latihan geo ting.2: bab 9 - migrasi penduduk

Download latihan geo ting.2: Bab 9 - Migrasi Penduduk

If you can't read please download the document

Post on 29-Jun-2015

712 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nama : Kelas :

Tarikh :

Masa : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Unit 9 : Migrasi Penduduk 1. Pilih pasangan yang benar.

2.

Jenis migrasi yang ditunjukkan dalam peta di atas ialah A dari bandar ke bandar B dari bandar ke luar bandar C dari luar bandar ke bandar D dari luar bandar ke luar bandar 3.

Apakah jenis migrasi yang dilakukan oleh Nora? A Bandar ke bandar B Bandar ke luar bandar C Luar bandar ke bandar D Luar bandar ke luar bandar

1

4.

Rajah di atas dapat dikaitkan dangan migrasi A bandar ke bandar B bandar ke luar bandar C luar bandar ke bandar D luar bandar ke luar bandar 5. Rancangan kerajaan yang memindahkan penduduk ke tempat lain untuk mengelakkan kesesakan penduduk di kawasan asal dipanggil A migrasi B imigrasi C emigrasi D transmigrasi Perpindahan penduduk dari kampung ke FELDA akan menyebabkan A pemodenan di kawasan yang asal B pembangunan di kawasan yang baru C pengangguran di kawasan yang baru D petempatan setinggan di tempat asal

6.

7.

Senarai FELDA di atas terletak di negeri A Johor C Kelantan B Pahang D Sarawak 8. Pernyataan di atas merujuk kepada A migran B migrasi musiman C migrasi dalaman D migrasi antarabangsa 9. Penghijrahan penduduk dari daerah Jelebu dan Kuala Pilah ke Kuala Lumpur pada awal tahun 1990-an disebabkan oleh A tidak mempunyai tanah B tidak mempunyai rumah C kekurangan pekerjaan yang sesuai D kemudahan asas yang kurang

2

10.

Kesan yang dihadapi di kawasan berlorek ialah I taraf hidup meningkat II jumlah penduduk bertambah III pemodenan jaringan pengangkutan IV kemajuan dalam sektor perdagangan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 11.

Agensi kerajaan di atas telah menyebabkan berlakunya migrasi A antara desa B antara bandar C dari luar bandar ke bandar D dari bandar ke luar bandar 12. Antara berikut, yang manakah termasuk dalam migrasi antarabangsa? A Selangor ke Perak B Malaysia ke Singapura C Klang ke Kuala Lumpur D Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi 13.

Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi jenis migrasi di atas? I Dasar kerajaan III Taraf hidup tinggi II Peluang pekerjaan IV Peluang pendidikan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

3

14.

Kawasan berlorek menjadi tumpuan penduduk untuk berhijrah kerana terdapat I pusat pelancongan III pusat keagamaan II pusat pentadbiran IV pusat perniagaan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 15.

Agensi X mungkin sekali ialah A HICOM B MARDI C FELDA D PORIM 16.

Pernyataan di atas merujuk kepada I Nilai II Putrajaya III Petaling Jaya IV Kuala Lumpur A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 17.

Penduduk muda yang berpindah ke kawasan-kawasan di atas disebabkan oleh faktor A pekerjaan C pendidikan B perubatan D perkahwinan

4

18. Mengapakah golongan muda berminat untuk berhijrah ke bandar? I Melanjutkan pelajaran II Bebas daripada gejala sosial III Menikmati cara hidup moden dan selesa IV Terdapat banyak pusat beli-belah dan rekreasi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 19. Apakah kesan migrasi penduduk terhadap negara yang dituju? I Kesesakan lalu lintas II Pertambahan penduduk III Pertambahan tenaga kerja IV Kehilangan tenaga ikhtisas A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 20. Perkembangan kegiatan ekonomi menyebabkan penduduk berpindah untuk memulakan kehidupan baru di kawasan X. Ini disebabkan A tenaga buruh yang ramai B penggunaan teknologi moden C kemudahan asas yang lengkap D rancangan pembangunan tanah 21.

Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi perpindahan penduduk ke Bandar X dan Bandar Y? I Pusat pentadbiran II Peluang pekerjaan III Pusat pengajian tinggi IV Kawasan perlombongan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 22.

Perpindahan penduduk ke kawasan-kawasan tersebut disebabkan oleh

5

A kemudahan pengangkutan B kemudahan perubatan C kestabilan politik D dasar kerajaan 23.

Faktor utama migrasi penduduk berlaku di kawasan berlorek ialah A terdapat banyak peluang pekerjaan B pusat pentadbiran terletak di sini C banyak pusat kebudayaan D banyak pusat hiburan 24.

Senarai bandar di atas menjadi tumpuan golongan remaja kerana A melanjutkan pelajaran B terdapat kemudahan kesihatan C peluang pekerjaan yang banyak D kawasan pertanian yang selesa 25. Faktor yang menarik minat ramai migrant berhijrah ke Selangor ialah I iklim yang nyaman II banyak bandar besar III kadar upah yang tinggi IV banyak peluang pekerjaan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 26.

