laporan tahunan - mqa.gov.my tahunan... · agency, mqa) sebagai sebuah badan jaminan kualiti yang...

Click here to load reader

Post on 28-Oct-2019

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LAPORAN TAHUNAN

  ...Kami Memupuk Keyakinan

 • ISI KANDUNGANPERUTUSAN PENGERUSI 04

  LAPORAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF 06

  PROFIL KORPORAT 15

  Latar Belakang 16

  Visi, Misi, Objektif dan Nilai Teras 17

  Piagam Pelanggan 18

  TADBIR URUS 19

  Majlis MQA 19

  Jawatan Kuasa Jaminan Kualiti 26

  Carta Organisasi 35

  LAPORAN PRESTASI 37

  Membangunkan Dasar, Standard dan Kriteria 38

  Membangunkan Kod Amalan dan Garis Panduan Amalan Baik 39

  Melaksanakan Penilaian Akreditasi Program 46

  Melaksanakan Penilaian Audit Institusi 50

  Hal Ehwal Awam 54

  Pengurusan Aduan 58

  Jalinan Antarabangsa 60

  Pembangunan Kapasiti 65

  Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia 67

  Menguruskan Program Kualiti Dalaman 72

  Winning The Hearts and Minds (WHM) 75

  Tanggungjawab Sosial Korporat 78

  Mengukuhkan Infrastruktur ICT 79

  Pengurusan Kewangan 84

  Menghasilkan Laporan Audit Dalaman 88

  Majlis Bersama Jabatan 89

  PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 93

  GLOSARI 113

 • 04

  Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

  Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, tahun 2013 telah berjaya dilalui dengan gemilang oleh Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) sebagai sebuah badan jaminan kualiti yang menjamin kualiti pengajian tinggi negara.

  MQA terus maju ke hadapan, menjalankan penilaian kualiti ke atas Pemberi Pendidikan

  Tinggi (PPT) bagi memastikan kualiti pengajian tinggi negara sentiasa berada pada tahap

  yang cemerlang. Pelbagai inisiatif serta usaha dipelopori oleh MQA seperti memperkukuhkan

  peranan penjaminan kualiti pengajian tinggi yang diamanahkan, meneroka pendekatan baharu

  dan mempertingkatkan kaedah sedia ada dalam memastikan kerangka kualiti pengajian tinggi

  Malaysia kekal relevan, dihormati dan dirujuk.

  Pembangunan dan penerbitan dokumen jaminan kualiti yang dilaksanakan pada tahun ini seperti

  standard program serta semakan semula Kod Amalan Akreditasi Program (Code of Practice for

  Programme Accreditation – COPPA) pada tahun yang sama adalah antara usaha MQA bagi

  memperkukuhkan proses jaminan kualiti dan menyokong keberkesanan proses penilaian MQA.

  MQA terus diiktiraf di persada antarabangsa sebagai agensi jaminan kualiti yang berwibawa dan

  menjadi sumber rujukan serta memainkan peranan dalam pelbagai inisiatif jaminan kualiti. Terkini,

  MQA telah menggerakkan satu projek di bawah ASEAN Quality Assurance Network – AQAN yang

  bermatlamat menghasilkan ASEAN Quality Assurance Framework in Higher Education – AQAFHE

  pada Oktober 2013 di Ho Chi Minh City, Vietnam. Dokumen ini telah mendapat perhatian sewaktu

  perbincangan jawatankuasa pembentukan ASEAN Qualifications Reference Framework – AQRF

  yang dianjurkan oleh ASEAN Secretariat pada awal November 2013 di Kuala Lumpur.

  Pada 17 – 19 Disember 2013, panel audit bebas yang diketuai oleh Ms. Dorte Kristoffersen,

  Commissioner, Tertiary Education Quality Standards Agency - TEQSA, Australia telah dijemput

  oleh MQA untuk mengaudit sistem jaminan kualiti MQA bagi mendapatkan sijil pengiktirafan

  International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education - INQAAHE. Laporan

  YBHG. PROF. EMERITUS TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA DR. ABU HASSAN BIN OTHMAN

  Pengerusi

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  05

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  MQA akan berterusan mencari peluang baharu bagi memperkasa sistem jaminan kualiti pengajian tinggi di Malaysia

  audit panel bebas yang diterima begitu positif di mana ia turut menyatakan bahawa sistem

  jaminan kualiti yang dilaksanakan oleh MQA adalah menepati amalan baik jaminan kualiti

  yang digariskan oleh INQAAHE. Panel bebas ini juga melaporkan bahawa stakeholders MQA

  menyatakan pendekatan jaminan kualiti yang dilaksanakan oleh MQA adalah yang terbaik untuk

  pengajian tinggi Malaysia buat masa ini. Ia merupakan pengiktirafan awal yang boleh dibanggakan

  dan jelas menunjukkan MQA telah menunaikan amanat dan tanggungjawabnya dalam menjamin

  kualiti pendidikan tinggi negara.

  Sehingga kini, usaha MQA dalam aspek jaminan kualiti telah berhasil membentuk satu profil

  kualiti berwibawa yang menggambarkan penekanan kepada kualiti dalam sistem pengajian

  tinggi Malaysia.

  Pencapaian MQA setakat ini amat membanggakan. Namun begitu, MQA akan berterusan mencari

  peluang baharu bagi memperkasa sistem jaminan kualiti pengajian tinggi di Malaysia selaras

  dengan keutamaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya negara serta perkembangan di

  peringkat antarabangsa.

  Akhir kata, saya berkeyakinan kerjasama yang erat antara warga MQA akan memastikan MQA

  terus cemerlang dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan tinggi negara.

  Sekian, terima kasih.

  YBHG. PROF. EMERITUS TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA DR. ABU HASSAN BIN OTHMAN

  Pengerusi

  Agensi Kelayakan Malaysia

 • 06

  Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

  Tahun 2013 menyaksikan pelbagai sumbangan berterusan MQA dalam usaha untuk

  memartabatkan pendidikan tinggi melalui pelaksanaan inisiatif jaminan kualiti pengajian tinggi

  negara. Usaha ini berjaya dilaksanakan dengan sokongan pemantapan pengurusan organisasi

  dalaman.

  Secara keseluruhannya, saya amat berbangga dengan prestasi yang telah direkodkan oleh

  MQA pada tahun 2013 dalam melaksanakan inisiatif yang telah dirancang. Saya memanjatkan

  kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana di atas panduan dan perlindungan-Nya telah

  membolehkan MQA melalui dan merekodkan pelbagai pencapaian sepanjang tahun 2013. Berikut

  adalah ringkasan pencapaian yang telah direkodkan oleh MQA pada tahun lepas dan saya juga

  ingin berkongsi mengenai hala tuju dan cabaran yang bakal dilalui oleh MQA pada tahun 2014.

  DOKUMEN JAMINAN KUALITI

  Dokumen jaminan kualiti yang merangkumi kod amalan jaminan kualiti, standard program,

  standard dan garis panduan amalan baik telah dihasilkan untuk menyokong kerangka kualiti

  pengajian tinggi. Penghasilan dokumen kualiti yang melibatkan pakar-pakar bidang dan pihak

  berkepentingan merupakan satu usaha MQA bagi memastikan bahawa program pengajian di

  Malaysia adalah berkualiti dan mampu melahirkan graduan yang mempunyai kompetensi seperti

  mana yang dihasratkan dalam Kerangka Kelayakan Malaysia. Oleh itu, bagi memastikan apa yang

  dihasratkan ini tercapai, dokumen jaminan kualiti telah dibangunkan agar ia dijadikan rujukan

  penting PPT untuk membangunkan program baharu dalam bidang yang berkenaan dan kepada

  Ahli Panel Penilai (APP) dalam melaksanakan penilaian jaminan kualiti.

  Secara purata, sebanyak empat hingga enam standard program dibangunkan oleh MQA pada

  setiap tahun yang meliputi pembangunan dokumen baharu atau semakan kepada dokumen

  sedia ada. Sepanjang tahun 2013, MQA telah berjaya membangunkan sebanyak enam standard

  program iaitu Standard Program Psikologi, Perakaunan, Pengajian Media dan Komunikasi,

  YBHG. DATO’ DR. SYED AHMAD BIN HUSSEIN

  Ketua Pegawai Eksekutif

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  07

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  Seni Persembahan dan Sains Maklumat dan Dokumen Standard: Sijil Siswazah dan Diploma

  Siswazah. MQA juga telah melaksanakan semakan semula kepada COPPA yang telah selesai

  80% semakannya. Selain itu, terdapat dua dokumen garis panduan amalan baik yang mula

  dibangunkan pada tahun 2013 dan dijangka diselesaikan pada tahun 2014 iaitu Diploma

  Supplement dan Penambahbaikan Kualiti Berterusan dan Semakan dan Pemantauan Program

  (Continuous Quality Improvement and Programme Monitoring and Review - CQIPMR).

  AKREDITASI PROGRAM

  MQA melaksanakan penilaian akreditasi program bagi memastikan program atau kelayakan yang

  ditawarkan oleh PPT di Malaysia mematuhi Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications

  Framework - MQF) dan menepati piawaian pengajian tinggi yang ditetapkan. Proses akreditasi

  MQA ke atas program pengajian dilaksanakan secara tiga peringkat penilaian, iaitu Akreditasi

  Sementara, Akreditasi Penuh dan Audit Pematuhan Akreditasi.

  Mutakhir ini, kesedaran awam mengenai kepentingan akreditasi dan pengiktirafan semakin

  meningkat. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan jumlah permohonan akreditasi yang diterima

  oleh MQA setiap tahun. Seperti mana tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2013, MQA

  sekali lagi berjaya mengekalkan prestasi untuk memenuhi piagam pelanggan yang ditetapkan

  bagi kedua-dua peringkat penilaian Akreditasi Penuh dan Akreditasi Sementara. MQA amat

  berkeyakinan bahawa hasil daripada penilaian Akreditasi Penuh dan Akreditasi Sementara akan

  dapat memberikan peluang yang luas kepada pelajar untuk memilih dan seterusnya mengikuti

  program pengajian tinggi yang berkualiti serta meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan.

  Program pengajian yang telah selesai penilaian akreditasi penuh akan disenaraikan dalam

  Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register - MQR). Seksyen 81, Akta 679

  memperuntukkan MQA mengadakan dan menyenggarakan satu daftar kebangsaan iaitu MQR

  yang mengandungi kelayakan yang dianugerahkan oleh PPT dan diakredit di bawah Akta tersebut.

  MQR akan memudahkan akses kepada orang awam berkaitan maklumat program pengajian

  atau kelayakan yang telah diakreditasi. Sejak dilancarkan pada 5 Januari 2008 sehingga 31

  Tahun 2013 menyaksikan pelbagai sumbangan berterusan MQA dalam meneruskan usaha memartabatkan pendidikan tinggi negara

 • 08

  Disember 2013, jumlah program pengajian yang telah diakredit dan berdaftar dalam MQR adalah

  sebanyak 7,241 program. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak 11% berbanding tahun

  sebelumnya.

  PENARAFAN

  Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia 2011 (SETARA ’11) dan Sistem Penarafan

  Disiplin Pengajian (Discipline-Based Rating System - D-SETARA) merupakan pengukuran

  kecemerlangan yang mana IPT diberi penarafan berasaskan kepada enam tahap kualiti yang

  ditetapkan. Sepanjang tahun 2013 MQA tidak melaksanakan aktiviti penarafan bagi SETARA

  ‘11 dan D-SETARA bagi keempat-empat disiplin pengajian. Sebaliknya, tindakan yang telah

  dilaksanakan oleh MQA adalah pengumpulan maklum balas kesemua aspek proses penarafan

  bagi tujuan penambahbaikan. Sebagai kesinambungan kepada SETARA ‘11, Sistem Penarafan

  Institusi Pengajian Tinggi Malaysia 2013 (SETARA ‘13) akan dijalankan dalam bentuk penilaian

  semula (review) pada tahun 2014.

  PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING - APEL)

  MQA mula memperkenalkan APEL pada tahun 2012. Ia membuktikan sokongan MQA terhadap

  pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat melalui pengiktirafan kepada saluran kemasukan

  alternatif. APEL membolehkan individu tanpa kelayakan akademik menggunakan pengalaman

  kerja bagi tujuan kemasukan ke program pengajian. Mulai 1 Februari 2013, penilaian APEL bagi

  tujuan akses ke program sijil (Tahap 3, MQF) dan diploma (Tahap 4, MQF) telah dilaksanakan.

  Manakala penilaian APEL untuk akses ke program peringkat sarjana (Tahap 7, MQF) dijangka

  akan dilaksanakan pada bulan Februari 2014. Jumlah permohonan penilaian APEL bagi semua

  peringkat program pengajian semakin meningkat. Ini membuktikan pelaksanaan penilaian APEL

  adalah relevan dalam merealisasikan hasrat pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat dan

  pembelajaran kendiri.

  PENGURUSAN KEWANGAN

  Sepanjang tahun 2013, jumlah pendapatan MQA adalah sebanyak RM48.11 juta yang meliputi

  peruntukan yang diterima daripada kerajaan dan hasil MQA. Peruntukan daripada kerajaan

  yang diterima oleh MQA adalah berjumlah RM32.53 juta. Daripada jumlah tersebut, RM30.07

  juta adalah peruntukan mengurus, RM1.86 juta peruntukan khusus untuk projek Technical and

  Vocational Education Training - TVET dan RM600,000.00 untuk projek pembangunan pagar

  bagi tanah MQA di Bandar Enstek. MQA juga telah menerima hasil dalaman sebanyak RM15.58

  juta yang mencakupi RM13.17 juta pendapatan perkhidmatan akreditasi, RM2.04 juta pendapatan

  pelaburan dalam negeri dan RM367,685.00 daripada pendapatan lain. Jumlah pendapatan dalam

  tahun 2013 meningkat sebanyak 18.63% jika dibandingkan dengan pendapatan dalam tahun

  2012 yang berjumlah RM40.56 juta. Ini adalah kerana terdapat peningkatan geran peruntukan

  yang diterima daripada kerajaan dan pendapatan perkhidmatan akreditasi.

  MQA berbelanja sebanyak RM36.22 juta pada tahun 2013. Jumlah ini mencakupi perbelanjaan

  emolumen sebanyak RM16.06 juta, perkhidmatan dan bekalan sebanyak RM18.79 juta, pemberian

  dan kenaan tetap sebanyak RM91,265.00, susut nilai aset tetap dan perbelanjaan lain yang

  berjumlah RM725,591.00 serta cukai pendapatan sebanyak RM552,242.00. Perbelanjaan bagi

  tahun 2013 meningkat sebanyak 5.82% jika dibandingkan dengan jumlah perbelanjaan bagi

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  09

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  AQAFHE telah dipersetujui oleh semua ahli AQAN dan telah dimuktamadkan di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 17 0ktober 2013.

  tahun 2012, iaitu sebanyak RM34.23 juta. Peningkatan

  ini disebabkan oleh peningkatan yang ketara dalam

  perbelanjaan emolumen serta perbelanjaan perkhidmatan

  dan bekalan.

  JALINAN ANTARABANGSA

  MQA turut terlibat secara aktif berkongsi kepakaran dalam

  bidang jaminan kualiti di peringkat serantau. Penglibatan

  MQA secara aktif telah diiktiraf dalam kalangan ahli, ini

  terbukti apabila MQA telah diberi mandat sebagai Presiden

  dan Sekretariat bagi AQAN. Antara projek penting yang

  dilaksanakan bersama AQAN adalah pembinaan AQAFHE.

  AQAFHE telah dipersetujui oleh semua ahli AQAN dan

  telah dimuktamadkan di Ho Chi Minh City, Vietnam pada

  17 0ktober 2013.

  MQA juga diberi mandat penting sebagai Presiden dan Sekretariat bagi Association of Quality

  Assurance Agencies of the Islamic World - QA Islamic. Beberapa aktiviti di bawah jaringan ini telah

  dilaksanakan termasuklah menganjurkan seminar dan mesyuarat meja bulat tahunan di Bahrain.

  MQA telah memeterai Memorandum of Arrangement - MoA dengan tiga lagi agensi jaminan

  kualiti luar negara, iaitu Japan University Accreditation Association -JUAA, China Academic

  Degrees and Graduate Education Development Centre - CDGDC dan TEQSA, Australia. MQA

  juga telah memperbaharui MoA dengan empat agensi jaminan kualiti iaitu Namibia Qualifications

  Authority - NQA, National Accreditation Agency for Higher Education - NAAHE, Indonesia, Hong

  Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational Qualifications - HKCAAVQ dan

  National Authority for Quality Assurance and Accreditation in Education - NAQAAE, Mesir. MQA

  turut melaksanakan comparability exercise sistem jaminan kualiti dan kerangka kelayakan selaras

  dengan salah satu matlamat MoA yang telah dimeterai dengan New Zealand Qualifications

  Authority - NZQA.

  PENSIJILAN OLEH BADAN JAMINAN KUALITI

  MQA kini dalam usaha untuk mendapatkan pensijilan dari INQAAHE iaitu sebuah badan

  gabungan jaminan kualiti di peringkat dunia. Pensijilan oleh INQAAHE ini akan mengesahkan

  bahawa sistem jaminan kualiti yang dilaksanakan adalah menepati amalan baik jaminan kualiti di

  peringkat antarabangsa. Pada Disember 2013, panel audit bebas telah dilantik untuk mengaudit

  sistem jaminan kualiti yang dilaksanakan oleh MQA. Laporan audit oleh panel bebas ini telah

  mengesahkan bahawa sistem jaminan kualiti yang dilaksanakan oleh MQA adalah menepati

  amalan baik jaminan kualiti di peringkat antarabangsa. Penilaian audit oleh INQAAHE dijangka

  akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2014. Laporan auditan INQAAHE akan dapat

  membantu MQA untuk mengenalpasti dan melaksanakan penambahbaikan berterusan kepada

  sistem jaminan kualiti yang dilaksanakan.

  PEMBANGUNAN KAPASITI

  Pada tahun 2013, sebanyak RM384,000.00 iaitu 2.17% daripada jumlah emolumen diperuntukkan

  untuk tujuan latihan. Daripada peruntukan tersebut, sebanyak RM288,498.30 (75.12%) telah

  dibelanjakan. Setiap tahun MQA memperuntukkan bajet yang tinggi bagi melaksanakan

 • 010

  latihan yang merangkumi program generik dan

  fungsional. Ini dilaksanakan untuk memastikan

  anggotanya memil ik i kompetensi yang

  diperlukan dan mengamalkan nilai-nilai yang

  progresif dalam melaksanakan peranan dan

  tanggungjawabnya.

  MQA turut melaksanakan tanggungjawab untuk

  membangunkan kapasiti jaminan kualiti dalam

  kalangan PPT dan APP. Sepanjang tahun 2013,

  Pusat Latihan Jaminan Kualiti (MQA Training

  Centre - MQATC) telah menganjurkan sebanyak

  47 program pembangunan kapasiti kepada

  empat kumpulan sasar. Kumpulan sasar tersebut

  adalah penilai MQA, PPT, pegawai jaminan

  kualiti luar negara dan pegawai MQA. Program

  latihan yang dianjurkan dapat memberi tumpuan

  umum kepada peningkatan kelancaran proses

  jaminan kualiti MQA. Pendedahan berkenaan

  dasar, standard, ketetapan, proses dan prosedur

  jaminan kualiti serta topik terpilih pendidikan

  tinggi telah dilaksanakan mengikut kesesuaian

  kumpulan sasar melalui program berbentuk

  bengkel, seminar, taklimat dan klinik bimbingan.

  PROGRAM KUALITI DALAMAN

  Program Kualiti MQA tahun 2013 dilaksanakan

  sebagai kesinambungan kepada Program

  Kualiti yang mula diperkenal dan dilaksanakan

  pada tahun 2009. Tujuannya adalah untuk

  memperkasakan pelaksanaan program kualiti

  dalaman di MQA secara terancang dan intensif.

  Antara pencapaian yang direkodkan pada

  tahun 2013 adalah Sektor Pengurusan MQA

  telah dianugerahkan Sijil Amalan Kualiti 5S

  pada 29 Mac 2013 oleh Malaysian Productivity

  Corporation - MPC. Pencapaian ini adalah hasil

  usaha terancang yang telah dilaksanakan oleh

  warga Sektor Pengurusan.

  Selain daripada itu, MQA telah mengambil

  langkah berterusan dalam memperkukuhkan

  dan memantapkan sistem pengurusan kualiti.

  Pada 12 sehingga 13 Jun 2013, Audit Pemantauan

  telah dilaksanakan oleh pihak SIRIM QAS

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  011

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  International Sdn. Bhd. MQA telah berjaya mengekalkan pensijilan MS-ISO 9001:2008 bagi

  tempoh tiga tahun. Ini menunjukkan bahawa sistem pengurusan kualiti dalaman MQA berada

  di tahap yang bermutu dan cemerlang.

  Portal MQA yang menjadi medium utama komunikasi dengan pelbagai pihak dalam dan

  luar negara telah berjaya mengekalkan penarafan lima bintang oleh Malaysian Development

  Corporation - MDeC di bawah inisiatif Penilaian Laman Web dan Portal Agensi Kerajaan 2013.

  HALA TUJU 2014

  Dalam MQA merancang inisiatif baharu yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, pastinya

  pencapaian pada tahun 2013 dijadikan landasan dan panduan untuk merangka hala tuju tersebut.

  Saya yakin bahawa MQA mempunyai peluang dan ruang untuk meningkatkan pencapaian sedia

  ada ke tahap yang lebih tinggi kerana kelebihan yang dimiliki daripada segi kepakaran, potensi

  dan kemudahan yang sentiasa ditambah baik. Selain itu, MQA akan turut memberi fokus kepada

  keperluan untuk mengkaji dan menambah baik pendekatan yang telah dan sedang digunakan

  untuk memastikan kesesuaiannya dengan cabaran yang perlu ditangani.

  KAJIAN SEMULA TERHADAP MQF

  MQA akan meneruskan kajian semula terhadap MQF yang telah berusia lebih lima tahun. Fasa

  awal kajian ini dimulakan pada tahun 2013 dengan pelaksanaan penilaian audit pematuhan

  program yang telah diakredit. Pada tahun 2014, kajian semula ini akan diteruskan dan memantau

  secara lebih terperinci daripada aspek klasifikasi, jenis serta tahap kelayakan dan program

  berdasarkan data yang diperoleh serta melalui penandaarasan dengan sistem kerangka kelayakan

  negara-negara lain yang terkemuka.

  Setelah tiga tahun pelaksanaan dasar pematuhan kepada MQF, MQA yakin PPT telah pun

  membiasakan diri dengan sistem MQF dan lebih mudah menerima dan memahami dasar dan

  penambahbaikan yang bakal dilaksanakan. Penambahbaikan ini seharusnya akan meningkatkan

  lagi keyakinan segenap lapisan masyarakat di dalam dan di luar negara terhadap sistem kelayakan

  yang didokongi oleh MQF. Ini amat penting bagi memastikan setiap kelayakan di bawah MQF

  adalah comparable, transferable dan diiktiraf demi faedah dan kepentingan pemegangnya.

  PENARAFAN

  Sebagai kesinambungan kepada SETARA ‘11, pada tahun 2014 MQA akan melaksanakan eksesais

  SETARA bagi pusingan 2013 dengan fokus yang sama iaitu teaching and learning. Eksesais SETARA ‘13

  akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian semula (review) yang membolehkan institusi yang

  mengambil bahagian di dalam SETARA ‘11 mengemukakan data-data pencapaian baharu.

  Penilaian semula ini akan memberi peluang kepada PPT yang terlibat membuat penambahbaikan

  daripada hasil penilaian sebelum ini dan memungkinkan peningkatan Tier.

  Eksesais ini akan melibatkan 53 buah PPT yang telah menjalani SETARA ’11. PPT boleh memilih

  untuk tidak menjalani penilaian semula dengan mengekalkan rating yang telah diperoleh

  sebelum ini. Kebanyakan PPT telah memilih untuk dinilai semula. Senario ini secara langsung

  menunjukkan PPT di Malaysia semakin suka bersaing dan memberi penekanan terhadap aspek

  kualiti selaras dengan amalan penambahbaikan kualiti secara berterusan (Continuous Quality

  Improvement - CQI).

