laporan tugas akhir pembuatan tepung labu kuning

Download LAPORAN TUGAS AKHIR PEMBUATAN TEPUNG LABU KUNING

If you can't read please download the document

Post on 12-Jan-2017

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

  commit to user

  LAPORAN TUGAS AKHIR

  PEMBUATAN TEPUNG LABU KUNING

  (Cucurbita moschata)

  Disusun Oleh :

  DINA ADELINA (I8312014)

  LIA RAHMAWATI RETNA NINGRUM (I8312030)

  PROGRAM STUDI DIII TEKNIK KIMIA

  FAKULTAS TEKNIK

  UNIVERSITAS SEBELAS MARET

  SURAKARTA

  2015

 • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

  commit to user

 • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

  commit to user

 • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

  commit to user

 • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

  commit to user

  KATA PENGANTAR

  Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan

  rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas

  Akhir ini dengan baik. Penyusunan Laporan Tugas Akhir bertujuan untuk

  memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III,

  Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

  Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan data-data yang diambil

  dari hasil percobaan yang telah dilakukan.

  Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

  membantu sehingga dapat menyelesaikan laporan ini :

  1. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan semangat selama

  ini.

  2. Bapak Mujtahid Kaavessina, S.T.,M.T.,Ph.D. selaku Ketua Program

  Studi DIII Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret

  Surakarta.

  3. Ibu Harianingsih, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.

  4. Semua pihak yang telah membantu atas terususunnya laporan Tugas

  Akhir ini.

  Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh

  karena itu penulis mengharapkan adanya saran yang sifatnya membangun guna

  kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi

  semua pihak.

  Surakarta, Mei 2015

  (Penulis)

 • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

  commit to user

  DAFTAR ISI

  Halaman Judul ..................................................................................................... i

  Lembar pengesahan ............................................................................................. ii

  Lembar Konsultasi .............................................................................................. iii

  Kata Pengantar .................................................................................................... v

  Daftar Isi.............................................................................................................. vi

  Daftar Tabel ........................................................................................................ viii

  Daftar Gambar ..................................................................................................... ix

  Intisari ................................................................................................................. x

  BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

  Latar Belakang .................................................................................................... 1

  Perumusan Masalah ............................................................................................ 2

  Tujuan ................................................................................................................. 2

  Manfaat ............................................................................................................... 2

  BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................. 3

  Tinjauan Pustaka ................................................................................................. 3

  A.1 Labu Kuning ................................................................................................. 3

  A.2 Beta Karoten (-Karoten) ............................................................................. 6

  A.3 Enzim Fenolase ............................................................................................ 7

  A.4 Asam Sitrat ................................................................................................... 7

  A.5 Tepung Labu Kuning ................................................................................... 8

  Kerangka Pemikiran ............................................................................................ 10

  BAB III METODOLOGI .................................................................................... 11

 • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

  commit to user

  Alat dan Bahan .................................................................................................... 11

  Lokasi Penelitian ................................................................................................. 11

  Cara Kerja ........................................................................................................... 12

  Kerangka Percobaan............................................................................................ 17

  Cara Analisis ....................................................................................................... 18

  E.1 Analisis kadar protein (Metode Kjehdahl) ................................................... 18

  E.2 Analisis kadar lemak metode ekstraksi soxhlet ............................................ 19

  E.3 Analisis kadar air .......................................................................................... 20

  E.4 Analisis kadar abu......................................................................................... 21

  E.5 Analisis kadar karbohidrat ............................................................................ 22

  BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 23

  Proses Pembuatan Tepung Labu Kuning ............................................................ 23

  Analisis Uji Proksimat ........................................................................................ 23

  B.1 Kadar Air ...................................................................................................... 24

  B.2 Kadar Abu .................................................................................................... 24

  B.3 Kadar Lemak ................................................................................................ 25

  B.4 Kadar Protein ................................................................................................ 25

  B.5 Kadar Karbohidrat ........................................................................................ 26

  Pembuatan Kue kering ........................................................................................ 26

  Analisis Uji Organoleptik ................................................................................... 27

  BAB V PENUTUP .............................................................................................. 32

  Kesimpulan ......................................................................................................... 32

  Saran .................................................................................................................... 33

 • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

  commit to user

  DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 35

  LAMPIRAN

 • perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

  commit to user

  DAFTAR TABEL

  Tabel II.1 Komposisi Zat Gizi Labu Kuning per 100 gram bahan ................. 5

  Tabel IV.1 Hasil Uji Proksimat ........................................................................ 23

  Tabel IV.2 SNI Tepung Terigu ........................................................................ 24

  Tabel IV.3 Hasil Uji Organoleptik Tepung Labu Kuning dengan

  Responden Usia Kurang dari 20 tahun .......................................... 28

  Tabel IV.4 Hasil Uji Organoleptik Kue Kering dengan Responden Usia

  Kurang dari 20 tahun ..................................................................... 28

  Tabel IV.5 Hasil Uji Organoleptik Tepung Labu Kuning dengan

  Responden Usia antara 21 30 tahun ............................................ 28

  Tabel IV.6 Hasil Uji Organoleptik Kue Kering dengan Responden Usia

  antara 21-30 tahun ......................................................................... 29

  Tabel IV.7 Hasil Uji Organoleptik Tepung Labu Kuning dengan

  Responden Usia di atas 30 tahun ................................................... 29

  Tabel IV.8 Hasil Uji Organoleptik Kue Kering dengan Responden Usia di

  atas 30 tahun .................................................................................. 29

  Tabel IV.9 Total Hasil Uji Organoleptik Tepung Labu Kuning ...................... 30

  Tabel IV.10 Total Hasil Uji Organoleptik Kue Kering ...................................... 30

  Tabel IV.11 Presentase Hasil Uji Organoleptik Tepung Labu Kuning ............. 30

  Tabel IV.12 Presentase Hasil Uji Organoleptik Kue Kering (Tepung

  Labu Kuning + Tepung Terigu 2:3) ............................................... 31

  Tabel IV.13 Presentase Hasil Uji Organoleptik Kue Kering Tepung Terigu .... 31

  Tabel V.1 Perbandi