hala tuju pendidikan yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia sejak selepas merdeka sehingga sekarang adalah _____________ A. B. C. D. mengikut pola kegawatan ekonomi yang berlaku. selaras dengan arus perubahan global dan modenisasi. bagi mengekalkan aspirasi penjajahan yang masih menebal. untuk mengukuhkan kedudukan dan kestabilan parti pemerintah.

2.

"Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini . . . (Penyata Razak, Perenggan 12) Jika dianalisis pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahawa ______________ A. B. C. D. . 3. Tegasnya, individu yang dilahirkan daripada sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan kemanusiaan. (Perkara 452 dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979) Sekolah Kebangsaan perlu diperkasskan. Akta Pelajaran 1961 perlu berasaskan Penyata Razak. peperiksaan memasuki sekolah menengah perlu dimansuhkan. bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah adalah perlu.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

56 BerPembangunan kemanusiaan yang guru boleh lakukan di sekolah ialah _________________ A. membangunkan kemahiran fizikal dan mental pelajar ke arah penyediaan tenaga kerja. B. meningkatkan lagi daya keusahawanan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. C. memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas serta mengembangkan bakat, nilai, sikap dan amalan yang baik. D. menanamkan sesuatu ideologi negara dalam diri para pelajar bagi tujuan membangunkan sistem pemerintahan negara. LATIHAN ESEI 1. Huraikan makna dan konteks dasar pendidikan. 2. Jelaskan tujuan dasar pendidikan digubal bagi negara Malaysia. 3. Analisiskan dasar pendidikan era penjajah sehinggalah kemerdekaan negara. 4. Bagaimanakah rupa bentuk dan dasar pendidikan di negara Malaysia selepas kemerdekaan? 5. Bagaimanakah dasar-dasar pendidikan dapat memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju pada 2020?

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

57

UNIT 7 RANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIAHASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat. 1. menjelaskan hubungkaitan di antara perancangan dan pembangunan pendidikan. 2. menganalisis kategori perancangan pendidikan 3. menilai program perancangan pembangunan pendidikan negara. PENDIDIKAN KE ARAH MANA? FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakatWawasan 2020 dan negara. Malaysia menjadi sebuah negara maju mengikut acuan tersendiri. Perlu menghadapi 9 Misi PENDIDIKAN cabaran: Membangun sistem sebuah negara yang bersatu padu segi kualiti bagi memperkembangkan Membentuk pelajaran yang bertaraf dunia dari potensi Melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan mempunyai individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. keyakinan diri Membangunkan masyarakat demokratis yang matang Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai keagamaanya Mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran. Membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang Menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonominya Mewujudkan masyarakat yang makmur

58

BAGAIMANAKAH MALAYSIA MEMBUAT PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN? Perancangan Pembangunan Pendidikan Kos Pembangunan Pendidikan = 8% - 30% dari perbelanjaan Negara. Tempoh/ Jangkamasa Perancangan: 1. Jangka Pendek (1 5 tahun) Cth: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PPIP 2006-2010) 2. Jangka Panjang (> 5 tahun) Rancangan Perkembangan Pendidikan (2001-2010) telah diumumkan dalam Seminar Perkembangan Pendidikan di Shah Alam pada 8.10.2001 Wawasan Pendidikan Agihan Peruntukan Dalam RMK 9 (2006 2010) Terhadap Pendidikan RM 23.198 bilion peruntukan terbesar berbanding sektor lain Prasekolah RM 327.3 juta - untuk 2,626 sekolah, 3,143 kelas, 76,000 kanak-kanak menjelang 2010 Sekolah Rendah RM 4.1 bilion - akan menyediakan 13,000 BD (68% luar bandar) - sekolah satu sesi drp 86% kpd 90% - saiz kelas dikurangkan kpd 31 murid kpd 30 murid menjelang 2010 Sekolah Menengah RM 4.5 bilion - kurangkan kesesakan dlm BD - menyediakan 10,000 BD (57% luar bandar) - sekolah satu sesi drp 65% kpd 70% menjelang 2010

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

59 - saiz kelas drp 32 kpd 30 menjelang 2010 Sekolah Bantuan Kerajaan 108.4 juta - belanja mengurus 1,755 buah sekolah Menjelang 2020 negara mensasarkan Sekolah Kebangsaan lebih adil dan saksama kepada orang awam daripada pelbagai kaum Murid Cina dijangka bertambah daripada 6% (2005) kepada 12% (2010) Murid India dijangka bertambah daripada 43.2% (2005) kepada 60% (2010) (Dari RM ke-8 lagi telah disarankan menjelang 2010, 50% guru Sekolah Rendah berijazah)