 • 012

  JALINAN ANTARABANGSA

  MQA akan meneruskan usaha untuk memperoleh pensijilan INQAAHE dan menjalankan projek

  comparability exercise dengan empat buah agensi jaminan kualiti dari New Zealand, India,

  United Kingdom dan Jepun. Di samping itu, MQA akan terus menggerakkan AQAN dengan pelan

  pelaksanaan AQAFHE sebagai garis panduan amalan terbaik yang diharapkan menjadi rujukan

  utama badan-badan jaminan kualiti serantau.

  Aktiviti yang diaturkan ini bermatlamat untuk meningkatkan lagi imej MQA sebagai sebuah

  badan jaminan kualiti yang disegani di peringkat serantau dan meningkatkan keyakinan komuniti

  antarabangsa terhadap kualiti pendidikan tinggi di Malaysia. Keyakinan ini juga diharapkan

  akan menyokong mobiliti serta kebolehpasaran graduan Malaysia di peringkat serantau dan

  antarabangsa.

  MQA juga akan menyelesaikan tindakan bagi mendapatkan pensijilan daripada INQAAHE pada

  pertengahan tahun 2014. Pensijilan rasmi MQA oleh INQAAHE diharap akan memberi impak

  yang positif pada aktiviti penjaminan kualiti yang dilaksanakan oleh MQA dan secara langsung

  dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan tinggi di Malaysia. Pensijilan rasmi ini juga

  merupakan pencapaian yang amat membanggakan kerana MQA adalah badan jaminan kualiti

  tunggal yang akan dianugerahkan pengiktirafan seumpamanya di peringkat Asia Tenggara.

  STUDENT CENTRED QUALITY ASSURANCE

  MQA ditubuhkan bagi menjamin kualiti pendidikan dan latihan yang diikuti oleh pelajar. Ini tersirat

  dalam Akta MQA, MQF dan juga dalam setiap inisiatif kualiti yang telah dan sedang diambil.

  Justeru, apa yang dilakukan selama ini dan pada masa akan datang seharusnya berpaksikan

  kepada student centred quality assurance. Selaras dengan itu, bagi tahun 2014 ini MQA akan mula

  mengaktifkan semula peranan golongan pelajar secara produktif dan melibatkan mereka secara

  aktif dalam proses-proses jaminan kualiti. MQA akan memulakan usaha melaksanakan kajian

  tentang amalan terbaik penglibatan pelajar dalam jaminan kualiti dan seterusnya membentuk

  Jawatankuasa Bersama MQA - Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan pada suku kedua tahun

  2014. Ini seterusnya akan disusuli dengan program-program lain yang bersesuaian.

  PEMBANGUNAN KEPAKARAN DALAMAN

  Selain daripada itu, secara sedar atau tidak keyakinan pihak luar sama ada di dalam mahupun

  di luar negara terhadap MQA saban hari semakin bertambah. Ini petanda baik dan MQA perlu

  menjadikannya sebagai satu cabaran dan batu loncatan untuk menjadi leading quality assurance

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  013

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  organisation. Justeru itu, pengukuhan pembangunan kepakaran dalaman bagi melahirkan

  sebanyak mungkin pemimpin jaminan kualiti atau quality assurance leaders adalah amat kritikal

  dan signifikan. Antara inisiatif yang telah diambil adalah menghantar pegawai-pegawai muda

  mengikuti penempatan kerja, seminar, bengkel dan sebagainya bagi mendapatkan pendedahan

  di agensi jaminan kualiti luar negara. Namun, menyedari bahawa peluang ini agak terhad kepada

  sebilangan pegawai kerana kekangan kewangan, inisiatif baharu yang lebih efektif perlu difikirkan

  bersama supaya lebih ramai pegawai dapat dilibatkan dan dibangunkan kepakarannya.

  PENGHARGAAN

  Berkat sokongan dan kerjasama yang komited daripada semua pihak, MQA telah berjaya

  menangani cabaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sepanjang tahun 2013.

  Usaha ini tentunya tidak terhenti di sini, MQA akan terus mengorak langkah ke hadapan dalam

  melaksanakan peranannya, menggalas misi dan tanggungjawab untuk memenuhi piagam

  pelanggan, keperluan pihak berkepentingan serta merealisasikan aspirasi negara ke arah

  pendidikan tinggi yang berkualiti dan diiktiraf di peringkat antarabangsa.

  Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada YAB Tan Sri Dato’ Haji

  Muhyiddin bin Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan, YB Dato’ Seri

  Idris bin Jusoh Menteri Pendidikan II, YB Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Mantan Menteri

  Pengajian Tinggi, Ketua Setiausaha dan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia,

  Pengerusi dan Ahli Majlis MQA, semua PPT, agensi-agensi kerajaan, badan-badan pensijilan dan

  profesional, persatuan-persatuan PPT swasta, industri dan majikan, badan penaja, perwakilan

  pelajar dan seterusnya kepada seluruh warga kerja MQA di atas segala usaha, kerjasama dan

  sokongan yang telah diberikan sepanjang tahun 2013.

  Saya juga berharap agar sokongan dan kerjasama yang diberikan dapat dipertingkatkan lagi bagi

  menghadapi cabaran tahun 2014.

  Sekian, wassalam.

  DATO’ DR. SYED AHMAD BIN HUSSEINKetua Pegawai EksekutifAgensi Kelayakan Malaysia

 • MQAPeranan utama MQA adalah untuk melaksanakan

  Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications

  Framework, MQF) sebagai landasan sistem jaminan

  kualiti pengajian tinggi dan titik rujukan kriteria dan

  standard kelayakan kebangsaan.

 • PROFIL KORPORAT MQA

  MQA

 • 016

  MQA telah ditubuhkan pada 1 November 2007 ekoran

  penguatkuasaan Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007

  (Akta 679).

  Peranan utama MQA adalah untuk melaksanakan

  MQF sebagai landasan sistem jaminan kualiti pengajian

  tinggi dan titik rujukan kriteria dan standard kelayakan

  kebangsaan. MQA berperanan sebagai badan tunggal

  yang menyelia dan menyelaras jaminan kualiti dan

  akreditasi pendidikan tinggi negara.

  LATAR BELAKANG

  1

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  017

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  VISI

  MISI

  NILAI TERAS

  OBJEKTIF

  Sebuah autoriti global dalam jaminan kualiti

  Mewujudkan satu sistem jaminan kualiti yang diterima pakai di peringkat antarabangsa

  Menjamin kualiti pengajian

  tinggi untuk meningkatkan

  keyakinan pihak berkepentingan terhadap kualiti

  pendidikan tinggi di Malaysia

  Profesionalisme •

  Integriti •

  Keterbukaan •

  Adil •

  Tanggungjawab •

  Sebagai badan jaminan kualiti, Fungsi MQA berdasarkan Akta

  679 adalah seperti berikut :

  i. melaksanakan dan mengemas kini MQF;ii. mengakredit program, kelayakan dan pemberi pendidikan

  tinggi;

  iii. menjalankan audit institusi dan mengkaji semula program,

  kelayakan dan pemberi pendidikan tinggi;

  iv. mengadakan dan menyenggarakan sesuatu daftar

  untuk mendaftarkan program, kelayakan dan pemberi

  pendidikan tinggi;

  v. menjalankan kursus, program latihan dan menyediakan

  khidmat perundingan dan nasihat yang berhubungan

  dengan jaminan kualiti;

  vi. mewujudkan dan mengekalkan hubungan dan kerjasama

  dengan badan jaminan kualiti dan akreditasi dalam

  pendidikan tinggi di dalam dan di luar Malaysia;

  vii. bertindak sebagai pusat rujukan kelayakan tentang

  program, kelayakan dan pemberi pendidikan tinggi yang

  diakredit;

  viii. menasihati Menteri tentang apa-apa perkara yang

  berhubungan dengan jaminan kualiti dalam pendidikan

  tinggi; dan

  ix. melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu

  bagi pelaksanaan fungsinya.

  FUNGSIMQA

 • 018

  Memastikan 90% Standard Program dan Garis Panduan Amalan Baik dibangunkan dalam tempoh tidak melebihi 12 bulan bermula daripada penerimaan tugasan sehingga ke pembentangan Mesyuarat Majlis MQA dan dipaparkan di portal dan laman web MQA

  PIAGAM PELANGGAN

  Memastikan 90%

  Standard Program dan

  Garis Panduan Amalan

  Baik dibangunkan dalam

  tempoh tidak melebihi

  12 bulan bermula

  daripada penerimaan

  tugasan sehingga

  ke pembentangan

  Mesyuarat Majlis MQA

  dan dipaparkan di portal

  dan laman web MQA

  Memastikan 75% pengeluaran surat

  Perakuan Memenuhi Keperluan

  Kualiti untuk tujuan mendapatkan

  akreditasi sementara diselesaikan

  dalam tempoh tiga bulan tiga

  minggu bermula daripada

  dokumen lengkap disahkan

  diterima sehingga keputusan MJA

  dimaklumkan kepada pemohon;

  dan

  Memastikan 95% permohonan

  mendapatkan perakuan akreditasi

  sementara diselesaikan dalam

  tempoh lima hari bekerja bermula

  daripada tarikh pengesahan

  pematuhan syarat sehingga surat

  perakuan akreditasi sementara

  dimaklumkan kepada pemohon

  Memastikan 75%

  permohonan

  akreditasi penuh

  diselesaikan dalam

  tempoh tujuh bulan

  bermula daripada

  dokumen lengkap

  diterima sehingga

  keputusan Mesyuarat

  Jawatankuasa

  Akreditasi (MJA)

  dimaklumkan kepada

  pemohon

  018

  STANDARD PROGRAM DAN

  GARIS PANDUAN AMALAN BAIK

  AKREDITASI SEMENTARA

  AKREDITASI PENUH

  PIAGAM PELANGGAN

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  019

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  AHLI MAJLIS MQA

  PENGERUSI YBhg. Prof. Emeritus Tan Sri Datuk Seri

  Panglima Dr. Abu Hassan bin Othman Pengerusi Board of Governance YTL- International College of Hotel Management

  1. YBhg. Tan Sri Mohamad Zabidi bin Zainal Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (Pelantikan berkuatkuasa pada 15 Mac 2013)

  2. YBhg. Datuk Farida binti Mohd Ali Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (Memangku Jawatan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam)

  3. YBhg. Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan (Pelantikan berkuatkuasa pada 3 Jun 2013)

  4. YBhg. Datuk Ab. Rahim bin Md. Noor Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi (Tamat Perkhidmatan pada 2 Jun 2013)

  AHLI – AHLI:

  1 2

  43

 • 020

  5. YBhg. Dato’ Dr. Rosli bin Mohamed Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia (Tamat Perkhidmatan pada 2 Jun 2013)

  6. YBhg. Dato’ Dr. Syed Ahmad bin Hussein

  Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia

  7. YBhg. Dato’ Seri Zainal Rahim bin Seman

  Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia

  8. YBhg. Dato’ Prof. Dr. Rujhan bin Mustafa Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Tamat perkhidmatan pada 15 April 2013)

  9. YBhg. Dato’ Prof. Dr. Morshidi bin Sirat Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Pelantikan berkuatkuasa pada 16 April 2013)

  10. YBhg. Dato’ Seri Ir. Hj. Mohd Noor bin Yaacob

  Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya Kementerian Kerja Raya Malaysia

  5 6

  7

  9 10

  8

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  021

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  11. YBhg. Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah

  Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia

  12. YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim bin Komoo

  Naib Canselor Universiti Malaysia Terengganu

  13. YBhg. Datuk Dr. Paul Chan Tuck Hoong

  Vice Chancellor & President HELP University

  14. YBhg. Prof. Dr. Ewe Hong Tat Vice President Internationalisation & Academic Development Universiti Tunku Abdul Rahman

  15. YBhg. Dato’ Prof. Emeritus Dr. Mohamad Zawawi bin Ismail

  Pengerusi Sara-Timur Urban Development Sdn. Bhd.

