l01 dasar pendidikan dan akta pendidikan

Click here to load reader

Post on 16-Jan-2015

8.134 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012

TRANSCRIPT

 • 1. 1
 • 2. EDU5905 KONSEP PENDIDIKAN DAN PROFESION PERGURUAN
 • 3. EDU5905 PENDIDIKAN DAN PROFESION KEGURUAN KULIAH MINGGU 01:DASAR DAN PERUNDANGAN PENDIDIKAN Oleh: Dr. Ramli Bin Basri [email protected] Tel: 019 224 1332 3
 • 4. KANDUNGAN1. Pengenalan Kepada Dasar Awam2. Proses Dasar3. Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK): Asas, Dasar dan Sistem Pendidikan Kebangsaan4. Akta Pendidikan 1996
 • 5. 1. PENGENALAN KEPADA DASAR AWAM
 • 6. ISU DAN DASARDasar digubal berikutan sesuatu isu atau cabaran dalam environment dasarEnvironment dasar awam adalah masyarakat dan alam sekeliling dalam jajahan dan kedaulatan negara.Sesuatu isu atau cabaran wujud apabila timbulnya sesuatu masalah atau keadaan atau cabaran dalam masyarakat / klien yang merupakan environment kepada dasar.
 • 7. DEFINISI ISURasa tidak puas hati di kalangan rakyat terhadap sesuatu perkara dalam environment negara yang mana ia merupakan masalah dan sering dipersoalkan.Sesuatu perjalanan institusi atau organisasi kerajaan yang tidak berkesan atau telah banyak mendapat kritikan rakyat.Tindakan rakyat untuk mengkritik atau mempersoalkan, aduan-aduan atau complain, sungutan terhadap sebarang tindakan. Tindakan kerajaan bagi sesuatu tujuan atau cabaran seperti meningkatkan kemajuan, kemudahan, keselamatan dan keselesaan.
 • 8. ISU Isu dalam bentuk masalah, sungutan, aduan, kritikan, bangkangan, dan tuntutan atau persoalan atau cabaran yang melibatkan sejumlah besar atau sekelompok besar ahli masyarakat atau negara secara keseluruhan Penyelesaian isu di luar kemampuan merekaIsu yang mendapat perhatian wakil rakyat, menteri dan PM akan menjadi agenda tindakan dasar.
 • 9. ISU DAN DASARIsu akan dikaji sama ada boleh diatasi dengan menggunakan dasar sedia ada (jika ada), pembaikan dasar sedia ada atau mengadakan dasar baru atau merupakan sesuatu masalah yang tidak memerlukan tindakan memandangkan ianya akan berlalu begitu sahaja.
 • 10. DASARDasar dibentuk untuk menangani isuSetiap dasar yang dibentuk mempunyaimatlamat, tujuan dan strategiDasar mesti selaras dengan dasar-dasar yanglain danDasar hendaklah tidak bercanggah dengandasar-dasar yang lain
 • 11. DEFINISI DASAR AWAMPilihan kerajaan sama ada untuk membuatsesuatu ataupun tidak membuat sesuatuPilihan kerajaan bagi menjelaskan, menerang,mempertahankan, memimpin ataumenggariskan sesuatu tindakan sama adayang nyata atau bertujuanSesuatu yang digubal untuk menyatakan ataumemperihalkan hasrat, tujuan dan matlamatkerajaan
 • 12. DEFINISI DASAR AWAMNilai peruntukan pihak berkuasa bagikeseluruhan masyarakat danpersekitaran/ teritori /jajahanProgram bagi nilai, amalan danmatlamat yang telah diunjurkan
 • 13. PEMBENTUKAN DASAR AWAMPEMUTUSAN DASAR Majlis Raja-Raja Parlimen KabinetPENGGUBAL DASAR Profesional dan Pentadbir
 • 14. PEMBENTUKAN DASAR AWAMPELAKSANA DASAR Profesional dan PentadbirSASARAN DASAR Rakyat dan environment (Kumpulan Berkepentingan dan Penanggung Risiko)
 • 15. BENTUK-BENTUK DASAR PERLEMBAGAAN, UNDANG-UNDANG & PERATURAN DASAR RANCANGAN PROGRAM PROJEK SKIM
 • 16. PELAKSANAAN DASARPROGRAMPROJEKRANCANGANAKTIVITISKIMSTRATEGIINTERVENSI
