laporan kertas cadangan kajian tindakan

Download Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

Post on 03-Jun-2018

240 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  1/38

  KURSUS KAJIAN TINDAKAN

  PENULISANKERTAS CADANGAN

  KAJIAN TINDAKAN

  DR. MAIMUNAH MUDASEKTOR PENYELIDIKAN DAN PENILAIAN ,

  BPPDP

  25 JUN 2014

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  2/38

  KITARAN KT

  MEREFLEK

  ANALISISDATA

  MELAKSANAKANTINDAKAN

  GELUNG 1

  GELUNG 2

  TINJAUAN AWAL:KUTIPAN DATA

  MERANCANGTINDAKAN

  PENILAIAN:KUTIPAN DATA

  ANALISISDATA

  http://localhost/var/www/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.dochttp://localhost/var/www/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.dochttp://localhost/var/www/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.dochttp://localhost/var/www/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.dochttp://localhost/var/www/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.doc
 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  3/38

  MEREFLEK

  Muhassabah/Mereflek

  bagi melihat kekuatan &

  kelemahan P&P sendiri

  BERTINDAK

  Melaksana tindakan bagi

  mengatasi masalah yang

  menjadi fokus

  MEMERHATIMengumpul dan

  menganalisis data bagi

  menilai keberkesanan

  tindakan

  GELUNG1

  TINJAUAN AWAL

  Pengumpulan data awal

  bagi mengesahkan &

  mengenalpasti isu

  sebenar

  Mengenalpasti fokus isu

  yang menjadi keprihatinan

  MEREFLEK

  MERANCANG

  BERTINDAK

  MEMERHATI

  MERANCANGMerancang tindakan/

  intervensi bagi

  mengatasi masalah

  yang dihadapi/difokus

  GELUNG 2

  KE GELUNGSETERUSNYA

  PROSES KAJIAN TINDAKAN

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/My%20Documents/POWERPOINT/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/KT/Refleksi%20P&P.doc
 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  4/38

  Contoh soalan untuk refleksi bersama

  Apakah masalah dalam kelas/saya? mengapa?

  Bagaimana masalah itu boleh ditangani dan

  diselesaikan?

  Apakah strategi yang perlu digunakan danbagaimana?

  Bagaimana saya menilai keberkesanan strategisaya?

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  5/38

  Peringkat Tinjauan AwalData awal dikutip untuk membantu

  penyelidik mengenal pasti fokuskajian

  Peringkat PenilaianData hasilan dikutip untuk menilai

  keberkesanan tindakan intervensiyang telah diambil

  TUJUAN KUTIPAN DATA

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  6/38

  Membantu penyelidik menjalankan kajian

  dengan lebih terancang

  PENULISAN KERTAS CADANGAN

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  7/38

  Apakah tajuk kajian?

  Apakah isu yang dikenal pasti?

  Apakah objektifnya?

  Bagaimanakah kita akan melaksanakan

  kajian?

  Berapa lamakah tempoh pelaksanaanya?

  Berapakah kos yang diperlukan?

  KERTAS CADANGAN ???

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  8/38

  Tiada format khusus

  Wujud penyelarasan negeri/BPPDP

  ASAS FORMAT

  1. Tajuk Kajian

  2. Nama Penyelidik/ Pasukan

  3. Nama Sekolah dan alamat

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  9/38

  4.0 Refleksi P&P yang lalu

  5.0 Isu Keprihatinan

  6.0 Objektif Kajian

  7.0 Kumpulan Sasaran

  8.0 Cadangan Pelaksanaan Kajian

  9.0 Jadual pelaksanaan

  10.0 Kos kajian

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  10/38

  Menyebabkan wujud masalah dalam

  pekerjaan guru sendiri

  Tajuk ditentukan dengan mengenal pasti

  kemahiran yang ingin dikaji

  Tajuk hendaklah ringkas, mengandungihala tuju kajian, tindakan dan sasaran

  kajian

  1. TAJUK KAJIAN

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  11/38

  Mengenal pasti kemahiran / masalah yang akan dikaji

  Dinyatakan dengan ringkas dan mengandungi hala tuju;

  masalah; sasaran, program dilaksana.

  Hendaklah tepat & padat ( sebaiknya tidak lebih

  daripada 12 patah perkataan)

  TAJUK KAJIAN

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  12/38

  TERBAIK

  Memperkaya Kosa Kata Pelajar Tingkatan 4 Bestari

  Dengan menggunakan Program Sehari Selembar

  Benang dan Program 200-4

  Program sehari selembar benang: Memperkaya Kosa

  kata pelajar tingkatan 4 Bestari.

