kriteria dan isu pengurusan aset aadk

Upload: pusat-latihan-aadk

Post on 14-Apr-2018

286 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  1/62

  1

  PRESTASI PENGURUSAN KEWANGANJABATAN/AGENSI NEGERI KEDAH

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  2/62

  2

  PENGURUSAN

  PELABURAN

  PENGURUSANPINJAMAN KAWALAN

  UTAMA

  PENGURUSANBAJET

  TERIMAAN

  PERBELANJAAN

  PENGURUSAN

  ASET & STOR

  PENGURUSAN AKAUN AMANAH,

  KUMPULAN WANG AMANAH &

  DEPOSIT

  KAWALAN UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN

  BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI

  PENYATA

  KEWANGAN

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  3/62

  3

  TAHAPMARKAH

  KESELURUHANPENARAFAN

  SANGAT BAIK 90 - 100%

  BAIK 70 - 89%

  MEMUASKAN 50 - 69%

  TIDAK MEMUASKAN 49% ke bawah

  TAHAP PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN

  BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  4/62

  4

  19 Jabatan/Agensi Negeri telah dilaksanakanpengauditan kewangan AI.

  7 Jabatan/Agensi Negeri adalah pada tahapsangat baik.

  10 Jabatan/Agensi Negeri adalah pada tahap baik.

  2 Jabatan/Agensi Negeri pada tahap memuaskan.

  TAHAP PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN

  BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI 2012

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  5/62

  5

  TAHAP PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN

  BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI 2012

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  6/62

  TAHAP PENCAPAIAN PENGURUSAN

  KEWANGAN BAGI JABATAN/AGENSI WAJIB

  TAHUN 2008 HINGGA 2012

  6

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  7/62

  TAHAP PEMATUHAN PENGURUSAN KEWANGAN

  MENGIKUT KAWALAN BAGI JABATAN NEGERI

  PADA TAHUN 2012

  7 Nota: 2 Jabatan Negeri Tidak Berkaitan Bagi Elemen Am anah Dan Depos it

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  8/62

  TAHAP PEMATUHAN PENGURUSAN KEWANGAN

  MENGIKUT KAWALAN BAGI PERBENDAHARAAN

  NEGERI DAN AGENSI NEGERI PADA TAHUN 2012

  8 Nota: 1 Agens i Negeri Tidak Berkaitan Bagi Elemen Pelaburan5 Ag ensi Negeri Tidak Berkaitan Bagi Elemen Pinjaman

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  9/62

  9

  KEDUDUKAN TAHAP PRESTASI PENGURUSAN

  KEWANGAN JABATAN NEGERI TAHUN 2012

  BERBANDING PENGAUDITAN TAHUN SEBELUMNYA

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  10/62

  10

  KEDUDUKAN TAHAP PRESTASI PENGURUSAN

  KEWANGAN BADAN BERKANUN NEGERI DAN MAJLIS

  AGAMA ISLAM TAHUN 2012 BERBANDING

  PENGAUDITAN TAHUN SEBELUMNYA

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  11/62

  11

  KEDUDUKAN TAHAP PRESTASI PENGURUSAN

  KEWANGAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAHUN 2012

  BERBANDING PENGAUDITAN TAHUN SEBELUMNYA

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  12/62

  TAHAP PENARAFAN BAGI TAHUN

  2008 HINGGA 2012

  12

  Tahap Penarafan

  Jabatan/Agensi Negeri

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Sangat Baik - 2 4 4 3 7

  Baik 4 8 23 12 12 10

  Memuaskan 3 4 9 1 2 2

  Tidak Memuaskan - - - - - -

  Jumlah 7 14 36 17 17 19

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  13/62

  SISTEM PENARAFAN

  eARAS

  Diluluskan di peringkat Ketua

  Kumpulan/Ketua Cawangan dan

  Jawatankuasa

  13

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  14/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  1. Jawatankuasa

  Pengurusan Aset

  Alih Kerajaan(JKPAK)

  i. JKPAK ditubuhkan.

  ii. Pengerusi dilantik.

  iii. Pegawai Aset dilantik sebagai Setiausaha.iv. Ahli (semua Ketua Bahagian/Unit termasuk Ketua

  UAD) dilantik.

  v. Bermesyuarat setiap 3 bulan.

  vi. Agenda mesyuarat ditetapkan.

  vii. Bincang perkara yang ditetapkan.

  viii. Minit mesyuarat disediakan dalam tempoh 3 hari.

  ix. Minit mesyuarat diluluskan oleh Pengerusi.

  x. Hasil mesyuarat dilaporkan kepada JPKA.

  xi. Tindakan susulan diambil terhadap keputusan minit

  mesyuarat lepas.

  14

  Kawalan Umum

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  15/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  2. Unit Pengurusan

  Aset

  i. Unit Pengurusan Aset diwujudkan.

  ii. Mengurus perlantikan Pegawai Pemeriksa , Lembaga

  Pemeriksa dan Jawatakuasa Penyiasat.

  iii. Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih

  Kerajaan.iv. Menguruskan pelupusan, kehilangan dan hapus kira aset.

  v. Menyelaras penyediaan Laporan (Laporan Harta Modal &

  Inventori, Laporan Pemeriksaan Harta Modal & Inventori,

  Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan dan Laporan Tindakan

  Surcaj/Tatatertib).

  vi. Mengemukakan laporan ke Jawatankuasa yang berkenaan.

