laluan peningkatan profesionalisme keguruan

Download Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

Post on 14-Apr-2018

234 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  1/29

  PeningkatanProfesionalisme

  Keguruan

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  2/29

  PenyelidikanKajian Tindakan

  PenyeliaanPengajaranPembelajaran

  PembelajaranSepanjang Hayat

  Globalisasi Pendidikan

  KerjasamaProfesional/Kolaborasi

  Kursus PeningkatanProfesionalisme

  Keguruan

  LaluanPeningkatanProfesionalismeGuru

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  3/29

  PENGERTIAN :

  Menurut Mook Soon Sang ( 2010 ) Penyelidikan

  Tindakan adalah satu bidang soal selidik dan kajian

  yang berbentuk refleksi kendiri yang dijalankan oleh

  sekumpulan penyelidik atau individu.

  Di bawah konteks perkembangan profesionalisme

  keguruan , penyelidikan tindakan ini boleh digunakanuntuk mengkaji masalah-masalah pendidikan dan

  membaiki keadaan pengajaran dan pembelajaran

  (PdP) di dalam bilik darjah.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  4/29

  TUJUAN : Menggalakkan guru membuat refleksi terhadap

  masalah-masalah yang berlaku semasa sesi PdP

  seterusnya mengesan dan membaki kelemahandan kekurangannya.

  Donald Schon (1983) dalam Zaim (2012)

  menekankan amalan refleksi sebagai asas dansaluran untuk perkembangan ilmu professional.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  5/29

  TUJUAN : Boleh meningkatkan keberkesanan guru yang

  seterusnya dapat menyumbangkan kepada kualiti

  pendidikan.

  Dapat meningkatkan kemahiran perancangan,

  pemerhatian, mengumpul data, menganalisis,

  menilai, menginterpretasi, membuat refleksi serta

  merumus.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  6/29

  TUJUAN : Dapat meningkatkan tahap ilmu pengetahuan

  dan imej guru dalam profesion keguruan.

  Guru berpeluang mengubah dan mencuba

  sesuatu kaedah dan teknik mengajar baharu

  yang lebih sesuai.

  Dokumentasi hasil dapatan menjadi bahan

  rujukan dansumbangan idea baharu untuk dirujuk

  oleh rakan sejawat dan guru-guru di sekolah lain.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  7/29

  Keberkesanan pelaksanaan kurikulum dijalankan

  melalui proses dan aktiviti PdP oleh guru-guru di

  sekolah memerlukan penyeliaan yang rapi dansistematik dari pihak Pengetua/ Guru Besar

  Sebagai pemimpin profesionalisme di sekolah,

  Pengetua dan Guru Besar adalah pelaksanautama kurikulum dan penyeliaan PdP di

  sekolahnya.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  8/29

  TUJUAN :

  Mempertingkatkan daya profesionalisme guru

  dalam melaksanakan kurikulum sekolah melalui

  proses PdP.

  Dapat berkongsi dengan Pengetua/ Guru Besar

  berkaitan pengetahuan dan pengalaman sertakemahiran mengajar.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  9/29

  BIDANG YANG DINILAI :

  Bidang Organisasi :

  - Iklim Kelas : organisasi kelas, kawalan murid,

  komunikasi, motivasi, sikap murid ,kebersihan dan perhiasan;

  - Penyeliaan Gerak Kerja;

  -penilaian prestasi;

  -profil murid

  - Panitia Mata Pelajaran

  Ciri bidang organisasi tersebut merupakan

  petunjuk yang boleh membantu keberkesanan PdP.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  10/29

  Penyeliaan PengajaranPembelajaran

  BIDANG YANG DINILAI :

  Bidang Pengajaran dan Pembelajaran :

  - Rancangan pengajaran iaitu objektif dan isikandungan;

  - Persediaan alat/bahan pengajaran dan

  penggunaannya;

  - Penyampaian isi pelajaran;- teknik bersoaljawab;

  - interaksi guru-muriddan

  -penggunaan masa.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  11/29

  TINDAKAN SELEPAS PENYELIAAN:

  Perbincangan yang berfokuskan maklumat-

  maklumat prestasi berkaitan kelemahan dan

  kekuatan pengajaran pembelajaran antara guru

  dan Pengetua/Guru Besar.

  Tindakan susulan akan dirancang bagi

  meningkatkan keberkesanan PdP di mana

  beberapa perubahan perlu dibuat supaya dapat

  mencapai objektif pencerapan.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  12/29

  Sistem latihan perguruan yang terdahulu boleh

  dianggap tidak begitu relevan untuk digunakan

  untuk mencapai matlamat pendidikan yang seringberubah seiring dengan peredaran masa.

