kursus induksi - panduan pen gurus an pejabat

Download Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

Post on 08-Apr-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  1/109

  PEKELILING PERKHIDMATANBILANGAN 5 TAHUN 2007

  PANDUANPENGURUSAN PEJABAT

  PEKELILING PERKHIDMATANBILANGAN 5 TAHUN 2007

  PANDUANPENGURUSAN PEJABAT

  KERAJAAN MALAYSIAKERAJAAN MALAYSIA

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  2/109

  Bertujuan menguatkuasakan pemakaianPanduan Pengurusan Pejabat bagimenggantikan Arahan Perkhidmatan yangsedang berkuat kuasa. PekelilingPerkhidmatan ini diharap dapat membantu

  agensi awam melaksanakan urusanpentadbiran pejabat dengan lebih cekap,teratur dan berkesan .

  Bertujuan menguatkuasakan pemakaianPanduan Pengurusan Pejabat bagimenggantikan Arahan Perkhidmatan yangsedang berkuat kuasa. PekelilingPerkhidmatan ini diharap dapat membantu

  agensi awam melaksanakan urusanpentadbiran pejabat dengan lebih cekap,teratur dan berkesan .

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  3/109

  Rasional kepada pengeluaran PanduanPengurusan Pejabat

  i. memasukkan dasar baru sesuai denganperubahan dan perkembanganpersekitaran dan teknologi terkini;

  ii. memberi penjelasan mengenai sesuatuperaturan dengan lebih tersusun dari segipenggunaan bahasa, maksud dan isi

  kandungan; dan

  iii. memberi penekanan terhadap kepentingansistem penyampaian perkhidmatan dan

  integriti dalam perkhidmatan awam.

  Rasional kepada pengeluaran PanduanPengurusan Pejabat

  i. memasukkan dasar baru sesuai denganperubahan dan perkembanganpersekitaran dan teknologi terkini;

  ii. memberi penjelasan mengenai sesuatuperaturan dengan lebih tersusun dari segipenggunaan bahasa, maksud dan isi

  kandungan; dan

  iii. memberi penekanan terhadap kepentingansistem penyampaian perkhidmatan dan

  integriti dalam perkhidmatan awam.

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  4/109

  Digunakan sebagai panduan dalamurusan pentadbiran yang meliputiaspek urusan pentadbiran,dokumen, barang kelengkapan

  jabatan, perhubungan dan perkaraberkaitan dengan perkhidmatan,sesebuah jabatan atau pejabat.

  LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  5/109

  Bahagian I

  Pengurusan Am Pejabat

  Bahagian I

  Pengurusan Am Pejabat

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  6/109

  M enjelaskan tanggungjawab Ketua Jabatandalam pengurusan pejabat yang meliputipenyemakan fungsi jabatan, penilaianaktiviti dan senarai tugas, kebersihan dankeselamatan ruang pejabat.

  Peruntukan baru dalam Bahagian ini adalahpenekanan kepada pematuhan undang-undang, kemudahan komunikasi danprogram kebajikan.

  M enjelaskan tanggungjawab Ketua Jabatandalam pengurusan pejabat yang meliputipenyemakan fungsi jabatan, penilaianaktiviti dan senarai tugas, kebersihan dankeselamatan ruang pejabat.

  Peruntukan baru dalam Bahagian ini adalahpenekanan kepada pematuhan undang-undang, kemudahan komunikasi danprogram kebajikan.

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  7/109

  Tanggungjawab Ketua Jabatan

  K etua Jabatan hendaklah mentadbir agensimasing-masing dengan cekap dan berkesandengan memberikan tumpuan dan keutamaan

  khususnya kepada aspek :

  Tanggungjawab Ketua Jabatan

  K etua Jabatan hendaklah mentadbir agensimasing-masing dengan cekap dan berkesandengan memberikan tumpuan dan keutamaan

  khususnya kepada aspek :a) M enyedia dan mempamerkan Visi, M isi,

  Objektif, Fungsi, Slogan Q, Piagam Pelanggandan carta organisasi peringkat jabatan,bahagian, cawangan dan seterusnya sehinggake peringkat struktur organisasi yang lebihrendah, mengikut kesesuaian;

  a) M enyedia dan mempamerkan Visi, M isi,Objektif, Fungsi, Slogan Q, Piagam Pelanggandan carta organisasi peringkat jabatan,bahagian, cawangan dan seterusnya sehinggake peringkat struktur organisasi yang lebihrendah, mengikut kesesuaian;

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  8/109

  S ediakan dan maklumkan OBJEKTIFJABATAN kepada semua anggota dan

  jelaskan tanggungjawab masing-masing.

  Beri bimbingan / latihan kepada anggota.Beri bimbingan / latihan kepada anggota.S elaraskan aktiviti kerja.S ediakan panduan kerja.Pembahagian kerja dan penurunankuasa.Hubungan baik dan suasana kerja yangbaik.

  S elaraskan aktiviti kerja.S ediakan panduan kerja.Pembahagian kerja dan penurunankuasa.Hubungan baik dan suasana kerja yangbaik.

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  9/109

  Berikan senarai tugas secara bertulis

  dan kemaskinikan apabila berlaku:-

  Berikan senarai tugas secara bertulis

  dan kemaskinikan apabila berlaku:-

  - Pertukaran objektif;

  - Penyusunan organisasi;

  - Pengurangan atau penambahan fungsi jabatan atau anggota atau berlakuperubahan sistem atau cara kerja.