  3 Pegawai Aset i. Pegawai Aset dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal.

  ii. Setiap Agensi mempunyai seorang Pegawai Aset.

  iii. Pegawai Aset peringkat Ibu Pejabat diberi tanggungjawab

  sebagai setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih

  Kerajaan.

  iv. Senarai Tugas dan Fail Meja Pegawai Aset mempunyai tugas

  dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai Aset. 15

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  16/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  1. Pegawai Penerima i. Setiap Agensi mempunyai seorang Pegawai

  Penerima.

  ii. Pegawai Penerima dilantik secara bertulis untukmenerima dan mengesahkan aset yang diperolehi.

  iii. Pegawai Penerima bertanggungjawab memastikan

  aset/bekalan pejabat diterima menepati spesifikasi,

  kualiti dan kuantiti sebenar.

  iv. Pegawai Penerima bertanggungjawab memastikan

  aset diterima beserta Surat Jaminan dan manual

  penggunaan dan penyelenggaraan (jika berkaitan).

  v. Senarai Tugas dan Fail Meja Pegawai Penerima

  mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sebagai

  Pegawai Penerima.

  16

  Penerimaan

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  17/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  2. Peraturan

  Penerimaan

  i. Pegawai Penerima menjalankan pemeriksaan

  dengan teliti terhadap semua penerimaan

  aset/bekalan pejabat.ii. Pegawai bertauliah sahaja (memiliki kepakaran

  dalam bidang tertentu) menjalankan pemeriksaan

  teknikal bagi memastikan ia menepati spesifikasi

  yang ditetapkan.

  iii. Aset/bekalan pejabat hendaklah diperiksa, dikira,

  diukur, ditimbang atau diuji serta merta sebelumpengesahan penerimaannya.

  iv. Bagi pengesahan penerimaan yang tidak dapat

  dilakukan dengan serta merta perlu dicatat Diterima

  dengan syarat ianya disahkan secara diperiksa,

  dikira, diukur, ditimbang atau diuji.17

  Penerimaan

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  18/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  2. Peraturan

  Penerimaan

  v. Jika terdapat kerosakan atau perselisihan kuantiti,

  Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan

  KEW.PA-1 disediakan.

  vi. Borang KEW.PA-1 hendaklah disahkan danditandatangani oleh Ketua Agensi.

  vii. Borang KEW.PA-1 hendaklah dihantar dengan serta

  merta kepada agen penghantaran/syarikat pembekal.

  viii. Aset hendaklah diterima beserta Surat Jaminan, dan

  manual penggunaan dan penyelenggaraan, jika ada.

  ix. Pegawai Penerima atau pegawai diberi kuasamempunyai salinan kontrak untuk dirujuk semasa

  menerima aset.

  18

  Penerimaan

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  19/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  1. Urusan

  Pendaftaran

  i. Aset didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh

  pengesahan penerimaan.

  ii. Dartar Harta Modal (KEW.PA-2), Daftar Inventori(KEW.PA-3) dan Buku Daftar Pergerakan Harta

  Modal (KEW.PA-6) diselenggarakan.

  iii. Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) dan Senarai

  Daftar Inventori (KEW.PA-5) diselenggarakan.

  iv. Senarai Aset dilokasi (KEW.PA-7) diselenggarakan.

  v. Bagi pendaftaran melalui sistem komputer, formatdaftar yang sama diguna pakai, dicetak dan

  ditandatangani oleh Ketua Agensi sendiri.

  19

  Pendaftaran

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  20/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  1. Urusan

  Pendaftaran

  vii. Semua daftar/kad diselenggarakan dengan lengkap

  dan kemas kini.

  viii. Salinan KEW.PA-4 dan KEW.PA-5 dikemukakan

  kepada pihak atasan setiap tahun.

  ix. Cop pengesahan pendaftaran dibuat ke atas punca

  maklumat (Invois atau Delivery Order) yang

  berkaitan.

  x. Daftar Aset dikemaskinikan apabila berlaku

  penambahan/penggantian/penaiktarafan,

  pemeriksaan, pelupusan atau hapus kira.

  20

  Pendaftaran

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  21/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  2. Penyimpanan

  Daftar

  i. KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 disimpan dalam fail kulit

  keras.

  ii. Fail disimpan di dalam kabinet berkunci.iii. Buku KEW.PA-6 disimpan di dalam kabinet berkunci.

  iv. Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan

  disimpan dilokasi dengan kemas dan teratur.

  v. KEW.PA-7 disediakan dalam 2 salinan, satu disimpan

  dengan teratur, kemas dan mengikut nombor siri oleh

  Pegawai Aset dan satu salinan oleh pegawai yangbertanggungjawab.

  vi. KEW.PA-7 disimpan dengan teratur, kemas dan mudah

  dilihat dilokasi.

  21

  Pendaftaran

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  22/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  3. Pelabelan Aset i. Semua aset diberi tanda pengenalan dengan cara

  melabel, mengecat atau emboss bagi menunjukkan

  tanda Hak Agensi.ii. Tanda pengenalan ditempat yang mudah dilihat dan

  sesuai pada aset berkenaan.

  iii. Semua aset ditanda dengan Nombor Siri

  Pendaftaran.

  iv. Nombor Siri Pendaftaran disediakan mengikut

  susunan seperti Kod Jabatan/bahagian dan

  Kumpulan Aset, Tahun Pembelian dan Nombor Siri.

  v. Kod/Jabatan/Bahagian adalah berdasarkan sistem

  failyang dikeluarkan oleh MAMPU.

