kuliah 14 pengurusan masalah disiplin bilik darjah

Download Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

Post on 11-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  1/16

  PENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  2/16

  SENARIO

  Kelas Sains baharu saja tamat. Tajuk yangdiajar oleh Cikgu Tong adalah berkaitan

  dengan halaju. Setiap murid telah diminta

  membawa dua buah kereta mainan masing-masing.

  Semasa kelas Bahasa Melayu, Bong yang

  duduk di barisan akhir teringat aktiviti menarik

  dengan kereta mainan di makmal tadi lalu

  mengeluarkan kereta mainannya dari beg.

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  3/16

  SENARIO

  Tidak lama kemudian, rakan-rakan yag dudukberhampiran menyedari bahawa Bong sibuk

  bermain dengan kereta mainannya. Tumpuan

  mereka tertarik kepada Bong yang berasa

  seronok kerana menjadi perhaian rakan sekelas.

  Cikgu ng yang sedang mengajar tajuk pe!ahan

  mendapati sekumpulan murid tidak memberiperhatian kepada pengajarannya.

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  4/16

  SENARIO

  pabila beliau ternampak Bingmemusingkan badannya ke arah

  Bong, dia pun berkata, "Bing, tampil

  ke depan#$%engan perasaan marah, Bing

  membalas, "!ikgu, saya tidak buat

  apa-apa kesalahan$

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  5/16

  Fikirkan

  pakah jenis masalah yang telahditunjukkan&

  dakah !ara !ikgu ng menangani

  masalah itu wajar& Siapakah yang menimbulkan masalah&

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  6/16

  Dua Domain Konsep Pengurusan Bilik

  Darjah

  Pengurusan disiplinbilik darjah

  Kebisingan di koridor,

  kantin, amalan

  merokok di tandas

  'aktor kejayaan guru

  bergantung kepada

  kolaborasi dansokongan rakan

  sejawat

  Keupayaan guru

  menguruspersekitaran

  pembelajaran yg

  kondusi( dengan

  kerjasama murid

  Pengurusan disiplindalam kawasan sekolah

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  7/16

  Tiga Fasa TL Bermasalah

  Fasa 1: Sebelum Fasa 2 : Semasa Fasa 3 : selepas

  M)*+*C* T)B/MS)0komitmen semuawarga akademikmembentuk T) baik

  0 +embentukanperaturan bilik darjah ygjelas0 +ersekitaranpembelajaran ygkondusi(0pembudayaan guru

  e(ekti(, kualiti peribadi!emerlang0 agihan kuasa disiplinkepada semua guru

  T1*%K* 2K2M*%+T M*3) T)M2/1%0kesan 4

  0 menjatuhkanmaruah

  0 timbulkan kesannegati(0 melemahkan

  semangat belajar0 murid ben!ikan

  sekolah0 ke!i!iran

  T1*%K* S2S2)*B/B*T2K KT151T1+M2)1*0)atihan kemahiran+rososial

  0 pemupukan

  kesedaran kendiri0 kerjasama

  0 Tutor rakan sebaya0 mengurankan

  kejadian salah laku

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  8/16

  Peranan dan Tindakan Guru

  Pupuk TL Baik

  Tangani TL

  Bermasalah Kenali nama murid

  Latar belakang keluarga

  Pencapaian akademik

  Maklumat umum

  Peribadi guru

  Prihatin

  Komitmen

  Kerjasama

  Kreativiti Body language (cara

  duduk, postur, mimikmuka)

  Jelaskan L bermasalah

  Menggunakan bahasakasar

  Keluar kelas setiap !minit

  Pilih intervensi sesuai dgn masalah

  Jika minta perhatian"abaikan# alihkan

  tumpuan murid Libatkan ibubapa

  Beritahu L murid

  Kesan kepada murid lain

  indakan susulan

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  9/16

  Halangan Pengurusan Masalah Disiplin

  HalanganPengurus

  anMasalahDisiplin

  Penentangan IbuBapa

  Gangguan Bilikdarjah

  luarjangkaan

  Pengaruhklik /gang

  Tekananrakan

  seba!a

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  10/16

  INTERVENSI DALAM MENANGANIMASALAH DISIPLIN

  $ntervensi

  %lmMenangani

  Masalah%isiplin

  Pastoral&are

  Bimbingan dan

  Kaunseli

  ng Modi'kasi L

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  11/16

  PASTORAL CARE

  perkhidmatan jagaan ker"hanian dankaunseling "leh g"l"ngan paderi kepadapenganut kristian

  #malan guru dari segi menjaga kebajikan

  peribadi dan s"sial murid Isu kesihatan$ s"sial$ m"ral s"k"ngan em"si$

  pengurusan TL murid

  H"rnb!$ Hall dan Hall %&''() * pr"ses

  pendidikan berhubung dgn bantuan dariaspek peribadi$ perkembangan s"sialdan m"ral

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  12/16

  PASTORAL CARE

  Kaunseling

  Menanganimasalah ygsedangdialami,menguruskehidupandengan

  berkesan

  Bimbingan

  Membuatkeputusanhal peribadi,akademik#kerjaya

  Pendidikanperibadi dansosial

  Penyerapanisu pentingdalamtutorial

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  13/16

  BIMBINGAN DAN KAUNSELING

  Konsep kaunseling uru kaunseling membantu murid menangani masalah

  Mengurus kehidupan dengan berkesan

  Kedua-dua pihak berusaha

  uru kaunseling tidak menyelesaikan masalah T) Brophy 6789:;78

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  14/16

  BIMBINGAN DAN KAUNSELING

  Etika Kaunseling Menghormati murid

  Kerahsiaan

  Keprihatinan

  Kemahiran Kaunseling mpati

  Kemahiran melayan

  Kemahiran mendengar se!ara akti( Kemahiran men!ungkil maklumat

  Kemahiran men!abar se!ara positi(

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  15/16

  BIMBINGAN DAN KAUNSELING

  Program Pembimbing akan seba!a "PS# %iperkenalkan tahun 789>

  Saluran tidak (ormal pelajar meluahkan perasaan

  Sumber untuk mendapatkan bantuan

  Membantu menggerakkan bimbingan dan kaunseling 1stilah lain 4 mentor sebaya, buddy, tutor sebaya, adik

  angkat, kelompok sokongan, kaunselor sebaya

 • 7/23/2019 Kuliah 14 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

  16/16

  MODIFIKASI TINGKAH LAKU

  Penggunaan teknik untuk mengubah TLmanusia$ meningkatkan TL !ang +ajar/mengurangkan TL tidak +ajar

  Lima teknik m"di,kasi -k"n"mi t"ken M"deling

  Pengukuhan p"siti.

  Pembentukan

  "ntrak k"ntingensi