l01 dasar pendidikan dan akta pendidikan

of 70/70
1

Post on 16-Jan-2015

8.140 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012

TRANSCRIPT

 • 1. 1
 • 2. EDU5905 KONSEP PENDIDIKAN DAN PROFESION PERGURUAN
 • 3. EDU5905 PENDIDIKAN DAN PROFESION KEGURUAN KULIAH MINGGU 01:DASAR DAN PERUNDANGAN PENDIDIKAN Oleh: Dr. Ramli Bin Basri [email protected] Tel: 019 224 1332 3
 • 4. KANDUNGAN1. Pengenalan Kepada Dasar Awam2. Proses Dasar3. Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK): Asas, Dasar dan Sistem Pendidikan Kebangsaan4. Akta Pendidikan 1996
 • 5. 1. PENGENALAN KEPADA DASAR AWAM
 • 6. ISU DAN DASARDasar digubal berikutan sesuatu isu atau cabaran dalam environment dasarEnvironment dasar awam adalah masyarakat dan alam sekeliling dalam jajahan dan kedaulatan negara.Sesuatu isu atau cabaran wujud apabila timbulnya sesuatu masalah atau keadaan atau cabaran dalam masyarakat / klien yang merupakan environment kepada dasar.
 • 7. DEFINISI ISURasa tidak puas hati di kalangan rakyat terhadap sesuatu perkara dalam environment negara yang mana ia merupakan masalah dan sering dipersoalkan.Sesuatu perjalanan institusi atau organisasi kerajaan yang tidak berkesan atau telah banyak mendapat kritikan rakyat.Tindakan rakyat untuk mengkritik atau mempersoalkan, aduan-aduan atau complain, sungutan terhadap sebarang tindakan. Tindakan kerajaan bagi sesuatu tujuan atau cabaran seperti meningkatkan kemajuan, kemudahan, keselamatan dan keselesaan.
 • 8. ISU Isu dalam bentuk masalah, sungutan, aduan, kritikan, bangkangan, dan tuntutan atau persoalan atau cabaran yang melibatkan sejumlah besar atau sekelompok besar ahli masyarakat atau negara secara keseluruhan Penyelesaian isu di luar kemampuan merekaIsu yang mendapat perhatian wakil rakyat, menteri dan PM akan menjadi agenda tindakan dasar.
 • 9. ISU DAN DASARIsu akan dikaji sama ada boleh diatasi dengan menggunakan dasar sedia ada (jika ada), pembaikan dasar sedia ada atau mengadakan dasar baru atau merupakan sesuatu masalah yang tidak memerlukan tindakan memandangkan ianya akan berlalu begitu sahaja.
 • 10. DASARDasar dibentuk untuk menangani isuSetiap dasar yang dibentuk mempunyaimatlamat, tujuan dan strategiDasar mesti selaras dengan dasar-dasar yanglain danDasar hendaklah tidak bercanggah dengandasar-dasar yang lain
 • 11. DEFINISI DASAR AWAMPilihan kerajaan sama ada untuk membuatsesuatu ataupun tidak membuat sesuatuPilihan kerajaan bagi menjelaskan, menerang,mempertahankan, memimpin ataumenggariskan sesuatu tindakan sama adayang nyata atau bertujuanSesuatu yang digubal untuk menyatakan ataumemperihalkan hasrat, tujuan dan matlamatkerajaan
 • 12. DEFINISI DASAR AWAMNilai peruntukan pihak berkuasa bagikeseluruhan masyarakat danpersekitaran/ teritori /jajahanProgram bagi nilai, amalan danmatlamat yang telah diunjurkan
 • 13. PEMBENTUKAN DASAR AWAMPEMUTUSAN DASAR Majlis Raja-Raja Parlimen KabinetPENGGUBAL DASAR Profesional dan Pentadbir
 • 14. PEMBENTUKAN DASAR AWAMPELAKSANA DASAR Profesional dan PentadbirSASARAN DASAR Rakyat dan environment (Kumpulan Berkepentingan dan Penanggung Risiko)
 • 15. BENTUK-BENTUK DASAR PERLEMBAGAAN, UNDANG-UNDANG & PERATURAN DASAR RANCANGAN PROGRAM PROJEK SKIM
 • 16. PELAKSANAAN DASARPROGRAMPROJEKRANCANGANAKTIVITISKIMSTRATEGIINTERVENSI
 • 17. PENJELASAN DASARPEKELILINGSURAT SIARANMEKANISMEGARIS PANDUAN
 • 18. 2. PROSES DASAR
 • 19. PROSES DASAR1. Mengenalpasti masalah, cabaran2. Menstrukturkan masalah, cabaran kepada isu, matlamat dasar3. Mengemukakan alternatif untuk kelulusan4. Pernyataan Dasar5. Merancang tindakan dasar: Program, Aktiviti, Mekanisme Pelaksanaan6. Outcome Dasar7. Penilaian Dasar: Teruskan @ Hentikan @ Penambahbaikkan8. Intervensi Dasar
 • 20. PEMBENTUKAN DASAR Cadangan Dasar Perlu Mengambilkira3. Political Expediency/Support4. Financial Capability5. Professional Capacity6. Administrative Operability Mengambilkira Kepentingan9. Policy Actors/Advocators10. Policy Stakeholders11. Policy Risk Groups
 • 21. PEMBENTUKAN DASAR PENDIDIKAN Kertas Cadangan Dasar3. Mesyuarat Jabatan/Bahagian4. Mesyuarat Hal-Hal Profesional KPM5. Mesyuarat Pengurusan KPM6. Mesyuarat JK Perancangan Pendidikan7. Mesyuarat Jemaah Menteri8. Rang Undang-Undang9. Majlis Raja-Raja
 • 22. 3. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 • 23. ENVIRONMENT DASAR PELAJARAN Sek Ren Guru Ren Sek Men Guru Men Jumlah Sek Jumlah Guru Murid Rendah Bajet Murid Men Jumlah Murid
 • 24. PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA Pelbagai jenis atau orientasi sekolah Pelbagai jenis bahasa pengantar Pelbagai bentuk kurikulum Kelayakan guru tidak seragam