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PPIP 2006-2010) Misi : Merintis Pembaharuan : Satu Misi Nasional Enam Teras Strategik PIPP Teras 1: Membina negara bangsa Ciri-ciri: Warganegara berciri glokal, patriotik, cinta negara, warisan budaya, kesenian bangsa. Memperkasa bahasa Melayu, disiplin pelajar, RIMUP, kokurikulum, sukan, jati diri, budi bahasa, adap sopan. Membangunkan modal insan Ciri-ciri: sistem nilai, disiplin, sahsiah, akhlak, jati diri pelajar, sains & teknologi, inovatif, kreatif, kebolehpasaran, penilaian bersifat holistik Memperkasa sekolah kebangsaan Ciri-ciri: menjadi sekolah pilihan utama masyarakat, infrastruktur, ICT, guru terlatih mengikut opsyen, pertambahan staf sokongan. Merapatkan jurang pendidikan Ciri-ciri: Mmengikut lokasi, kaum, jantina, tahap sosioekonomi, keupayaan pelajar. Memartabatkan profesion perguruan Ciri-ciri: guru berijazah, naik taraf maktab perguruan, pemilihan calon, perjawatan, penempatan, kebajikan, membina rumah guru Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan Ciri-Ciri: Membentuk sekolah kluster mengikut akademik, kokurikulum, sukan dan bidang khusus dan dirangkaikan dengan institusi ternama di luar negeri.

Teras 2:

Teras 3:

Teras 4:

Teras 5:

Teras 6:

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

60 REFLEKSI: Setelah PIPP (2006 2010) lengkap satu pusingan, apakah aspek pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan? Sejauhmanakah kejayaan yang tercapai hasil dari perancangan yang telah dilaksanakan?

PEMBANGUNAN PROGRAM SEKOLAHPROGRAM Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Sekolah Kluster DEFINISI Sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti sendiri dan unik yang bertujuan menyerlahkannya dalam semua aspek pendidikan Pusat kecemerlangan (dalam kelompok sekolah) dengan memberi fokus kepada beberapa bidang seperti muzik, sukan, ICT, sains, bahasa dan lain-lain disiplin pengajian. Pelbagai jenis sekolah rendah seperti SK, SJK(C) dan SJK(T) berkongsi kawasan dan dan kemudahan yang sama tetapi ditadbir oleh pengurusan sekolah yang berasingan. Sekolah dalam kelompok kluster yang berusia lebih 100 tahun dan cemerlang dalam bidang akademik serta kokurikulum. Mrupakan inisiatif tanggungjawab sosial oleh syarikat milik kerajaan (GLC) dan syarikat korporat tempatan dalam OBJEKTIF Mewujudkan inovasi dalam pengurusan sekolah dan mementingkan produktiviti pelajar Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dan pembangunan sekolah dalam kluster yang sama dan juga sekolah di luar kluster. Untuk menggalakkan interaksi dan perpaduan antara pelajar DITUBUH 2010 BIL 20 MILIK KPM

2007

120

KPM

Sekolah Wawasan

2004

8

KPM

Sekolah Primier

Sekolah Pintar (Promoting Intelligence, Nurturing, Talent,

Mengiktiraf sekolahsekolah yang cemerlang dalam akademik dan kokurikulum, serta menghasilkan ramai pemimpin, ahli korporat, profesional dan ahli sukan. Meningkatkan tahap pendidikan negara melalui penyertaan syaraikat-syarikat bertanggungjawab.

2006

4

KPM

2006

212 (33 Syarikat Korporat)

KPM, GLC, Syt Korporat.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

61Advocating Responsibilit y) Sekolah Amanah menjayakan kecemerlangan akademik dalam kalangan kanakkanak luar bandar di seluruh negara. Sekolah-sekolah yang diuruskan secara bersama antara sektor swasta dan pentadbir sekolah bagi meningkatkan prestasi sekolah dan pelajar; merentasi pelbagai latar belakang prestasi dan sosip-ekonomi pelajar. Sekolah menengah perdana yang dikhaskan untuk pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang pada penilaian peringkat UPSR dan PMR. Merupakan sekolah berasrama penuh yang dibina oleh Majlis Amanah Rakyat. Merupakan sekolah yang menyalurkan perkembangan potensi pelajar-pelajar dalam pendidikan sains dan teknologi untuk membangunkan sumber tenaga mahir dalam industri negara. Sekolah khas untuk kanak-kanak kurang upaya.

