lampiran a

of 17 /17
0 LAMPIRAN A PENGENALAN KEPADA ADOBE PHOTOSHOP CS5 Nor Syazwani Mat Salleh 2/26/2012

Author: nazarul-fazreen

Post on 14-May-2015

305 views

Category:

Art & Photos


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.LAMPIRAN A PENGENALAN KEPADAADOBE PHOTOSHOP CS5Nor Syazwani Mat Salleh2/26/20120

2. Lampiran A Adobe Photoshop CS51.1 APAKAH ITU ADOBE PHOTOSHOP CS51) Adobe Photoshop CS5 adalah perisian yang digunakan untuk mengubah suai gambar atau imej kepada pelbagai bentuk mengikut cita rasa dan kreativiti pengguna yang dicipta oleh Adobe Systems.2) Kelebihan dari CS5 ini ialah merupakan produk ini yang memang dikhususkan bagi jurugambar profesional, jurugambar pertengahan yang ingin menceburi bidang Foto, Design Graphic dan Web Designer.3) Perkara-perkara baru dalam Photoshop CS5 antara lain: Ada Panel baru untuk konfigurasi (adjustment panel) Panel buat Masking dimana memudahkan si pengguna untuk meningkatkankerja edit adanya "Enhanced color-correction technology" memberi kemudahan dalamproses seleksi Lebih maju dalam pengolahan file raw ( File gambar ukuran besar ) Integrasi dengan Adobe Photoshop Lightroom System edit "workflow" yang akan memudahkan dalam proses mengedit. Untuk printing ukuran besar (Print very large image) dapat dilihat dalammode preview sebelum proses print4) Beberapa ciri utama Adobe Photoshop CS5 seperti Bar Menu (Menu Bar), Bar Tajuk (Title Bar), Bar Pilihan (Options Bar), Kotak Alatan (Toolbox) dan sebagainya.5) Selain daripada itu, Adobe Photoshop CS5 ini mempunyai alatan tambahan iaitu The Quit Selection Tool yang mana mengandungi menu The Magic Wand Tool.6) Adobe Photoshop CS5, mempunyai satu butang Quick Mask (toggle), dan Pilihan untuk menukar Mod Skrin Standard, Maksimum dan Skrin Penuh, dan berkongsi pada butang yang sama. Ke semua itu dikumpulkan ke dalam drop-down list.7) Adobe Photoshop CS5 juga, mempunyai dua alatan tambahan iaitu Alatan Palet 3D (3D Tool Palettes) dan (3D Rendering Tools). Walau bagaimanapun, penggunaan alatan 3D ini boleh digunakan setelah pengguna memasukkan Photoshop Extended.1 3. Lampiran A Adobe Photoshop CS5 1.2 MEMBUKA FAIL BARU1. Pada paparan Photoshop, klik FILE >NEW Rajah 1.1 Membuka fail baru Photoshop2. Paparanseperti di sebelah akandipaparkan.Anda boleh mengubah saiz halaman baru andamengikut kesesuaian yang anda kehendaki. Rajah 1.2 Membuka fail baru Photoshop 1.3 PAPARAN ANTARAMUKA ADOBE PHOTOSHOP CS5 Skrin perisian Adobe Photoshop CS5 yang telah dibuka seperti berikut: Bar Menu (Menu Bar) Kotak alatan (Toolbar) Gambar Nama Gambar. Tetingkap Palet (window Palettes)Rajah 1.3 Paparan Jendela kerja Adobe Photoshop CS5 2 4. Lampiran A Adobe Photoshop CS5FUNGSI FUNGSI TETINGKAP DAN ALATAN BAGI PHOTOSHOP CS5 1.4 TETINGKAP PALET (palettes)A. Tetingkap Palet Color- Tetingkap ini mengandungi bar kawalanuntuk mengubahsuai warna yang akandigunakan sebagai warna latar hadapandan belakangB. Tetingkap Palet Swatches- Tetingkap ini menyediakan pilihan warnayang telah siap dicampurkan dari pecahanwarna spektrum RGB atau CMYK.- Pemilihan sebarang warna pada tetingkapini akan mengubah warna latar hadapanyang terdapat pada kotak alatan (Toolbox)C. Tetingkap Palet Styles- Tetingkap ini membolehkan penggunauntuk melihat, memilih dan menggunakanpreset layer styles.