  22

  Pendaftaran

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  23/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  1. Penggunaan i. Aset diguna bagi tujuan rasmi sahaja.

  ii. Aset diguna mengikut fungsi sebenar seperti yang terdapat

  dalam manual/buku panduan pengguna dan mengikut

  tujuan asal pembeliannya.iii. Aset dikendalikan oleh Pegawai yang mahir dan

  berkelayakan.

  iv. Penggunaan aset direkodkan.

  v. Pengeluaran bekalan pejabat dan barangan stor adalah

  teratur (Baucar Pemesanan-Pengeluaran Barang-barang

  disediakan, setiap pengeluaran diakui terima dan stok fizikaladalah bersamaan dengan baki dalam Kad Petak).

  vi. Kerosakan aset dilaporkan dengan menggunakan Borang

  Aduan Kerosakan Aset (KEW.PA-9).

  vii. Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat

  kebenaran bertulis daripada Ketua Agensi dan dipulangkan

  semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut

  tempoh kelulusan. 23

  Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  24/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  2. Penyimpanan i. Aset dan item stor disimpan di tempat yang selamat

  dan sesuai.ii. Aset dan item stor yang sangat menarik atau bernilai

  tinggi disimpan ditempat yang

  berasingan/mempunyai kawalan keselamatan yang

  lebih ketat.

  iii. Aset dan item stor sentiasa di bawah kawalan

  pegawai yang bertanggungjawab.iv. Pegawai yang bertanggungjawab memahami

  tindakan surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta

  Prosedur Kewangan boleh diambil terhadapnya untuk

  apa-apa kekurangan, kerosakan atau kehilangan

  aset dan item stor.

  24

  Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  25/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  3. Pemeriksaan

  Aset/Verifikasi Stok

  i. Sekurang-kurangnya 2 Pegawai Pemeriksa/Lembaga

  Verifikasi Stok dilantik secara bertulis oleh Pegawai

  Pengawal.ii. Pemeriksaan aset (fizikal, rekod dan penempatan)

  dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.

  iii. Verifikasi stok dilaksanakan mengikut tempoh yang

  ditetapkan.

  iv. Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10) dan

  Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-11) disediakan

  dengan lengkap dan dikemukakan kepada Ketua Agensi.

  v. Laporan Verifikasi Stok dikemukakan kepada Ketua

  Agensi.

  vi. Pegawai Pemeriksa mengemukakan KEW.PA-10 dan

  KEW.PA-11 bersamaan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta

  Modal & Inventori (KEW.PA-12) kepada Ketua Agensi.25

  Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  26/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  1. Pegawai

  Pengangkutan

  i. Pegawai Pengangkutan dilantik.

  ii. Pegawai Pengangkutan mempunyai sijil dalam

  bidang kejuruteraan motor sekiranya pejabatmempunyai lebih daripada 20 buah kenderaan khas

  jabatan.

  iii. Kenderaan digunakan dengan kelulusan Pegawai

  Pengangkutan.

  iv. Pegawai Pengangkutan hendaklah menyediakan fail

  sejarah bagi setiap kenderaan.

  26

  Penggunaan Kenderaan Jabatan

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  27/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  2. Kawalan

  Penggunaan

  Kenderaan

  i. Buku Log diselenggarakan untuk semua kenderaan

  (Kecuali kenderaan khas pegawai).

  ii. Buku Log diselenggarakan dengan kemas kini danlengkap.

  iii. Pembelian minyak direkodkan di dalam Buku Log.

  iv. Buku Log disemak oleh Pegawai Pengangkutan.

  v. Penggunaan minyak dikawal oleh Pegawai

  Pengangkutan melalui Cerakinan Bulanan

  Penggunaan Bahan Api yang disediakan.vi. Penggunaan minyak adalah munasabah.

  27

  Penggunaan Kenderaan Jabatan

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  28/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  3. Kenderaan Khas

  Pegawai

  i. Kelulusan bertulis diperolehi daripada Ketua Agensi

  ke atas jumlah penggunaan minyak bagi sebulan.

  ii. Kiraan penggunaan minyak adalah betul (jarak rumahke pejabat X 4 trip X 25 hari 6) dan berasaskan 1

  liter bagi setiap 6 km (jika berkenaan).

  iii. Pembelian minyak setahun tidak melebihi had yang

  ditetapkan/diluluskan.

  iv. Pegawai Kenderaan membuat kiraan bagi

  menentukan amaun minyak yang terlebih pakaisetiap hujung tahun dan tuntut balik amaun daripada

  pegawai bertanggungjawab.

  v. Tuntutan perjalanan rasmi oleh pegawai (selain

  daripada perjalanan rumah ke pajabat) adalah

  berdasarkan kepada kadar yang betul (1 liter bagi

  setiap 6 km). 28

  Penggunaan Kenderaan Jabatan

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  29/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  4. Kawalan Kad/Buku

  Inden

  Minyak/Smart Pay

  i. Buku Rekod Pergerakan Kad Inden/Smart Pay

  diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.

  ii. Kad Inden Minyak/Smart Paydisimpan oleh PegawaiKenderaan setiap masa (kecuali Kad Inden

  Kenderaan Khas Pegawai) melainkan ada keperluan

  mengisi minyak. Resit pembelian minyak disimpan

  dan dikumpul oleh pemegang kad.

  iii. Penyata pembelian atau penyata kad disemak

  kepada salinan resit dan disahkan oleh pemegangkad sebelum bayaran dilakukan.

  iv. Laporan Analisa Kenderaan dikaji untuk mengesan

  sebarang perbelanjaan luar biasa dan tidak seragam

  dengan bulan biasa.