  Oleh itu, latihan dalam perkhidmatan merupakan

  satu cabang bagi meningkatkan tahap

  profesionalisme keguruan.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  13/29

  Guru perlu sentiasa mengemaskini ilmu

  pengetahuan dan kemahiran mengajar dari

  semasa ke semasa untuk menghadapi cabarandan tuntutan daripada perubahan strategi PdP

  dalam bilik darjah.

  Guru boleh mengikuti Kursus-kursus pendidikanyang dianjurkan oleh pihak Kementerian

  Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri dan

  Pejabat Pelajaran Daerah.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  14/29

  ASPIRASI NEGARA:

  Memastikan seratus peratus guru mempunyai

  ijazah pertama menjelang tahun 2020.

  Antara kursus yang dijalankan

  - Kursus Dalam Perkhidmatan misalnya KDP 14

  Minggu, KSPK

  - Kursus Peningkatan ProfesionalismeProgram Pengsiswazahan Guru Sekolah

  Rendah ( PGSR ) dan PPG

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  15/29

  Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan

  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005

  yang menyatakan Ketua Jabatan hendaklah

  memastikan anggota masing-masing di semuaperingkat mengikuti kursus sekurang-kurangnya

  tujuh hari setahun.

  Guru yang telah mengikuti kursus perlumenjalankan Kursus Dalaman untuk berkongsi

  maklumat yang telah diperolehi semasa

  berkursus.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  16/29

  LANGKAH-LANGKAH KERAJAAN :

  KPM juga telah memperkenalkan konsep latihan

  dalam perkhidmatan berasaskan sekolah bagimendukung konsep lets manager manage.

  Pelaksanaan latihan secara on-site dan school

  based telah dilaksanakan bagi mengatasimasalah guru meninggalkan kelas.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  17/29

  TUJUAN :

  Untuk mendedahkan kepada inovasi terkini.

  Meningkatkan profesionalisme keguruan.

  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran.

  Mewujudkan sistem nilai dan amalan yangmantap

  Memartabatkan profesion perguruan.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  18/29

  PENGERTIAN :

  Menurut Mook Soon Sang (2010) Kerjasama

  membawa maksud saling membantu.

  Professional ialah orang yang mempunyai

  kelayakan akademik serta ikhtisas dalam sesuatu

  perkerjaan.

  Seorang guru terlatih boleh digolongkan sebagai

  seorang yang professional kerana dia mempunyai

  kedua-dua kelayakan akademik dan ikhtisas.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  19/29

  AKTIVITI KOLABORASI :

  Menggalakkan pendidik bekerjasama

  menjalankan idea yang dicipta untuk mencapaimatlamat mereka berkaitan dengan projek dan

  pembangunan pelajar seperti sering bertukar

  pendapat, kerjasama di dalam seminar, forum,

  mesyuarat, atau perjumpaan yang diadakan oleh

  pihak sekolah bagi tujuan pembangunan

  profesionalisme guru.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  20/29

  AKTIVITI KOLABORASI :

  Menganjurkan perjumpaan secara tetap

  bertujuan berbincang mengenai masalah pelajar,bertukar pendapat serta berkongsi pengalaman

  mengajar, nota pelajaran, menggubal soalan-

  soalan ujian dan meneliti semula penilaian dan

  pencapaian pelajar, dan menggunakankesempatan untuk membina alat bantu mengajar

  melalui Panitia Mata Pelajaran yang telah

  dibentuk.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  21/29

  AKTIVITI KOLABORASI :

  Merancang aktivti penilaian sebaya di antara

  guru mata pelajaran.

  Mengadakan Latihan Dalaman dengan tujuan

  berkongsi pengalaman dan kemahiran

  mengajar dengan rakan sejawat yang lain.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  22/29

  Menurut Boon Pong Ying ( n.d ) dalam

  meningkatkan perkembangan diri, guru harus

  mengamalkan konsep belajar seumur hidup.

  Amalan membaca, menulis dan melakukan

  penyelidikan tindakan memperluaskan

  pengalaman, pengetahuan dan pandangan guruterhadap bidang pendidikan.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  23/29

  Bagi membudayakan pembelajaran sepanjang

  hayat, kerajaan Malaysia juga menggalakkan

  institusi pengajian tinggi swasta mengambil

  bahagian dalam menggalakkan guru

  menyambung pengajian.

  Kerajaan telah membenarkan pusat pengajian

  swasta untuk menyediakan latihan pra-

  perkhidmatan dan dalam perkhidmatan untuk

  guru sekolah rendah dan menengah.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  24/29

  Budaya ilmu ini boleh dioperasikan dalam enam

  jenis bidang iaitu melalui :

  - budaya membaca

  - budaya berfikir

  - budaya belajar

  - budaya berkarya

  - bermusyawarah dan

  - refleksi.

 • 7/29/2019 Laluan Peningkatan Profesionalisme Keguruan

  25/29

  Globalisasi bermaksud merentasi sempadan dan

  media.

  Dengan adanya T