- Pengguna boleh menggunakan stylesdalam palet tersebut atau boleh membuatpalet sendiri dengan Create New Styleicon.D. History- Tetingkap ini memegang segala maklumatgerak kerja yang kita lakukan di dalamsesuatu proses kerja.- Tetingkap ini berperanan sebagai undopada menu edit yang membenarkanpengguna balik kepada langkah asal hanyasekali sahaja.- Tetingkap Palet History ini membenarkankita berpatah balik kepada gerak kerja yangkita perlukan lebih daripada satu langkah.3 5. Lampiran A Adobe Photoshop CS5E. Adjustments- Penyesuaian lapisan memberikan andakemampuan untuk melaksanakan kesankepada sekelompok lapisan di Photoshop,dan kemudian anda boleh mengedit kesanyang kemudian, sambil menjaga lapisanasal.F. Layer- Tetingkap ini mengandungi bilangan layeratau lapisan yang digunakan untukmembentuk sesuatu imej atau reka bentuk.- Ianya boleh digambarkan sebagai konseplut sinar (transparency), tindih-menindihyang mana setiap layer adalah lut sinar danbertindih di antara satu sama lain.4 6. Lampiran A Adobe Photoshop CS5A Layer Visibility- Mata menunjukkanH Link Layers Dapat digunakan untukbahawa lapisan yang dipilih kelihatan. Klik menyambung lapisan bersama-samaatau mematikan untuk melihat ataumenyembunyikan lapisan.B Layer Locking Options Klik ikon tempat-I Layer Styles Jika sebuah lapisantempatpersegiuntuk mengunci memiliki gaya, sebuah F ikonTransparency; klik ikon brush untuk menunjukkan di bahagian bawah paletmengunci Gambar, klik pada ikon anakLayers. Klik segi tiga hitam kecil untukpanah untuk mengunci posisi tersebut; klikmelihat pilihan-pilihan gayaikon kunci untuk mengunci semua pilihan.C Layer Blending Mode Mendefinisikan J Layer Mask Gambar grayscale, denganbagaimana piksel lapisan itu disatukanbahagian-bahagian dicat hitamdengan piksel yang mendasari pada tersembunyi, bahagian dicat padagambar. Dengan memilih mod blending menunjukkan putih, dan bahagian dicattertentu dari menu dropdown anda bolehwarna abu-abu menunjukkan pada pelbagaimembuat pelbagai kesan khas.peringkat transparensi.D Fill Dengan menaip nilai atau mengheret K Layer Set Pilihan ini akan membantuslider, anda boleh menentukan transparensiuntuk menetapkan foto dengan beberapagambar tersebut. Lapisan Palet warnalapisan. Klik ikon untuk membuat foldergambar atau objek untuk beberapa lapisan.E Opacity Dengan menaip nilai atau L Create New Fill or Adjustment Layer mengheret slider, anda boleh menentukan Memiliki opacity yang sama dan pilihantransparensi dari seluruh lapisan.blending mode sebagai lapisan gambar danbolehdisusun semula, dihapuskan,tersembunyi, dan digandakan dengan carayang sama sebagai lapisan gambar. Klikicon dan pilih pilihan untuk membuat layerbaru atau mengisi penyesuaian.F Layer Lock Ikon menunjukkan bila layer M Create New Layer Klik ikon ini untukdikunci dan menghilang ketika dibuka. Klikmembuat layer barudua kali pada ikon untuk membuka lapisan.G Layer Options Menu Klik segi tiga hitamN Delete Layer -Untuk menghapuskanuntuk melihat pilihan-pilihan berikut: Newlayer, pilih layer dalam Layers palette danLayer, Duplicate Layer, Padam Layer, Layertarik (drag) ke dalam trash can iconProperties, dan lain-lain. Beberapa pilihandisajikan sebagai ikon di bahagian bawahpalet Layers. Jadual 1.1 Penerangan mengenai tetingkap lapisan (layers) 5 7. Lampiran AAdobe Photoshop CS51.5 KOTAK ALATAN (toolbox) Jadual 1.2 Ikon-ikon