  29

  Penggunaan Kenderaan Jabatan

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  30/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  5. Kawalan Kad

  Elektronik Bagi

  Pembayaran Tol

  i. Daftar Penggunaan Kad Touch N Go

  diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.

  ii. Daftar disimpan dengan selamat.iii. Kad disimpan oleh Pegawai Kenderaan setiap masa

  (Kecuali Kad Kenderaan Khas Pegawai) melainkan

  ada keperluan menggunakannya.

  iv. Daftar Penggunaan Kad Kad Touch N Go

  diselenggarakan oleh pemandu dengan lengkap dan

  kemas kini.v. Daftar Penggunaan Kad diserah kepada Pegawai

  Kenderaan untuk ditandatangani selepas sahaja

  selesai menjalankan tugas.

  30

  Penggunaan Kenderaan Jabatan

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  31/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  1. Peraturan

  Penyenggaraan

  i. Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan

  Penyenggaraan (KEW.PA-13) dengan lengkap dan

  kemas kini.ii. Program penyenggaraan dirancang dan disediakan.

  iii. Program penyenggaraan dilaksanakan mengikut

  jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset

  memerlukan penyenggaraan segera.

  iv. Setiap penyenggaraan direkodkan dengan betul dan

  lengkap dalam Daftar Penyenggaraan Harta Modal(KEW.PA-14).

  v. Menyelia dan memantau penyenggaraan yang

  dilakukan pihak swasta bagi memastikan syarat-

  syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi.

  vi. Program penyenggaraan dinilai bagi memastikan

  matlamat program tercapai. 31

  Penyenggaraan Aset

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  32/62

  BAHAGIAN F

  PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  2. Penyenggaraan

  Kenderaan

  i. Kenderaan disenggarakan mengikut tempoh yang

  ditetapkan.

  ii. Kos penyenggaraan dan pembaikan direkodkandalam Fail Kenderaan dan Daftar Harta Modal.

  iii. Kenderaan disimpan dengan selamat dan di bawah

  perlindungan atau di depot kenderaan.

  iv. Kenderaan sentiasa dalam keadaan bersih dan boleh

  digunakan.

  32

  Penyenggaraan Aset

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  33/62

  BAHAGIAN F

  PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  1. Lembaga

  Pemeriksa

  i. Pegawai Pengawal melantik Lembaga Pemeriksa

  berdasarkan jawatan dengan menggunakan borang

  KEW.PA-15.ii. Pelantikan tidak melebihi 2 tahun.

  iii. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa adalah

  sebagaimana ditetapkan.

  iv. Lembaga Pemeriksa menyedia jadual pemeriksaan

  kepada Urusetia Pelupusan (Unit Pegurusan Aset).

  v. Pemeriksaan dilakukan dalam tempoh 1 bulan daritarikh diarahkan oleh Jabatan.

  vi. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-

  17).

  vii. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai.

  viii. Menandatangani KEW.PA-17 dan kemukakan

  kepada Urusetia Pelupusan. 33

  Pelupusan

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  34/62

  34

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  2. Sebelum Pelupusan i. Pelupusan aset mekanikal, teknikal, elektrikal dan

  elektronikal perlu ada Perakuan Pelupusan (KEW.PA-

  16) yang disediakan oleh JKR atau Jabatan yang

  mempunyai workshop sendiri atau khidmat pakar-pakarkhusus dalam peralatan tertentu.

  ii. Pelupusan perkakasan komputer perlu mempunyai

  Perakuan Pelupusan yang disediakan oleh Pegawai

  Sistem Maklumat.

  iii. Perakuan Pelupusan disahkan oleh 2 pegawai yang

  mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahundan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan.

  iv. Nilai aset di Perakuan Pelupusan sah digunakan untuk

  tempoh 1 tahun sahaja. Sekiranya melebihi 1 tahun,

  perlu mendapat pengesahan nilai semasa yang baru.

  v. Urusetia Pelupusan Aset semak dan pastikan dokumen

  sokongan daripada Laporan Lembaga Pemeriksa

  lengkap.

  vi. Urusetia Pelupusan memohon kelulusan daripada

  Kuasa Melulus.

  vii. Urusetia memohon kelulusan daripada Kuasa Melulus

  dengan kadar segera.

  Bil P k Di k K it i

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  35/62

  35

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  3. Tatacara

  Pelupusan

  i. Kaedah pelupusan seperti jualan (sebutharga, lelong

  & tender), jualan sisa, tukar barang, tukar beli, tukar

  ganti, pindahan, hadiah dan musnah dibuat dengan

  teratur.ii. Pelupusan dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari

  surat kelulusan.

  iii. Pelanjutan tempoh pelupusan dikemukakan kepada

  Kuasa Melulus 2 minggu sebelum tamat tempoh

  pelupusan.

  iv. Kelulusan terbatal sekiranya tindakan pelupusan tidakdapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan (perlu

  kelulusan baru).

  v. Permohonan pinda kaedah pelupusan dikemukakan

  kepada Kuasa Melulus sebelum tamat tempoh

  kelulusan pelupusan.

  vi. Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan(KEW.PA-18) dan Sijil Pelupusan Aset (KEW.PA-19)

  disediakan.

  vii. KEW.PA-19 dikemukakan kepada Kuasa Melulus.

  viii. Tindakan semasa melaksanakan pelupusan diambil

  sebagaimana ditetapkan.