  SEDERHANA

  Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata PelajarTingkatan 4 Bestari

  LEMAH

  Meningkatkan Penguasaan Bahasa Malaysia.

  TAJUK KAJIAN

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  13/38

  Catatkan nama penuh penyelidik

  Nama kumpulan-sekiranya dibuat secaraberkumpulan

  3. NAMA SEKOLAH

  SMK Seri Mahkota, Umbai, 77300 Merlimau

  Melaka

  2.NAMA PENYELIDIK / SEKOLAH

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  14/38

  merupakan muhasabah diri dan menilaikembali pengajaran yang lalu.

  Mengandungi:

  a) Tema/ masalah/ isu keprihatinan- guru

  - murid

  - isi kandungan pelajaran

  - persekitaran

  b) Refleksi pengalaman P&P lalu

  4.0 Refleksi P&P lalu

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  15/38

  4. REFLEKSI P&P LALU

  4.1 Ingat kembali pengalaman P&P yg lalu4.2 Kaitkan pengalaman lalu dengan perkarautama dalam P&P :

  4.2.1 Apa yang guru telah jalankan semasamelaksanakan pengajaran

  4.2.2 Apa masalah-masalah murid-murid dan guru

  berhubung menyampaikan isi kandunganmata pelajaran

  4.3 Rujuk kepada data yang dikumpul serta yangtelah dianalisis seperti markah ujian,semakan buku latihan, temu bual,pemerhatian dalam kelas

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  16/38

  4.4 Nyatakan perasaan berkaitan perkara / topik

  P&P / permasalahan yang ingin diperbaiki

  4.5 Tindakan/sikap pelajar yang membawa

  kepada permasalahan tersebut

  4.6 Refleks tentang diri guru

  (Cara P&P: persepsi terhadap pelajar &perkara lain yang berkaitan dengan

  permasalahan tersebut)

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  17/38

  Sewaktu saya menyemak karagan murid

  Tingkatan 4 Bestari, saya rasa sunguh terkejut

  kerana saya dapati, walaupun mereka sudah

  berada di menengah atas, tahap penguasaan kosakata dalam kalangan murid ini sunguh terhad.

  Selain itu masih terdapat ramai murid yang

  melakukan kesilapan ejaan.

  ..murid bina ayat tergantung.

  sekiranya tak betulkan keadaan ini..prestasi BM

  merosot.

  4. REFLEKSI P&P LALU

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  18/38

  5. Isu Keprihatinan / Fokus Kajian

  Fokuskan kepada SATU daripada beberapamasalah yang telah dinyatakan dalam refleksi

  pengajaran dan pembelajaran

  Dalam SATU masalah itu, cerakinkan lagiapakah sub-masalahnya

  Apakah cadangan aktiviti/intervensi yang

  hendak dijalankan

  Jika masalah ini tidak diselesaikan apakahperkara-perkara yang dijangka akan berlaku.

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  19/38

  FOKUS KAJIAN

  Fokus yang menjadi masalah

  Apakah yang menjadi masalah/ isunya?

  Proses:

  Tentukan tema/ isu keprihatinan kajian/

  masalah

  Rumuskan masalah yang dikenalpasti

  daripada refleksi yang dibuat

  5.0 ISU KEPRIHATINAN

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  20/38

  Contoh : Walaupun saya mengesan banyak masalah yang

  dihadapi oleh pelajar saya, saya hanya akan fokuskan

  kajian ini kepada masalah penguasaan kosa kata.Pelajar saya mempunyai kosa kata yang sangat terhad.

  Saya akan fokuskan kepada kesilapan yang sering

  dilakukan oleh pelajar iaitu :

  i. Kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat.ii. Menggunakan kosa kata yang berulang-ulang

  dalam satu ayat dan

  iii.Murid tidak dapat menulis ayat yang gramatis.

  Dengan membantu mereka memperkayakan kosa kata,saya yakin mereka boleh membina ayat dengan tepat,

  jelas dan gramatis dan sekali gus membantu mereka

  lulus dengan baik semasa menjawab Kertas 1 Bahasa

  Melayu SPM.

 • 8/12/2019 Laporan Kertas Cadangan Kajian Tindakan

  21/38

  Berkait dengan masalah

  Objektif Am

  - lebih luas

  Objektif Khas/Khusus

  - boleh diukur- dinilai semasa menjalankan aktiviti/tindakan

  6.0 OBJEKTIF KAJIAN

 • 8/12/2019 Lapor