  16. YBhg. Datuk Dr. Khaw Lake Tee Vice-Chairperson Suruhanjaya Hak Asasi Manusia

  11 12

  14

  15 16

  13

 • 022

  17. YBhg. Dato’ Dr. Adnan bin Alias Managing Director/Chief Executive Officer Islamic Banking and Finance Institute

  Malaysia (IBFIM)

  18. YBhg. Prof. Supachai Yavaprabhas Dean Faculty of Political Science Chulalongkorn University Bangkok Thailand

  SETIAUSAHA

  19. Puan Zita binti Hj. Mohd Fahmi Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif

  (Jaminan Kualiti)

  Agensi Kelayakan Malaysia

  17 18

  19

  022

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  023

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  FUNGSI MAJLIS MQA

  Majlis Agensi Kelayakan Malaysia ditubuhkan di bawah peruntukan Seksyen 11, Akta 679 yang

  dikuatkuasakan pada 1 November 2007. Majlis ini mempunyai fungsi berikut :

  i. meluluskan rancangan dan dasar bagi pengurusan agensi;

  ii. meluluskan apa-apa pindaan atau pengemaskinian MQF;

  iii. meluluskan dasar dan garis panduan yang berhubungan dengan akreditasi program,

  kelayakan atau pemberi pendidikan tinggi atau audit institusi;

  iv. meluluskan sebarang perkara yang berhubungan dengan fungsi, kuasa, kewajipan, saraan,

  elaun, honorarium, faedah dan tatakelakuan pegawai, pekerja, ejen dan pakar perunding

  agensi;

  v. menerima dan mengawasi laporan, penyata, pernyataan dan sebarang maklumat lain yang

  berhubungan dengan akreditasi, audit institusi dan penilaian; dan

  vi. melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu bagi pelaksanaan fungsinya di

  bawah Akta 679.

  TEMPOH JAWATAN

  Di bawah Seksyen 11, Akta 679 telah memperuntukkan penubuhan sebuah Majlis iaitu Majlis

  Agensi Kelayakan Malaysia dan pelantikan Ahli Majlis MQA bagi tempoh sehingga tiga tahun.

  Selaras dengan peruntukan Seksyen 11 (2), Akta 679, kuasa melantik Ahli Majlis MQA adalah di

  bawah bidang kuasa YB Menteri. Pada 17 Disember 2012, YB Menteri Pengajian Tinggi telah

  mempersetujui untuk melantik seramai 16 orang Ahli Majlis MQA termasuk Pengerusi yang baharu

  setelah tempoh Ahli Majlis MQA yang pertama berakhir pada 31 Disember 2012. Pelantikan Ahli

  Majlis MQA yang baharu ini berkuatkuasa pada 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2015 iaitu

  bagi tempoh tiga tahun.

  Pelantikan Ahli Majlis MQA ini adalah berasaskan kepada kriteria-kriteria tertentu terutamanya

  kepakaran, pengalaman, profesionalisme dan kedudukan mereka dalam bidang-bidang tertentu

  yang berkaitan dengan pendidikan tinggi negara.

  Sepanjang tahun 2013, terdapat empat pertukaran keanggotaan Ahli Majlis MQA kerana berlaku

  pertukaran perjawatan yang disandang iaitu:

  i. YBhg. Datuk Ab. Rahim bin Md. Noor, mantan Ketua Setiausaha, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) dan YBhg. Dato’ Dr. Rosli bin Mohamed, mantan Ketua Setiausaha,

  Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah bertukar keluar dari kementerian pada 2 Jun

  2013 dan digantikan oleh YBhg. Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad, Ketua Setiausaha,

  Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Pelantikan ini berikutan penggabungan antara

  Kementerian Pelajaran Malaysia dengan KPTM kepada KPM pada 3 Jun 2013.

  ii. YBhg. Datuk Farida binti Mohd Ali, mantan Pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan

  Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah digantikan oleh YBhg. Tan Sri Mohamad

  Zabidi bin Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, JPA yang telah dilantik berkuat

  kuasa pada 15 Mac 2013.

 • 024

  iii. YBhg. Dato’ Prof. Dr. Rujhan bin Mustafa, mantan Ketua Pengarah, Jabatan Pengajian Tinggi

  (JPT) yang telah bertukar keluar dari JPT pada 15 April 2013 dan digantikan oleh YBhg.

  Dato’ Prof. Dr. Morshidi bin Sirat, Ketua Pengarah, JPT yang telah dilantik berkuatkuasa

  pada 16 April 2013.

  MESYUARAT MAJLIS MQA

  Berdasarkan Subsekyen 11 (3), Akta 679 telah memperuntukkan bahawa Mesyuarat Majlis MQA

  perlu diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga bulan dan kuorum sekurang-

  kurangnya lapan orang ahli.

  Mesyuarat Majlis MQA pada tahun 2013 telah bersidang buat kali pertama pada 25 Februari

  2013 bertempat di Hotel Sunway, Kuala Lumpur. Sepanjang tahun 2013, Mesyuarat Majlis MQA

  telah diadakan seperti yang dirancang iaitu sebanyak empat kali secara bersidang dan empat

  kali secara edaran. Tarikh-tarikh Mesyuarat Majlis MQA yang telah bersidang sepanjang tahun

  2013 dinyatakan di Jadual 1.

  JADUAL 1: MESYUARAT MAJLIS MQA TAHUN 2013

  Bil. Bil. Mesyuarat Tarikh Tempat

  1. 1/2013 25 Februari 2013 (Isnin) Hotel Sunway Putra, Kuala Lumpur

  2. 2/2013 25 Mac 2013 (Isnin) Secara Edaran

  3. 3/2013 16 Mei 2013 (Khamis) Bilik Mesyuarat Utama, Tingkat 13, MQA

  4. 4/2013 20 Jun 2013 (Khamis) Secara Edaran

  5. 5/2013 29 Julai 2013 (Isnin) Secara Edaran

  6. 6/2013 10 September 2013 (Selasa) Bilik Mesyuarat Utama, Tingkat 13, MQA

  7. 7/2013 26 November 2013 (Selasa) Hotel Marriot, Putrajaya

  8. 8/2013 18 Disember 2013 (Rabu) Secara Edaran

  Semasa mesyuarat, Ahli Majlis MQA akan membincangkan beberapa kertas makluman atau

  kertas cadangan untuk membuat keputusan seperti berikut:

  i. Kertas Pembangunan Dasar dan Kepakaran yang berkaitan dengan standard dan kualiti;ii. Kertas Jaminan Kualiti yang berkaitan dengan bidang tugas utama MQA; dan

  iii. Kertas Pengurusan yang meliputi pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan,

  hal-hal pentadbiran dan penubuhan dan pelantikan jawatankuasa berkaitan.

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  025

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  Jadual 2 menunjukkan bilangan kertas cadangan / makluman / perkara berbangkit yang

  dibentangkan di Mesyuarat Majlis MQA sepanjang tahun 2013.

  JADUAL 2: PEMBENTANGAN KERTAS DALAM MESYUARAT MAJLIS TAHUN 2013

  Bil. Tarikh Mesyuarat

  Jenis Kertas

  Dasar dan Kepakaran

  Jaminan Kualiti

  Pengurusan Perkara Berbangkit

  Hal-Hal Lain

  Jumlah

  1. 25 Februari 2013 (Isnin)

  0 1 5 0 1 7

  2. 25 Mac 2013 (Isnin) 0 0 1 0 0 1

  3. 16 Mei 2013 (Khamis)

  1 1 9 0 0 11

  4. 20 Jun 2013 (Khamis)

  0 0 1 0 0 1

  5. 29 Julai 2013 (Isnin)

  0 0 1 0 0 1

  6. 10 September 2013 (Selasa)

  4 1 5 1 0 11

  7. 26 November 2013 (Selasa)

  2 1 3 3 2 11

  8. 18 Disember 2013 (Rabu)

  0 0 1 0 0 1

  Jumlah 7 4 26 4 3 44

  Carta 1 menunjukkan peratusan kertas pentadbiran,

  dasar dan standard jaminan kualiti dan hal-hal lain

  yang dibentangkan di Mesyuarat Majlis MQA sepanjang

  tahun 2013.

  CARTA 1: PERATUSAN DOKUMEN MESYUARAT MAJLIS MQA

  Pentadbiran

  Hal-hal lain

  Dasar dan Standard Jaminan Kualiti

  59%

  7%

  34%

 • 026

  Jawatankuasa Akreditasi

  Setiap permohonan program Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh perlu dibentangkan

  dalam MJA mengikut Akta 679. MJA akan bersidang dan mengesyorkan Akreditasi Sementara

  dan Akreditasi Penuh bagi program-program yang dikendalikan oleh PPT yang berkaitan. Senarai

  Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi yang bersidang sepanjang tahun 2013 adalah seperti di

  Jadual 3.

  JADUAL 3: SENARAI MESYUARAT JAWATANKUASA AKREDITASI YANG BERSIDANG

  SEPANJANG TAHUN 2013

  Bil. Nama Mesyuarat Bil. Tarikh

  1. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 1/2013 22 Januari 2013

  2. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 2/2013 28 Februari 2013

  3. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 3/2013 28 Mac 2013

  4. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 4/2013 25 April 2013

  5. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 5/2013 30 Mei 2013

  6. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 6/2013 27 Jun 2013

  7. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 7/2013 25 Julai 2013

  8. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 8/2013 29 Ogos 2013

  9. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 9/2013 24 September 2013

  10. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 10/2013 24 Oktober 2013

  11. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 11/2013 26 November 2013

  12. Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi 12/2013 19 Disember 2013

  Terdapat dua bidang utama MJA iaitu bidang Sains dan bidang Sastera. Bidang Sains merangkumi

  dua sub bidang iaitu Kejuruteraan dan Teknologi serta Sains dan Perubatan. Manakala bagi

  bidang Sastera juga meliputi dua sub bidang iaitu Sastera dan Kemanusiaan serta Sains Sosial.

  Sepanjang tahun 2013, sebanyak 1834 program yang telah diputuskan oleh MJA merangkumi

  1167 program bagi peringkat Akreditasi Sementara dan 667 bagi peringkat Akreditasi Penuh.

  JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  027

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  Carta 2 dan Carta 3 merupakan perincian permohonan yang telah diputuskan mengikut bidang

  dan tahap permohonan.

  CARTA 2: PERMOHONAN AKREDITASI SEMENTARA DAN AKREDITASI PENUH YANG DITERIMA MULAI JANUARI HINGGA DISEMBER 2013 BERDASARKAN BIDANG

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  293

  Kejuruteraan& Teknologi

  Sains &Perubatan

  Sastera &Kemanusiaan

  SainsSosial

  176143 140

  213

  128

  518

  223

  Akreditasi Sementara (1167) Akreditasi Penuh (667)

  CARTA 3: PERMOHONAN AKREDITASI SEMENTARA DAN AKREDITASI PENUH YANG DITERIMA MULAI JANUARI HINGGA DISEMBER 2013 BERDASARKAN TAHAP PROGRAM

  Akreditasi Sementara (1167) Akreditasi Penuh (667)

 • 028

  Senarai nama Ahli Jawatankuasa Akreditasi mengikut bidang adalah seperti Jadual 4 dan Jadual

  5 berikut:

  JADUAL 4: SENARAI NAMA AHLI JAWATANKUASA AKREDITASI BIDANG SAINS

  Bil. Nama Jawatan dan Institusi

  1. YBhg. Dato’ Dr. Syed Ahmad bin Hussein(Pengerusi)

  Ketua Pegawai Eksekutif MQA

  2. YBhg. Prof. Dato’ Dr. Md. Tahir bin Azhar(Timbalan Pengerusi I)

  Timbalan Rektor Akademik dan PenyelidikanUniversiti Islam Antarabangsa Malaysia

  3. YBhg. Prof . Dato’. Ir. Abang Abdullahbin Abang Ali

  KetuaPusat Penyelidikan Perumahan Fakulti KejuruteraanUniversiti Putra Malaysia

  4. YBhg. Prof. Dr. Nabishah binti Mohamad(Timbalan Pengerusi II)

  Timbalan DekanPengajian Prasiswazah dan AlumniFakulti Perubatan Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia