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  36/62

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  1. Pengurusan

  Kehilangan

  i. Pegawai melaporkan kehilangan kepada Ketua

  Agensi dengan serta merta.

  ii. Ketua Agensi atau pegawai yang bertanggungjawabke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang

  mengetahui kehilangan berlaku, melaporkan kepada

  Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan

  diketahui.

  iii. Ketua Agensi menyediakan Laporan Awal (KEW.PA-

  28) dan kemukakannya beserta Laporan Polis kepadaPegawai Pengawal dan Perbendaharaan dalam

  tempoh 2 hari bekerja.

  iv. Salinan Laporan Awal dikemukakan kepada Ketua

  Agensi, Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua

  Audit Negara.

  36

  Kehilangan Dan Hapus Kira

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  37/62

  37

  Bil Perkara Disemak Kriteria

  2. Pengurusan

  Hapus Kira

  i. Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis

  (KEW.PA-29) oleh Pegawai Pengawal dalam tempoh

  2 minggu dari tarikh Laporan Awal.

  ii. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat adalahsebagaimana ditetapkan.

  iii. Laporan Akhir (KEW.PA-30) disediakan oleh

  Jawatankuasa Penyiasat dalam tempoh 2 bulan dari

  tarikh perlantikan (walaupun Laporan Hasil

  Penyiasatan Polis belum diperolehi).

  iv. Laporan Akhir dikemukakan dengan dokumensokongan yang lengkap kepada Urusetia Kehilangan

  dan Hapus Kira (Unit Pengurusan Aset) yang akan

  mengemukakannya kepada Ketua Agensi.

  v. Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan

  Ketua Agensi dikemukakan kepada Kuasa Melulus

  dalam tempoh 4 bulan dari tarikh Laporan Awaldikemukakan.

  vi. Kuasa melulus hapus kira adalah teratur.

  vii. Tindakan selepas kelulusan adalah teratur.

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  38/62

  38

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  39/62

  PEMATUHAN TERHADAP PERATURAN KEWANGAN

  BERHUBUNG DENGAN PENGURUSAN JAWATANKUASAPENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK)

  BIL. KRITERIA SEMAKANPEMATUHAN KEPADA KRITERIA

  SEMAKAN

  i. JKPAK ditubuhkan.

  ii. Keanggotaan JKPAK dipatuhi.

  iii. JKPAK bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

  iv. Agenda mesyuarat yang ditetapkan dibincangkan. x

  v. Hasil mesyuarat JKPAK dilaporkan kepada JPKA.

  vi. Tindakan susulan diambil terhadap keputusan mesyuarat

  yang lepas.

  39

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  40/62

  TARIKH MESYUARAT DAN PERKARA PENTING YANG SEPATUTNYA

  DIBINCANGKAN DALAM

  MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN

  PERKARA PENTING UNTUK DIBINCANGKAN

  MELALUI MINIT MESYUARAT/

  TARIKH MESYUARAT

  BIL.

  1/2011

  BIL.

  2/2011

  BIL. 3/2011 BIL. 4/2011

  20.2.2011 01.6.2011 28.9.2011 10.1.2011

  Kedudukan semasa aset alih Jabatan.

  Laporan hasil pemeriksaan aset alih.

  Laporan tindakan pelupusan.

  Laporan tindakan surcaj/tatatertib.

  Masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih. x x x x

  Laporan suku tahun pengurusan stor. x x x x

  40

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  41/62

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

  BERHUBUNG DENGAN UNIT PENGURUSAN ASET

  BIL. KRITERIA SEMAKANPEMATUHAN KEPADA

  KRITERIA SEMAKAN

  i. Unit Pengurusan Aset diwujudkan.

  ii. Struktur organisasi Pengurusan Aset Kerajaan di

  Bahagian/Seksyen/ Unit hendaklah mempunyai 2 fungsi berasinganiaitu Pengurusan Aset Alih/Hidup dan Pengurusan Stor.

  iii. Unit Pengurusan Aset menyediakan Ringkasan Laporan Tahunan

  yang ditandatangani oleh Pegawai Pengawal/Pegawai Yang Diberi

  Kuasa.

  x

  iv. Kompilasi Ringkasan Laporan Tahunan (Perakuan Pegawai

  Pengawal)perlu ditandatangan oleh Pegawai Pengawal.

  v. Perakuan Pegawai Pengawal beserta Ringkasan Laporan Tahunan

  dikemukakan ke Perbendaharaan mengikut tempoh yang

  ditetapkan.

  TB

  41

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  42/62

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

  BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI ASET DAN STOR

  BIL. KRITERIA SEMAKAN

  PEMATUHAN KEPADA KRITERIA

  SEMAKAN

  i. Aset diuruskan oleh pegawai yang dilantik.

  ii. Setiap PTJ mempunyai Pegawai Aset. TB

  iii. Pegawai Stor diberi tanggungjawab untuk menguruskan

  stor.