yang terdapat pada kotak alatan Adobe Photoshop CS56 8. Lampiran A Adobe Photoshop CS5 1.5.1 Alatan pilihan (Selection Tools)1. Marquee ToolIkon ini membolehkan pengguna membinakawasan pilihan (selection) pada imej.Terdapat 4 jenis marquee iaitu: Rectangular Marquee Digunakan untuk memilihkawasan imejsecara segi empat tepat Elliptical Marquee Digunakan untuk memilihkawasan imejsecara membulat Single Row MarqueeDigunakan untuk memilih kawasan imej secaramembaris Single Column MarqueeDigunakan untuk memilih kawasan imej secaralajur2. Move ToolIkon ini membolehkan pengguna mengalihkankedudukan sesuatu imej dari lokasi asal kelokasi lain.3. Lasso ToolLasso Tool digunakan untuk mengaktifkankawasan pilihan yang berbentuk tidakkhusus atau sukar seperti bentuk manusia,binatang dan sebagainya.Terbahagi kepada 3 iaitu: Lasso ToolDigunakan untuk membina kawasan pilihansecara lakaran tangan dengan menggunakantetikus Polygonal Lasso ToolMembina kawasan pilihan dengan caramencantumkan titik-titik. Terhad kepadabentuk polygon Magnetic Lasso ToolMembina kawasan pilihan dengan melalukanpointer tetikus kepada kawasan yang hendakdipilih. Kawasan tersebut akan dipilih secaraautomatik.7 9. Lampiran A Adobe Photoshop CS54. Magic Wand Tool- Alat ini digunakan untuk memilih kawasanyang mempunyai warna yang seakan-akanatau hampir sama pada sesebuah imej.- Penetapan julat warna yang dipilih bolehditentukan pada ruangan tolerance di barpilihan bagi ikon Magic Wand.- Setting tolerance yang rendah akanmengehadkan pilihan warna manakala yangtinggi akan memilih julat piksel yang lebihluas.5. Crop ToolAlat ini berfungsi sebagai pemotong bahagianingin dibuang pada sesuatu imej. Slice ToolBerfungsi untuk memotong sesuatu imejmenjadi beberapa imej yang lebih kecil. Inibiasanya dilakukan untuk kegunaan rekabentuk laman web. Slice Select ToolDigunakan untuk mengubah saiz potongansetiap imej tadi.1.5.2 Alat penukaran (Alteration Tools)1. Healing Brush/ Patch/ Color ReplacementTool Spot Healing Brush ToolDigunakanuntuk memperbaikiketidaksempurnaan pada sesuatu imej Healing Brush ToolDigunakanuntukmemperbaikiketidaksempurnaan pada sesuatu imej.Fungsi ini juga membolehkan penyeragamantekstur, pencahayaan serta bayang-bayang. Patch ToolMembolehkan pengguna memperbaiki sesuatukawasan yangtelahdipilih denganmenggantikan kawasan tersebut dengan pikseldaripada kawasan lain. Red Eye ToolDigunakan untuk menukarkan warna padaimej kepada warna yang dikehendaki. 8 10. Lampiran A Adobe Photoshop CS52. Paintbrush Tool Brush ToolFungsinya seperti penggunaan sebatangberus lukisan. Ia digunakan untuk melukisatau mewarnakan sesuatu objek. Warnaditentukan mengikut latar hadapan(foreground). Pencil ToolBerfungsi seperti pensel biasa dan digunakanuntuk menulis, melakar dan melukis sesuatuobjek atau gamba rajah. Color Replacement ToolDigunakan untuk menukarkan warna bahagiantertentu pada imej kepada warna yangdikehendaki.3. Clone Stamp/ Pattern Stamp Tool Clone Stamp Tool Berfungsi untuk menyalin atau menampalsesuatu imej dari satu lokasi ke lokasi yanglain.Alt + KLIK pada bahagian yang hendakdisalin kemudian warnakan pada bahagianyang dikehendaki sepertimana penggunaanPaintbrush Pattern Stamp ToolBerperanan menampal corak yang dipilih padabar pilihan kepada sesuatu imej.Selepas corak dipilih, warnakanpadabahagian yang