kumpulan jesselthon innovation pejabat perkeso negeri caruman tersebut akan menambah dana perkeso...

Download Kumpulan Jesselthon Innovation Pejabat PERKESO Negeri caruman tersebut akan menambah dana PERKESO serta

Post on 20-Sep-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kumpulan Jesselthon InnovationKumpulan Jesselthon Innovation Pejabat PERKESO Negeri SabahPejabat PERKESO Negeri Sabah

 • KerjasamaKerjasama strategikstrategik PERKESOPERKESO dandan HospitalHospital QueenQueen ElizabethElizabeth KotaKota KinabaluKinabalu (Jabatan(Jabatan OrtopedikOrtopedik dandan JabatanJabatan Rehabilitasi)Rehabilitasi) untukuntuk mengesanmengesan keskes--keskes kemalangankemalangan didi peringkatperingkat awalawal ((EarlyEarly Intervention)Intervention);;

  MembantuMembantu PERKESOPERKESO bertindakbertindak awalawal untukuntuk berkomunikasiberkomunikasi dengandengan pihakpihak Hospital,Hospital, OrangOrang BerinsuransBerinsurans (OB)(OB) dandan MajikanMajikan bagibagi memberimemberi fokusfokus kepadakepada rawatanrawatan awalawal dandan rehabilitasirehabilitasi OBOB;;

  MeminimakanMeminimakan impakimpak hilanghilang upayaupaya (sementara/kekal)(sementara/kekal) sertaserta pengesananpengesanan keskes didi peringkatperingkat awal/awal/ pekerjapekerja yangyang tidaktidak dicarumdicarum // majikanmajikan yangyang tidaktidak berdaftarberdaftar;;

  MenepatiMenepati konsepkonsep ACTACT (Adil,(Adil, CepatCepat dandan Tepat)Tepat) dandan merealisasimerealisasi VisiVisi PERKESOPERKESO -- PenerajuPeneraju KeselamatanKeselamatan SosialSosial yangyang unggulunggul didi MalaysiaMalaysia..

 • Mengesan

  Memulihkan

  Memaksimumkan Fungsi Anggota

  Meminimumkan Impak Hilang Upaya

  Mempercepatkan Proses Kembali Bekerja

 • IMPAK

  Orang Berinsurans (OB) Memberikan faedah PERKESO di peringkat awal dan membantu mempercepatkan proses kembali bekerja serta mengesan pekerja yang tidak dicarum.

  Majikan Membantu majikan mengekalkan pekerja mahir dan pengurusan sumber manusia yang lebih efektif; dan Mengenal pasti majikan yang tidak berdaftar.

 • IMPAK

  Jabatan Meningkatkan lagi tahap kepuasan dan memperbaiki persepsi stakeholder terhadap perkhidmatan PERKESO.

  Negara Mengekalkan jumlah tenaga buruh untuk keperluan pasaran buruh negara; Menjamin tahap keselamatan sosial pekerja di Malaysia melalui konsep penekanan kepada produktiviti.

  Perkhidmatan Faedah PERKESO disalurkan kepada kumpulan sasar sejak dari peringkat awal. Penyampaian perkhidmatan yang proaktif.

 • Pengesanan kes di peringkat awal bagi mempercepatkan proses Pengesanan kes di peringkat awal bagi mempercepatkan proses pemulihan dengan penyediaan Faedah PERKESO serta pemulihan dengan penyediaan Faedah PERKESO serta mengesan majikan tidak berdaftar dan pekerja yang tidak mengesan majikan tidak berdaftar dan pekerja yang tidak dicarum.dicarum.

  Kes Kes -- kes kemalangan awal dimaklumkan mempercepatkan kes kemalangan awal dimaklumkan mempercepatkan tindakan pihak PERKESO dalam pembayaran Faedah kepada OBtindakan pihak PERKESO dalam pembayaran Faedah kepada OB

 • Pemulihan OB di peringkat awal akan mengurangkan impak hilang upaya Pemulihan OB di peringkat awal akan mengurangkan impak hilang upaya sekali gus mempercepatkan OB kembali bekerja serta mengurangkan tempoh sekali gus mempercepatkan OB kembali bekerja serta mengurangkan tempoh hilang upaya sementara dan peratusan tafsiran hilang upaya kekal. hilang upaya sementara dan peratusan tafsiran hilang upaya kekal.

