latihan geo ting.2: bab 10 - kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar

17
Nama : Tarikh : Masa : Kelas : Markah : Unit 10 : Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar 1. Aktiviti penebusgunaan di atas dijalankan di I Ipoh III Kuching II Puchong IV Alor Setar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 2. Masalah penggondolan tanih yang menyebabkan ketidakseimbangan ekologi disebabkan oleh aktiviti A pembalakan haram B pengusahaan ikan sangkar C penutupan kawasan lombong D penanaman tanaman tutup bumi 3. Aktiviti di atas boleh menimbulkan kesan seperti I tanih berasid II pencemaran air III hidupan air terancam IV tanaman semakin membesar A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 4. Aktiviti-aktiviti yang boleh memusnahkan flora dan fauna ialah I pembalakan haram II pembinaan empangan III pembinaan lebuh raya IV penubuhan ladang hutan 1

Upload: mohd-suhaimi-bin-mohd-zain

Post on 29-Jun-2015

931 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

Nama : Tarikh : Masa :

Kelas : Markah :

Unit 10 : Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

1.

 Aktiviti penebusgunaan di atas dijalankan diI Ipoh            III KuchingII Puchong     IV Alor SetarA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

2. Masalah penggondolan tanih yang menyebabkan ketidakseimbangan ekologi disebabkan oleh aktivitiA pembalakan haramB pengusahaan ikan sangkarC penutupan kawasan lombongD penanaman tanaman tutup bumi

3.

Aktiviti di atas boleh menimbulkan kesan sepertiI tanih berasidII pencemaran airIII hidupan air terancamIV tanaman semakin membesarA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

4. Aktiviti-aktiviti yang boleh memusnahkan flora dan fauna ialahI pembalakan haramII pembinaan empanganIII pembinaan lebuh rayaIV penubuhan ladang hutanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

5. Mengapakah kerajaan mengambil langkah mewartakan hutan simpan dan taman negara?A Mengawal kawasan tadahan hujanB Menghalang kegiatan pembalakan haram

1

Page 2: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

C Memberi keseimbangan pada ekosistem hutanD Menggalakkan penerokaan sumber secara     terancang

6. Mesej penting melalui Deklarasi Langkawi 1999 diadakan untuk menangani masalahA pembalakan haramB keseimbangan ekonomiC pembangunan luar bandarD keseimbangan alam sekitar

7. Pembakaran Jerami Padi Apakah kesan daripada aktiviti di atas?I Hakisan tanihII Pencemaran udaraIII Peningkatan suhu bumiIV Keasidan tanah meningkatA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

8.

Kaedah pertanian di atas dijalankan di kawasan bertandaA I dan II      C III dan IVB II dan III    D I dan IV

9. Kesan perubahan alam sekitar berlaku jika terdapat pertambahan penduduk yang ketara di kawasanA FELDAB pedalamanC pusat bandarD kampung baru

10. Tanih diteroka untuk menghasilkan pasir dalam industriI automobilII pembinaan

2

Page 3: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

III pembuatan kacaIV pembuatan tembikarA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

11. Perubahan landskap berlaku selepas pembinaan empangan besar seperti Temenggor dan Kenyir untuk tujuanA bandar satelitB tanaman makananC perumahan mewahD kuasa hidroelektrik

12. Aktiviti penanaman padi yang dijalankan secara berterusan akan menyebabkanA tanih tidak suburB hidupan air terancamC suhu semakin meningkatD hasil keluaran bertambah

13. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negatif akibat penebangan hutan secara tidak terancang?I Flora dan fauna akan pupusII Eksport kayu balak berkurangIII Kawasan tadahan hutan terjejasIV Banjir berlaku di kawasan rendahA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

14. Antara berikut, empangan yang manakah dibina untuk menjana kuasa hidroelektrik di Malaysia?I Empangan Kenyir, TerengganuII Empangan Batang Ai, SarawakIII Empangan Kemubu, KelantanIV Empangan Muda, KedahA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

15.

Kawasan berlorek di atas mungkin sekali berkaitan denganA Empangan MudaB Empangan KeneringC Empangan KenyirD Empangan Klang Gate

16.

3

Page 4: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

Maklumat di atas berkaitan dengan kesan perubahan penduduk terhadapA sumber airB sumber hutanC sumber tanahD sumber makanan

17. Apakah kesan aktiviti pembalakan terhadap alam sekitar?A Kehilangan spesies hidupan liarB Kurang cahaya matahari sampai ke permukaan     bumiC Mempercepat proses larut resap air ke dalam     tanahD Kurang cahaya matahari sampai ke permukaan     bumi

18. Antara berikut, lokasi yang manakah menunjukkan perubahan kesan penerokaan sumber?

A I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

19. Apakah kesan buruk akibat daripada penebangan hutan secara berlebihan?I   Mencemarkan sungaiII  Menyebabkan banjir kilatIII Mengurangkan kesuburan tanihIV Mendedahkan lapisan tanih pada hakisan airA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

4

Page 5: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

20.