  42

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  43/62

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

  BERHUBUNG DENGAN PERATURAN PENERIMAAN

  BIL. KRITERIA SEMAKAN

  PEMATUHAN KEPADA

  KRITERIA SEMAKAN

  ASETBARANG-

  BARANG

  STOR

  KESELURUHANHARTA

  MODALINVENTORI

  i. Setiap PTJ mempunyai Pegawai Penerima (PP)yang diberi tanggungjawab untuk menerima danmengesahkan aset/barang-barang stor yangditerima.

  ii. Penerimaan kenderaan baru adalah teratur. TB TB TB TB

  iii. Pegawai Bertauliah menjalankan pemeriksaanteknikal aset/barang-barang stor.

  iv. Bagi penerimaan barang-barang dari pembekaldi Stor Pusat/Utama, Borang Terimaan Barang-Barang (BTB) KEW.PS-1 disedia oleh PegawaiPenerima dan diperakukan oleh PegawaiPengesah.

  v. Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan(KEW.PA-1) disediakan dan dikemukakankepada syarikat pembekal dengan serta merta

  jika terdapat kerosakan atau perselisihankuantiti.

  TB TB TB TB

  vi. Borang Laporan Terimaan Barang-barang(KEW.PS-2) disediakan dan dikemukakankepada syarikat pembekal dengan serta mertajika terdapat kerosakan atau perselisihankuantiti barang-barang stor.

  TB TB TB TB

  43

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  44/62

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

  BERHUBUNG DENGAN URUSAN PENDAFTARAN

  BIL.

  KRITERIA SEMAKAN

  PEMATUHAN KEPADAKRITERIA SEMAKAN

  ASETBARANG-

  BARANG STORKESELURUHAN

  HARTAMODAL

  INVENTORI

  i.

  Semua harta modal dan inventori hendaklah

  didaftarkan dengan lengkap. TB

  ii.

  Daftar Harta Modal dan Daftar Inventori

  hendaklah diselenggarakan dengan

  kemaskini. TB

  iii.

  Kad Kawalan Stok [KEW.PS-3] dan Kad

  Petak [KEW.PS-4] diselenggarakan dengan

  lengkap.TB TB

  iv.

  Kad Kawalan Stok [KEW.PS-3] dan Kad

  Petak [KEW.PS-4] diselenggarakan dengan

  kemas kini.TB TB

  44

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  45/62

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKANBERHUBUNG DENGAN PELABELAN ASET

  BIL. KRITERIA SEMAKAN PEMATUHAN KEPADAKRITERIA SEMAKANi.

  ii.

  Aset diberi tanda pengenalan Hak Kerajaan Malaysia .

  Semua aset ditandakan dengan Nombor Siri Pendaftaran yangbetul.

  45

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  46/62

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

  BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN (Tidak Termasuk

  Penggunaan Kenderaan)

  BIL. KRITERIA SEMAKANPEMATUHAN KEPADA

  KRITERIA SEMAKAN

  i. Aset yang dibeli digunakan. x

  ii. Kerosakan aset dilaporkan dengan menggunakan Borang Aduan

  Kerosakan Aset (KEW.PA-9).

  TB

  iii. Tindakan susulan diambil terhadap aset yang rosak. TB

  iv. Pengeluaran barang-Barang stor adalah teratur.

  46

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  47/62

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

  BERHUBUNG DENGAN PENYIMPANAN

  BIL. KRITERIA SEMAKANPEMATUHAN KEPADA

  KRITERIA SEMAKAN

  i. Aset dan barang-barang stor disimpan di tempat yang selamat dansesuai.

  ii. Aset dan barang-barang stor yang sangat menarik atau bernilai tinggi

  disimpan di tempat yang berasingan.

  iii. Tempat menyimpan aset dan barang-barang stor yang sangat

  menarik/bernilai tinggi mempunyai kawalan keselamatan yang lebih

  ketat.

  47

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  48/62

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

  BERHUBUNG DENGAN PEMERIKSAAN ASET DAN STOR

  BIL. KRITERIA SEMAKANPEMATUHAN KEPADA

  KRITERIA SEMAKAN

  A. PEMERIKSAAN ASET

  i. Sekurang-kurangnya 2 Pegawai Pemeriksa dilantik secara bertulis.

  ii. Pegawai yang dilantik hendaklah tidak terlibat secara langsung dengan

  pengurusan aset.

  iii. Semua aset diperiksa sekurang-kurangnya 1 kali setahun. x

  iv. Pegawai Pemeriksa menyediakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal

  (KEW.PA-10) dan Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-11) yang

  lengkap.

  x

  v. Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10) dan Laporan

  Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-11) dikemukakan kepada Ketua

  Jabatan.

  x

  48

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  49/62

  PEMERIKSAAN STOK

  xi. Pemeriksaan stok dilaksanakan oleh Pegawai yang dilantik Ketua

  Jabatan secara bertulis.

  x

  xii. Pegawai yang dilantik hendaklah tidak terlibat secara langsung denganstor yang diperiksa.

  xiii. Pemeriksaan dilaksanakan di Stor Pusat dan Stor Utama sekali

  setahun ke atas semua stok secara 100% mulai 1 Oktober tahun

  semasa.

  x

  xiv. Satu garisan merah dibuat pada akhir transaksi di Kad Kawalan Stok,

  ditandatangani dan ditarikhkan dleh Pegawai Pemeriksa.

  x

  xv. Laporan Pemeriksaan KEW.PS-14 disediakan oleh Pegawai

  Pemeriksa Stok.