 • 17. PENJELASAN DASARPEKELILINGSURAT SIARANMEKANISMEGARIS PANDUAN
 • 18. 2. PROSES DASAR
 • 19. PROSES DASAR1. Mengenalpasti masalah, cabaran2. Menstrukturkan masalah, cabaran kepada isu, matlamat dasar3. Mengemukakan alternatif untuk kelulusan4. Pernyataan Dasar5. Merancang tindakan dasar: Program, Aktiviti, Mekanisme Pelaksanaan6. Outcome Dasar7. Penilaian Dasar: Teruskan @ Hentikan @ Penambahbaikkan8. Intervensi Dasar
 • 20. PEMBENTUKAN DASAR Cadangan Dasar Perlu Mengambilkira3. Political Expediency/Support4. Financial Capability5. Professional Capacity6. Administrative Operability Mengambilkira Kepentingan9. Policy Actors/Advocators10. Policy Stakeholders11. Policy Risk Groups
 • 21. PEMBENTUKAN DASAR PENDIDIKAN Kertas Cadangan Dasar3. Mesyuarat Jabatan/Bahagian4. Mesyuarat Hal-Hal Profesional KPM5. Mesyuarat Pengurusan KPM6. Mesyuarat JK Perancangan Pendidikan7. Mesyuarat Jemaah Menteri8. Rang Undang-Undang9. Majlis Raja-Raja
 • 22. 3. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 • 23. ENVIRONMENT DASAR PELAJARAN Sek Ren Guru Ren Sek Men Guru Men Jumlah Sek Jumlah Guru Murid Rendah Bajet Murid Men Jumlah Murid
 • 24. PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA Pelbagai jenis atau orientasi sekolah Pelbagai jenis bahasa pengantar Pelbagai bentuk kurikulum Kelayakan guru tidak seragam
 • 25. ASAS DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN SEDIA ADAPENYATA BARNES 1950PENYATA FENN-WU 1951ORDINAN PELAJARAN 1952PENYATA RAZAK 1956ORDINAN PELAJARAN 1957PENYATA RAHMAN TALIB 1960EDUCATION ACT 1962LAPORAN JK KABINET 1979
 • 26. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN AKTA PENDIDIKAN 1996SEBAGAI AKTA IBU KEPADA PENDIDIKAN
 • 27. AKTA PENDIDIKAN 1996 SUATU AKTAUNTUK MENGADAKAN PERUNTUKAN BAGI PENDIDIKAN DAN BAGI PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGANNYA
 • 28. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN ADALAH BERPAKSIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 & FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN; DAN PELAKSANAAN SEMASA DIGUBAL SELARAS DENGAN DASAR WAWASAN NEGARA
 • 29. PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN RANCANGAN MALAYSIA KE- 9 PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 - 2010
 • 30. PERAKUAN DASAR DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 ILMU itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa TUJUAN PENDIDIKAN adalah untuk penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat.
 • 31. PERAKUAN DASAR DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 PERANAN PENDIDIKAN menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, liberal dan dinamik
 • 32. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebih memperkembangkanpotensi idividu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani berdasarkan kepada kepercayaan dankepatuhan kepada tuhan
 • 33. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANUsaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketrampilan, beraklak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara.
 • 34. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAN Dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Kebangsaan yang memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama Kurikulum Kebangsaan Peperiksaan yang sama
 • 35. DASAR PENDIDI