Rajah di atas menerangkan masalah kependudukan yang berlaku diA Lembah KlangB Kota DamansaraC Dataran KelantanD Tanah Tinggi Cameron

21. Kepadatan penduduk di kawasan luar bandar telah menyebabkanI   pengangguran di kalangan beliaII  petempatan di rumah pangsaIII pertambahan kawasan setingganIV hakisan tanih di kawasan pertanianA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

22. Pilih pernyataan yang benar tentang kawasan bekas lombong.I Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk   aktiviti pertanianII Kawasan yang berpasir dibaja dengan sisa   tumbuhanIII Kawasan pertanian dilengkapkan dengan    bantuan sistem pengairanIV Membolehkan tanaman seperti kacang tanah,    ubi kayu, dan limau ditanamA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

23. Antara berikut, langkah yang manakah sesuai bagi mengelakkan pembuangan sampah di merata-rata tempat?A Pembakaran sampah secara terbukaB Menghanyutkan sampah melalui sungaiC Membiar sampah reput di kawasan pelupusan     sampahD Menggiatkan kesedaran kitar semula bahan     terbuang

24.

Apakah kegunaan empangan di atas?

5

Page 6: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

I Mengawal banjirII Menternak ikanIII Mengairi tanamanIV Menjana kuasa hidroelektrikA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

25. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah penerokaan sumber air secara terancang?I   Mengawal kualiti airII  Menambak pinggir lautIII Mengawal kebocoran paipIV Mengawasi kawasan tadahan hujanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

26. Kesan perubahan alam sekitar di Malaysia menjadi lebih ketara apabila terdapat eksploitasi terhadap sumberI   airII  tanihIII hutanIV pergununganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

27. Antara berikut, langkah yang manakah dapat memelihara sumber hutan di Malaysia?I Rawatan silvikulturII Membina empanganIII Penghutanan semulaIV Mewartakan hutan simpanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

28.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan positif apabila sumber tersebut diteroka?I Air sungai tercemarII Banjir berlaku di kawasan rendahIII Mengawal banjir di kawasan sekitarIV Menggalakkan perindustrian di kawasan      tersebutA I dan II    C II dan IV

6

Page 7: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

B I dan III   D III dan IV

29. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

30. Sumber air semakin tercemar disebabkan olehI pembuangan sisa toksikII pembuangan sisa kumbahanIII penangkapan ikan air tawarIV pelepasan asap kenderaanA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

31. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan kepentingan sungai terhadap perubahan penduduk di Malaysia?I   Mengairi kawasan pertanianII  Menjana kuasa hidroelektrikIII Mengangkut barangan pukal utamaIV Membekalkan air untuk kegunaan harianA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

32.

Aktiviti di atas akan menimbulkan kesan sepertiI banjirII tanah runtuhIII hakisan tanahIV air sungai semakin jernihA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

7

Page 8: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

33.

X dalam rajah di atas berkaitan dengan aktiviti manusia terhadapA eksploitasi sumber galianB penerokaan sumber hutanC pembinaan bangunan tinggiD sektor perindustrian sekunder

34.

Tanaman X ialahA padi    C getahB koko   D kelapa

35.

Antara berikut, yang manakah benar tentang tanaman X dan tanaman Y?

36. Empangan Kemubu di Kelantan dibina untukA aktiviti pelanconganB membekalkan air domestikC menjana kuasa hidroelektrikD mengairi kawasan penanaman padi

37. Antara berikut, kawasan yang manakah ditebus guna bagi tujuan pembangunan?I   Kamunting di PerakII  Bukit Tinggi di PahangIII Pantai Juru dan Perai di Pulau PinangIV Pinggir Pantai Pulau Kapas di TerengganuA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

38. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah penerokaan sumber air secara terancang?I Memulihara sungai

8

Page 9: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

II Mengawal kebocoran paip airIII Mengawal kawasan tadahan hujanIV Meneroka air laut untuk dijadikan air tawarA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

39. Kawasan yang manakah berfungsi sebagai lokasi pemeliharaan alam flora dan fauna?I   Bandar KertehII  Tasik TitiwangsaIII Hutan Simpan Endau – Rompin IV Pusat Pemuliharaan Orang Utan, Sepilok      SabahA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

40.

Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis pokok yang ditanam untuk tujuan pembalakan?I GetahII GelamIII AkasiaIV TembusuA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

41. Antara berikut, yang manakah kesan pembinaan empangan terhadap alam sekitar?I   Hakisan tanihII  Hutan ditenggelami airIII Hutan terpaksa dimusnahkanIV Hidupan liar kehilangan habitatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

42. Apakah tujuan bandar lestari diwujudkan?I   Mengurangkan oksigenII  Mengeksport bunga tempatanIII Menyerap karbon dioksidaIV Mengekalkan keseimbangan alamA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

9

Page 10: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

43.

