laporan futsal

Upload: fendi-siddiq

Post on 20-Feb-2018

254 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 LAPORAN FUTSAL

  1/11

  Laporan Pertandingan Futsal Tahun 6

  Memandangkan para murid Tahun 6 Sekolah Kebangsaan Seremban Jaya 2 telah

  menamatkan UPSR mereka, bagi mengisi kekosongan masa di sekolah, guru- guru telah

  menyediakan pelbagai program yang beraedah dalam usaha memupuk semangat !ati diri

  dan disiplin dalam kalangan murid murid"

  #ntara program yang beraedah tersebut adalah pertandingan utsal lima sebelah bagi

  kategori lelaki dan perempuan" Program ini berlangsung selama tiga minggu berikutan

  beberapa kekangan yang berlaku antaranya aktor !erebu dan perubahan !adual program

  Tahun 6"

  Program ini mensasarkan murid untuk memupuk semangat beker!asama dan saling

  membantu dalam kumpulan untuk men!aringkan gol demi kemenangan pasukan mereka"

  Selain ini, program ini !uga dapat mendisiplinkan murid untuk mematuhi syarat

  permainan dan mematuhi masa perla$anan" Pertandingan ini !uga se%ara tidak langsung

  menga!ar para murid sistem perla$anan liga dengan lebih berkesan"

  Strategi perlaksanaan saya adalah berperingkat" Pada peringkat a$al saya telahber!umpa Pengelola #kti&iti Pas%a UPSR, Pn" 'urhasyida bte #bdullah Sani untuk

  bertanyakan program yang sesuai untuk dian!urkan kepada para murid Tahun 6" Pada

  $aktu itu masalah !erebu masih melanda negara kita" Kemudian, saya berbin%ang

  bersama mentor internship, Pn" Kala (e&i untuk meminta pendapat, persetu!uan dan

  bimbingan bernas dari beliau" Maka kertas ker!a telah disediakan dan telah mendapat

  kelulusan dari )uru *esar, satu taklimat ringkas bersama murid- murid Tahun 6

  diadakan" Ternyatan para murid amat gembira dengan program yang bakal mereka

  hadapi"

  Program ini berlangsung selama empat hari, tetapi bukan pada hari yang berterusan

  kerana kekangan utama adalah aktor !erebu" (emi memastikan tiada kompilasi

  pernaasan berlaku dan memudaratkan murid, akhirnya program ini sentiasa bertangguh"

 • 7/24/2019 LAPORAN FUTSAL

  2/11

  'amun bergitu, program ini tetap ber!aya diselesaikan dalam tempoh internship seperti

  yang telah ditetapkan pihak unit praktikum +P)KRM"

  *erdasarkan pemerhatian dan pengalaman saya, saya berasa bangga kerana setiap

  ob!ekti yang saya senaraikan telah ber!aya di%apai sepan!ang program ini berlangsung"

  Sikap yang ditun!ukkan para pemain amat memuaskan hati saya" Tiada ke%ederaan dan

  kompilasi kesihatan yang serius kepada murid, namun ahli !a$antankuasa ke%ederaan

  saya sentiasa dalam keadaan siap siaga"

  Ra!ah " *antuan ke%emasan dan ke%ederaan SKSJ2

 • 7/24/2019 LAPORAN FUTSAL

  3/11

  Semangat kesukanan yang !itu !uga ditun!ukkan para murid apabila mereka

  mematuhi !adual perla$anan seperti masa yang ditetapkan" Selain itu tiada perbalahan

  berlaku sekaligus menyebabkan saya melabel murid- murid Tahun 6 ini telah matang dari

  aspek perbuatan dan tingkah laku"

  Ra!ah 2" *ertandingan berlangsung dengan lan%ar

 • 7/24/2019 LAPORAN FUTSAL

  4/11

  Program utsal ini !uga dapat men%ungkil bakat murid dalam permainan utsal

  seterusnya men%adangkan murid berkenaan untuk diketengahkan apabila mereka ke

  sekolah menengah kelak"