6

Pernyataan di atas menerangkan kawasan yang bertanda A I C III B II D IV 27.

Aktiviti pertanian telah menyebabkan penduduk berpindah ke kawasan bertanda A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 28. Faktor yang menggalakkan perpindahan penduduk di Malaysia ialah I pekerjaan III dasar kerajaan II perkahwinan IV perubahan iklim A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 29. Migrasi masuk ke Lembah Klang disebabkan oleh I bencana alam II melanjutkan pelajaran III kemudahan sosial yang pelbagai IV peluang pekerjaan yang banyak A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 30. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan penduduk meninggalkan kampung halaman mereka? I Melanjutkan pelajaran II Kadar upah yang rendah III Kegiatan ekonomi yang terhad IV Aktiviti tertumpu kepada perniagaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 31.

Antara berikut, yang manakah kesan pergerakan dalam rajah di atas terhadap kawasan petempatan luar

7

bandar? I Kemajuan perindustrian II Peningkatan taraf hidup III Kewujudan bandar baru IV Peningkatan hasil tanaman A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 32.

Huraian di atas lebih ketara melibatkan migrasi penduduk yang terdiri daripada A penuntut B warga asing C kakitangan kerajaan D imigran tanpa permit 33.

Apakah faktor yang mempengaruhi penduduk meninggalkan kawasan X? I Kekurangan tanah pertanian II Penggunaan jentera moden III Kemudahan sosial baik IV Lebihan tenaga buruh A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 34. Faktor utama yang menyebabkan penghijrahan penduduk ke bandar-bandar besar di Malaysia ialah A taraf hidup yang lebih baik B bebas daripada bencana alam C peluang pekerjaan yang banyak D kemudahan asas yang lebih baik 35. Pergerakan penduduk akan meningkat disebabkan oleh pengeluaran hasil pertanian A padi B koko C nanas D kelapa sawit 36. Pernyataan di atas menerangkan keadaan di A Nilai C Putrajaya

8

B Ayer Keroh D Kuala Lumpur 37.

Senarai di atas mungkin merujuk kepada aliran migrasi A I ke II B I ke IV C II ke III D III ke IV 38. Migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar kebanyakannya menuju ke destinasi seperti I Bayan Lepas II Pasir Gudang III Lembah Klang IV Bandar Muadzam Shah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 39.

X dalam rajah di atas ialah A keadaan bandar yang selesa B menjawat jawatan dalam sektor awam C peluang pekerjaan dalam sektor pertanian D sistem pengangkutan dan perhubungan kurang maju

9

40.

Rajah di atas menunjukkan pola migrasi dari A bandar ke bandar B bandar ke luar bandar C luar bandar ke bandar D luar bandar ke luar bandar 41. Migrasi penduduk yang melibatkan remaja dan belia paling kerap berlaku di I bandar II FELDA III pusat rekreasi IV pusat pengajian tinggi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 42.

Migrasi penduduk seperti pola di atas disebabkan oleh faktor penolak tempat asal iaitu A kos hidup yang tinggi B masalah bencana alam C kekurangan tempat tinggal D peluang pekerjaan tidak tetap 43.

Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan pergerakan penduduk tersebut? I Mengurangkan kadar kemiskinan II Menyediakan kemudahan sosial yang baik III Membangunkan kawasan luar bandar IV Meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar

10

A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 44.

Migrasi penduduk dalam peta mungkin sekali disebabkan oleh faktor A taraf hidup C faktor pendidikan B dasar kerajaan D peluang pekerjaan 45. Migrasi penduduk dari desa ke bandar dapat dikurangkan dengan I memajukan perindustrian di desa II menguatkuasakan undangundang III melambatkan pembangunan di bandar IV membuka tanah melalui FELDA A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 46.

Kawasan berlorek mewakili faktor tarikan kepada imigran, iaitu A pusat pentadbiran B kawasan pertanian C pusat perindustrian D kemudahan pengangkutan 47.

Imigrasi penduduk dari negara-negara lain ke Malaysia disebabkan oleh

11

A taraf hidup C peluang pekerjaan B kestabilan politik D kerjasama serantau 48.

Migrasi penduduk di atas banyak berlaku dari A bandar ke bandar B luar bandar ke bandar C bandar ke luar bandar D luar bandar ke luar bandar 49. Antara berikut, yang manakah adalah benar?

I- Kelantan Selatan II-Terengganu Tengah III-Pahang Tenggara IV-Johor Tenggara A I, II dan III B I, II dan IV 50. Pernyataan di atas merujuk kepada I Kuching III Shah Alam II Prai IV Kota Bharu A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 51. Kebanyakan imigran yang terdiri daripada wanita Indonesia dan Filipina bekerja di Malaysia sebagai A pembantu rumah C pekerja kilang B pembantu pejabat D petani C I, III dan IV D II, III dan IV

12

52.

Antara berikut, faktor yang manakah menerangkan keadaan di negeri tersebut? A Pantai yang indah B Pelabuhan yang maju C Peluang pekerjaan yang banyak D Kemudahan infrastruktur yang baik 53. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan perpindahan