laporan pendidikan malaysia

Download Laporan Pendidikan Malaysia

If you can't read please download the document

Post on 22-Nov-2015

368 views

Category:

Documents

69 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jnjn

TRANSCRIPT

 • Laporan Jawatankuasa Mengkaji, Menyemak dan Membuat PerakuanTentang Perkembangan dan Hala Tuju Pendidikan Tinggi Malaysia

  i vi vi vi vi v

  Cetakan Pertama 2005Cetakan Kedua 2006 Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 2005

  Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apajuga cara baik secara elektronik, mekanik, rakaman atau lain-lain, mana-mana bahagian kandungan bukuini sebelum mendapat izin bertulis daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Blok E3, Parcel E,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62505 Putrajaya.

  Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

  Laporan jawatankuasa mengkaji, menyemak dan membuat perakuan tentangperkembangan dan hala tuju pendidikan tinggi Malaysia, KementerianPengajian Tinggi Malaysia : langkah-langkah kearah kecemerlangan.Bibliografi: ms.297ISBN 967-958-192-61. Education, Higher--Malaysia. 2. Education, Higher--Planning--Malaysia.3. Universities and colleges--Malaysia. 4. Universities and colleges--Planning--Malaysia. I. Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi.378.595

  Reka bentuk kulit: Billion Printing Sdn. Bhd.Rupa taip teks: Times New RomanSaiz taip teks: 12 / 15

  Dicetak oleh: Univision Press Sdn. Bhd. (Email: univisionpress@gmail.com)

 • Langkah-Langkah Ke Arah Kecemerlangan

  vvvvv

  Senarai Rajah viiSenarai Carta ixSenarai Jadual xiSenarai Sisipan xiiiPerutusan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia xvPrakata xviiPenghargaan xxiRingkasan Eksekutif xxiiiSenarai Perakuan xxxvii

  Bahagian I: PendahuluanBab 1 : Imperatif 3Bab 2 : Kajian 17

  Bahagian II: Latar Belakang Pendidikan Tinggi NegaraBab 3 : Sejarah Perkembangan Pendidikan Tinggi 23Bab 4 : Dasar-Dasar Negara dan Wawasan 29Bab 5 : Dasar Pendidikan Kebangsaan 33Bab 6 : Nilai-Nilai Kebangsaan 39Bab 7 : Undang-Undang Pendidikan Tinggi 43

  Bahagian III: Memperkasa Institusi Pendidikan TinggiBab 8 : Wawasan dan Misi Pendidikan Tinggi 49Bab 9 : Perundangan dan Tadbir Urus 55Bab 10 : Pembiayaan Institusi Pendidikan Tinggi 69Bab 11 : Sumber Manusia 83Bab 12 : Kualiti, Daya Saing dan Pengantarabangsaan 97Bab 13 : Teknologi Maklumat dan Komunikasi 115

  Muka Surat

  KANDUNGAN

  sherNoteMarked set by sher

 • Laporan Jawatankuasa Mengkaji, Menyemak dan Membuat PerakuanTentang Perkembangan dan Hala Tuju Pendidikan Tinggi Malaysia

  v iv iv iv iv i

  Bahagian IV: Kecemerlangan Pengajaran dan PembelajaranBab 14 : Kurikulum 133Bab 15 : Pengajaran-Pembelajaran dan Pentaksiran 149

  Bahagian V: Kecemerlangan Penyelidikan dan PembangunanBab 16 : Penyelidikan dan Pembangunan 161

  Bahagian VI: Kecemerlangan Sumbangan kepada Masyarakat Malaysia

  Bab 17 : Perpaduan Negara 187Bab 18 : Akses dan Ekuiti 191Bab 19 : Langkah-Langkah Strategik ke Hadapan 205

  Bahagian VII: PenutupBab 20 : Penutup 215

  Lampiran I : Senarai Ahli Jawatankuasa 219Lampiran II : Biodata Ahli-Ahli Jawatankuasa Induk 223Lampiran III : Senarai Peserta Dialog Hala Tuju

  Pendidikan Tinggi Negara 235Lampiran IV : Senarai Peserta Siri Persidangan Meja Bulat

  Hala Tuju Pendidikan Tinggi Negara 259Lampiran V : Senarai Negara dan Institusi yang Dilawati dalam