 • 25. ASAS DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN SEDIA ADAPENYATA BARNES 1950PENYATA FENN-WU 1951ORDINAN PELAJARAN 1952PENYATA RAZAK 1956ORDINAN PELAJARAN 1957PENYATA RAHMAN TALIB 1960EDUCATION ACT 1962LAPORAN JK KABINET 1979
 • 26. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN AKTA PENDIDIKAN 1996SEBAGAI AKTA IBU KEPADA PENDIDIKAN
 • 27. AKTA PENDIDIKAN 1996 SUATU AKTAUNTUK MENGADAKAN PERUNTUKAN BAGI PENDIDIKAN DAN BAGI PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGANNYA
 • 28. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN ADALAH BERPAKSIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 & FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN; DAN PELAKSANAAN SEMASA DIGUBAL SELARAS DENGAN DASAR WAWASAN NEGARA
 • 29. PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN RANCANGAN MALAYSIA KE- 9 PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 - 2010
 • 30. PERAKUAN DASAR DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 ILMU itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa TUJUAN PENDIDIKAN adalah untuk penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat.
 • 31. PERAKUAN DASAR DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 PERANAN PENDIDIKAN menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, liberal dan dinamik
 • 32. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebih memperkembangkanpotensi idividu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani berdasarkan kepada kepercayaan dankepatuhan kepada tuhan
 • 33. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANUsaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketrampilan, beraklak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara.
 • 34. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAN Dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Kebangsaan yang memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama Kurikulum Kebangsaan Peperiksaan yang sama
 • 35. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAN Pendidikan yang komprehensif dan pelbagai skop yang akan memenuhi keperluan negara, serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukun Negara
 • 36. MISI PENDIDIKANMembangunkan sistem pendidikan yangberkualiti bertaraf dunia bagimemperkembangkan potensi individusepenuhnya dan memenuhi aspirasi negaraMalaysia.
 • 37. MATLAMAT PENDIDIKAN Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara
 • 38. 4. PERUNTUKAN AKTA PENDIDIKAN 1996(PERUNTUKAN-PERUNTUKAN UTAMA)
 • 39. Seksyen 15: Sistem Pendidikan Kebangsaan Terdiri daripada: pendidikan prasekolah pendidikan rendah pendidikan menengah pendidikan lepas menengah pendidikan tinggitetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat.
 • 40. Seksyen 2: TAKRIFAN Bahasa Kebangsaan (ms 15) Guru (ms 15) Ibu bapa (ms 15) Institusi pendidikan (ms 15) Murid (ms 16) Premis (ms 18)
 • 41. Pendidikan Prasekolah Pendidikan prasekolah ertinya program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun
 • 42. Pendidikan Rendah Pendidikan rendah ertinya kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagi tempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antara lima hingga tujuh tahun
 • 43. Pendidikan Menengah Rendah Pendidikan menengah rendah ertinya kursus tiga tahun yang sesuai bagi seseorang murid yang sudah tamat mengikuti pendidikan rendah
 • 44. Pendidikan Menengah Atas Pendidikan menengah atas ertinya pendidikan yang sesuai dengan kebolehan dan bakat seseorang murid yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah rendah
 • 45. Pendidikan Lepas Menengah Pendidikan lepas menengah ertinya pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah atas, tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi.
 • 46. Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi ertinya pendidikan yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi (diploma & ijazah)
 • 47. Sekolah Sekolah ertinya tempat di mana 10 orang atau lebih lazimnya diajar sama ada di dalam satu kelas atau lebih.
 • 48. Seksyen 16: SekolahTiga kategori institusi pendidikandalam Sistem PendidikanKebangsaan iaitu:a) Sekolah kerajaanb) Sekolah bantuan kerajaan; danc) Sekolah swasta.
 • 49. Sekolah Kerajaan Sekolah kerajaan ertinya sekolah yang ditubuhkan dan disenggarakan sepenuhnya oleh Menteri
 • 50. Sekolah Bantuan Kerajaan Sekolah bantuan kerajaan ertinya sekolah yang menerima sumbangan modal dan sumbangan bantuan penuh
 • 51. Sumbangan (Grant)Sumbangan modalBayaran daripada wang awam kepadasesebuah institusi pendidikan bagimengadakan bangunan,Ubahsuai dan tambah premis,Perabot dan kelengkapan, atauMaksud lain yang ditetapkan.
 • 52. Sumbangan2. Sumbangan BantuanApa-apa bayaran daripada wangawam selain daripada sumbanganmodal kepada sesebuah institusipendidikan
