ksssr

Download ksssr

Post on 01-Nov-2014

19 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rujukan

TRANSCRIPT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHDUNIA SAINS DAN TEKNOLOGITAHUN TIGA2012 DRAF3Cetakan Pertama 2012 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya. DRAF220212 KANDUNGAN Rukun Negara viii Falsafah Pendidikan Kebangsaan ixPengenalan 1Kurikulum Modular Berasaskan Standard 2Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi 2Matlamat 2Fokus 2Dokumen Standard DST 3Pelaksanaan DST 4DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS Pendahuluan 7 Matlamat dan Objektif 7 Kemahiran Saintifik 8 Kemahiran Berfikir 9 Sikap Saintifik dan Nilai Murni 14 DRAF220212 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 15 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains 15 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains 16 Penilaian 18 Organisasi Standard Kurikulum Sains 19 Pengenalan kepada Sains Kemahiran Saintifik Sains Hayat Manusia 21 22 Haiwan 23 Tumbuhan 24 Sains Fizikal Magnet 25 Sains Bahan Penyerapan Bumi dan Sains Angkasa Tanah Teknologi dan Kehidupan Lestari Asas Teknologi 26 27 28 DRAF220212 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah 31 Matlamat 31 Objektif 31 Fokus 31 Perancangan Kandungan 32 Kandungan Standard Kurikulum TMK 33 Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran 34 Strategi TMK dalam Kurikulum 35 Integrasi TMK dalam Kurikulum 36 TMK sebagai Mata Pelajaran 36 Perkakasan dan Perisian 36 Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 37 Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR 39 Pentaksiran 40 DRAF220212 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 42 Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah Tahap I: Tahun 3 44 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? 48 Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi 53 Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 57 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Sains 59 Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 2 61 Lampiran 2: Modul Pengajaran: Dunia Sains dan Teknologi: TMK 63 Contoh Modul Pengajaran TMK Dalam Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 65 Lampiran 3: Modul Pengajaran: Dunia Sains dan Teknologi: TMK 67 Contoh Penggunaan Kaedah Pentaksiran 69 Lampiran 4: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi 71 Lampiran 5: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian 73 Lampiran 6: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan 74 Lampiran 7: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif 75 Lampiran 8: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian 76 DRAF220212 Lampiran 9: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio 78 Lampiran 10: Contoh-contoh Simulasi 79 Lampiran 11: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi 80 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iiivi

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ix 1 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. MatIamat Pendidikan PrasekoIah dan SekoIah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. Organisasi KurikuIum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. Komunikasi 2. Kerohanian, Sikap dan Nilai 3. Kemanusiaan 4. Sains dan Teknologi 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika 6. Keterampilan Diri Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR DRAF220212 2 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandunganStandard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif. MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah: x Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. x Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis, mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. x Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan DRAF220212 3 sec