  Kajian Tanda Aras dan Amalan Terbaik Antarabangsa 269Lampiran VI : Perangkaan Penduduk, IPTA dan IPTS Malaysia 275Lampiran VII : Senarai Universiti Awam dan Swasta,

  Kolej Universiti Awam dan Swasta,Kampus Cawangan Universiti Luar Negara,Politeknik dan Kolej Komuniti di Malaysia 277

  Lampiran VIII : Pentarafan 500 Universiti Terbaik Dunia Tahun 2004 281Lampiran IX : Senarai 200 Universiti Terbaik Dunia 293

  Bibliografi 297Glosari Singkatan dan Akronim 303

 • Langkah-Langkah Ke Arah Kecemerlangan

  v i iv i iv i iv i iv i i

  SENARAI RAJAH

  Muka Surat

  6465

  129

  Rajah 9.1 : Hubungan IPTA dengan Pelbagai Agensi KerajaanRajah 9.2 : Skema Kawalan Tadbir Urus di IPTSRajah 13.1 : Ringkasan Struktur Arkitektur Operasi eHiEd

 • Langkah-Langkah Ke Arah Kecemerlangan

  i xi xi xi xi x

  SENARAI CARTA

  Muka Surat

  7478

  162

  163

  Carta 10.1 : Komposisi Tenaga Buruh Berkelulusan Sijil, Diploma danIjazah bagi Malaysia, Singapura, Korea Selatan danAustralia

  Carta 10.2 : Graduan IPTS Mengikut Peringkat Kelulusan 2004Carta 16.1 : Kadar Kegiatan Penyelidikan Negara-Negara Terpilih

  (Peratus)Carta 16.2 : FTE Penyelidik Per 1000 Tenaga Buruh di Negara-

  Negara Terpilih

 • Langkah-Langkah Ke Arah Kecemerlangan

  x ix ix ix ix i

  SENARAI JADUAL

  Jadual 3.1 : IPTS Bukan Bertaraf Universiti Mengikut Negeri, 2004Jadual 10.1 : Lulusan IPTA Mengikut Peringkat KelulusanJadual 10.2 : Perbelanjaan Pendidikan Tinggi di Negara Anggota dan

  Negara Rakan OECD, 2001 dan Malaysia, 2004Jadual 10.3 : Senarai Profesional Berdaftar 1988 dan 2004Jadual 10.4 : HDI dan Education Index Negara-Negara Maju dan

  Malaysia 2002Jadual 10.5 : Peratus Tenaga Buruh Warganegara Malaysia Berkelulusan

  Ijazah dan Sijil, 1980 dan 2003Jadual 10.6 : Bilangan Universiti Awam dan Swasta di Jepun, 2003Jadual 14.1 : Perangkaan Penting Industri Kelapa Sawit Malaysia, 2004Jadual 14.2 : Kurniaan Maritim MalaysiaJadual 16.1 : Komposisi Penyelidik Negara Mengikut KelulusanJadual 16.2 : Gran, Tabung dan Skim Galakan PenyelidikanJadual 16.3 : Sumber Dana P&P di IPTJadual 16.4 : Komposisi Penyelidik di IPT Mengikut Kelayakan

  dan KewarganegaraanJadual 18.1 : Enrolmen dan Kadar Penyertaan Kohot Umur

  19-24 Tahun di IPTA

  Muka Surat

  2770

  7071

  72

  7377

  138140163164166

  166

  194

 • Langkah-Langkah Ke Arah Kecemerlangan

  xi i ix i i ix i i ix i i ix i i i

  SENARAI SISIPAN

  Sisipan 1.1 : Misi dan Fungsi Pendidikan TinggiSisipan 8.1 : Cadangan Wawasan Pendidikan Tinggi NegaraSisipan 8.2 : Cadangan Misi Pendidikan Tinggi NegaraSisipan 9.1 : Kuasa LPU Menurut Pandangan Perunding Undang-

  UndangSisipan 10.1 : Perbandingan Penuntut Pendidikan Tinggi Korea

  Selatan dengan MalaysiaSisipan 11.1 : Cadangan Skim Perkhidmatan Pendidikan Tinggi: Terma

  dan Carta Perjawatan Staf AkademikSisipan 12.1 : Kajian Destinasi Siswazah IPTA MalaysiaSisipan 16.1 : Teras Penyelidikan dalam Pembangunan Sumber