  x

  49

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  50/62

  C VERIFIKASI STOR

  xvi. Pemverifikasi Stor dilaksanakan oleh Pegawai yang dilantik Ketua

  Setiausaha/Timbalan Ketua Setiausaha (Kementerian) atau Ketua

  Pengarah/Timbalan Ketua Pengarah (Jabatan).

  x

  xvii. Verifikasi Stor dilaksanakan selepas pemeriksaan stok oleh Pegawai

  Pemeriksa di Stor Pusat dan Stor Utama sekurang-kurangnya satu (1)

  tahun sekali sebelum berakhir pada 31 Disember.

  x

  xviii. Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stor KEW.PS-14 disemak dan

  disahkan oleh Pemverifikasi Stor.

  x

  xix. Laporan Tahunan keseluruhan pengurusan stor KEW.PS-15

  disediakan oleh Pemverifikasi Stor.

  x

  50

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  51/62

  Pemeriksaan Aset

  Mengikut perenggan 18.3 Bab C (Penggunaan, PenyimpananDan Pemeriksaan) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5Tahun 2007, Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibatsecara langsung dalam pengurusan aset untuk membuatpemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. Pemeriksaan

  hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kalisetahun dan hasil pemeriksaan perlu dilaporkan oleh PegawaiPemeriksa dalam Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10) dan Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-11).Seterusnya, kedua-dua laporan tersebut perlu dikemukakankepada Ketua Jabatan/Ketua Bahagian. Pihak Auditmendapati pemeriksaan terhadap harta modal dan inventoribagi tahun 2011 tidak dijalankan oleh Pegawai pemeriksa

  yang dilantik.

  51

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  52/62

  Perenggan 183 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5Tahun 2009 berkehendakkan pengiraan stokhendaklah dilaksanakan di Stor Pusat, Stor Utamadan Stor Unit secara terus menerus sepanjangtahun. Seterusnya perenggan 198 PekelilingPerbendaharaan yang sama menyatakan PegawaiStor hendaklah mengambil tindakan pelarasanstok apabila terdapat stok berlebihan atauberkurangan dengan menggunakan PenyataPelarasan Stok (KEW.PS-17).

  52

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  53/62

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKANBERHUBUNG DENGAN PEGAWAI KENDERAAN

  BIL. KRITERIA SEMAKANPEMATUHAN KEPADA

  KRITERIA SEMAKAN

  i. Pegawai yang menjaga kenderaan (Pegawai Kenderaan)

  dilantik/dinyatakan di dalam Senarai Tugas.

  ii. Sekiranya Pejabat mempunyai lebih daripada 20 buah kenderaan

  khas Jabatan, Pegawai Pengangkutan yang mempunyai Sijil dalam

  bidang Kejuruteraan Motor hendaklah dilantik.

  TB

  iii. Fail sejarah diselenggarakan bagi setiap kenderaan.

  53

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  54/62

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

  BERHUBUNG DENGAN KAWALAN PENGGUNAAN KENDERAAN

  BIL. KRITERIA SEMAKANPEMATUHAN KEPADA

  KRITERIA SEMAKAN

  i. Kenderaan digunakan dengan kelulusan Pegawai Kenderaan.

  ii. Buku Log diselenggarakan untuk semua kenderaan kecuali untuk

  kereta rasmi Jawatan Bagi Pegawai Gred Utama

  iiii. Buku Log diselenggarakan dengan lengkap. x

  iv. Buku Log diselenggarakan dengan kemas kini.

  v. Helaian Buku Log difailkan berasingan. x

  vi. Penggunaan minyak adalah munasabah. x

  54

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  55/62

  BUKU LOG KENDERAAN TIDAK DISELENGGARA DENGAN

  LENGKAP DAN KEMASKINI

  Bil.

  NomborPendaftaranKenderaan

  Maklumat/Ruangan Buku Log Tidak Lengkap SalinanAsal

  HelaianBuku logDifailkan

  MaklumatButiran

  Kenderaan

  Jadualenyenggaraan

  DanPembaikan

  Nama DanTandatanganPegawai Yang

  Memberi Kuasa

  Nama DanTandatangan

  PegawaiYang

  Mengguna

  KiraanKM/Batu

  CerakinanPenggunaanBahan ApiBulanan

  1. x x

  2. x x

  3. x x

  4. x x x x

  5. x x x x

  6. x x x

  55

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  56/62

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

  BERHUBUNG DENGAN KENDERAAN PEGAWAI GRED JUSA

  BIL. KRITERIA SEMAKANPEMATUHAN KEPADA

  KRITERIA SEMAKAN

  i. Kelulusan bertulis diperoleh daripada Ketua Jabatan ke atas Jumlahpenggunaan minyak bagi sebulan.

  x

  ii. Kelulusan had penggunaan minyak adalah betul. x

  iii. Pembelian minyak setahun tidak melebihi had yang

  ditetapkan/diluluskan.

  x

  iv. Jumlah minyak yang terlebih pakai setiap hujung tahun dituntut balik

  daripada Pegawai bertanggungjawab.

  x

  56

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKANBERHUBUNG DENGAN KAWALAN KAD ELEKTRONIK BAGI

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  57/62

  BERHUBUNG DENGAN KAWALAN KAD ELEKTRONIK BAGI

  PEMBAYARAN TOL

  BIL. KRITERIA SEMAKANPEMATUHAN KEPADA

  KRITERIA SEMAKANi. Daftar Kad Touch n Go diselenggarakan dengan lengkap.

  ii. Kad disimpan oleh Pegawai Kenderaan setiap masa melainkan ada

  keperluan menggunakannya.