  Ra!ah " .arid menun!ukkan bakat bermain utsal

  Tidak dilupakan !uga penghargaan dan sokongan yang ditun!ukkan oleh para guru

  SKSJ2 dalam membantu saya bagi meli%inkan lagi pelaksanaan program utsal ini" (ari

  persiapan padang sehingga penyampaian hadiah, bak kata pepatah, berat sama dipikul,

 • 7/24/2019 LAPORAN FUTSAL

  5/11

  ringan sama di!in!ing, Sememangnya siat saling membantu yang diton!olkan para guru

  dapat men!adi ikutan kepada murid- murid"

  Ra!ah /" 0ikgu Khairul membantu saya mempersiapkan padang

  Setelah selesai pertandingan utsal yang berlangsung selama empat hari, maka

  tempat pertama, kedua dan ketiga bagi kategori lelaki dan perempuan telah diputuskan"

  *erikut adalah gamba- gambar penyampaian hadiah yang disampaikan oleh )uru

  Penolong Kanan Kokurikulum dan 1al h$al Murid"

 • 7/24/2019 LAPORAN FUTSAL

  6/11

  Ma!lis penyampaian hadiah kategori lelaki

  Ra!ah 6" Tempat pertama

 • 7/24/2019 LAPORAN FUTSAL

  7/11

  Ra!ah 3" Tempat kedua

  Ra!ah 4" Tempat ketiga

  Ma!lis penyampaian hadiah kategori perempuan

 • 7/24/2019 LAPORAN FUTSAL

  8/11

  Ra!ah 5" Tempat pertama

 • 7/24/2019 LAPORAN FUTSAL

  9/11

  Ra!ah " Tempat kedua

 • 7/24/2019 LAPORAN FUTSAL

  10/11

  Ra!ah " Tempat ketiga

  'amun bergitu, beberapa kekurangan dan kelamahan telah saya kenalpasti"

  #ntaranya ialah tiada sistem siaraya yang sistematik" Ketiadaan bekalan kuasa elektiksehingga ke padang untuk kegunaan speaker dan alat pembesar suara yang tidak

  berungsi menyukarkan kami untuk membuat pengunguman" Selain itu, pengiklanan

  kami yang lemah menyebabkan sebahagian guru tidak tahu apa yang berlaku di padang"

  7ang terakhir, keadaan pemain dan penyokong yang bising mengganggu proses

  pembela!aran dan penga!aran yang berlaku di blok akademik yang berhampiran dengan

 • 7/24/2019 LAPORAN FUTSAL

  11/11

  padang"

  8leh yang sedemikian, saya telah memikirkan beberapa penambahbaikan yang harus

  dilakukan pada masa akan datang bagi melan%arkan lagi proses pertandingan seperti ini"

  #ntaranya ialah melantik ahli ka$atankuasa khusus untuk mengendalikan sistem siaraya"

  Selain itu, pengiklanan bukan saha!a setakat se%ara tradisional di papan- papan

  kenyataan, bahkan di dalam media sosial $arga SKSJ2 seperti 9hatsapp dan Telegram"

  Tambahan lagi, ka$alan murid oleh guru- guru yang terlibat amat dihargai demi

  memastikan murid dalam keadaan terka$al dan menimbulkan bunyi bising luar ka$alan"

  Sebagai kesimpulan, saya ingin mengu%apkan ribuan terima kasih kepada semua

  pihak yang telah terlibat :pihak pentadbir, guru-guru, tukang kebun sekolah;dan memberi

  sumbangan dari segi kudrat, masa dan ringgit dalam men!ayakan program ini" Selain itu,

  pelbagai ilmu telah saya pela!ari dalam mengelola sesuatu program" Sudah pasti ilmu ini

  amat berguna kerana saya bakal men!adi guru kelak" Sudah pasti ilmu seperti ini perlu

  lebih saya terokai dengan %ara pelaksanaan praktikal dan berkongsi dengan rakan se!a$at

  yang lain, Sekian terima kasih"

  (isediakan oleh< (isahkan oleh