  Manusia NegaraSisipan 16.2 : Aspirasi P&P dalam Dasar Pembangunan WawasanSisipan 16.3 : Korean Advanced Institute of Technology, Korea

  SelatanSisipan 16.4 : Australian National University, Australia

  Muka Surat

  75253

  61

  75

  93106

  161165

  174174

 • Langkah-Langkah Ke Arah Kecemerlangan

  x vx vx vx vx v

  PERUTUSAN MENTERI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

  Kerajaan Malaysia bertekad merealisasikan ikrar untuk mengembalikan dan meneruskan tradisikegemilangan pendidikan tinggi nasional demi mengupayakan institusi-institusi pendidikan tinggimenjana modal insan yang mampu memberikan sumbangan bakti cemerlang kepada usaha-usahapembangunan negara.

  Sesungguhnya kejayaan tekad dan aspirasi murni ini menuntut perubahan dalam cara gaya kitamemimpin dan mengurus perjalanan pendidikan tinggi. Tuntutan utama, sebagaimana yangdiungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia, ialah melaksanakan revolusi pendidikan. Malahrevolusi tersebut telah dimulakan dengan beraninya oleh Perdana Menteri Malaysia denganmenubuhkan Kementerian Pengajian Tinggi dan saya pula telah diberikan penghormatan dantanggungjawab untuk memulakan larian obor perjuangan ini.

  Salah satu langkah segera saya dalam larian obor ini ialah menubuhkan Jawatankuasa Mengkaji,Menyemak dan Membuat Perakuan Tentang Perkembangan dan Hala Tuju PendidikanTinggi Malaysia, supaya Kementerian Pengajian Tinggi dan seluruh warga pendidikan tinggi negaradapat bertindak berdasarkan perakuan-perakuan Jawatankuasa tersebut demi memacu gerakanperubahan dan menyemarakkan usaha mencapai kecemerlangan. Lantaran tuntutan perubahan yangdemikian mendesak, Jawatankuasa yang terdiri daripada para cendekiawan berpengalaman danmewakili pelbagai bidang kepakaran serta dipimpin oleh Tan Sri Dato Dr. Wan Mohd. Zahid binMohd. Noordin, hanya diberikan enam bulan untuk menyiapkan kerja besar ini.

  Sayugialah saya merakamkan penghargaan seikhlasnya dan mengucapkan syabas kepadaJawatankuasa yang bukan sahaja telah berjaya menyempurnakan tugasan ini dalam tempoh masayang sedemikian singkat, malah berupaya pula menyiapkan sebuah Laporan yang komprehensifberserta dengan perakuan-perakuan yang dapat memandu perencanaan kita ke arah kecemerlanganpendidikan tinggi negara. Kementerian Pengajian Tinggi akan meneliti dengan serius segala pandangandan perakuan Jawatankuasa dan akan berikhtiar sebaik-baiknya untuk melaksanakannya, terutamanyaperakuan-perakuan yang disenaraikan sebagai mendesak dan menuntut tindakan segera.

  Akhirnya saya berharap agar ahli-ahli Jawatankuasa akan terus menyumbang kepada usaha murniini. Pengalaman dan kebijaksanaan ahli-ahli Jawatankuasa sangatlah bernilai kepada KementerianPengajian Tinggi dalam melaksanakan segala pandangan dan perakuan yang tergarap di dalamLaporan ini.

  Sekian, terima kasih.

  DATO DR. HAJI SHAFIE BIN HAJI MOHD SALLEHMenteri Pengajian Tinggi Malaysia 18 Julai 2005

  KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIABLOK E3, PARCEL EPUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN62505 PUTRAJAYA

  Tel : 03-88835000Faks : 03-88891327Web : http://www.mohe.gov.my

 • Langkah-Langkah Ke Arah Kecemerlangan

  xvi ixv i ixv i ixv i ixv i i

  JJJJJ awatankuasa Mengkaji, Menyemak dan Membuat Perakuan TentangPerkembangan dan Hala Tuju Pendidikan Tinggi Malaysia telah ditubuhkan oleh YangBerhormat Dato Dr. Haji Shafie bin Haji Mohd. Salleh, Menteri Pengajian Tinggi Malaysiapada 17 Januari 2005 untuk menjalankan kajian status pendidikan tinggi negara dalam konteksperkembangan pendidikan tinggi

Recommended

View more >