  iii. Daftar Penggunaan Kad diselenggarakan oleh pemandu dengan

  lengkap dan disimpan oleh Pegawai Kenderaan.

  x

  57

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  58/62

  BERHUBUNG DENGAN PERATURAN PENYENGGARAAN

  (TERMASUK PENYENGGARAAN KENDERAAN)

  BIL. KRITERIA SEMAKANPEMATUHAN KEPADA

  KRITERIA SEMAKAN

  i. Senarai aset yang memerlukan penyenggaraan (KEW.PA-13) perlu

  dikenal pasti dan disenaraikan.

  x

  ii. Program Penyenggaraan disediakan. x

  iii. Program Penyenggaraan dilaksanakan. x

  iv. Penyenggaraan yang dilaksanakan direkod dengan lengkap dan

  kemas kini dalam Daftar Penyenggaraan Harta Modal. (KEW.PA-14).

  x

  58

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKANBERHUBUNG DENGAN PELUPUSAN ASET DAN STOK BERNILAI

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  59/62

  BERHUBUNG DENGAN PELUPUSAN ASET DAN STOK BERNILAI

  RENDAH

  BIL. KRITERIA SEMAKAN

  PEMATUHAN

  KEPADA KRITERIA

  SEMAKAN

  i. Perlantikan Lembaga Pemeriksa adalah teratur bagi aset yang hendak

  dilupuskan.

  ii. Perlantikan Pegawai Pemeriksa Stok adalah teratur bagi Stok Bernilai

  Rendah yang hendak dilupuskan.

  TB

  iii. Aset yang perlu dilupuskan disenaraikan di dalam Borang KEW.PA-17

  oleh Urusetia Pelupusan.

  x

  iv. Lembaga Pemeriksa menyedia dan menandatangani Laporan Lembaga

  Pemeriksa (KEW.PA-17) dan disokong dengan dokumen sokongan yang

  lengkap sebelum dikemukakan kepada urus setia pelupusan dalam

  tempoh 2 minggu selepas pemeriksaan dijalankan.

  x

  v. Urus Setia mendapat kelulusan pelupusan daripada Pihak Berkuasa

  Melulus.

  vi. Pemeriksaan bagi pelupusan stok menggunakan Borang Laporan

  Pelupusan Stok Bernilai Rendah (KEW.PS-19).

  TB

  vii. Kad Kawalan Stok (KEW PS-3) dan Kad Petak (KEW PS-4) dikemas

  kini.

  TB

  viii. Borang Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah (KEW PA 19)

  dikemukakan kepada Kuasa Melulus berserta dokumen sokongan yang

  lengkap.

  TB

  ix. Tatacara Pelupusan mengikut peraturan yang ditetapkan.

  59

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN BERHUBUNG

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  60/62

  DENGAN

  PENGURUSAN KEHILANGAN

  BIL. KRITERIA SEMAKAN

  PEMATUHAN

  KEPADA KRITERIA

  SEMAKAN

  i. Tiada Kehilangan Aset Dilaporkan Pada Tahun Semasa. x

  ii. Pegawai Yang Bertanggungjawab Melaporkan Kehilangan Kepada

  Ketua Jabatan Dengan Serta Merta.

  x

  iiii. Ketua Jabatan/Pegawai Bertanggungjawab Membuat Laporan Polis

  Dalam Tempoh 24 Jam dari Waktu Kehilangan.

  x

  iv. Ketua Jabatan/Pegawai Atasan Di Peringkat Ibu Pejabat Menyedia

  Laporan Awal (Lampiran J Atau KEW.PA-28) Dan Kemukakan

  Bersama Salinan Laporan Polis Kepada Pegawai Pengawal Dan

  Pejabat Kewangan Negeri (Jika Berkenaan) Dalam Tempoh 2 Hari

  Bekerja.

  x

  v. Salinan Laporan Awal Dikemukakan Kepada SUK, Bendahari

  Negeri , Ketua Audit Negara Dan/Atau Wakil Tempatan Ketua AuditNegara.

  x

  60

  PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  61/62

  BERHUBUNG DENGAN

  PENGURUSAN HAPUS KIRA

  BIL. KRITERIA SEMAKANPEMATUHAN KEPADA

  KRITERIA SEMAKAN

  i. Jawatankuasa Penyiasat Dilantik Secara Bertulis Oleh Pegawai

  Pengawal Dalam Tempoh 2 Minggu Dari Tarikh Laporan Awal.

  TB

  ii. Laporan Akhir (KEW.PA-30/Lampiran K) Dikemukakan Kepada

  Kuasa Melulus Dalam Tempoh 4 Bulan Dari Tarikh Laporan Awal

  Dikemukakan.

  TB

  iiii. Laporan Hapuskira Kekurangan Stok (KEW.PS-21) Dikemukakan

  Kepada Pegawai Pengawal.

  TB

  iv. Pihak Melulus Hapus Kira Adalah Kuasa Melulus Yang Ditetapkan. TB

  v. Laporan Tahunan Kehilangan Dan Hapuskira Stok (KEW.PS-22)

  Dikemukakan Kepada Pejabat Kewangan Negeri.

  TB

  vi. Tindakan Selepas Kelulusan Adalah Teratur. TB

  61

 • 7/30/2019 KRITERIA DAN ISU PENGURUSAN ASET AADK

  62/62

  SEKIAN

  TERIMA KASIH