  5. YBhg. Prof. Dr. Tengku Mohammadbin Tengku Sembok

  ProfesorFakulti Sains dan Teknologi PertahananUniversiti Pertahanan Nasional Malaysia

  6. YBhg. Prof. Dr. Ali Yeon bin Md. Shakaff PengerusiPejabat Majlis ProfesorUniversiti Malaysia Perlis

  7. YBhg. Prof. Dr. Wan Ahmad Kamilbin Che Mahmood

  Dekan Pusat Pengajian Sains Kimia Universiti Sains Malaysia

  8. YBhg. Prof. Madya Ar. Dr. Ku Azharbin Ku Hassan

  PensyarahPusat Pengajian Perumahan Universiti Sains Malaysia

  9. YBhg. Prof. Madya Dr. Rasidah binti Mohamed DeanSchool of NursingKPJ Healthcare University College

  10. YBrs. Dr. Dzaharudin bin Mansor Ahli Majlis Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia

  11. YBhg. Dato’ Tan Yoke Hwa Pengarah Bahagian Sains Kesihatan BersekutuKementerian Kesihatan Malaysia

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  029

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  JADUAL 5: SENARAI NAMA AHLI JAWATANKUASA AKREDITASI BIDANG SASTERA

  Bil. Nama Jawatan dan Institusi

  1. YBhg. Dato’ Dr. Syed Ahmad bin Hussein(Pengerusi)

  Ketua Pegawai EksekutifAgensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  2. YBhg. Prof. Dr. Hj. Hazman Shah Vijayanbin Abdullah(Timbalan Pengerusi I)

  Penolong Naib CanselorInstitut Kualiti dan Pengembangan Ilmu Universiti Teknologi MARA

  3. YBhg. Prof. Dr. Samsinar binti Md. Sidin(Timbalan Pengerusi II)

  PensyarahFakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Putra Malaysia

  4. YBhg. Prof. Dr. Mohamed Amin bin Embi Timbalan Pengarah (ePembelajaran)Pusat Pembangunan AkademikUniversiti Kebangsaan Malaysia

  5. YBhg. Prof. Dr. Hj. Musa bin Abu Hassan PengarahPusat Komunikasi StrategikUniversiti Sains Islam Malaysia

  6. YBhg. Prof. Dr. Ahmad Hidayat bin Buang PensyarahAkademi Pengajian IslamUniversiti Malaya

  7. YBhg. Prof. Dr. Abdul Rahim binAbdul Rahman

  Naib Canselor Kuala Lumpur Metropolitan University College

  8. YBhg. Prof. Dr. Vincent Pang Ah Fook DekanPusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Malaysia Sabah

  9. YBhg. Prof. Madya Dr. Santhi A/P Raghavan PengarahFakulti Pengurusan dan PerniagaanUniversiti Terbuka Malaysia

  10. YBhg. Prof. Madya Dr. Valerie Ross Ketua Unit Pengurusan KualitiUniversiti Teknologi MARA

  11. Encik Reginald Thomas Pereira Ketua Pegawai EksekutifPersatuan Hotel Malaysia (MAH)

 • PENGURUSAN TERTINGGI

  Ketua Pegawai EksekutifYBhg. Dato’ Dr. Syed Ahmad bin Hussein

  Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif(Jaminan Kualiti)Puan Zita binti Hj. Mohd. Fahmi

  Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)Encik Sarani bin Dollah (sehingga 3 Mac 2013)

  Puan Salmah binti Ahmad (mulai 29 April 2013)

  1. 3.

  2.

  4.

  1 2 3 4

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  031

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  SEKTOR JAMINAN KUALITI

  Pengarah Bahagian Akreditasi (Sains Sosial)Encik Soo Sit Chuan(sehingga 31 Mei 2013)

  Puan Halinordina binti Mat Saat(mulai 1 Jun 2013)

  Pemangku Pengarah Bahagian Akreditasi (Sastera dan Kemanusiaan)Puan Ainil Nilam binti Mohd. Mokhtar(sehingga 31 Mei 2013)

  Puan Zakiah binti Abdul Wahab(mulai 1 Jun 2013)

  Pemangku Pengarah Bahagian Akreditasi (Kejuruteraan Teknologi)Encik Muhamad Amran bin Zainal Abidin

  Pengarah Bahagian Audit InstitusiEncik Najmi bin Hj. Mohd. Noor

  Pengarah Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti

  Encik Muhammad Muammar Gadaffi bin Omar

  Pemangku Pengarah Bahagian Akreditasi(Sains dan Perubatan)Puan Halinordina binti Mat Saat(sehingga 31 Mei 2013)

  Puan Ainil Nilam binti Mohd. Mokhtar(mulai 1 Jun 2013)

  1 2

  8

  3

  9

  1. 3.

  7.

  2.

  5.

  6.

  4.

  8.

  9.

  4,5

  6, 7

 • 032

  SUBSEKTOR PEMBANGUNAN DASAR DAN KEPAKARAN

  14 6

  Pengarah Pusat Latihan Jaminan Kualiti MalaysiaEncik Mohamad Dzafir bin Mustafa (mulai 1 Jun 2013)

  Pengarah Kanan Pembangunan Dasardan KepakaranPuan Zainon Nor binti Ahmad (sehingga 30 Januari 2013)

  Encik Soo Sit Chuan (mulai 1 Februari 2013)

  1. 3.

  2.

  1 2 3

  64

  Pemangku Pengarah Bahagian Dasar dan PenyelidikanEncik Kamarul Bakri bin Abd Aziz

  Pemangku Pengarah Pusat Latihan Jaminan Kualiti MalaysiaPuan Mazlinawati binti Mohamed (sehingga 31 Mei 2013)

  Pemangku Pengarah Bahagian StandardEncik Mohd. Ishak bin Mohd. Hussaini (sehingga 31 Mei 2013)

  Puan Mazlinawati binti Mohamed (mulai 1 Jun 2013)

  6.4.

  5. 7.

  5,7

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  033

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  SEKTOR PENGURUSAN

  14 6

  Pengarah Bahagian PentadbiranPuan Norlida binti Datuk Ahmad Shahibuddin(sehingga 6 Februari 2013)

  Pemangku Pengarah BahagianTeknologi MaklumatPuan Puteri Noorlili binti Bahrun(mulai 1 Februari 2013)

  Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber ManusiaEncik Mohd. Khairul Nizam bin Ibrahim

  Pengarah Bahagian KewanganPuan Normahizan binti Yaacob

  Pemangku Pengarah Bahagian PentadbiranPuan Norasikin binti Yahya(mulai 7 Februari 2013)

  Pengarah Bahagian Teknologi MaklumatPuan Faridah binti Mohd. Jazri(sehingga 31 Januari 2013)

  1.

  4.

  3.

  6.

  2.

  5.

  1 2 3

  4 6

 • 034

  PEJABAT KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

  1 2 4 5

  Ketua Unit Audit DalamTiada pengisian jawatan

  Ketua Unit KeurusetiaanPuan Chek Rahimah binti Ibrahim (sehingga 31 Mei 2013)

  Puan Siti Mariam binti Daud(mulai 1 Jun 2013)

  Ketua Unit Hal Ehwal Awam dan AntarabangsaEncik Mohamad Dzafir bin Mustafa(sehingga 31 Mei 2013)

  Pemangku Ketua Unit Hal Ehwal Awam dan AntarabangsaPuan Syahrizan binti Shamsuddin(mulai 1 Jun 2013)

  1. 3.

  4.

  5.

  2.

 • CARTA ORGANISASI AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

  Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif(Jaminan Kualiti) JUSA B (Terbuka)

  Ketua Pegawai EksekutifJUSA A (Terbuka)

  SEKTOR JAMINAN KUALITI

  UNIT HAL EHWAL AWAM& ANTARABANGSA

  (N52)

  UNIT AUDIT DALAM(W48)

  SUBSEKTOR(PEMBANGUNAN DASAR & KEPAKARAN)

  Pengarah Kanan(Pembangunan Dasar & Kepakaran)

  JUSA C (Terbuka)

  Unit Audit Institusi

  (N52)

  Unit Pendaftaran

  (N44)

  Unit Sains Sosial

  1(N52)

  Unit Sains &

  Perubatan(N44)

  Unit Penarafan

  (N48)

  Unit Pengurusan

  APP & Hal Ehwal IPT(N48/N52)

  Unit Sains Sosial

  2(N48/N52)

  UnitSains &

  Perubatan 2(N48)

  Unit Rujukan &

  Nilai Taraf(N48)

  Unit Sains Sosial

  3(N48)

  BAHAGIANAUDIT

  INSTITUSI(N54)

  BAHAGIANKOORDINASI& RUJUKAN

  JAMINAN KUALITI

  (N54)

  BAHAGIANAKREDITASI

  (SAINS & PERUBATAN)

  (N54)

  BAHAGIANAKREDITASI

  (SAINS SOSIAL)

  (N54)

  Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif(Pengurusan) JUSA C

  SEKTOR PENGURUSAN

  UNIT PENASIHATUNDANG-UNDANG

  (L44)

  UNIT KEURUSETIAAN(N44)

  Unit Kejuruteraan& Teknologi 1

  (N52)

  Unit Kejuruteraan& Teknologi 2

  (N48/N52)

  Unit Kejuruteraan& Teknologi 3

  (N52)

  BAHAGIANAKREDITASI

  (KEJURUTERAAN& TEKNOLOGI)

  (N54)

  BAHAGIANAKREDITASI(SASTERA &

  KEMANUSIAAN)(N54)

  Unit Sastera &

  Kemanusiaan 1(N52)

  Unit Sastera &

  Kemanusiaan 2(N48/N52)

  BAHAGIANPENTADBIRAN

  (N54)

  BAHAGIANSUMBERMANUSIA

  (N54)

  BAHAGIANKEWANGAN

  (W48)

  UnitPerancangan

  Strategik& Inovasi

  (N52)

  Unit Perolehan

  & Dana(W44)

  Unit Perkhidmatan

  &Perjawatan

  (N48)

  UnitPentadbiran

  (N48)Unit Bayaran

  (W41)Unit Latihan

  (N48)

  Unit Pembangunan

  Aset &Logistik

  (N48)

  UnitTerimaan& Akaun

  (W41)

  BAHAGIANTEKNOLOGIMAKLUMAT

  (F52)

  Unit Rangkaian& Teknikal

  (F48)

  Unit Pembangunan

  Sistem (F48)

  PUSAT LATIHAN JAMINAN KUALITI

  MALAYSIA(MQATC)

  (N54)

  BAHAGIANDASAR &

  PENYELIDIKAN

  BAHAGIANSTANDARD

  (N54)

  Unit Pembangunan

  Standard(N52)

  Unit Dasar

  (N48/N52)

  Unit Pembangunan

  Program(N48/N52)

  UnitKerangka Kelayakan

  (N48)

  Unit Pembangunan

  & Penyelidikan

  (N48)

  Unit Pembangunan

  Kepakaran(N48)

 • Selaras dengan fungsi yang diperuntukkan di bawah

  Akta 679, MQA berperanan melaksanakan penilaian

  jaminan kualiti program bagi memastikan kualiti

  penawaran program oleh PPT memenuhi MQF,

  standard dan kriteria jaminan kualiti yang ditetapkan.

  Peringkat penilaian program ini dibahagikan kepada

  dua proses utama iaitu penilaian Akreditasi Sementara

  dan Akreditasi Penuh serta Audit Pematuhan

  Akreditasi Program.

 • LAPORAN PRESTASI

 • 038

  Dokumen jaminan kualiti yang merangkumi kod amalan jaminan kualiti, standard program dan

  garis panduan amalan baik telah dihasilkan bagi menyokong kerangka kualiti pengajian tinggi

  melalui satu proses yang melibatkan pakar-pakar bidang dan pihak berkepentingan. Proses

  pembangunan dokumen jaminan kualiti ini melibatkan beberapa proses utama iaitu pelantikan

  panel, pembangunan draf menerusi mesyuarat dan bengkel panel penilai, bengkel kepada pihak

  berkepentingan luaran dan dalaman serta lawatan perintis. Dokumen jaminan kualiti yang telah

  selesai dibangunkan akan dibentangkan kepada Mesyuarat Majlis MQA untuk kelulusan sebelum

  dimaklumkan kepada Mesyuarat Ketua Bahagian, KPM. Semua dokumen yang dibangunkan

  dimuat naik ke portal dan laman web MQA untuk rujukan pihak berkepentingan.