  Meningkatkan produktiviti pekerja, majikan dan negara serta meningkatkan Meningkatkan produktiviti pekerja, majikan dan negara serta meningkatkan tahap kepuasan pekerja dan majikan terhadap perkhidmatan PERKESO yang tahap kepuasan pekerja dan majikan terhadap perkhidmatan PERKESO yang lebih proaktif dan efisien.lebih proaktif dan efisien.

  Pekerja yang produktif akan terus mencarum dengan PERKESO yang mana Pekerja yang produktif akan terus mencarum dengan PERKESO yang mana caruman tersebut akan menambah dana PERKESO serta pendapatan caruman tersebut akan menambah dana PERKESO serta pendapatan berterusan OB.berterusan OB.

 • Meningkatkan imej PERKESO di mata masyarakat akan signifikan Meningkatkan imej PERKESO di mata masyarakat akan signifikan kewujudannya yang sentiasa menambah baik usaha untuk memberi kewujudannya yang sentiasa menambah baik usaha untuk memberi perlindungan keselamatan sosial kepada OB.perlindungan keselamatan sosial kepada OB.

  Perkhidmatan mesra pelanggan Perkhidmatan mesra pelanggan -- Pengesanan kes di peringkat awal dengan Pengesanan kes di peringkat awal dengan menghubungi Orang Berinsurans sewaktu dalam wad lagi serta menghubungi menghubungi Orang Berinsurans sewaktu dalam wad lagi serta menghubungi majikan untuk melaporkan kemalangan agar faedah dapat diberikan di majikan untuk melaporkan kemalangan agar faedah dapat diberikan di peringkat awal.peringkat awal.

  Penjimatan kos Penjimatan kos -- Pemulihan diberikan di peringkat awal dapat meminimakan Pemulihan diberikan di peringkat awal dapat meminimakan tempoh hilang tempoh hilang uupaya paya ssementara serta mengurangkan impak hilang ementara serta mengurangkan impak hilang uupaya paya kekal Orang Berinsurans.kekal Orang Berinsurans.

 • Penjimatan masa Penjimatan masa -- Makluman awal kepada pihak majikan dan laporan Makluman awal kepada pihak majikan dan laporan kemalangan dikemukakan lebih awal memudahkan siasatan. Hubungan yang kemalangan dikemukakan lebih awal memudahkan siasatan. Hubungan yang baik di antara majikan, doktor dan PERKESO juga menyumbang kepada baik di antara majikan, doktor dan PERKESO juga menyumbang kepada penjimatan masa mengurus dan menyiasat.penjimatan masa mengurus dan menyiasat.

  Penjimatan sumber manusia Penjimatan sumber manusia -- KKerja berpasukan di antara pihak Hospital, erja berpasukan di antara pihak Hospital, RTW, Faedah, Perhubungan Awam, Pemulihan dan Penguatkuasaan dalam RTW, Faedah, Perhubungan Awam, Pemulihan dan Penguatkuasaan dalam melaksanakan projek 5M telah membuktikan tidak perlu wujud satu unit lain melaksanakan projek 5M telah membuktikan tidak perlu wujud satu unit lain atau tambahan sumber manusia.atau tambahan sumber manusia.

 • Keberkesanan program ini akan memberikan kebaikan kepada pekerja, pihak Keberkesanan program ini akan memberikan kebaikan kepada pekerja, pihak hospital , majikan , PERKESO dan negara amnya.hospital , majikan , PERKESO dan negara amnya.

  Implikasi dana PERKESO di mana akan mengurangkan impak hilang upaya Implikasi dana PERKESO di mana akan mengurangkan impak hilang upaya dan mempercepatkan dan mengekalkan pekerja yang cedera di alam pekerja dan mempercepatkan dan mengekalkan pekerja yang cedera di alam pekerja dan terus mencarum kepada PERKESO.dan terus mencarum kepada PERKESO.

  Pengenalan Projek 5M ini telah membuka mata majikan dan pekerja tentang Pengenalan Projek 5M ini telah membuka mata majikan dan pekerja tentang peranan PERKESO sebagai Peneraju Keselamatan Sosial yang unggul dan peranan PERKESO sebagai Peneraju Keselamatan Sosial yang unggul dan cemerlang.cemerlang.

Recommended

View more >