Untuk membawa perubahan besar dalam pencapaian sekolah melalui kerjasama kepakaran sektor swasta dan awam.

2011

10

KPM, Yayasan AMIR

Sekolah Berasrama Penuh (SBP)

Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Sekolah Menengah Teknik & Vokasional

Menyediakan suasana, kemudahan dan proses pembelajaran secara terancang, terkawal dan sempurna kepada warganegara Malaysia khususnya pelajarpelajar luar bandar yang cemerlang. Membangunkan pendidikan untuk pelajar-pelajar bumiputera yang cemerlang. Membangun dan mengembangkan potensi dan kecenderungan pelajar-pelajar menjadi separa profesional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Pendidikan yang diberi menekankan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek supaya kanak-kanak ini berpeluang mendapatkan pendidikan ke peringkat tertinggi bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari. Pendidikanyang menekankan pembangunan pelajar secara holistik dan bersepadu menggabungkan

1905 (MCKK)

62

KPM

1973 (MRSM Pengkalan Chepa)

42

MARA

KPM

Sekolah Pendidikan Khas

SR (28) SM (3)

KPM, KPWKM, KK.

Sekolah Menengak Kebangsaan Agama (SMKA)

Sekolah yang menintegrasikan kurikulum kebangsaan dan pendidikan Islam

1977

55

KPM

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

62akademik dan agama. Pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar memasuki IPT mengikut jurusan tertentu khususnya Sains & Teknologi. Mengembangkan pelajar dalam bidang akademik dan juga kemahiran sukan yang dimilikinya. Sekolah ini menggunakan kurikulum antarabangsa yang berorientasikan perniagaan Pendidikan yang berorientasikan perniagaan, khidmat sosial, tanggungjawab agama untuk memberi peluang secara maksima dalam pembelajaran.

Kolej Matrikulasi

Sekolah Sukan Malaysia Sekolah antarabangsa

Sekolah swasta

Institusi pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar bumiputera lepasan SPM untuk mengikuti kursus sains, teknologi dan sastera ikhtisas di IPT. Sekolah elit khas untuk pelajar-pelajar yang menunjukkan potensi yang cemerlang dalam bidang sukan. Sekolah untuk pelajarpelajar antarabangsa. Menyediakan 40% tempat kepada pelajar tempatan. Perkongsian pintar di antara Kementeria pelajaran dan pihak swasta untuk memberi peluang kepada pelajar menerima ilmu yang pelbagai.

1998

14

KPM

2

KPM

57

Swasta

Sekolah Projek

Sekolah Seni Malaysia

Sekolah khas untuk pelajar yang aktif dalam bidang sukan dan menyalurkan pelajar kepada sekolah sukan. Sekolah khas untuk pelajar yang berpotensi dan berbakat dalam bidang kesenian.

Mengembangkan bakat pelajar dalam bidang sukan Mengembangkan kesenian, kebudayaan dan warisan bertaraf dunia.

1994

SR (55) SR Agama (34) Menengah (73) SM Agama (17) SMP Cina (60) P. Khas (10) 15

KPM (kurikulu m) Swasta

KPM

2009

2 (Perintis di JB & Kuching)

KPM

Program-Program Sekolah Seluruh Negara. Untuk bacaan lanjut, sila rujuk (Dokumen Pembangunan Pendidikan (2001 2010) oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

63

UNIT 8 KURIKULUM SEBAGAI WAHANA MENTERJEMAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. Menganalisis takrif kurikulum. Membincangkan ciri-ciri kurikulum kebangsaan. Mensintesis pelaksanaan kurikulum dalam menterjemah FPK.

BAGAIMANAKAH MANUSIA BEROLEH ILMU?