  - Pertukaran objektif;

  - Penyusunan organisasi;

  - Pengurangan atau penambahan fungsi jabatan atau anggota atau berlakuperubahan sistem atau cara kerja.

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  10/109

  S emak fungsi dan aktiviti

  Jabatan , jika perlu

  S emak fungsi dan aktiviti

  Jabatan , jika perluS usun semula unit/cawangan;U bah strategi kerja;U bah pembahagian tugas;U bah cara kawalan;R ingkas dan permudahkan kerja;Bekalkan peralatan pejabat yang sesuai;D apatkan khidmat nasihat atau bantuan

  dari agensi lain;Pupuk semangat kerjasama;

  Adakan pegawai latihan; dan Adakan pusingan kerja.

  S usun semula unit/cawangan;U bah strategi kerja;U bah pembahagian tugas;U bah cara kawalan;R ingkas dan permudahkan kerja;Bekalkan peralatan pejabat yang sesuai;D apatkan khidmat nasihat atau bantuan

  dari agensi lain;Pupuk semangat kerjasama;

  Adakan pegawai latihan; dan Adakan pusingan kerja.

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  11/109

  b) Memastikan semua pegawai memahami danmenghayati Visi, Misi, Objektif, Fungsi, S logan Q,Piagam Pelanggan Jabatan dan tanggungjawabpegawai terutama kepada mereka yang baruditempatkan di jabatan itu;

  b) Memastikan semua pegawai memahami danmenghayati Visi, Misi, Objektif, Fungsi, S logan Q,Piagam Pelanggan Jabatan dan tanggungjawabpegawai terutama kepada mereka yang baruditempatkan di jabatan itu;

  c) Menyediakan S asaran K erja Tahunan ( SK T) jabatan

  dan memastikan setiap pegawai mempunyaiSK

  Tmasing-masing;

  c) Menyediakan S asaran K erja Tahunan ( SK T) jabatan

  dan memastikan setiap pegawai mempunyaiSK

  Tmasing-masing;

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  12/109

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  13/109

  e) mengutamakan penggunaan teknologi maklumatdan komunikasi (ICT) di dalam pengurusanpejabat;

  f) menggalakkan perhubungan yang sihat di antarapegawai dan menyediakan suasana bekerja yangharmonis;

  g) menggunakan aplikasi psikologi dalampengurusan sumber manusia jabatan;

  e) mengutamakan penggunaan teknologi maklumatdan komunikasi (ICT) di dalam pengurusanpejabat;

  f) menggalakkan perhubungan yang sihat di antarapegawai dan menyediakan suasana bekerja yangharmonis;

  g) menggunakan aplikasi psikologi dalampengurusan sumber manusia jabatan;

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  14/109

  h) Menyedia dan melaksanakan program kualiti jabatan;

  dan

  i) mewujud dan memperkukuhkan mekanismekerjasama antara sektor awam dan swasta.

  h) Menyedia dan melaksanakan program kualiti jabatan;

  dan

  i) mewujud dan memperkukuhkan mekanismekerjasama antara sektor awam dan swasta.

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  15/109

  BAHAGIAN II

  PENTADBIRANSU M BER M ANUSIA

  BAHAGIAN II

  PENTADBIRANSU M BER M ANUSIA

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  16/109

  Rekod Perkhidmatan Pegawai

  M enentukan maklumat perkhidmatan pegawaidi bawah penyeliaannya direkodkan dengan teratur,lengkap dan terkini.

  M aklumat pegawai hendaklah direkodkan denganmenggunakan kemudahan komputer atau di dalambuku yang disediakan khas untuk tujuan tersebut.Jika maklumat pegawai direkodkan secara manual,catatannya hendaklah menggunakan dakwat kekal.

  Rekod Perkhidmatan Pegawai

  M enentukan maklumat perkhidmatan pegawaidi bawah penyeliaannya direkodkan dengan teratur,lengkap dan terkini.

  M aklumat pegawai hendaklah direkodkan denganmenggunakan kemudahan komputer atau di dalambuku yang disediakan khas untuk tujuan tersebut.Jika maklumat pegawai direkodkan secara manual,catatannya hendaklah menggunakan dakwat kekal.

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  17/109

  Kenyataan Perkhidmatan

  Merupakan dokumen sejarah perkhidmatanseseorang Anggota Perkhidmatan Awam dari mulaia dilantik sehinggalah kepada peringkat ia

  mencapai umur persaraan atau ditamatkanperkhidmatannya.

  S etiap peristiwa / perubahan yang berlaku akan

  dicatatkan dalam buku berkenaan.

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  18/109

  Rekod Perkhidmatan terbahagi kepadaempat (4) bahagian:-

  1. Butir-butir peribadi

  a) Namab) No: K ad Pengenalanc) No. Fail Jabatand) Tarikh dan tempat lahir e) No: Fail caruman kumpulan wangf) Nama dan alamat warisg) K elayakan akademik dan ikhtisas

 • 8/6/2019 Kursus Induksi - Panduan Pen Gurus An Pejabat

  19/109

  2 . Kenyataan Perkhidmatan

  a) Namab) Tarikh lahir c) Tarikh lantikan pertamad) Jawatan sekarang

  e) Tarikh lantikan jawatan sekarangf) Tarikh sah jawat