dikehendaki.4. History Brush/ Art History Brush Tool History Brush ToolBerfungsiuntuk mendapatkan kembalikawasan imej yang telah dipadam ataudiconteng oleh tool-tool lain. Art History Brush ToolMengembalikan kawasan imej yang dipadamatau diconteng secaralebih artistikberdasarkan ruangan Styles yang dipilih di barpilihan.9 11. Lampiran A Adobe Photoshop CS55. Eraser ToolDigunakan untukmemadambahagian-bahagian yang tidak dikehendaki pada imej.Terdapat 3 jenis Eraser Tool iaitu: Eraser ToolDigunakan sebagai pemadam biasa Background Eraser Tool Memadamkan warna latar belakang sesuatuimej. Ianya akan memadam piksel imejberdasarkanpenetapan tolerance dansampling yang dipilih di bar pilihan Magic Eraser ToolMemadamkan piksel imej yang mempunyaiwarna yang seakan sama.6. Gradient/ Paint Bucket ToolFungsi kedua-duanyaadalahuntukmewarnakan kawasan pilihan atau objek. Gradient ToolGradient Tool bersama pilihan LinearGradient di bar pilihan digunakan untukmewarnakan objek secara lorekan warna. Paint Bucket ToolDigunakan untuk mewarnakan sesuatu pilihanataupun objek secara terus, tanpalorekan ton warna7. Blur/ Sharpen/ Smudge Tool Blur Tool Digunakan untuk memberikan kesan kaburpada bahagian tertentu imej mengikut kreativitipengguna. Digunakan untuk mengurangkankejelasan sisi sesebuah imej agar kelihatanlebih realistik. Sharpen ToolDigunakan untuk menjelaskan (sharpen)bahagian-bahagian pada imej yang kabur Smudge ToolMemberikan kesan pada cat atau warna yangbasah kepada imej pengguna. 10 12. Lampiran A Adobe Photoshop CS51.5.3 Alat untuk melukis & pemilihan (Drawing and Selection Tools)1. Path Selection/ Direct Selection Tool Path Selection ToolDigunakan untuk memilih semua anchor point(sila rujuk pada bahagian Pen Tool)pada sesuatu Shape yang telah dihasilkan. Direct Selection ToolUntuk memilih sesetengah anchor point padasuatu shape, Direct Selection Toolboleh digunakan dengan cara klik dan dragpada bahagian yang dikehendaki.2. Dodge/ Burn/ Sponge ToolDodge ToolDigunakan untuk mencerahkan bahagian-bahagian tertentu pada imej mengikutkreativiti penggunaseolah-olah sepertimemberikan kesan pencahayaan padabahagian tersebut. Burn ToolBertindak sebaliknyaiaituuntukmenggelapkan bahagian-bahagianyangdikehendaki oleh pengguna, seakan-akanmemberikan kesan bayang-bayang padabahagian tersebut. Sponge ToolMemberikan kesan seperti mewarnakandengan menggunakan span pada imej.3. Type ToolType Tool digunakan untuk memasukkan tekske dalam imej pengguna. Ia terbahagikepada 4 jenis iaitu: Horizontal Type ToolMemasukkan teks dalam kedudukanmelintang Vertical Type ToolMemasukkan teks dalam kedudukan menegak Horizontal Type Mask ToolKawasan pilihan (selection) dalam bentuk tekssecara melintang Vertical Type Mask ToolKawasan pilihan (selection) dalam bentuk tekssecara menegak. 11 13. Lampiran A Adobe Photoshop CS54. Pen ToolTerbahagi kepada 4 jenis iaitu: Pen ToolMenghasilkan path secara klik titik demi titik Freeform Pen ToolMenghasilkan path dengan cara melakardengan menggunakan tetikus Add Anchor Point ToolMenambah anchor point baru pada path Delete Anchor Point ToolMembuang anchor point sedia ada pada path Convert Point ToolMenukarkan bentuk yang berlengkok kepadabentuk polygon dengan klik mana-manaanchor point.5. Shape Tool Rectangle ToolMenghasilkan imej berbentuk segi empat Rounded Rectangle ToolMenghasilkan