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

64 PENGETAHUAN

DIPELAJARI

MEMBINA

SEDIA ADA

APAKAH KURIKULUM? 1. Curriculum is "that series of things which children and youth must do and experience by way of developing abilities to do the things well that make up the affairs of adult life; and to be in all respects what adults should be" (Bobbit, 1918). "Curriculum is all of the experiences children have under the guidance of teachers" (Caswell & Campbell, 1935). "Curriculum consists of all the means of instruction used by the school to provide opportunities for student learning experiences leading to desired learning outcomes" (Krug, 1957). Curriculum can be defined as "a plan for learning" (Taba, 1962). Curriculum is "those planning endeavors which take place prior to instruction" (Macdonald, 1965). "Curriculum encompasses all learning opportunities provided by the school" (Saylor and Alexander, 1966). Curriculum is a structured series of intended learning outcomes. Curriculum prescribes (or at least anticipates) the results of instruction. It does not prescribe the means to be used in achieving the results" (Johnson, 1967). Curriculum embodies "all of the teaching-learning experiences guided and directed by the school (Harnack, 1968).

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

65 9. 10. 11. 12. "The ground which pupil and teacher cover to reach the goal or objective of education" (Brubacher, 1969). Curriculum is "the underlying plan of communication" while instruction is "the substance and form of communication" between teachers and students (Henchey, 1969). Curriculum is "a written document" (Beauchamp & Beauchamp, 1973). Curriculum is "the educational program of the school" with attention to the following elements: (1) program of studies, (2) program of experiences, (3) program of services, and (4) the hidden curriculum (Oliver, 1977). The curriculum of a school is the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding, develop skills, and alter attitudes, appreciation's, and values under the auspices of that school (Doll, 1978). "all the experiences a learner has under the guidance of the school" (Tanner & Tanner, 1980). Curriculum is "that reconstruction of knowledge and experience systematically developed under the auspices of the school (or university), to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience" (Tanner & Tanner, 1980). "The curriculum is all of the experiences that individual learners have in a program of education whose purpose is to achieve broad goals and related specific objectives, which is planned in terms of a framework of theory and research or past and present professional practice (Hass, 1980). Curriculum is "a plan or program of all experiences which the learner encounters under the direction of the school" (Oliva, 1982). The sum of the learning activities and experiences a student has under the auspices or directions of the school (Finch & Crunkilton, 1989). Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah, masing-masing mempunyai interpretasi sendiri. Berasaskan pegangan falsafah, kurikulum dapat ditafsirkan seperti berikut: Kurikulum ialah apa yang diajar disekolah Kurikulum ialah satu set mata pelajaran Kurikulum ialah isi kandungan Kurikulum ialah program-program pengajian Kurikulum ialah suatu set bahan Kurikulum ialah suatu urutan kursus-kursus Kurikulum ialah suatu set objektif-objektif perlakuan Kurikulum ialah suatu jurusan pengajian Kurikulum ialah setiap perkara yang berlaku dalam sekolah, termasuk aktiviti kelas tambahan, bimbingan dan hubungan interpersonal

13.

14. 15.

16.

17. 18. 19.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

66 Kurikulum ialah apa yang diajar di dalam dan di luar sekolah di bawah arahan sekolah Kurikulum ialah setiap perkara yang dirancang oleh pengelola sekolah Kurikulum ialah satu siri pengalaman yang dilalui oleh pelajar di sekolah Kurikulum ialah apa yang dialami oleh setiap individu pelajar sebagai hasil persekolahan.

Maka, definisi-definisi ini menunjukkan skop yang berbeza dan berfokus kepada pihak yang berbeza. Berdasarkan kepada definisi kurikulum yang telah disenaraikan, kurikulum mengandungi elemen-elemen berikut: Rancangan pendidikan Mengandungi matlamat dan objektif. Menyenaraikan kandungan, topik atau pengalaman pembelajaran Menentukan kaedah dan aktiviti. Menetapkan kaedah dan instrument yang perlu untuk menilai pencapaian matlamat dan objektif. REFLEKSI Name : ________________________________________ ID : ____________________________ Curriculum: Clarifying the Concept Directions Attached to this handout was a collection of popular definitions for curriculum. Read each definition carefully and highlight its main idea or ideas. Review the salient idea(s) in each definition and develop a list of the themes (4 to 6) commonly used to define the word curriculum in the spaces provided below (6 points possible). _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Date ____ - ____ - ____

Developing an Operational Definition Using two or more of the themes listed above, write a personal definition for the word curriculum (10 points possible).