  Membangunkan Standard Program

  Standard program dibangunkan bagi menetapkan garis panduan berkenaan disiplin khusus

  sesuatu program akademik. Sasaran KPI yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah pembinaan

  enam standard program. Bagi dokumen standard program yang mula dibangunkan pada tahun

  2012, status pencapaian pada tahun 2013 telah disempurnakan 100%. Standard program yang

  terlibat ialah Psikologi, Perakaunan, Seni Persembahan, Sains Maklumat serta Pengajian Media

  dan Komunikasi. Manakala standard program yang baharu dibangunkan pada pertengahan

  tahun 2013 iaitu Pendidikan Awal Kanak-Kanak, mencatatkan status pencapaian sebanyak 60%.

  Ringkasan pencapaian pembangunan standard program tahun 2013 adalah seperti di Jadual 6.

  JADUAL 6: PENCAPAIAN PEMBANGUNAN STANDARD PROGRAM TAHUN 2013

  Bil. Standard Program Status (%)

  1. Pendidikan 95 (ditangguhkan)

  2. Psikologi 100

  3. Perakaunan 100

  4. Pengajian Media dan Komunikasi 100

  5. Seni Persembahan 100

  6. Sains Maklumat 100

  7. Pendidikan Awal Kanak-Kanak 60

  Selain standard program yang dinyatakan, Dokumen Standard: Sijil Siswazah dan Diploma

  Siswazah juga telah siap 100% pada tahun 2013.

  MEMBANGUNKAN DASAR, STANDARD DAN KRITERIA

  2

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  039

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  MEMBANGUNKAN KOD AMALAN DAN GARIS PANDUAN AMALAN BAIK

  Kajian Semula COPPA

  Beberapa siri mesyuarat dan dua bengkel telah diadakan untuk semakan semula COPPA.

  Dokumen ini seterusnya telah dimuat naik ke portal dan laman web MQA bagi mendapatkan

  maklum balas pihak berkepentingan selama dua minggu bermula 6 hingga 19 November 2013.

  Secara keseluruhannya, status pencapaian aktiviti kajian semula COPPA pada tahun 2013 berada

  pada tahap 80% lengkap dan telah berjaya mencapai sasaran KPI yang ditetapkan.

  Pembangunan Garis Panduan Amalan Baik (Guideline to Good Practices - GGP)

  Terdapat dua dokumen garis panduan amalan baik yang mula dibangunkan pada tahun 2013 iaitu

  Diploma Supplement dan Penambahbaikan Kualiti Berterusan dan Semakan dan Pemantauan

  Program (Continuous Quality Improvement and Programme Monitoring and Review - CQIPMR).

  Bagi Diploma Supplement, pencapaiannya adalah 60% lengkap manakala bagi CQIPMR,

  pencapaiannya adalah 30% lengkap. Pencapaian yang direkodkan ini telah berjaya mencapai

  sasaran KPI yang ditetapkan. Ringkasan pencapaian pembangunan garis panduan amalan baik

  tahun 2013 adalah seperti di Jadual 7.

  Bengkel Panel Standard Program: Sains Maklumat

 • 040040

  JADUAL 7: PENCAPAIAN PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN AMALAN BAIK

  TAHUN 2013

  Bil. Garis Panduan Amalan Baik Status (%)

  1. Diploma Supplement 60

  2. CQIPMR 30

  Rasionalisasi Penawaran Program Technical and Vocational Education Training - TVET

  Projek ini dilaksanakan bertujuan menyelaraskan penawaran program

  TVET yang dilaksanakan oleh Institut Latihan Kemahiran Awam (ILKA).

  Projek ini mencadangkan kaedah penyelarasan program TVET supaya

  tidak wujud penawaran graduan yang melebihi permintaan pasaran

  kerja. Selain itu, kaedah pembiayaan yang cekap dan berkesan kepada

  ILKA juga akan dilaksanakan. Isu lain yang diberi penekanan adalah

  mengenai kaedah jaminan kualiti progam TVET. Projek ini telah lengkap

  90% dan mencapai sasaran KPI yang ditetapkan. Laporan akhir sedang

  disediakan dan akan dibentangkan kepada pihak Unit Perancang Ekonomi

  (Economic Planning Unit - EPU) menjelang suku pertama tahun 2014.

  Sepanjang tahun 2013, beberapa siri mesyuarat dan bengkel telah

  diadakan bersama pihak berkepentingan seperti berikut:

  i. Mesyuarat:

  • Bersama EPU – 29 Mac, 21 Jun dan 1 Julai 2013

  • Ketua Petugas TVET – 13 September 2013

  • Bersama Putra Business School

  ii. Bengkel:

  • Pemandu dan Petugas TVET – 12 Januari dan 20 Jun 2013

  • Artikulasi – 9 dan 10 Mac 2013

  • Governan TVET – 1 dan 3 April 2013

  • Industry Lead Bodies and Sub-Committee (Seperti di Jadual 8)

  • National Workshop with TVET Providers – 28 November 2013

  Bengkel Panel GGP: Penambahbaikan Kualiti Berterusan

  dan Semakan dan Pemantauan

  Program

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  041

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  Mesyuarat Jawatankuasa

  Pemandu dan Pasukan

  Petugas TVET

  JADUAL 8: SIRI BENGKEL BERSAMA PIHAK BERKEPENTINGAN MENGIKUT BIDANG

  Bidang Bengkel Sub-Committee

  Hospitaliti dan Pelancongan 2 Ogos 2013 23 Ogos & 6 September 2013

  Minyak dan Gas 28 Ogos 2013 4 September 2013

  Kejuruteraan Teknologi 11 September 2013 25 Oktober 2013

  Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu(Accreditation of Prior Experiential Learning – APEL)

  MQA turut menyokong aspirasi negara bagi menggalakkan amalan pembelajaran sepanjang

  hayat dengan memberi pengiktirafan kepada pengalaman dan pembelajaran terdahulu melalui

  pelaksanaan APEL. Kesinambungan daripada usaha pelaksanaan penilaian APEL bagi tujuan

  akses ke program peringkat Ijazah Sarjana Muda pada 1 September 2011, pada 1 Februari 2013,

  MQA telah melaksanakan penilaian APEL bagi tujuan akses ke program Sijil  (Tahap 3, MQF) dan

  Diploma (Tahap 4, MQF).

  Tambahan daripada aktiviti di atas, pembinaan instrumen APEL bagi tujuan akses ke program

  peringkat  Ijazah Sarjana (Tahap 7, MQF) turut menjadi fokus utama untuk tahun 2013. Hasil

  daripada siri perbincangan, bengkel dan pilot test, instrumen yang dibina telah siap dibangunkan

  dan diluluskan oleh Mesyuarat Majlis MQA pada 26 November 2013. Sehubungan itu, penilaian

  APEL untuk akses ke program peringkat Ijazah Sarjana (Tahap 7, MQF) dijangka dilaksanakan

  mulai Februari 2014.

  Berdasarkan pencapaian yang dinyatakan, secara amnya sasaran KPI bagi pelaksanaan

  APEL sepanjang tahun 2013 telah tercapai. Sungguhpun APEL baharu diperkenalkan kepada

  masyarakat, tetapi jumlah permohonan APEL bagi kemasukan ke semua peringkat program

  meningkat dari semasa ke semasa. Ini menunjukkan pelaksanaan APEL adalah relevan dengan

  keperluan masyarakat dan akan dapat merealisasikan hasrat pelaksanaan pembelajaran sepanjang

  hayat di Malaysia.

 • 042

  Ujian Aptitud bagi kemasukan ke

  program Ijazah Sarjana menerusi

  laluan APEL

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  043

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  PENGGUBALAN DAN PENYELARASAN DASAR

  Dasar-Dasar Baharu yang Digubal dan Dilaksanakan pada Tahun 2013

  Sepanjang tahun 2013, MQA telah mengeluarkan beberapa pekeliling, surat pekeliling dan surat

  makluman kepada semua PPT yang bertujuan untuk memaklumkan pihak berkepentingan

  mengenai standard program yang telah dihasilkan, pembatalan atau pindaan yang telah

  dilaksanakan. Pekeliling, surat pekeliling dan standard program ini boleh diakses melalui portal

  dan laman web MQA.

  Pekeliling, surat pekeliling dan surat makluman yang dikeluarkan sepanjang tahun 2013 adalah

  seperti di Jadual 9 dan 10:

  JADUAL 9: PEKELILING DAN SURAT PEKELILING

  Bil Pekeliling/ Surat Pekeliling Sumber Rujukan

  1. Pekeliling Penggunaan Standard Program: Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran

  MQA 07/Jld.3 (84)

  2. Pekeliling Penggunaan Standard Program: Ukur Bangunan dan Pengajian Islam

  MQA 07/Jld.3 (85)

  3. Pekeliling Penggunaan Standard Program: Diploma Eksekutif MQA 07/Jld.3 (86)

  4. Pekeliling Keperluan Minimum Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) untuk Bergraduat bagi Program Peringkat Ijazah Sarjana (Secara Kerja Kursus dan Mod Campuran)

  MQA 07/Jld.3(93)

  5. Pekeliling Penggunaan Standard Program: Psikologi dan Sains Maklumat

  MQA 07/Jld.3(94)

  6. Surat Pekeliling Pindaan Terhadap Dokumen Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran (Syarat Kelayakan Masuk Program Ijazah Sarjana)

  MQA 07/01 Jld.2(24)

  7. Surat Pekeliling Pembatalan Standard Program : Sains Perpustakaan dan Maklumat

  MQA 07/01 Jld.2(25)

  JADUAL 10: SURAT MAKLUMAN

  Bil Perkara Sumber Rujukan

  1. Pengambilan Pelajar yang Tidak Memenuhi Syarat Kelayakan Masuk Minimum yang Ditetapkan

  MQA 07 Jld.3(81)

  2. Pengendalian Program Foundation MQA 07 Jld.3(82)

  3. APEL Sebagai Kelayakan Masuk Program Sijil dan Diploma Pengajian Tinggi MQA 07 Jld.3(83)

  4. Garis Panduan Amalan Baik: Penilaian Pelajar dan Penyampaian Kurikulum MQA 07 Jld.3(87)

  5. Dasar Perubahan Kurikulum MQA 07 Jld.3(88)

 • 044

  Selain itu, MQA juga telah mengambil inisiatif mengadakan beberapa siri mesyuarat bersama

  JPT, KPM melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti antara KPM-

  MQA. Antara dasar-dasar jaminan kualiti yang telah dipersetujui adalah seperti di Jadual 11:

  JADUAL 11: DASAR-DASAR JAMINAN KUALITI

  Bil Perkara

  1. Penawaran Program Diploma Eksekutif

  2. Penawaran Program Sijil Siswazah dan Diploma Siswazah (Graduate Certificate & Graduate Diploma) (Tahap 6, MQF)

  3. Penawaran Program Diploma (Tahap 4, MQF) di PPT Berstatus Universiti dan Kolej Universiti

  4. Penawaran Program Double Degree

  5. Keperluan Minimum Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 3.00 untuk Bergraduat bagi Program Peringkat Ijazah Sarjana (Secara Kerja Kursus dan Mod Campuran)

  6. Penamaan Program Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) yang Lebih Umum dan Tidak Terlalu Spesifik / Khusus di PPT

  7. Dasar Perubahan Kurikulum

  8. Kelayakan GCE Ordinary Level (O-Level) bagi Gred C Setara dengan Kepujian (Kredit) di Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

  9. Kelayakan Masuk Menggunakan Keputusan Ramalan (Forecast Result)

  10. Kelayakan Masuk ke Program Perubatan, Pergigian dan Farmasi

  11. Pengambilan Pelajar yang Tidak Memenuhi Syarat Kelayakan Masuk Minimum

  12. Kelayakan Sijil Institut Kemahiran Malaysia (IKM) atau Institut Latihan Perindustrian (ILP) bagi Kemasukan ke Program Higher National Diploma - HND