imej berbentuk segi empatdengan sisi yang dibulatkan Ellipse ToolMenghasilkan imej berbentuk bulat ataulonjong. Polygon ToolMenghasilkan imej polygon. Bilangan sisipolygon boleh diubah pada barpilihan untuk Polygon Tool. Line ToolMenghasilkan garisan Custom Shape ToolMenghasilkan imej vektor daripada bentuk-bentuk yang telah disediakan. Bentuk-bentukini boleh dipilih pada bar pilihan.12 14. Lampiran A Adobe Photoshop CS5 1.5.4 Alat bantuan (Assisting Tools)1. Eyedropper/ Color Sampler/ Measure Tool Eyedropper ToolBerfungsi untuk mendapatkan warna yangterdapat pada sesuatu imej dengan cara klikpada kawasan yang dipilih. Warna yang dipilihakan dipaparkan pada warnalatar hadapan toolbox. Color Sampler ToolDigunakan untuk mendapatkan contoh pelbagaiwarna dengan memaparkan nilaiwarna RGB dalam bentuk nombor padatetingkap palet info. Measure Tool /Ruler ToolDigunakan untuk mengukur jarak di antara 2 titikpada sesebuah imej yang sedangdiubahsuai. Note ToolMeletakkan nota pada bahagianyangdikehendaki. Nota ini boleh diubahwarna, font dan saiz tulisannya (font).3. Zoom ToolDigunakan untuk membesarkan paparan imejpada skrin komputer. Paparan imej juga dapatdikecilkan dengan menekan kekunci Alt + KLIKtetikus.(Paparan kecil atau besar imej hanyalah pada skrinkomputer dan bertujuan memudahkan proses kerja).4. Annotation ToolAdalah set fungsi untuk meletakkan nota padaimej pengguna. Terbahagi kepada 2: Hand ToolDigunakan untuk memaparkan kawasan lain didalam sesebuah imej sekiranya imej yangdiubahsuai itu terlalu besar sehingga tidakdapat dipaparkan secara keseluruhannya13 15. Lampiran A Adobe Photoshop CS5 1.5.5 Kotak warna dan mod (Color Boxes and Modes)1. Set Foreground/ Background Color Tool Warna latar hadapan adalah warna yang digunakan untuk menaip teks, melukis garis, objek dan sebagainya. Warna latar belakang pula merupakan warna yang digunakan oleh sesuatu fail baru pilihan Background Color dipilih pada tetingkap New. Warna latar hadapan (diwakili dengan kotak di bahagian hadapan) Warna latar belakang (diwakili dengan kotak di bahagian belakang) boleh ditukar dengan cara klik salah satu kotak kemudian memilih warna yang dikehendaki pada Color Picker. Untuk kembali kepada warna asal (Latar Hadapan: Hitam dan Latar Belakang: Putih) boleh dilakukan dengan klik kotak kecil di sudut kiri bawah ikon. Sekiranya pengguna ingin menukar warna di antara latar hadapan dan latar belakang, pengguna perlu klik symbol anakpanah pada ikon.2. Modes Edit untuk Mod Standard 14 16. Lampiran A Adobe Photoshop CS5 LATIHAN PENGUKUHAN MODUL 1 i.Masalah: Anda ditugaskan oleh Pengusaha Penanaman Nenas untuk menyediakan satu gambar nenas yang eksotik untuk digunakan bagi kegunaan laman web mereka. Anda perlu menfokuskan gambar buah nenas sahaja tidak termasuk daunnya. Apakah alatan yang harus digunakan oleh anda untuk berbuat demikian. Tandakan bulat pada jawapan pilihan anda.a. Menggunakan Zoom Tool (Z) dan Menggunakan Crop Tool (C)b. Menggunakan Zoom Tool (Z)sahaja.c. Menggunakan Crop Tool (C)sahaja.ii.Anda boleh beralih pada mana-mana langkah yang telah dibuat sebelum ini sekiranya berlaku kesilapan. Kenyataan ini merujuk kepada Palet (Palette) mana?iii. Apakah fungsi-fungsi alatan di bawah : a)Kotak Alatan (Toolbox) 15 17. Lampiran AAdobe Photoshop CS5b) Palet (Palettes)c) Bar pilihan (Options bar)16