laporan bengkel pendedahan format

Click here to load reader

Post on 07-Jul-2018

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Laporan Bengkel Pendedahan Format

  1/12

  Bengkel Pendedahan Format Baharu Matematik UPSR Tahun 2016, Panitia Matematik   2016

  SEKOLAH KEBANGSAAN LONG GANG 96900 BELAGA, SARAWAK.

  TAKLIMAT PANITIA MATEMATIK

  BENGKEL PENDEDAHAN FORMAT BAHARUMATEMATIK UPSR TAHUN 2016 BIL 1/2016

  TARIKH: 28 JANUARI 2016 MASA: 1!0 PETANG

  TEMPAT: BILIK GURU

  1

  BELAGA

 • 8/18/2019 Laporan Bengkel Pendedahan Format

  2/12

  Bengkel Pendedahan Format Baharu Matematik UPSR Tahun 2016, Panitia Matematik   2016

  TAKLIMAT PANITIA MATEMATIK

  BENGKEL PENDEDAHAN FORMAT BAHARU MATEMATIK UPSR TAHUN 2016

  BIL 1/2016

  TARIKH: 28 JANUARI 2016

  MASA: 1!0 PETANG

  TEMPAT: BILIK GURU

  KEHADIRAN:

  1. E". W. M#$% F&'()* F'+' B'" W. K-&)*(&&" 2. P". M)-" M&" !. E". M#)) M&%'"

  AGENDA

  1. K&+&K&+& A*)&" K-+)& P&"'+'&.

  2. AJK B-"-* F#&+ B&$&) M&+-&+' UPSR T&$)" 2016

  !. A+)3&& P#&.

  . H&*H&* L&'".

  2

 • 8/18/2019 Laporan Bengkel Pendedahan Format

  3/12

  Bengkel Pendedahan Format Baharu Matematik UPSR Tahun 2016, Panitia Matematik   2016

  1.0 KATAKATA ALUAN PENGERUSI

  1.1 P-"))' -"&*)&*)&" -$&%'&" -)& )) M&+-&+' T&$)$ 6 - +&*'&+ 4-"-* '"'.

   

  2.0 AJK BENGKEL FORMAT BAHARU MATEMATIK UPSR TAHUN 2016

  2.1 L'$&+ L&5'&".

  M&*)&": S-)& )) +-*'4&+7

  !.0 ATURARA PROGRAM

  :00& : M)'% -"%&+&&" %'' %' %-;&".

  :20& : M)'% -"&4'* +-5&+ %&" 4--%'&.

  :!0& : N %&" =I4) P-+';')>.

  :0& : SLOT 1: E". B#-< J&&.

  10.00& : REHAT

  10.20& : M-"#"+#" K*'5 P%P M&+-&+' T&?):M-")& U"'+ U)&"7

  10:0& : SLOT 2: E". P$'*'5 B$, E". M#&)) M&%'", P". M)-" M&"

    %&" E". W. M#$% F&'()* F'+' W. K-&)*(&&".

  1:005 : TAMAT

  T'"%&&": S-+'&)&$&7

  M&*)&": S-)& )) &+& 5-*&?&&" M&+-&+'7

  .0 HALHAL LAIN.

  .1 K-+)& P&"'+'& M&+-&+' -"$&&5&" -?&&&

 • 8/18/2019 Laporan Bengkel Pendedahan Format

  4/12

  Bengkel Pendedahan Format Baharu Matematik UPSR Tahun 2016, Panitia Matematik   2016

  LAPORAN

  BENGKEL PENDEDAHAN FORMAT BAHARU

  MATEMATIK UPSR 2016

  SK LONG GANG BELAGA, SARAWAK.

  1.0 PENGENALAN

  Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Lembaga Peperiksaan Negara telah

  mengubah format soalan ujian bagi semua mata pelajaran Ujian Penilaian Sekolah Renah !UPSR"

  mulai tahun 2#1$% Perubahan format soalan ini aalah bersesuaian engan Kurikulum Stanar

  Sekolah Renah !KSSR" yang menggantikan Kurikulum &ersepau Sekolah Renah !K&SR"%

  Matlamat Kurikulum Stanar Sekolah Renah aalah untuk melahirkan muri yang mampu

   berfikir paa aras yang tinggi alam membuat sesuatu keputusan serta tinakan untuk men'apai

  tahap kemajuan yang tinggi% (leh itu) format soalan baharu aalah berfokuskan kepaa Kemahiran

  &erfikir *ras +inggi !K&*+" bagi men'apai matlamat KSSR% Muri tahun ini merupakan batch

   pertama yang menuuki UPSR format baharu an ini merupakan satu 'abaran yang besar i mana

  muri an juga guru tiak mengetahui bentuk an tahap kesukaran soalan yang akan ija,ab nanti%

  (leh itu) peneahan peringkat a,al kepaa muri an juga guru terhaap format baharu UPSR 

  Matematik amat penting sebagai perseiaan a,al menghaapi UPSR paa tahun ini%

  2.0 BUTIR-BUTIR BENGKEL PENDEDAHAN FORMAT BAHARU

  MATEMATIK UPSR TAHUN 2016

  -ari . Selasa

  +arikh . 3 /ebruari 2#1$

  Masa . 0.3am  1.##pm

  +empat . e,an Serbaguna SK Long ang%

  Penyertaan . Semua Muri +ahun $ an Muri 4*

  Pen'eramah . 5n% &roery 6agark 

  /asilitator . 5n% 7% Moh /ai8ul /itri) 5n% Mousu Maing) Pn% Mureng

   