  13. Permohonan Program Ijazah Sarjana oleh IPTS Berstatus Kolej

  14. Pembaharuan Akreditasi

  15. Pengambilan Fungsi MQA oleh Majlis Perubatan Malaysia (Malaysian Medical Council - MMC) sebagai Sekretariat Lawatan Akreditasi Program Perubatan

  16. PPT Kampus Cawangan Luar Negara yang Berstatus Swaakreditasi

  17. Pengendalian Face to Face Learning dalam Penawaran Program secara Open and Distance Learning - ODL

  18. Pengendalian Program Foundation

  Seterusnya, MQA juga telah mengeluarkan beberapa memo dalaman untuk diedarkan kepada

  pegawai-pegawai MQA, antaranya seperti di Jadual 12:

  JADUAL 12: MEMO DALAMAN

  Bil Memo Dalaman Sumber Rujukan Tarikh

  1. Pemakaian Borang C Bagi Permohonan Perakuan Status Swaakreditasi dan Fi Perkhidmatan MQA (Proses Penilaian Perakuan Status Swaakreditasi)

  MQA (S) 01 Jld 10 (8) 8 Januari 2013

  2. Garis Panduan Tamat Proses Bagi Permohonan Akreditasi Sementara

  MQA (S) 01 Jld 10 (10) 21 Januari 2013

  3. Penggunaan Standard Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran

  MQA (S) 01 Jld 10 (10) 19 Mac 2013

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  045

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  Bil Memo Dalaman Sumber Rujukan Tarikh

  4. Penggunaan Standard Ukur Bangunan dan Pengajian Islam

  MQA (S) 01 Jld 10 (10) 19 Mac 2013

  5. Penggunaan Standard Diploma Eksekutif MQA (S) 01 Jld 10 (23) 16 April 2013

  6. Perbincangan Isu Dasar seperti berikut:• Penawaran Sijil Siswazah dan Diploma

  Siswazah bagi universiti berstatus terbuka• Permohonan kelulusan pengendalian

  program ijazah kedoktoran secara Published Work (Doctoral by Published Work)

  • Pengecualian pemakaian Program Standard ke atas program secara kerjasama dengan IPT luar negara (IPTL) yang telah memenuhi keperluan kredit bergraduat 120 kredit, pada Tahap 6, MQF

  • Cadangan perubahan kelayakan masuk peringkat ijazah sarjana secara penyelidikan dan secara Mod Campuran bagi Standard: Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran

  • Kelayakan masuk Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) ke program Ijazah Sarjana Muda selain bidang Pengajian Islam

  MQA (S) 01 Jld 10 (22) 16 April 2013

  7. Pindaan Standard Program : Masters & Doctoral Degree by Coursework and Mixed Mode (Syarat Kelayakan Masuk Program Ijazah Sarjana)

  MQA 10/103 (43) 15 Mei 2013

  8. Penerimaan Kelayakan Melalui APEL Sebagai Kelayakan Masuk Program bagi Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) – KPM

  MQA (S) 01 Jld 10 (27) 15 Mei 2013

  9. Penggunaan Standard Sijil Siswazah dan Diploma Siswazah untuk PPT Berstatus Terbuka - KPM

  MQA (S) 01 Jld 10 (36) 25 Julai 2013

  10. Surat Penjelasan Mengenai Pekeliling Penyelarasan Kursus Mata Pelajaran Wajib di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) – KPM

  MQA (S) 01 Jld 10 (36) 25 Julai 2013

  11. Penyelarasan Kursus Mata Pelajaran Wajib di IPTS - KPM

  MQA (S) 01 Jld 10 (36) 25 Julai 2013

  12. Dasar Perubahan Kurikulum MQA (S) 01 Jld 10 (37) 31 Julai 2013

  13. Keperluan Minimum Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) untuk Bergraduat bagi Program Peringkat Ijazah Sarjana (secara Kerja Kursus dan Mod Campuran)

  MQA (S) 01 Jld 10 (45) 8 November 2013

  14. Penggunaan Standard Psikologi dan Sains Maklumat

  MQA (S) 01 Jld 10 (46) 14 November 2013

  15. Keputusan Mesyuarat Membincangkan Pembatalan dan Penangguhan Status Akreditasi di MQR

  MQA (S) 01 Jld 10 (48) 25 November 2013

  16. Pindaan Terhadap Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran (Syarat Kelayakan Masuk Program Ijazah Sarjana)

  MQA (S) 01 Jld 10 (52) 20 Disember 2013

  17. Kompilasi Dasar Tahun 2013 MQA 01/02 Jld 002 (49) 27 Disember 2013

 • 046

  MELAKSANAKAN PENILAIAN AKREDITASI

  Selaras dengan fungsi yang diperuntukkan di bawah Akta 679, MQA berperanan melaksanakan

  penilaian jaminan kualiti program bagi memastikan kualiti penawaran program oleh PPT

  memenuhi MQF, standard dan kriteria jaminan kualiti yang ditetapkan. Peringkat penilaian

  program ini dibahagikan kepada dua proses utama iaitu penilaian Akreditasi Sementara dan

  Akreditasi Penuh serta Audit Pematuhan Akreditasi Program. Selain daripada itu, MQA turut

  menjalankan penilaian lain seperti permohonan Perakuan Akreditasi Sementara program dan

  kursus-kursus jangka pendek.

  Akreditasi Sementara

  Sepanjang tahun 2013, MQA merekodkan sebanyak

  1855 penerimaan permohonan Akreditasi Sementara

  program. Jumlah ini merangkumi 1284 permohonan

  yang diterima pada tahun 2013 dan 571 program yang

  diterima pada akhir tahun 2012 yang dibawa ke tahun

  2013 untuk penilaian.

  Sasaran KPI yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah 900

  program selesai proses penilaian. Berdasarkan jumlah

  penerimaan program bagi tahun 2013, sebanyak 1093

  (58.9%) permohonan program telah selesai dinilai oleh

  MQA. Bakinya 762 (41.1%) melibatkan program yang

  masih dalam status penilaian sama ada oleh badan

  profesional atau permohonan yang diterima pada suku

  terakhir tahun 2013.

  Daripada 1093 program yang berjaya diselesaikan pada

  tahun 2013, sebanyak 894 (81.8%) penilaian permohonan

  mencapai tempoh piagam. Manakala 199 (18.2%)

  permohonan program selesai dinilai melebihi tempoh

  piagam atas faktor panel penilai memerlukan tempoh

  masa lanjutan bagi membuat penilaian. Pencapaian

  piagam penilaian Akreditasi Sementara program adalah

  seperti di Carta 4 dan statistik pencapaian bulanan

  penilaian Akreditasi Sementara seperti di Jadual 13.

  CARTA 4: PENCAPAIAN PENILAIAN AKREDITASI SEMENTARA PROGRAM

  MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN

  Tidak Mencapai Piagam

  Mencapai Piagam

  81.8%

  18.2%

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  047

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  JADUAL 13: PENCAPAIAN BULANAN PENILAIAN AKREDITASI SEMENTARA PROGRAM MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN

  BulanJumlah Sasaran

  Jumlah Selesai

  Selesai Dalam Tempoh Piagam

  Selesai Luar Tempoh Piagam

  Pencapaian 75% Dalam Tempoh Piagam

  Januari 75 85 65 (76.5%) 20 (23.5%) Tercapai

  Februari 75 112 101 (90.2%) 11 (9.8%) Tercapai

  Mac 75 99 80 (80.8%) 19 (19.2%) Tercapai

  April 75 101 85 (84.2%) 16 (15.8%) Tercapai

  Mei 75 95 76 (80%) 19 (20%) Tercapai

  Jun 75 56 44 (78.6%) 12 (21.4%) Tercapai

  Julai 75 91 79 (86.8%) 12 (13.2%) Tercapai

  Ogos 75 94 83 (88.3%) 11 (11.7%) Tercapai

  September 75 90 72 (80%) 18 (20%) Tercapai

  Oktober 75 95 76 (80%) 19 (20%) Tercapai

  November 75 101 77 (76.2%) 24 (23.8%) Tercapai

  Disember 75 74 56 (75.7%) 18 (24.3%) Tercapai

  Jumlah 900 1093 894 (81.8%) 199 (18.2%) Mencapai Sasaran

  Akreditasi Penuh

  Sebanyak 1382 permohonan penilaian Akreditasi

  Penuh program pelbagai peringkat telah direkodkan

  oleh MQA sepanjang tahun 2013. Dalam hal ini, jumlah

  tersebut merangkumi 773 permohonan yang diterima

  pada tahun 2013 dan 609 program yang dibawa dari

  tahun sebelumnya. Sasaran KPI program selesai yang

  ditetapkan pada tahun 2013 adalah 800 program.

  Sebanyak 753 (54.5%) permohonan program pelbagai

  peringkat telah selesai diproses. Baki 629 (45.5%)

  program yang masih dalam tindakan melibatkan

  penilaian oleh badan profesional dan permohonan yang

  diterima selepas pertengahan tahun 2013. Terdapat

  43 program yang mencapai status Pertimbangan

  Akreditasi Penuh di mana PPT diberikan syarat mematuhi

  segala keperluan yang ditetapkan sebelum program

  dianugerahkan Akreditasi Penuh.

  Daripada 753 permohonan Akreditasi Penuh program

  yang berjaya diselesaikan pada tahun 2013, sebanyak 735

  (97.6%) permohonan mencapai tempoh piagam yang

  ditetapkan seperti di Carta 5 dan statistik pencapaian

  bulanan penilaian Akreditasi Penuh seperti di Jadual 14.

  CARTA 5: PENCAPAIAN PENILAIAN AKREDITASI PENUH PROGRAM

  MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN

  Mencapai Piagam

  Tidak Mencapai Piagam

  97.6%

  2.4%

 • 048

  JADUAL 14: PENCAPAIAN BULANAN PENILAIAN PROGRAM AKREDITASI PENUHMENGIKUT PIAGAM PELANGGAN

  BulanJumlah Sasaran

  Jumlah Selesai

  Selesai Dalam Tempoh Piagam

  Pelanggan

  Selesai Luar Tempoh Piagam

  Pelanggan

  Pencapaian 75% Dalam Tempoh Piagam

  Januari 67 38 37 (97.4%) 1 (2.6%) Tercapai

  Februari 67 51 49 (96.1%) 2 (3.9%) Tercapai

  Mac 67 72 71 (98.6%) 1 (1.4%) Tercapai

  April 66 80 79 (98.7%) 1 (1.3%) Tercapai

  Mei 67 89 88 (98.9%) 1 (1.1%) Tercapai

  Jun 66 48 48 (100%) 0 (0%) Tercapai

  Julai 67 49 47 (95.9%) 2 (4.1%) Tercapai

  Ogos 66 45 45 (100%) 0 (0%) Tercapai

  September 67 35 32 (91.4%) 3 (8.6%) Tercapai

  Oktober 67 63 62 (98.4%) 1 (1.6%) Tercapai

  November 67 121 118 (97.5%) 3 (2.5%) Tercapai

  Disember 66 62 58 (93.5%) 5 (6.5%) Tercapai

  Jumlah 800 753 735 (97.6%) 18 (2.4%) Mencapai Sasaran

  Audit Pematuhan Akreditasi

  Pada tahun 2013, MQA telah memulakan proses penilaian Audit Pematuhan Akreditasi Fasa 1

  bagi program-program yang telah mencapai status Akreditasi Penuh secara perpetual yang

  melibatkan sebanyak 287 program daripada 53 buah PPT. Audit Pematuhan Akreditasi ini juga

  dilaksanakan terhadap 192 program deemed accredited dari 25 buah politeknik seluruh Malaysia.

  Aspek penilaian Audit Pematuhan Akreditasi ini merangkumi pematuhan kepada MQF, syarat-

  syarat khusus Akreditasi Penuh, COPPA dan Standard Program. Fasa penilaian seterusnya akan

  dilaksanakan secara berperingkat.