 • 53. Sekolah KebangsaanSK ertinya sekolah rendah kerajaan atau sekolahrendah bantuan kerajaana) yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid dari umur enam tahunb) yang menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utamac) yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib; dan
 • 54. Sekolah Kebangsaand) di mana kemudahan bagi pengajaran i. Bahasa Cina atau Bahasa Tamil hendaklah diadakan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya ii. Bahasa-bahasa kaum asli hendaklah diadakan jika ibu bapa sekurang- kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya
 • 55. Sekolah Jenis Kebangsaan SJK ertinya sekolah rendah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan a) yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid dari umur enam tahun b) yang menggunakan Bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar utama; dan c) yang menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib
 • 56. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANsekolah menengah kerajaan atau sekolahmenengah bantuan kerajaan-b) yang menyediakan kursus pendidikanmenengah selama lima tahun yang sesuai bagimurid yang baru sahaja tamat mengikutipendidikan rendah;c) yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagaibahasa pengantar utama;d) yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib;
 • 57. d) di mana kemudahan bagi pengajaran iii. bahasa Cina atau Tamil hendaklah diadakan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang orang murid di sekolah itu memintanya; daniv. bahasa-bahasa kaum asli hendaklah diadakan jika didapati munasabah dan praktik berbuat sedemikian dan jika ibu bapa bapa sekurang- kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya;
 • 58. i. bahasa Arab, Jepun, Jerman atau Perancis atau mana-mana bahasa asing lain boleh diadakan jika didapati munasabah dan praktik berbuat sedemikian; danc) yang menyediakan murid bagi apa-apa peperiksaan yang ditetapkan.
 • 59. Seksyen 41: Pendidikan Khas Tempoh yang ditetapkan oleh Menteri tidak boleh kurang daripada tempoh minimum pendidikan rendah atau menengah Kurikulum yang ditetapkan hendaklah mematuhi kehendak kurikulum kebangsaan setakat yang semunasabahnya praktik
 • 60. Seksyen 50: Pengajaran Agama Islam Jika terdapat dalam satu-satu institusi pendidikan terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri
 • 61. Seksyen 51: Pengajaran Agama Selain Dari Agama IslamPengelola institusi pendidikan bantuan kerajaan bolehmengadakan peruntukan bagi pengajaran agama selaindaripada agama Islam untuk murid institusi pendidikan ituatau mana-mana daripada mereka tetapi - a) peruntukan sedemikian tidak boleh dibiayai dengan wang yang diperuntukkan oleh parlimen; dan b) tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain daripada agama yang dianutinya, kecuali dengan keizinan bertulis ibu bapanya
 • 62. Seksyen 17: Bahasa Kebangsaan1) Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan
 • 63. Seksyen 17: Bahasa Kebangsaan1) Jika bahasa pengantar utama di sesuatu institusi adalah selain daripada bahasa kebangsaan, maka bahasa kebangsaan hendaklah diajar sebagai mata pelajaran wajib
 • 64. Seksyen 18: Kurikulum Kebangsaan1) Kurikulum Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan.
 • 65. Seksyen 18: Kurikulum Kebangsaan1) Dalam hal sekolah swasta - hendaklah disifatkan telah dipatuhi jika mata pelajaran teras Kurikulum Kebangsaan - diajarkan di sekolah itu.
 • 66. Seksyen 19: PeperiksaanTiap-tiap sekolah hendaklah menyediakanmurid-muridnya bagi peperiksaan yangditetapkan oleh atau dibawah akta ini.
 • 67. SEKSYEN 29A: PEND RENDAH WAJIB (Mulai 2003) Tiap-tiap ibu bapa yang merupakan warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia hendaklah memastikan bahawa jika anaknya telah mencapai umur enam tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa anak itu didaftarkan sebagai murid di sekolah rendah dalam tahun itu dan terus menjadi murid di sekolah rendah sepanjang tempoh pendidikan wajib.
 • 68. SEKSYEN 64: BANTUAN MURIDMenteri boleh memberikan sama ada bantuan kewangan atauselainnya berkenaan dengan murid atau mana-mana golonganmurid di institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan danbantuan itu boleh termasuk c) pemberian dermasiswa, biasiswa, pinjaman atau bantuanlain; dand)penyediaan -v.tempat tinggal;vi.pengangkutan;vii.buku; danviii.perkhidmatan perubatan dan pergigian,
 • 69. 11 JENIS BANTUAN MURID DI SEDIAKANbagi maksud membolehkan murid itumenggunakan sepenuhnya kemudahan yangtersedia bagi mereka atau bagi maksudmemperbaiki kesihatan dan kesejahteraan hidupmereka.
 • 70. Thank You 70