  9

 • 8/18/2019 Laporan Bengkel Pendedahan Format

  5/12

  Bengkel Pendedahan Format Baharu Matematik UPSR Tahun 2016, Panitia Matematik   2016

  3.0 ATURCARA BENGKEL PENDEDAHAN FORMAT BAHARU

  MATEMATIK UPSR TAHUN 2016

  S5L*S*. 3 /5&RU*R: 2#1$

  0.##am . Muri menaftarkan iri i e,an%

  0.2#am . Muri mengambil tempat an berseia%

  0.3#am . Nyanyian lagu ;Negaraku< an ;:bu Perti,iku

 • 8/18/2019 Laporan Bengkel Pendedahan Format

  6/12

  Bengkel Pendedahan Format Baharu Matematik UPSR Tahun 2016, Panitia Matematik   2016

  &5N*-*R:.

  >ik Nur ?ahiah Sobri

  *6K P* S:[email protected]>.

  5n% Philip &raoh

  *6K M*K*N*N.

  5n% elayang Riyong

  Pn% 6eliah Mering

  *6K P5N=5:**N &*-*N &5NK5L.

  5n% 7% Moh /ai8ul /itri & 7% Kemarul8aman

  *6K 6URU*M&*R.

  5n% 7% Moh /ai8ul /itri & 7% Kemarul8aman

  *-L:A*-L:.

  uru Matematik 

  .0 KOS PERBELANJAAN

  B!". P#$%&$& K'&()!)! H&$*& S#'(!)

  +RM

  P#$#"&(&&(

  +RM

  1% Sijil 1# keping 3%## 3#%##

  2% Kertas *9 2 set 13%## 2$%##

  3% 7hitboar Marker 9 batang 9%## 1$%##

  9% *ir mineral 1 kotak 12%## 12%##

  J'/"& 4.00

  6.0 IMPLIKASI BENGKEL

  $

 • 8/18/2019 Laporan Bengkel Pendedahan Format

  7/12

  Bengkel Pendedahan Format Baharu Matematik UPSR Tahun 2016, Panitia Matematik   2016

  &engkel ini ilihat memberi kesan yang positif kepaa guru an juga muri% &agi guru yang

  terlibat) mereka apat memahami engan lebih menalam bagaimanakah rupa bentuk soalan serta

  kanungan yang perlu aa alam sesuatu soalan% uru juga apat meningkatkan keyakinan setelah

   berjaya memberi 'eramah kepaa muri% uru kelihatan penuh keyakinan an semangat setelah

  selesai memberi 'eramah% :ni telah memberikan kesan yang baik ari aspek psikologi guru untuk 

  membantu 'alon UPSR menuuki UPSR paa tahun ini% &agi muri atau 'alon UPSR) mereka

  telah sear betapa men'abar soalan yang bakal ija,ab oleh mereka paa UPSR nanti% :ni telah

  me,ujukan satu 'abaran an meningkatkan semangat muri untuk belajar lebih gigih% Muri juga

  apat memahami konsep K&*+ yang iterapkan paa setiap soalan yang ikemukakan% engan itu)

  iharap muri akan berusaha untuk menguasai kemahiranAkemahiran K&*+ yang akan iterapkan

  alam soalan yang akan ikemukakan%

  .0 CABARAN DAN MASALAH

  >abaran yang paling besar ialah penyeiaan bahan bengkel i mana guru mempunyai

  maklumat yang terha% uruAguru Matematik bekerjasama menapatkan maklumat untuk ijaikan

   bahan bengkel an iharap apat memberi kesan yang baik kepaa muri% uru juga mempunyai

  masalah ari aspek pengalaman kerana format ujian baharu% uru tiak apat memberi tips yang

   jelas tentang bentuk an tahap kesukaran soalan kerana belum aa soalan sebenar seperti UPSR 

  yang lepas sebagai rujukan% Masa yang aa juga tiak men'ukupi untuk memastikan perjalanan

   program berjalan engan lebih baik% Masa amat terha i mana guru tiak apat memberikan

  'eramah engan lebih terperin'i bagi sesetengah perkara% -al ini amat merugikan muri seterusnya

  memberi kesan kepaa penguasaan mereka%

  .0 CADANGAN

  0

 • 8/18/2019 Laporan Bengkel Pendedahan Format

  8/12

  Bengkel Pendedahan Format Baharu Matematik UPSR Tahun 2016, Panitia Matematik   2016

  Untuk menambaihAbaik bengkel ini paa masa akan atang) pengisian bengkel boleh iisi

  engan tiga slot% Slot pertama aalah penerangan tentang format soalan seperti bilangan soalan%

  alam slot ini juga boleh iterangkan 'ara penyoalan) perbenaraan kata yang igunakan alam

  membentuk soalan an perkaitan markah engan tahap kesukaran soalan% Slot keua pula iisi

  engan teknik menja,ab seperti 'ara memahami soalan) 'ara serta kaeah pengiraan yang senang

  ikuasai oleh muri% Slot 3 pula merupakan bengkel menja,ab soalan i mana muri iberi masa

  menja,ab soalan an perbin'angan menapatkan ja,apan akan ilakukan% Perseiaan ari segi

   perlatan yang lengkap perlu ipertingkatkan supaya bengkel berjalan engan lan'ar an se'ara tiak 

  langsung apat meningkatkan motiBasi muri untuk mengikuti bengkel se'ara psikologinya% uruA

  guru yang menjai pen'eramah perlu berseia lebih a,al seperti men'ari maklumat lebih a,al

  untuk ikongsik