X dalam rajah di atas berkaitan dengan kesan penerokaan terhadapA sumber airB sumber hutanC sumber tanahD sumber makanan

44.

Apakah kebaikan sistem pertanian di atas?I Menjimatkan kosII Menjimatkan kawasan tanahIII Mempelbagaikan hasil tanamanIV Menambahkan bekalan makananA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

45.

Kawasan di atas ditambak keranaA lokasi yang strategikB kawasan yang terlindungC menambah kawasan daratanD tanah pamah yang semakin terhad

46. Antara berikut, yang manakah kesan kemajuan dan pembangunan yang pesat di bandar?I   Tahap kepanasan yang tinggiII  Pembebasan gas CFC yang bertambahIII Kekurangan daya serapan karbon dioksidaIV Kekurangan hasil tanaman kontanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

10

Page 11: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

47.

Kesan penerokaan sumber di atas akan menyebabkanI   kemusnahan habitat hidupan liarII  kekurangan kayu bernilai tinggiIII kekurangan tiupan angina lazimIV gangguan kawasan tadahan airA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

48. Kempen-kempen mencintai hutan melibatkan agensi seperti I   Jabatan Alam Sekitar (JAS)II  Persatuan Pencinta Alam (MNS)III Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan      (FELDA)IV Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia      (FRIM)A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

49. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan ialahI kempen cinta hutanII kempen kitar semulaIII pendidikan alam sekitarIV kempen “cintailah sungai kita”A I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

50. Apakah kebaikan penggunaan tenaga elektrik berbanding dengan penggunaan kuasa hidroelektrik?I Melibatkan modal yang kecilII Sumber tidak akan kehabisanIII Tidak ada pencemaran udaraIV Memerlukan kawasan yang luasA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

51.

11

Page 12: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

Tindakan yang diambil untuk membina tempat di atas ialahA menimbun bekas lombongB menebus guna kawasan payaC menambak kawasan pinggir lautD meratakan kawasan tanah tinggi

52.

Maklumat di atas dapat diatasi dengan kaedah I   menyediakan pengangkutan awam yang cekapII  menggalakkan perkongsian kenderaanIII melebarkan jalan dan laluan kenderaanIV menurunkan harga tambang kenderaan awamA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

53. Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin bekalan kayu balak berkekalan ialahI rawatan silvikulturII penubuhan ladang hutanIII meningkatkan eksport kayu balakIV pembukaan kawasan pembalakan yang baruA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

54. Apakah teknologi pertanian yang diamalkan untuk meningkatkan hasil tanaman?I Baja kimia            III Benih bermutuII Racun serangga  IV Kitaran biologiA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

55. Antara berikut, yang manakah kesan tumpuan penduduk terhadap kawasan baru?I   Eksploitasi tanah yang berlebihanII  Pergerakan yang kurang selesaIII Banyak kawasan baru yang diterokaIV Semua barang dikitar semulaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

56. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah penerokaan sumber alam secara terancang? I   Menebus guna bekas lombong dan payaII  Mengadakan kempen “Cintailah Sungai Kita”

12

Page 13: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

III Menggunakan teknik tanaman secara      hidroponikIV Menggunakan baja dan racun serangga secara      berleluasaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

57. Antara berikut, yang manakah kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar?I   Pertambahan kawasan pertanianII  Penerokaan sumber hutanIII Pembuangan sisa kilangIV Hujan lebatA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

58.

Agensi-agensi di atas dapat dikaitkan denganA mengawal aktiviti pembalakanB menjalankan penyelidikan tentang pokokC menyediakan kawasan rekreasi untuk orang   ramaiD menyedarkan masyarakat tentang kepentingan   Hutan

59.

Senarai di atas merujuk kepada masalah yang berlaku di pusat bandar akibatI   asap kilangII  kekurangan jejantasIII penebangan hutan semula jadiIV pertambahan bilangan kenderaanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

60.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas?I   Kadar kelahiran dapat dikawalII  Pencemaran udara akibat pembakaran sampah

13

Page 14: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

III Pencemaran udara akibat kesesakan lalu lintasIV Peningkatan kawasan petempatan setinggan di      kawasan bandarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

14

Page 15: latihan geo ting.2: Bab 10 - Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

Jawapan bab 10

Question No: Answer:

1 A

2 A

3 A

4 A

5 D

6 D

7 B

8 D

9 A

10 B

Question No: Answer:

11 D

12 A

13 C

14 A

15 D

16 C

17 A

18 A

19 C

20 C

Question No: Answer:

21 C

22 C

23 D

24 D

25 C

26 A

27 C

28 D

29 A

30 A

Question No: Answer:

31 B

32 A

33 B

34 A

35 B

36 D

37 A

38 A

39 C

40 D

Question No: Answer:

41 D

42 C

43 A

44 B

45 C

46 A

47 B

48 A

49 A

50 B

Question No: Answer:

51 C

52 A

53 A

54 A

55 A

56 A

57 A

58 D

59 D

60 D

15