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

67 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Apakah analogi yang mudah untuk memahami konsep kurikulum? i. Memahami kurikulum samalah seperti orang buta menginterpretasikan seekor gajah. ii. Kurikulum seperti permainan jigsaw puzzle. iii. Kurikulum bagaikan hamper Apakah kurikulum yang muncul dan diamalkan di institusi pendidikan di Malaysia? i. Kurikulum Formal Kurikulum yang tersurat(manifested curriculum) Boleh dilihat, tersedia, terancang dan berurutan Seperti yang terkandung dalam silibus. Kurikulum formal berfokus kepada: 1. Matlamat (goal) 2. Objektif 3. Subject matter 4. Struktur/susunan pengajaran ii. Kurikulum Tidak Formal Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawal/dirancang sebelumnya Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru, yang melibatkan perasaan, sikap dan tingkah laku Jenis-jenis kurikulum tidak formal: a) Ko-Kurikulum Aktiviti untuk menyokong kurikulum lazimnya dilakukan di luar kuliah. Aktiviti ko-kurikulum bertujuan membentuk personaliti dan sahsiah pelajar. Aktiviti koZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

68 kurikulum adalah seperti pasukan beruniform, berbagai-bagai jenis sukan, persatuan dan sebagainya. Lazimnya aktiviti ko-kurikulum adalah diwajibkan kepada setiap pelajar. b) Kurikulum Tersembunyi Sesuatu yang dipelajari atau diperolehi oleh pelajar secara tersirat dan tidak dinyatakan secara bertulis. Adakah Jenis kuriklum yang dilaksanakan oleh negara? i. Kurikulum kebangsaan (senteralisasi): Contoh Malaysia ii. Kurikulum sekolah (disentralisasi): Contoh US iii. Kurikulum wilayah (provensi): Contoh Jepun

Mengapa Malaysia menggunakan kurikulum kebangsaan?

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

69

Apakah jenis kurikulum kebangsaan yang terdapat dalam sistem pendidikan di Malaysia? i. Kurikulum pra sekolah Kebangsaan ditukar kepada Kurikulum Standard Pra Sekolah Kebangsaan. ii. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) ditukar kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai 2010. iii. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) iv. Kurikulum Pendidikan Khas BAGAIMANAKAH KURIKULUM KEBANGSAAN BERPERANAN MENTERJEMAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN?

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

70

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

71

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

72

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

73

UNIT 9 REKA BENTUK KURIKULUMHASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran ini, pelajar dapat: i. Menjelaskan peranan pendidik dalam mengaplikasikan profesion pendidikan. ii. Menghujahkan konsep kurikulum dan kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran; Mengaplikasikan prinsip reka bentuk kurikulum dalam membuat perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran; Membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mengikut tahap pendidikan PERANAN PENDIDIK DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUMPERANAN PENDIDIK DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM PERANCANG

iii. iv.

Merancang dan menyediaka kurikulum

PELAKSANAMelaksanakan kurikulum melalui proses pengajaran dan pembelajaran.

PENILAIMenilai keberkesanan kurikulum.

Kurikulum adalah penting sebagai panduan setiap pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidik perlu melaksanakan tugas pengajaran berpandukan rancangan pengajaran. Rancangan pengajaran pula adalah berpandukan kepada topik atau sub-topik yang disenaraikan dalam rancangan kerja dan silibus atau maklumat kursus, yang juga merupakan sebahagian daripada kurikulum bagi sesuatu program pengajian. Proses ini dapat dijelaskan seperti dalam Rajah 2. Rajah: Proses Rancangan Pengajaran.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

74

Kurikulum Kurikulum Rancangan bagi satu pelajaran

Rancangan pendidikan yang mengandungi himpunan subjek

Rancangan Rancangan Pengajaran Pengajaran

PROSES PROSES MERANCANG MERANCANG PENGAJARAN PENGAJARAN

Silibus Silibus

Maklumat terperinci silibus / maklumat kursus

Rancangan bagi sesuatu subjek / kursus. Rancangan Rancangan Kerja Kerja

Dalam konteks kurikulum sekolah, pembentukan kurikulum adalah dirancang oleh pakar di PPK dan rancangan ini didokumenkan secara bertulis melalui silibus bagi setiap mata pelajaran yang ditawarkan bagi kumpulan pelajar tertentu iaitu pelajar sekolah rendah atau menengah yang bertujuan untuk mencapai matlamat dan objektif seperti yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum sekolah didokumenkan dan dikenali mengikut tahap dan jenis pendidikan: i. Kurikulum Standard Pra Sekolah ii. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Standard Sekolah Randah (KSSR) iii. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). iv. Kurikulum Pendidikan Khas v. Kurikulum Pendidikan Tingg