  Penilaian Lain

  Permohonan yang dikategorikan dalam penilaian ini adalah penilaian Perakuan Akreditasi

  Sementara dan penilaian Kursus Jangka Pendek. Pada tahun 2013, MQA telah menerima

  sebanyak 795 permohonan Perakuan Akreditasi Sementara program. Keseluruhannya, sebanyak

  753 permohonan program telah berjaya diselesaikan sepanjang tahun 2013 di mana 753 (100%)

  program telah memenuhi tempoh piagam yang digariskan oleh MQA.

  Selain itu, MQA telah menerima sebanyak 135 permohonan kursus jangka pendek yang

  melibatkan permohonan yang diterima pada tahun 2013 dan akhir tahun 2012. Sebanyak 114

  program telah berjaya diselesaikan termasuk 109 (95.6%) permohonan yang selesai dalam

  tempoh piagam.

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  049

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  Daftar Kelayakan Malaysia (MQR)

  MQR ialah satu daftar kelayakan nasional yang menyenaraikan semua kelayakan yang telah

  mendapat perakuan akreditasi daripada MQA dan ia diwujudkan bagi menyokong usaha pihak

  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO dalam menyediakan

  Pusat Rujukan Pendidikan Tinggi kepada pihak-pihak berkepentingan.

  Sepanjang tahun 2013, sebanyak 208 program pengajian dan kelayakan dari IPTA serta 502

  program pengajian dan kelayakan dari IPTS telah didaftarkan dalam MQR menjadikan jumlah

  keseluruhannya sebanyak 710 program pengajian dan kelayakan. Sejak dilancarkan pada 5 Januari

  2008 hingga 31 Disember 2013, jumlah program pengajian yang telah diakredit dan berdaftar

  dalam MQR adalah sebanyak 7,241 program. Sebanyak 1,781 program pengajian adalah dari IPTA

  manakala selebihnya iaitu 5,460 adalah program pengajian yang dikendalikan oleh IPTS. Senarai

  terperinci program yang telah didaftarkan dalam MQR berdasarkan PPT sepanjang tahun 2013

  adalah seperti di Jadual 15.

  JADUAL 15: PROGRAM PENGAJIAN DAN KELAYAKAN IPTA DAN IPTS YANG TELAH DIDAFTARKAN DALAM MQR SEHINGGA 31 DISEMBER 2013

  Institusi Pendidikan Tinggi Jumlah Program/Kelayakan

  Awam

  Universiti 1,245

  Politeknik 134

  Kolej 229

  Lain-lain 173

  Jumlah 1,781

  Swasta

  Universiti 1,791

  Kolej Universiti 942

  Kolej 2,153

  Lain-Lain 574

  Jumlah 5,460

  Jumlah Keseluruhan 7,241

 • 050

  MELAKSANAKAN PENILAIAN AUDIT INSTITUSI

  Audit Swaakreditasi

  Laporan audit Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah dibentangkan kepada Jawatankuasa Khas

  (JK) Audit Swaakreditasi yang meneliti laporan panel audit berdasarkan dokumen dan lawatan

  audit yang telah dilaksanakan. Laporan audit UTM dan syor JK kemudiannya dibentangkan

  kepada YB Menteri Pengajian Tinggi pada 29 Mac 2013 bagi mendapatkan persetujuan beliau

  terhadap penganugerahan status swaakreditasi kepada institusi tersebut. Seterusnya, UTM telah

  dianugerahkan status swaakreditasi yang membolehkan UTM mengakredit program pengajiannya

  sendiri secara dalaman tanpa melalui proses yang dilaksanakan oleh MQA. Status swaakreditasi

  ini tidak terpakai bagi program-program profesional yang perlu mendapatkan akreditasi dan

  pengiktirafan oleh badan profesional yang berkaitan.

  Berdasarkan laporan audit, UTM perlu mengemukakan satu laporan tindakan penambahbaikan

  berasaskan laporan audit dalam masa satu tahun bermula daripada tarikh penganugerahan

  status swaakreditasi. Seterusnya, lawatan audit susulan ke atas UTM dijangka akan dilaksanakan

  pada bulan September 2014.

  Lawatan Audit Swaakreditasi Universiti Teknologi Malaysia

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  051

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  1 Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia

  Audit Program Pascaijazah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

  Audit Program Pascaijazah IPTA ini dilaksanakan berdasarkan keputusan dari JPA melalui

  Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan (JTPPK) ke-105 pada 13

  April 2010, supaya kelayakan Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah dari IPTA yang telah diluluskan

  sebelum MQA ditubuhkan diakreditasikan oleh MQA. Ini selaras dengan dasar dan keperluan

  jaminan kualiti agar semua program mematuhi MQF, COPPA dan standard program yang berkaitan.

  Pelaksanaan audit ini melibatkan ahli panel audit yang dilantik dalam kalangan ahli akademik

  dari institusi pengajian tinggi. Sebagai persediaan kepada ahli panel audit yang terlibat dalam

  audit ini, taklimat mengenai Audit Program Pascaijazah IPTA telah diadakan sebanyak dua kali

  iaitu pada 22 Februari 2013 dan 31 Julai 2013. Taklimat tersebut merangkumi penerangan

  mengenai objektif, kaedah pelaksanaan audit, garis panduan, standard yang digunapakai dan

  tanggungjawab setiap auditor terlibat.

  Sebanyak 16 buah IPTA termasuk Universiti Malaya yang berstatus Swaakreditasi terlibat dalam

  Audit Program Pascaijazah IPTA manakala empat buah IPTA berstatus Swaakreditasi1 telah

  memilih untuk menjalankan audit secara dalaman. Sehingga Disember 2013, kesemua 16 buah

  IPTA telah selesai diaudit.

  Hasil daripada pelaksanaan audit ini, sekiranya didapati program pascaijazah yang ditawarkan

  IPTA memenuhi syarat dan keperluan yang ditetapkan, khususnya pematuhan terhadap MQF,

  program-program tersebut boleh dianugerahkan Akreditasi Penuh, disenaraikan di dalam MQR

  dan boleh diiktiraf oleh JPA. Pada masa yang sama, audit ini juga bertujuan menambah baik

  kualiti pengendalian program pascaijazah IPTA.

  Lawatan Audit Program Pascaijazah Universiti Teknologi MARA

 • 052

  Audit Lokasi

  Dasar KPM (dahulu dikenali sebagai KPTM) telah mewajibkan IPTA yang ingin menawarkan

  program di luar kampus induk mereka supaya memohon kepada MQA bagi melaksanakan

  audit lokasi ke atas premis yang berkenaan sebelum penawaran program tersebut diluluskan

  oleh pihak KPM.

  Permohonan audit lokasi telah diterima daripada Universiti Sains Malaysia (USM) pada

  September 2013. MQA telah melantik dua orang panel penilai bagi melaksanakan audit lokasi

  USM ini. Satu pembentangan kepada MQA dan panel penilai berkenaan penawaran program

  secara luar kampus oleh USM telah diadakan pada 16 Disember 2013. Pembentangan ini telah

  disampaikan oleh wakil dari dua pusat pengajian terlibat iaitu Pusat Pengajian Komunikasi

  dan Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh. Tujuan sesi pembentangan ini dilaksanakan

  adalah untuk mendapatkan maklumat berkenaan sistem pembelajaran E-Learning (Learning

  Management System - LMS), maklumat mengenai E-Brary serta proses dan carta alir

  pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran. Lawatan ke premis luar kampus USM dijangka

  diadakan pada awal tahun 2014.

  Permohonan bagi pelaksanaan audit lokasi dijangka diterima daripada beberapa buah IPTA

  yang menawarkan program di luar kampus induk masing-masing. Melalui audit lokasi yang

  dilaksanakan ini, kemudahan pengajaran dan pembelajaran di suatu lokasi atau premis dapat

  dipastikan berada pada tahap yang optimum agar suasana pembelajaran yang kondusif dapat

  diwujudkan untuk keselesaan dan manfaat pelajar.

  Sistem Penarafan Disiplin Pengajian (Discipline-Based Rating System - D-SETARA) dan Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia 2011 (SETARA ‘11)

  MQA telah berjaya melaksanakan penarafan disiplin pengajian melalui D-SETARA bagi universiti

  dan kolej universiti di Malaysia. Pelaksanaan D-SETARA kali pertama ini memberi fokus kepada

  kualiti pengajaran dan pembelajaran pada peringkat Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam

  empat disiplin pengajian iaitu bidang Kejuruteraan, bidang Hospitaliti dan Pelancongan, bidang

  Perubatan, Pergigian dan Farmasi dan bidang Sains Kesihatan.

  Laporan dan keputusan D-SETARA telah dibentangkan kepada YB Menteri Pengajian Tinggi

  pada 8 Januari 2013. Seterusnya kenyataan media berkenaan keputusan D-SETARA telah

  dikeluarkan oleh YB Menteri Pengajian Tinggi pada 29 Januari 2013. Hebahan keputusan

  D-SETARA telah dilaksanakan melalui empat akhbar nasional utama serta dalam portal dan

  laman web MQA. Sebanyak 35 buah IPT terlibat diberi penarafan dalam bidang-bidang yang

  mereka sertai.

  Laporan umum SETARA ‘11 dan D-SETARA bagi keempat-empat disiplin pengajian telah

  dihasilkan dan diedarkan kepada semua IPT yang terlibat bagi memberikan penjelasan lanjut

  tentang proses pelaksanaan SETARA ‘11 dan D-SETARA. Laporan umum ini diharapkan dapat

  membantu usaha IPT untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran pada peringkat

  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQA) di institusi mereka.

  Seterusnya, siri sesi perjumpaan PPT secara individu dengan Jawatankuasa SETARA ‘11 telah

  diadakan pada bulan November 2013. Sesi perjumpaan yang sama bagi keempat-empat

 • AG

  EN

  SI K

  EL

  AY

  AK

  AN

  MA

  LA

  YSI

  A (M

  QA

  )

  053

  LAP

  OR

  AN

  TA

  HU

  NA

  N 2

  013

  Sesi Perjumpaan dengan Institusi Pengajian Tinggi berkenaan SETARA ‘11 dan D-SETARA

  disiplin pengajian D-SETARA telah dijalankan dalam bulan Disember 2013. Sesi ini khusus bagi

  PPT yang masih memerlukan penjelasan lanjut mengenai SETARA ‘11 dan D-SETARA setelah

  meneliti laporan umum yang telah dikemukakan kepada mereka.

  Amalan penarafan ini dapat dijadikan panduan kepada institusi terlibat dalam meningkatkan

  lagi aspek kualiti pengajaran dan pembelajaran di peringkat Ijazah Sarjana Muda di institusi

  mereka. Ia juga dapat memberi gambaran umum mengenai prestasi PPT secara keseluruhan

  serta dalam disiplin pengajian tertentu kepada pihak berkepentingan.

  Sebagai kesinambungan kepada SETARA ‘11, Penarafan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia

  2013 (SETARA ‘13) akan dijalankan dalam bentuk review (penilaian semula) yang membolehkan

  institusi yang mengambil bahagian di dalam SETARA ‘11 mengemukakan data-data pencapaian

  baharu yang memungkinkan peningkatan Tier. SETARA ‘13 akan dilaksanakan oleh Jawatankuasa

  SETARA ‘13 pada awal tahun 2014 dengan menggunakan data institusi bagi tahun 2013.

 • 054

  HAL EHWAL AWAM

  Publisiti dan Promosi

  Pada tahun 2013, MQA telah menjalankan beberapa aktiviti publisiti dan promosi bagi

  menyampaikan hebahan maklumat kepada pihak berkepentingan seperti badan-badan

  profesional, pelajar, ibu bapa dan guru kaunseling untuk meningkatkan keyakinan dan kesedaran

  mengenai kualiti pendidikan tinggi negara serta kepentingan perakuan akreditasi MQA.

  Pelaksanaan aktiviti publisiti dan promosi ini melibatkan penyertaan pameran pendidikan dalam

  negara, program penerangan atau ceramah dan temu bual di stesen radio dan juga iklan di

  televisyen seperti “Teh Tarik TV”. Iklan mengenai MQA dan MQR melalui “Teh Tarik TV” telah

  disiarkan selama enam bulan mulai 27 Ogos 2012 hingga 27 Februari 2013. Jadual 16 hingga 18

  menunjukkan senarai pameran pendidikan, temu bual bersama stesen radio dan sesi penerangan

  dala